ТОП 10:

Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної фінансової інспекції УкраїниУ результаті проходження практики студент-практикант повинен:

1) знати:етапи організації та проведення контрольних заходів, їх послі­довність; джерела ревізії та нормативно-правову базу, що регламентує порядок здійснення контрольних заходів органами Державної фінансової інспекції України; порядок документування результатів контрольних заходів; порядок реалізації матеріалів контрольних заходів і контролю за їх виконанням;

2) уміти:застосовувати методи фінансового контролю, що використо­вуються при здійсненні контрольних заходів у бюджетній сфері; документувати результати контрольних заходів на підприємствах і організаціях; виконувати контрольні процедури під час перевірки окремих ділянок фінансово-госпо­дарської діяльності підприємств, установ і організацій; здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, робити обґрунтовані висновки та розрахунки; захищати фінансові інтереси держави, здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства; проводити перевірки та ревізії бюджетних установ, ревізії виконання місцевих бюджетів; застосо­вувати санкції до порушників фінансово-бюджетної дисципліни; здійснювати аудит ефективності виконання бюджетних програм.

Зміст практики в окремих структурних підрозділах:

а) Державна фінансова інспекція в області

1. Відділ організаційної роботи.

Ознайомитись з організацією роботи відділу, його структурою, функціо­нальними обов’язками та правами працівників.

Вивчити питання планування контрольно-ревізійної роботи, методичного керівництва та контролю за проведенням ревізій і перевірок.

Ознайомитись із порядком проведення узагальнення результатів докумен­тальних ревізій і перевірок, здійснення контролю за усуненням недоліків і порушень.

Ознайомитись із порядком автоматизованої обробки інформації з контрольно-ревізійної роботи.

2. Відділ контролю у сфері освіти і культури.

Ознайомитись з організацією роботи відділу.

Вивчити методи проведення ревізій і перевірок виконання кошторисів доходів і видатків установ освіти і культури.

Вивчити питання складання програми документальної ревізії установ освіти та культури.

Взяти участь у проведенні тематичної перевірки установи освіти.

3. Відділ контролю у сфері охорони здоров’я і соціального захисту населення.

Ознайомитись з організацією роботи відділу з питань проведення тематичних перевірок і документальних ревізій.

Взяти участь у проведенні документальної ревізії установи охорони здоров’я. Провести тематичні перевірки відділу соціального захисту населення з питань виплат допомог населенню.

4. Відділ контролю у сфері органів державної влади і оборони.

Ознайомитись з організацією роботи відділу.

Взяти участь у складанні плану проведення комплексної перевірки стану економічної та контрольної роботи фінансового управління обласних і районних державних адміністрацій і збереження матеріальних цінностей бюджетних установ.

Взяти участь у проведенні документальної ревізії бюджетної установи.

5. Відділ контролю у сфері матеріального виробництва і послуг.

Ознайомитись з організацією роботи відділу.

Взяти участь у проведенні тематичних перевірок використання державних коштів у сфері матеріального виробництва.

Ознайомитись з формами та методами контролю за використанням державних коштів у підприємствах житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

6. Відділ контролю у сфері агропромислового комплексу.

Ознайомитись з організацією роботи відділу з питань контролю за викорис­танням державних коштів в агропромисловому комплексі.

Ознайомитись з формами та методами ревізій і перевірок, що проводяться на підприємствах і установах системи агропромислового комплексу.

7. Відділ організації та проведення аудиторських досліджень.

Ознайомитись з організацією роботи відділу.

Вивчити порядок підготовки та проведення аудиторських досліджень, що здійснюється органами Державної фінансової інспекції України. Ознайомитися з порядком документування результатів аудиторських досліджень і подальшим використанням матеріалів аудиту.

Взяти участь у проведенні аудиту ефективності виконання бюджетної програми.

б) Державна фінансова інспекція в містах і районах області

Ознайомитись зі структурою регіональних органів Державної фінансової інспекції, організацією їх роботи, обов’язками та правами працівників. Вивчити питання планування контрольно-ревізійної роботи й організації проведення ревізій і перевірок.

Ознайомитись із порядком взаємодії органів фінансового контролю з правоохоронними органами.

Ознайомитись з порядком узагальнення матеріалів ревізій і перевірок, використанням цих матеріалів і порядком здійснення контролю за усуненням виявлених недоліків і порушень.

Ознайомитись з організацією роботи органів Державної фінансової інспекції в містах і районах області з підготовки до проведення ревізій і перевірок, порядком складання програми та робочого плану ревізії.

Ознайомитись з законодавчою та нормативною базою, що регулює порядок організації та проведення ревізій і перевірок.

Вивчити форми та методи контролю за використанням державних коштів і майна в агропромисловому комплексі, промисловості, будівельних організаціях, житлово-комунальному господарстві, транспорті, підприємствах зв’язку та сфері послуг.

Взяти участь у контрольних заходах, що здійснюються Державною фінансовою інспекцією в містах і районах області відповідно до піврічних планів контрольно-ревізійної роботи. Під час ревізії вивчити методику перевірки таких питань:

1. Вивчення порядку проведення перевірки касово-банківських документів суцільним методом:

- інвентаризації готівки в касі;

- дотримання діючих вимог в обладнанні касових приміщень;

- наявність договору з касиром про повну матеріальну відповідальність;

- отримання касової дисципліни, порядку ведення касових операцій і ліміту готівки в касі;

- своєчасності та повноти оприбуткування коштів, одержаних із банку;

- перевірки достовірності грошових документів;

- правильності відкриття рахунків у банківських установах.

2. Участь у ревізії правильності нарахування та виплати заробітної плати відповідно до чинних нормативних актів, що регламентують порядок нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ:

- перевірка відповідності кількості працюючих по відомостях на виплату заробітної плати штатним розписам і трудовим книжкам;

- перевірка правильності складання тарифікації працівників бюджетних установ;

- перевірка правильності встановлення посадових окладів обслуговуючому та допоміжному персоналу відповідно до штатного розпису, відпрацювання робочого часу згідно з табелями відпрацьованого робочого часу;

- перевірка законності надання надбавок до заробітної плати, законності суміщення професій і повноти відробки робочого часу по сумісництву;

- перевірка виплати депонованої заробітної плати, відпускних, допомог по листках тимчасової непрацездатності, компенсацій;

- перевірка правильності рознесення нарахованих і виплачених сум заробітної плати по особових рахунках працівників;

- перевірка правильності проведення нарахувань на заробітну плату й утримань зі заробітної плати (по виконавчих листах; за товари, продані в кредит тощо).

3. Участь у перевірці правильності виплати коштів на службові відрядження та підзвітних сум:

- перевірка правильності та законності видачі відрядних посвідчень і авансів;

- перевірка достовірності документів, які підтверджують проведені видатки згідно авансового звіту;

- перевірка повноти та своєчасності оприбуткування матеріальних цінностей, придбаних за готівку, яка одержана під звіт.

4. Перевірка використання коштів на придбання товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, м’якого інвентарю:

- перевірка проведення річних інвентаризацій і відображення результатів по даних бухгалтерського обліку;

- перевірка наявності укладених договорів з матеріально-відповідаль­ними особами;

- проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей;

- перевірка повноти оприбуткування та законності списання основних засобів, побутової техніки, наявності оформлених актів на списання й актів на оприбуткування матеріалів від ліквідації основних засобів;

- проведення зустрічних звірок по розрахунках з установами та достовір­ності документів, аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості.

5. Перевірка використання коштів на канцелярські та господарські видатки:

- перевірка законності розрахунків по виписці періодичної преси, за службові телефони й утримання приміщень (опалення, освітлення, водопостачання тощо);

- перевірка повноти оприбуткування пального на складі й у водіїв, дотримання діючих норм списання паливно-мастильних матеріалів, а також автозапчастин;

- перевірка правильності здачі приміщень в оренду та повнота поступ­лення коштів;

- правильність придбання канцтоварів і їх використання та списання.

6. Участь у перевірці правильності утворення та використання коштів спеціального фонду кошторису доходів і видатків установи.

7. Участь у перевірці стану бухгалтерського обліку та звітності:

- здійснення систематичного контролю зі сторони бухгалтерської служби за збереженням державної власності;

- забезпеченість зберігання бухгалтерських документів і архівних матеріалів;

- перевірка правильності та законності оформлення бухгалтерських документів, заповнення всіх реквізитів;

- перевірка відповідності синтетичного обліку аналітичному.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.011 с.)