ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета, завдання та зміст практики в департаментах фінансів обласних державних адміністрацій і департаментах фінансів районних державних адміністраційУ результаті проходження практики студенти повинні:

1) знати: законодавчі й інструктивні документи, що стосуються бюджетного процесу, доходів і видатків бюджетів; сучасні методи та форми фінансової роботи з мобілізації доходів бюджетів; організацію та методи бюджетного планування і фінансування видатків бюджетів; форми та методи фінансового контролю; організацію та систему обліку, звітності й аналізу виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ; систему обліку, звітності, аналізу фінансових результатів діяльності та фінансового стану підприємств та інших суб’єктів господарювання;

2) уміти: (залежно під місця проходження практики) дотримуватись державної фінансової дисципліни, використовувати необхідні прийоми економічної та контрольної роботи; розробляти інструкції з підготовки бюджетних запитів, аналізувати подані головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетні запити, приймати рішення про включення цих запитів до проекту бюджету; розраховувати окремі статті балансу фінансових ресурсів, аналізувати соціально-економічні показники області (району, міста) та враховувати їх під час складання місцевого бюджету; виконувати роботу, пов’язану зі складанням проекту бюджету, готувати пропозиції щодо організації міжбюджетних відносин; складати розпис доходів і видатків бюджету; забезпечувати протягом бюджетного періоду відповідність бюджетного розпису встановленим бюджетним призначенням; організовувати виконання бюджету, співпрацювати з іншими територіальними органами фінансового апарату держави, органами місцевого самоврядування щодо вирішення питань наповнення бюджету та витрачання бюджетних коштів; аналізувати стан виконання дохідної та видаткової частини бюджету і готувати пропозиції за результатами аналізу; вести бюджетний облік, складати та роз­глядати отриману фінансову звітність; перевіряти правильність складання та затвердження кошторисів і планів використання коштів установами й органі­заціями, фінансування з бюджету; виконувати роботу, пов’язану з форму­ванням і реалізацією інвестиційних програм, підготовкою пропозицій щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств, спрямованих на розвиток економічного потенціалу області (району, міста); захищати фінансові інтереси держави, здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства; проводити перевірки і ревізії бюджетних установ, ревізії виконання місцевих бюджетів.

Зміст практики за окремими структурними підрозділами:

1. Відділ доходів та економічного аналізу, відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії.

Ознайомитися з організацією роботи відділів, з функціями та процедурами, які вони виконують, функціональними обов’язками працівників.

Вивчити порядок розрахунків окремих показників і методику планування дохідної частини бюджету.

Проаналізувати склад доходів, які включаються до розрахунку при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і склад доходів, які не включаються до цього розрахунку.

Ознайомитися з порядком обчислення та використання дотацій і субвенцій.

Ознайомитись з організацією роботи у процесі виконання дохідної частини бюджетів усіх рівнів. Дати свої пропозиції щодо шляхів удосконалення цієї роботи.

Провести аналіз надходжень всіх видів доходів, стан і виконання дохідної частини бюджетів всіх рівнів.

Визначити проблеми прогнозування доходів. Здійснити аналіз чинників, що впливають на доходи, а саме:

- аналіз недоїмки по платежах до бюджету (заходи з її ліквідації);

- аналіз зменшення заборгованості з виплати заробітної плати;

- аналіз тенденції переходу на сплату єдиного податку;

- аналіз повноти зарахування до бюджету відсотків, що сплачуються устано­вами банків за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів;

- аналіз взаємних розрахунків між бюджетами;

- аналіз запозичень і погашення позик;

- аналіз повноти зарахування до бюджету плати населення за надані послуги в бюджетних установах й інших власних надходжень цих установ;

- аналіз надходження місцевих податків і зборів в розрізі структур, що здійснюють їх адміністрування, повноту їх зарахування (наприклад, інвента­ризація торгових місць);

- аналіз обґрунтованості звільнення від оподаткування підприємств, установ і організацій.

Проаналізувати стан розрахунків за енергоносії.

Подати пропозиції щодо збільшення доходної частини бюджету.

Приймати участь разом із працівниками відділу у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій, а також у тематичних перевірках.

Інформаційно-комунікативна робота.

2. Відділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносин, відділ аналізу і контролю виконання місцевих бюджетів.

Ознайомитися з організацією роботи відділів, з функціями та процедурами, які вони виконують, функціональними обов’язками працівників.

Ознайомитися зі застосуванням на практиці основних положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України» на поточний рік й інших законодавчих і нормативних матеріалів із бюджетного планування та регулювання. Проаналізувати етапи та методи бюджетного планування на місцевому рівні, зробити розрахунок прогнозу бюджетних ресурсів, що мобілізуються до місцевих бюджетів.

Ознайомитися з джерелами та методами формування дохідної та видаткової частини бюджету, основними напрямками діяльності за останні два роки та зробити відповідні висновки та пропозиції щодо можливості збільшення бюджетних надходжень і їх раціонального використання.

Ознайомитись з процесом складання, розгляду та затвердження бюджету:

- розглянути порядок і терміни складання проекту бюджету;

- проаналізувати інформацію, що використовується для складання проекту бюджету;

- ознайомитись і проаналізувати порядок складання бюджетних запитів, включення бюджетних запитів до проекту бюджету;

- провести аналіз організації порядку розгляду проекту місцевого бюджету в органах виконавчої влади;

- проаналізувати організацію роботи постійно діючої комісії місцевих рад з питань бюджету;

- підготувати свої пропозиції щодо удосконалення процесу складання та затвердження місцевого бюджету.

Ознайомитись і проаналізувати рішення (проект) про місцевий бюджет і матеріали, що додаються до нього.

Вивчити порядок складання розпису місцевого бюджету, а також можливі причини та порядок внесення змін до нього.

Вивчити стан і організацію міжбюджетних відносин.

Здійснити аналіз виконання бюджету за останні три роки.

Визначити причини, які вплинули на невиконання чи перевиконання бюджету.

Інформаційно-комунікативна робота, участь у тематичних перевірках.

3. Відділ фінансів соціально-культурної сфери і соціального захисту населення, відділ фінансів місцевих органів влади і управління.

Ознайомитися з організацією роботи відділів, з функціями та процедурами, які вони виконують, функціональними обов’язками працівників.

Ознайомитись із документами, що визначають порядок виконання бюджету за загальним і спеціальним фондами, внесенням змін до планових показників.

Вивчити порядок отримання субвенцій з Державного бюджету на виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям і сім’ям із дітьми.

Вивчити порядок фінансування галузей соціально-культурної сфери, видатків, пов’язаних зі соціальним захистом населення, а також місцевих органів влади й управління.

Ознайомитись з формами та методами контрольно-економічної роботи відділів у процесі планування та фінансування видатків на невиробничу сферу.

Підготувати пропозиції щодо покращення фінансування соціально-культур­ної сфери.

4. Відділ бухгалтер­ського обліку і контролю, відділ комп'ютерного та господарського забезпечення.

Ознайомитися з організацією роботи відділів, з функціями та процедурами, які вони виконують, функціональними обов’язками працівників.

Вивчити порядок зберігання паперових документів, систематизацію та кодифікацію нормативних актів. Ознайомитись із основними напрямками економічної та контрольної роботи відділу. Ознайомитись з порядком ведення бюджетного обліку та складання фінансової звітності.

Ознайомитись з формами звітності. Здійснити аналіз звітних показників за минулий рік і зробити висновок щодо оцінки фінансового стану відповідного місцевого бюджету.

Ознайомитись з порядком закриття рахунків у кінці року, а також з організацією роботи зі складання місячної, квартальної та річної звітності.

Підготувати пропозиції щодо удосконалення форм звітності та організації роботи зі її складання.

Проаналізувати результати проведеної контрольної роботи фінансового органу за минулий рік, дати оцінку щодо її ефективності.

Прийняти участь у проведенні перевірки законності використання бюджетних коштів, правильності та достовірності відображення проведених операцій в обліку бюджетів нижчого рівня.

5. Відділ кадрової та організаційної роботи.

Ознайомитися з організацією роботи відділу та його функціями.

Вивчити порядок підбору, прийому на роботу, атестації, підвищення кваліфікації, виховання, просування по службі персоналу управління.

Зміст практики студентів, які проходять практику у районних і міських департаментах фінансів аналогічний змісту практики у департаментах фінансів облдержадміністрацій.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.011 с.)