Завдання щодо проходження виробничої практики в організаційному відділі 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання щодо проходження виробничої практики в організаційному відділіОсновні функції та завдання відділу:

- підготовка та оформлення документів на відкриття підприємства (статуту, установчого договору, протоколу зборів).

- реєстрація документів в органах місцевої влади, фондах тощо (ліцензії на торгівлю підакцизними товарами; отримання дозволу санепідемстанції, пожежної інспекції; реєстрація в пенсійному фонді, фонді соціального страхування та фонді зайнятості; реєстрація у відділенні банку, відкриття розрахункового рахунку; отримання ідентифікаційного коду та ін.);

- розподіл документів для надання керівництву фірми і по структурних підрозділах, ведення їх обліку, реєстрації і системного обліку контролю за їх виконанням;

- ознайомлення співробітників фірми з розпорядчими документами;

- методичне керівництво постановкою діловодства в структурних підрозділах і контроль за їх станом;

- прийняття і відправлення кореспонденції;

- укладання договорів на оренду (суборенду) приміщень, устаткування;

- здійснення контролю за виконанням договорів купівлі-продажу, угод.

Завдання.

Завдання 1.

Підготувати оперативну нараду щодо введення єдиної системи діловодства на підприємстві та порядку реєстрації, складання і оформлення документів.

Завдання 2.

Розробити положення про організаційнийвідділ.

У зв'язку з реструктуризацією підприємства переглянути і внести зміни у дійсне положення про організаційний відділ. У разі потреби розробити нове положення про організаційний відділ. Скласти проект наказу про затвердження положення про організаційний відділ.

Завдання 3.

Приймання, розгляді реєстрація документів

Документи, які надходять на підприємство, розподіляються на ті, що потребують обов'язкового розгляду керівництвом або виконавцями відповідно до функціональних обов'язків, визначення необхідності реєстрації документів, а також встановлення термінів виконання документів, а також на ті, що передаються структурним підрозділам чи безпосереднім виконавцям.

Розробити правила приймання, попереднього розгляду і реєстрації документів на підприємстві.

Скласти проект наказу про затвердження правил приймання та реєстрації.

 

Завдання 4.

Реєстрація вхідних, вихідних та внутрішніх документів за винятком документів оперативного характеру

На підставі поточної інформації (різноманітні види документів) оформити реєстраційну картку.

Завдання 5.

Оперативна нарада

Підготувати проведення оперативної наради щодо дотримання виконання положення про організаційний відділ та посадових інструкцій.

Завдання 6.

Складання та оформлення документів

Розробити інструкції з діловодства та номенклатуру справ. Скласти проект наказу про затвердження номенклатури справ та інструкції з діловодства.

Завдання 7.

Внести зміни в статут підприємства з урахуванням його розширення у результаті реструктуризації.

Надати проект для узгодження з директором підприємства. Зареєструвати в установленому порядку.

3.1.7. Завдання щодо проходження виробничої практики у відділі "Бухгалтерія"

Основні функції та завдання відділу

- організація та здійснення фінансового обліку окремих об'єктів;

- організація та проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, цінних паперів, зобов'язань та заборгованостей;

- контроль за збереженням грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей і здійснення заходів по боротьбі зі зловживаннями;

- контроль за фінансово-кошторисною дисципліною, проведення заходів по своєчасному поверненню заборгованостей;

- своєчасне складання звітності;

- підготовка внутрішніх звітів для приймання управлінських рішень;

Завдання, які вирішуються в бухгалтерії, спрямовані на відображення господарської діяльності торгівельного підприємства і передбачають вирішення таких питань:

- облік готівкових та безготівкових грошових коштів;

- облік розрахунків з персоналом та фондами соціального та пенсійного страхування;

- облік розрахунків з постачальниками і замовниками, з підзвітними особами, а також інших розрахункових операцій;

- облік товарно-матеріальних цінностей та нематеріальних активів (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів та нематеріальних активів).

- облік товарних операцій (виробництво та реалізація продукції і товарів) торгівельного підприємства.

- облік доходів та фінансових результатів торгівельного підприємства.

- облік розрахунків з бюджетом по податках та інших обов'язкових платежах, складання податкової звітності.

- бухгалтерська звітність (фінансова та внутрішньогосподарська звітність).

Виконання кожного комплексу завдань передбачає складання та обробку первинних документів та облікових регістрів.

Вирішення завдань потребує інформації, джерелом якої є як інші структурні підрозділи підприємства, так і власне бухгалтерія підприємства.

Завдання повинні виконуватися відповідно до чинного законодавства, що вимагає створення банку законодавчо-нормативних документів.

Завдання 1.

Головний бухгалтер- організація, керівництво і контроль з питань бухгалтерського обліку, контроль за складання місячних, квартальних і річних звітів у автоматизованому режимі. Ознайомитись з посадовою інструкцією. Проаналізувати на відповідність реальній діяльності.

Завдання 2.

Бухгалтер з обліку готівкових та безготівкових грошових коштів- правильність складання звітів по касі за кожний день, дотримання встановленого ліміту залишку у касі, дотримання строків виплати заробітної плати, ведення касової книги, своєчасне відображення в облікових регістрах наявності і руху готівкових грошових коштів, приймання і контроль первинної документації з обліку операцій на рахунках в банку, виписка платіжних доручень, своєчасне відображення в облікових регістрах наявності і руху безготівкових грошових коштів.

Ознайомитись з посадовою інструкцією. Проаналізувати на відповідність реальній діяльності.

 

Завдання 3.

Бухгалтер з обліку розрахунківз персоналом та фондами соціального та пенсійного страхування- здійснює приймання і контроль первинної документації з обліку розрахунків з персоналом, тобто приймання табелів від начальників відділів і документів з відділу кадрів, здійснює правильне і якісне нарахування заробітної плати працівникам підприємства, ведення обліку відповідних розрахункових операцій.

Ознайомитись з посадовою інструкцією. Проаналізувати на відповідність реальній діяльності.

 

Завдання 4.

Бухгалтер з обліку розрахунківз постачальниками і замовниками, з підзвітними особами та інших розрахункових операцій- здійснює приймання і контроль первинної документації з обліку розрахункових операцій, ведення обліку розрахунків з постачальниками і замовниками, а також з підзвітними особами, контролює своєчасність звірки з ними, здійснює підготовку інформації для управління про стан розрахунків, правильне відображення в облікових регістрах стану розрахунків з постачальниками і замовниками, підзвітними особами тощо.

Ознайомитись з посадовою інструкцією. Проаналізувати на відповідність реальній діяльності.

 

Завдання 5.

Бухгалтер з обліку основних засобів, інших необоротних актинів, товарно-матеріальних цінностей та нематеріальних актинів- здійснює приймання і контроль первинної документації з обліку основних засобів, інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей та нематеріальних активів, формує показники для цілей управління необоротними активами.

Завдання 6.

Бухгалтер з обліку товарних операцій- здійснює своєчасне і якісне приймання товарно-грошових звітів від матеріально-відповідальних осіб, своєчасне виведення результатів інвентаризації на складі та торгових залах, веде накопичувальні відомості обліку доходів і витрат, визначає фінансові результати від цього виду діяльності, здійснює формування показників для управління затратами і результатами діяльності, а також підготовку інформації для відділу маркетингу.

Завдання 7.

Бухгалтер з обліку доходів, витрат та фінансових результатів торговельного підприємства- здійснює своєчасне і якісне приймання звітів про використання торговельної площі та касових звітів від матеріально-відповідальних осіб з доданими до них копіями договорів про формування та реалізацію товарів, своєчасне виведення результатів, веде накопичувальні відомості обліку доходів і витрат, визначає фінансові результати від даного виду діяльності, здійснює формування показників для управління затратами і результатами діяльності, а також підготовку інформації для відділу маркетингу.

Завдання 8.

Бухгалтер з обліку розрахунків з бюджетом по податках та інших обов'язкових платежах, складання податкової звітності- веде накопичувальні відомості щодо валових доходів та валових затрат, визначає розмір податків та інших обов'язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету за результатами діяльності торгівельного підприємства, складає податкову та статистичну звітність за результатами діяльності підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.008 с.)