ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Облік неоплаченого капіталуПитання для обговорення

1. Види та характеристика господарських товариств. Порядок внесення засновниками вкладів до зареєстрованого капіталу

2. Формування та облік неоплаченого капіталу в акціонерних товариствах

3. Фінансовий облік неоплаченого капіталу у товари­ствах з обмеженою відповідальністю

Навчальні завдання

Задача 1

Засновниками прийнято рішення про створення ПАТ «Сяйво» із зареєстро­ваним капіталом 3 250 000 грн., який поділений на 650 000 простих акцій номі­нальною вартістю 5,00 грн. кожна.

Аналітична інформація про внески засновників акціонерного товариства

№ з/п Засновники ПАТ «Сяйво» Частка засновників у неоплаченому (па­йовому) капіталі Внески засновників
      Вид внеску Сума, грн.
ТзОВ «Аква» 20% Основні засоби 650 000
Клименко Б. І. 15% Грошові кошти 487 500
Куцик А. М. 5% Довгострокові цінні папери 162 500
  Разом: 40%   1 300 000

За результатом відкритої передплати на акції на відкритий накопичувальний рахунок ПАТ «Сяйво» зараховано 1 696 500 грн. Передплатниками оплачено 45 % оголошеного зареєстрованого (пайового) капіталу (650 000 шт. х 0,45 = 292 500 шт.) за ціною 5,80 грн. кожна.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку Неоплаченого (пайового) капіталу ПАТ «Сяйво»

 

Задача 2

03 березня поточного року зареєстровано ТзОВ «Алекс» із зареєстрованим (пайовим) капіталом 910 000 грн

Аналітична інформація про внески засновників ТзОВ «Алекс»

№ з/п Засновники ТзОВ «Алекс» Частка засновни­ків у зареєстро­ваному (пайово­му) капіталі Внески засновників
        % Сума грн. Вид внеску Сума, грн. Дата внеску
Юридична особа - ПАТ «Сенс» 55% 500 500 1. Приміщення цеху 2. Вантажний автомобіль 3. Грошові кошти на по­ точний рахунок 284 400 110 500 105 600 03.03. п.р. 03.03. п.р. 01.06. п.р.
Фізичні особи:          
    Ільків CO. 20% 182 000 1. Приміщення офісу 2. Виробниче облад­ нання 105 500 76 500 03.03. п.р. 03.03. п.р.
    Кирик І.А. 15% 136 500 1. Технологічна лінія для виготовлення деталей 2. Грошові кошти на по­ точний рахунок 94 200 42 300 03.03. п.р. 01.06. п.р.
    Гундар В.М. 10% 91 000 1. Грошові кошти на по­ точний рахунок 2. Легковий автомобіль 61 600 29 400 03.03. п.р. 01.06. п.р.
  Разом: 100% 910 000   910 000  

 

ТзОВ «Алекс» додатково понесено витрати на монтаж та встановлення тех­нологічної лінії у сумі 9 120 грн., в т.ч. ПДВ.

Визначити:

Порядок відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку Товариства операцій із формування зареєстрованого (пайового) капіталу та погашення заборгованості засновників за внесками до нього.

 

Тести

1. Погашення заборгованості акціонерів із внесків до зареєстрованого капіталу грошовими коштами в обліку відображається записом:

а) Дт31 Кт46;

б) Дт46 Кт31;

в) Дт31 Кт40;

г) Дт40 Кт31;

2. Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до зареєстро­ваного (пайового) капіталу - це:

а) неоплачений капітал;

б) вилучений капітал;

в) резервний капітал;

г) пайовий капітал

3. Відображено заборгованість учасників товариства по внесках до статутного капіталу

а) Дт40 Кт46;

б) Дт46 Кт40;

в) Дт31 Кт40;

г) Дт46 Кт31;

 

Контрольні питання

1. Як ведеться аналітичний облік неоплаченого капіталу за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств)?

2. Що є підставою виникнення та погашення заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу?

3. Що відображається за дебетом рахунка 46?

4. Що відображається за кредитом рахунка 46?

5. Що вдображаєть сальдо рахунка 46?

 

Тема 10. Фінансова звітність

Питання для обговорення

1. Сутність, основні вимоги, якісні характеристики та принципи побудови фінансової звітності

2. Порядок відображення активів, власного капіталу та зобов'язань у Балансі (Звіті про фінансовий стан)

3. Порядок складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

4. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів

Навчальні завдання

Задача 1

ПАТ «Асканій» є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, залишок гро­шових коштів на його поточному рахунку станом на 01 січня поточного року становить 96 000 грн.

У звітному році Товариством здійснено операції, що вплинули на рух грошо­вих коштів

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн./ Євро
        Дебет , Кредит    
Операції з руху коштів у результаті операційної діяльності
На поточний рахунок Товариства отримано грошові кошти:      
    від вітчизняних покупців за реалізовану готову про­дукцію     1 592 960 грн.
    від іноземного покупця за реалізовану готову продук­цію у сумі 11 200 евро. Курс евро на дату здійснення операції 10,45 грн. 11 200 Євро х 10,45 = 117 040 грн.     11 200 євро
            117 040 грн.
    від вітчизняних постачальників в рахунок погашення заборгованості за виставленими претензіями     9 000 грн.
На поточний рахунок Товариства з бюджету отримано суму експортного відшкодування податку на додану вартість     12 000 грн.
На поточний рахунок отримано допомогу з тимчасової втрати працездатності від Фонду соціального страхування     7 000 грн.
Із поточного рахунка сплачено грошові кошти:      
    вітчизняним постачальникам за раніше отримані ви­робничі запаси     818 290 грн.
    іноземному постачальнику за раніше отримані ви­робничі запаси у сумі 4 500 евро. Курс евро на дату здійснення операції - 10,38 грн. 4 500 Євро х 10,38 = 46 710 грн.     4 500 євро
            46 710 грн.
Визнано втрати у сумі позитивної курсової різниці, нарахо­ваної на залишок грошових коштів валютного рахунку 11 200 Євро х (10,45 - 10,38) = 784,00 грн.     784 грн.
У касу оприбутковано кошти із поточного рахунка     326 484 грн.*
3 каси виплачено:      
    заробітну плату працівникам     294 984 грн.
    аванс на відрядження     32 000 грн.
Із поточного рахунка перераховано:      
    єдиний внесок на загальнообов'язкове державне со­ціальне страхування за ставкою 3,6 %     12 960 грн.
    єдиний внесок на загальнообов'язкове державне со­ціальне страхування за ставкою 37,18 %     133 848 грн.
    податок на прибуток     97 944 грн.
    податок на доходи фізичних осіб     52 056 грн.
Операції з руху коштів у результаті інвестиційної діяльності
Із поточного рахунка Товариства сплачено кошти за при­дбані акції ПАТ «Ялта», що обліковуються методом участі в капіталі     120 000 грн.
На поточний рахунок від ПАТ «Ялта» отримано дивіденди, визнані за фінансовими інвестиціями, що обліковуються методом участі в капіталі     18 000 грн.
На поточний рахунок отримано грошові кошти від покупців за продані об'єкти основних засобів     42 000 грн.
Із поточного рахунка Товариства перераховано:      
    попередню оплату для виконання проектних робіт на спорудження об'єкта основного засобу     98 500 грн.
    грошові кошти в рахунок погашення заборгованості перед підрядниками за виконані будівельно-монтажні роботи     320 500 грн.
Операції з руху коштів у результаті фінансової діяльності
На поточний рахунок Товариства зараховано кошти від акціонерів:      
    на номінальну вартість додатково випущених влас­них акцій 910 щт. х 360,00 грн. = 327 600 грн.     327 600 грн.
    на суму перевищення ціни продажу над номінальною вартістю акцій 910 шт. х (395,00 - 360,00 грн.) = 31 850 грн.     31 400 грн.
На поточний рахунок зараховано довгостроковий кредит банку у національній валюті     600 000 грн.
Із поточного рахунка перераховано обслуговуючому банку:      
  нараховані відсотки за кредит     106 000 грн.
  частину суми довгострокового кредиту, переведеного до складу поточної заборгованості     320 000 грн.
                     

Визначити:

- Визначити кореспонденцію з наведених господарських операцій ПАТ «Асканій»

- За наведеними господарськими операціями сформувати Звіт про рух грошових коштів за поточний рік ПАТ «Асканій»

 

Задача2

Порядок складання Звіту про власний капітал розгляне­мо за даними ТзОВ «Феєрія».

Витяг з першого розділу пасиву Балансу «Власний капітал»станом на 31 грудня попереднього року

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звіт­ного періоду
І. Власний капітал    
Зареєстрований капітал ?
Капітал у дооцінках - ?
Додатковий капітал ?
Резервний капітал ?
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ?
Неоплачений капітал (216) ?
Вилучений капітал - ?
Усього за розділом І ?

На складові власного капіталу Товариства вплинули наступні господарські операції

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Скориговано прибуток на суму помилково нарахованої амортизації (необґрунтовано завищено витрати діяльності і, як наслідок, зменшено нерозподілений прибуток)     9 010,00
Засновниками Товариства внесено до статутного капіталу:      
основні засоби     123 450,00
грошові кошти на поточний рахунок     92 550,00
Визначено фінансовий результат діяльності Товариства (чистий прибуток)     115 980,00
Відображено нарахування дивідендів засновникам товари­ства     75 000,00
Направлено частину прибутку на збільшення розміру ре­зервного капіталу     2 049,00
Оприбутковано за справедливою вартістю безоплатно отримані об'єкти основних засобів адміністративного при­значення     12 450,00
Відображено нарахування амортизації на безоплатно отри­мані основні засоби     2 430,00
Визнано дохід звітного періоду у сумі нарахованої аморти­зації на безоплатно отримані об'єкти основних засобів     2 430,00

Визначити:

- Визначити кореспонденцію з наведених господарських операцій ТОВ «Феєрія»

- Скласти Звіт про власний капітал ТзОВ «Феєрія» за поточний рік

Тести

1. За термінами складання фінансова звітність поділяється на:

а) Річну та квартальну;

б) Повну та скорочену;

в) Фінансову та управлінську;

г) Внутрішню і зовнішню.

2. Скільки форм фінансової звітності подають малі підприємства:

а) 2;

б) 6

в) 5.

г) 4.

3. При підсумуванні валюти Балансу основні засоби включаються:

а) За залишковою вартістю;

б) За первісною вартістю

в) За сумою накопиченого зносу;

г) За купівельною вартістю.

4. При підсумуванні валюти Балансу дебіторська заборгованість вклю­чається за оцінкою:

а) За чистою реалізаційною вартістю;

б) За справедливою вартістю;

в) За сумою резерву сумнівних боргів;

г) За первісною вартістю.

5. Розрахунок чистого прибутку (збитку) проводиться у розділі Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід):

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

6. Шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції від­повідних податків і зборів, знижок визначається чистий дохід у:

а) Звіті про Фінансові результати;

б) Балансі;

в) Звіті про рух грошових коштів;

г) Звіті про власний капітал;

7. У звіті про рух грошових коштів дані про накопичення й викорис­тання грошових коштів наводяться у розрізі:

а) Видів діяльності;

б) Рахунків обміну;

в) Матеріально-відповідальних осіб;

г) кварталів.

8. В Україні застосовується метод складання Звіту про рух грошових коштів:

а) Непрямий;
Прямий;

б) Сальдовий;

в) Перехресний.

9. Помилки при складанні звітності виправляються шляхом:

а) Коригування сальдо нерозподіленого прибутку;

б) «червоного сторно»;

в) Збільшення показника суттєвості звітності;

г) Виправлення із здійсненням підпису особи, яка його дозволила.

10. Облікова політика підприємства розкривається в:

а) Примітках до фінансової звітності;

б) Звіті про рух грошових коштів;

в) Звіті про фінансові результати;

г) Балансі.

Контрольні питання

 

1. Якими нормативними документами передбачено порядок складання та подання фінансової звітності і кому вона подається?

2. Назвіть склад і призначення фінансової звітності

3. Як здійснюється виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах?

4. Як відобразити в обліку зміни облікової політики і облікової оцінки?

5. Як здійснюється виправлення помилок, допущених після дати балансу?

6. На що необхідно звернути увагу при розкритті інформації у Примітках до річно фінансової звітності щодо нематеріальних активів?

7. Як розкривається інформація про основні засоби у Примітках до річної фінансової звітності?

8. На чому необхідно зосередити увагу при розкритті інформації про запаси в Примітках до річної фінансової звітності?

9. Які показники щодо власного капіталу підлягають розкриттю в Примітках до річної фінансової звітності?

10. Яка додаткова інформація про рух грошових коштів розкривається у Примітках до річної фінансової звітності?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова

1. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - 2-ге вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2007. - 288 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; за заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. - 8-е вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута, 2009.-912 с.

3. Голов С.Ф. Фінансовий облік: підручник. / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.

4. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Микитюк Н.Я. та ін. Фінансовий облік [Текст]: Підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк та ін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К: КОНДОР-Видавництво. 2013. – 551 с.

5. Лень В.С. Фінансовий облік: навч. посіб. / В.С. Лень. - К.: Акаде­мія, 2011.-608 с.

6. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: підручник / О.В. Лишилен- ко. - 2-ге вид., перероб і доп. - К.: ЦНЛ, 2008. - 556 с.

7. Орлова В.К., Орлов М.С., Хома С.В. Фінансовий облік. - К: Центр учбової літератури, 2010. – 510с.

8. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. - К.: Знання, 2010. - 631 с.

9. Шара Є. Ю. Фінансовий облік – І [текст]: навч. посіб./ Є.Ю. Шара, О.О. Бідюк, Н.В. Гуріна, І.Є. Соколовська-Гонтаренко – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 408 с.

10. Шара Є. Ю. Фінансовий облік – ІІ [текст]: навч. посіб./ Є.Ю. Шара, О.О. Бідюк, Н.В. Гуріна, І.Є. Соколовська-Гонтаренко – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 398 с.

11. Фінансовий облік 2: Навч. посіб. / [Н.М. Ткаченко, О.В. Ворович, І.Л. Цюцяк]; за ред.. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2014. – 456 с.

 

Допоміжна

 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет / Ю.А. Бабаев – М.: «Юнити», 2003

2. Блакитна Г.В., Ромашевська Н.О. Бухгалтерський облік. Практикум. - К: Центр учбової літератури, 2010. – 152с.

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник — К.: Лібра, 2005. — 976 с.

4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – К: А.С.К., 2007. – 227 с.

5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Х.: Фактор, 2007. – 976 с.

6. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – К: А.С.К., 2007. – 227 с.

7. Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.І. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: Навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 112 с.

8. ІватаВ.В., Ткаченко С.А., Шевчук С.В. Фінансовий облік. Практикум. М: НУК, 2006. – 100с.

9. Кочетов В.А. Основы бухгалтерского учета / В.А. Кочетов, Э.С. Гейер. – Донецк: Дон ГУЕТ, 2004. – 270 с.

10. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І,, Гончар В.П., Болмат Г.А. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник/ За ред. М.Г.Михайлова. – Київ: ЦУЛ, 2007. –248 с.

11. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія і методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

12. МисакаГ.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник . - Київ: ЦУЛ, 2007. – 400 с.

13. Пархоменко В.М. Бух­галтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. – ч. 8. – Луганськ: Футура: ДСД „Лугань”, 2005. – 640 с.

14. Скрипан О.П., Палюк М.С. Фінансовий облік.-. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407с.

15. Л.К. Сук., П.Л. Сук. Фінансовий облік - К: Центр учбової літератури, 2012. – 456с.

16. Стельмащук А.М., Смоленко П.С. Бухгалтерський облік: Навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 528 с.

17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник . – 3-тє вид. доп. і переробл. – Київ: Алерта, 2008. – 926 с.

18. Чацкіс Ю.Д. Фінансовий облік, ч. І і ч. ІІ: навч. пос. / Ю.Д. Чацкіс, О.М. Лисюк, Т.М. Михайлова. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2005. – 320 с.

19. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С, Наумчук О.А., Власова І.О. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. – К.: - Центр учбової літератури, 2011. – 564 с.

20. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 535с.

 

Інформаційні ресурси

 

1.Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності (наказ Мінфіну від 28.03.2013 р. №433) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_fin_otch_433.aspx

2. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 3

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx

4.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO2.aspx

6.Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PlanSchetov.aspx

5.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/InstrukciyaKPlanuSchetov.aspx

6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO6.aspx

7.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx

8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO8.aspx

9.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO10.aspx

11.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO11.aspx

12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO12.aspx

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13
"Фінансові інструменти" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO13.aspx

14.Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 14 "Оренда" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO14.aspx

15.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO15.aspx

16.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO16.aspx

17.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO17.aspx

18.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO18.aspx

19.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO20.aspx

20.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO21.aspx

21.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO24.aspx

22.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO25.aspx

23.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO26.aspx

24.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27
"Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO27.aspx

25.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28
"Зменшення корисності активів" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO28.aspx

26.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO30.aspx

27.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO31.aspx

28.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO32.aspx

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.03 с.)