Тема 5. Облік доходів та витрат
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Облік доходів та витратПитання для обговорення

1. Економічна сутність, порядок визнання та класифікація доходів

2. Поняття витрат, їх класифікація та порядок визнання у бухгалтерському обліку

3. Фінансовий облік доходів і витрат основної операційної діяльності

3.1. Порядок визнання та облік доходів у результаті основної опера­ційної діяльності

3.2. Порядок формування та облік собівартості реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг)

3.3. Облік адміністративних витрат та витрат на збут

4. Фінансовий облік доходів і витрат іншої операційної ді­яльності

5. Фінансовий облік інших фінансових доходів та фінансо­вих витрат

6. Фінансовий облік доходів та втрат від участі в капіталі

7. Фінансовий облік інших доходів та витрат звичайної ді­яльності

8. Фінансовий облік витрат з податку на прибуток

9. Фінансовий облік доходів та витрат надзвичайної діяльності

 

 

Навчальні завдання

 

Задача 1

ТзОВ «Альянс» реалізувало готову продукцію покупцеві на суму 198 000 грн., в т.ч. ПДВ, собівартість якої становить 86 760 грн., з наступною оплатою.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку реалізації готової продукції

 

Задача 2

12 травня поточного року ТзОВ «Меркурій» реалізувало товари вартістю 27 600 грн., в т.ч. ПДВ, собівартість яких складає 15 320 грн. Відповідно до умов договору при оплаті рахунка впродовж п'яти днів покупцю надається знижка у розмірі 5 % від вартості реалізованих товарів. Покупцем в обумовлений термін перераховано грошові кошти на поточний рахунок Товариства.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку реалізації товарів зі знижкою

 

Задача 3

ТзОВ «Аква» в першому кварталі поточного року проводило науково-технічні роботи з вдосконалення технології. Інформація про понесені витрати Товариством на дослідження та розробку об'єкта нематеріального активу наведено у таблиці.

Витрати, понесені при виконанні робіт з розробки нової технології

№ з/п Статті витрат Сума, грн.
Матеріальні витрати 14 900,00 •
Витрати на оплату праці науково-технічних працівників 24 200,00
Нарахована амортизація на об'єкти основних засобів 420,00
Послуги сторонніх організацій (без ПДВ) 6 200,00

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку витрат, понесених при виконанні робіт з розробки нової технології

Задача 4

23 березня поточного року ТзОВ «Альянс» на валютний рахунок отримало передоплату від іноземного покупця в сумі 5 400 дол. США. 24 березня поточно­го року банком 50 % іноземної валюти продано на Міжбанківському валютному ринку України за курсом 8,08 грн./ дол. США, а виручку від продажу валюти зараховано на поточний рахунок Товариства у національній валюті.

За умовами договору на розрахунково-касове обслуговування банк самостій­но від суми проданої валюти знімає комісійну винагороду в розмірі 0,5 %.

Курс НБУ становив:

- 23 березня 2012 р. - 7,99 грн./ дол. США;

- 24 березня 2012 р. - 8,03 грн./ дол. США.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку реалізації іноземної валюти

ТзОВ «Альянс»

Задача 5

18 травня поточного року ТзОВ «Прикарпаття» реалізовано готову продук­цію вартістю 36 000 грн., в т.ч. ПДВ, собівартість якої становить 23 000 грн. 20 травня поточного року покупцем повернено частину неякісної продукції на суму 660 грн., в т.ч. ПДВ, собівартістю 420 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку повернення готової продукції

 

Задача 6

ТзОВ «Берегове», що здійснює зовнішньоекономічну діяльність станом на 31 грудня попереднього року на валютному рахунку має залишок 1 000 дол. США. 10 січня поточного року установою банку за дорученням Товариства про­дано на міжбанківській валютній біржі 1 000 дол. США за курсом 7,94 грн./дол. США. За виконання даної операції банк, відповідно до умов договору, утримав комісійну винагороду в сумі

Курс НБУ становив:

- 31 грудня попереднього року - 7,98 грн./дол. США;

- 10 січня поточного року - 7,95 грн./дол. США. Комісійна винагорода банку становить 30 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку операцій із продажу іноземної валюти

Задача 7

Керівництвом ТзОВ «Рекорд» прийнято рішення про реалізацію частини не використовуваних виробничих запасів на суму 3 498 грн., в т.ч. ПДВ, балансова вартість яких складає 2 610 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку реалізації виробничих запасів

Задача 8

12 травня поточного року ТзОВ «Капітал» у зв'язку із зміною технологіч­ного процесу прийнято рішення реалізувати виробниче обладнання первісною вартістю 24 300 грн. Сума зносу, нарахованого за період експлуатації обладнання склала 12 800 грн. 03 вересня поточного року Товариством реалізовано виробни­че обладнання за 15 600 грн., в т.ч. ПДВ. 11 вересня поточного року на поточний рахунок ТзОВ «Капітал» отримано грошові кошти від покупця.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку реалізації основних засобів, переведених до групи вибуття

Задача 9

20 березня 2011 року ТзОВ «Інко» за договором купівлі-продажу реалізувало ТзОВ «Орекс» продукцію з наступною оплатою на суму 21 600 грн., в т.ч. ПДВ, собівартістю якої становила 14 400 грн. Постачальником розраховано коефіці­єнт сумнівності (із використанням способу питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході) - 0,024. Станом на 30 листопада поточного року ТзОВ «Інко» сформовано резерв сумнівних боргів у сумі 20 120 грн.

ЗО листопада 2012 року ТзОВ «Орекс» за рішенням суду визнано банкрутом, тому за розпорядженням керівника ТзОВ «Інко» неоплачена дебіторська забор­гованість підлягає списанню.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку дебіторської заборгованості

Задача 10

Станом на 31 березня поточного року ТзОВ «Експорт-продукт», що здійснює експортно-імпортні операції має наступні монетарні статті:

- грошові кошти на валютному рахунку 11 200 євро

- дебіторська заборгованість іноземних покупців 8 400 євро Господарські операції Товариства за квітень поточного року, що зумовили виникнення курсових різниць

 

№ з/п Дата Показники Сума, євро
06 квітня п. р. На валютний рахунок частково отримано кошти від інозем­ного покупця 5000
14 квітня п. р. Від фірми «Nokia» товари Отримано 4 200
25 квітня п. р. 3 валютного рахунку перераховано кошти фірмі «Nokia» 4 200

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків
із підприемствами-нерезидентами

Задача 11

ТзОВ «Весна» здійснює експортно-імпортні операції. Станом на 31 березня поточного року на рахунках бухгалтерського обліку відображено залишки в іно­земній валюті

№ з/п Номер субра­хунків Назва субрахунків бухгалтерського обліку Сума, евро
№312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 32 500,00
№362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 11 400,00
№632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» 24 600,00

У квітні поточного року Товариством проведено наступні операції із інозем­ними контрагентами:

1) 09 квітня поточного року на валютний рахунок від іноземного покупця отримано грошові кошти в рахунок погашення дебіторської заборгова­ності у сумі 11 400 евро;

2) 21 квітня поточного року з валютного рахунка частково погашена забор­гованість перед іноземним постачальником у сумі 18 500 евро.

Курси іноземної валюти до національної на:

  10,56 грн./Євро 10.54 грн./Євро 10,58 грн./Євро; 10.55 грнУЄвро

- 31 березня поточного року

- 09 квітня поточного року

- 21 квітня поточного року

- 30 квітня поточного року

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із підприємствами-нерезидентами

Задача 12

Інвентаризаційною комісією виявлено недостачу виробничих запасів понад нор­ми природних втрат у сумі 680 грн. Матеріально відповідальна особа визнала нестачу та написала заяву про утримання із заробітної плати збитку, завданого підприємству.

Розмір збитків, визначений незалежним експертом відповідно до норм на­ціональних стандартів оцінки становить 950 грн. Вартість послуг оцінювача складає 100 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із постачальником

Задача 13

25 січня 2010 року ТзОВ «Фаворит» придбало від ТзОВ «Альфа» товари, з метою їх наступного продажу на суму 8 400 грн., в т.ч. ПДВ. У відповідності до укладеного договору оплата за одержаний товар мала бути проведена до 31 бе­резня 2010 року. У зв'язку із фінансовим труднощами ТзОВ «Фаворит» не роз­рахувалося за отриманий товар, а прострочена заборгованість перед постачаль­ником по закінченню терміну позовної давності (06.04.2013 року) була списана.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку списання кредиторської заборгованості

 

Задача 14

ТзОВ «Святовид» безоплатно отримало товари, справедливою вартістю З 120,00 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку безоплатно одержаних оборотних активів

Задача 15

ТзОВ «Еліпс» у квітні поточного року здійснено наступні господарські опе­рації, що зумовили виникнення інших фінансових доходів:

1. Придбано 24 500 акцій за ціною 9,50 грн. кожна (номінальна вартість акції 8,10 грн.), що становить 10 % статутного капіталу ПАТ «Аскона». Об'єктом інвестування прийнято рішення про виплату дивідендів у роз­мірі 5 % номінальної вартості випущених акцій;

2. У вересні поточного року від покупця отримано простий вексель номі­нальною вартістю 24 000 грн. під 16 % річних строком на 30 днів. Від­сотки за векселем нараховуються у кінці терміну обігу векселя методом факт/360.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку інших фінансових доходів

ТзОВ «Еліпс»

 

Задача 16

15 травня поточного року ТзОВ «Інко» укладено кредитний договір із ПАТ КБ «ПриватБанк».

Умови кредитного договору

1. Сума кредиту становить 15 000 грн., яка зараховується на поточний ра­хунок та погашається Товариством у кінці дії кредитної угоди 23 липня поточного року.

2. Відсоткова ставка - 23 % річних. Відсотки за кредит нараховуються від основної Суми кредиту та виплачуються у кінці кожного місяця за мето­дом «факт/365».

3. Пеня за прострочення погашення кредиту визначається із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діятиме в період прострочення платежу.

Відсотки за кредит ТзОВ «Інко» погашало вчасно, а основну суму кре­диту погашено 25 серпня поточного року. Облікова ставка НБУ за період прострочення заборгованості становила 12,5 %.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку отримання та погашення заборгованості за короткостроковим кредитом, а також нарахування пені за несвоєчасність погашення основної суми кредиту

 

Задача 17

ТзОВ «Дункас» придбало 48 000 акцій ПАТ «Нова» за ціною 18,60 грн. кожна, що становить 30 % акцій об'єкта інвестування. У поточному році ПАТ «Нова» отримало прибуток в сумі 95 000 грн., і сплатило дивіденди у розмірі 34 000 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку доходу від участі в капіталі

Задача 18

ТзОВ «Промінь» веде облік фінансових інвестицій в асоційоване підпри­ємство ПАТ «Сузір'я» та дочірнє підприємство ПАТ «Зевс» за методом участі в капіталі. У поточному році вказаними об'єктами інвестування визнано збитки в сумі:

1) 46 000 грн. - асоційованим підприємством (частка ТзОВ «Промінь» у капіталі 27 %);

2) 160 000 грн. - дочірнім підприємством (частка ТзОВ «Промінь» у ста­тутному капіталі 74 %).

Визначити:

- Розрахувати втрати від участі в капіталі

- Бухгалтерські проведення з обліку втрат за методом участі у капіталі

Задача 19

04 квітня поточного року ТзОВ «Алекс» придбало за грошові кошти пакет акцій ПАТ «Смарагд» у сумі 64 500 грн. Куплені цінні папери утримуються з метою подальшого продажу протягом 12 місяців з дати придбання. Товариством визна­но витрати, зумовлені операціями з придбання акцій:

- вартість послуг брокера 620 грн.

- вартість послуг реєстратора цінних паперів 210 грн.

30 червня поточного року справедлива вартість придбаного пакета цінних паперів становила 66 540 гривень. 11 вересня поточного року ТзОВ «Алекс» реалізовано пакет цінних паперів на суму 68 890 гривень.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку купівлі-продажу
поточних фінансових інвестицій ТзОВ «Алекс»

Задача 20

Станом на 31 грудня 2010 року балансова вартість виробничого устаткування становить 180 000 грн., а ліквідаційна вартість прирівняна до нуля. Термін ко­рисного використання виробничого устаткування - 10 років. Наказом про облі­кову політику передбачено нараховувати амортизацію на машини та обладнання прямолінійним методом.

Експертною оцінкою станом на 31 грудня 2012 року визначено суму очікува­ного відшкодування виробничого устаткування в розмірі 80 000 грн. Протягом періоду експлуатації на виробниче устаткування нарахована амортизація у сумі 36 000 грн. (180 000 : 10 р. х 2 p.).

Визначити:

- Розрахунок зменшення корисності виробничого устаткування

- Бухгалтерські проведення з обліку зменшення корисності виробничого устаткування

 

Задача 21

05 вересня поточного року ТзОВ «Либідь» придбало у підприємства-не-резидента раніше використовуваний (протягом 2 років) легковий автомобіль з робочим об'ємом циліндра 2 200 куб. см.

Аналітична інформація для визначення неопераційних курсових різниць

 

 

 

 

№ з/п Найменування показника Значення
Контрактна вартість легкового автомобіля 4 500,00 Євро
Сума митних зборів, платежів:  
мито 0,8 євро за 1 куб. см.
митні збори 0,2 %
Акцизний податок 1,5_євроза 1 куб. см.
14 вересня погашено заборгованість перед іноземним постачальником 4 500,00 Євро
Курси євро:  
на дату митного оформлення 11,35 грн./Євро
на дату погашення заборгованості перед постачальником 11,31 грн./Євро

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку імпорту автомобіля
та визнання доходів від неопераційних курсових різниць

Задача 22

Станом на 31 березня поточного року у ТзОВ «Світязь» відображено за­боргованість перед постачальником-нерезидентом в сумі 1 600 євро. 16 квітня поточного року ТзОВ «Світязь» частково погашено заборгованість перед іно­земним постачальником у сумі 1 050 євро. Залишок заборгованості погашено 28 квітня поточного року.

Курси іноземної валюти до національної на:

- дату Балансу 10,21 грн./Євро;

- 16 квітня поточного року 10,24 грн./Євро;

- 28 квітня поточного року 10,27 грн./Євро.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку погашення заборгованості
перед іноземним партнером та курсових різниць

Задача 23

Станом на 30 вересня поточного року ТзОВ «Іскра» є власником 200 акцій ПАТ «Дукас» (придбаних з метою перепродажу) номінальною вартістю 10,00 грн. за акцію. На дату складання річної звітності справедлива вартість утриму­ваних акцій становить 9,50 грн. за акцію.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку уцінки фінансових інвестицій

Задача 24

Керівництвом ТзОВ «Промінь» прийнято рішення ліквідувати легковий авто­мобіль у зв'язку з його непридатністю для подальшого використання в результа­ті дорожньо-транспортної пригоди. Первісна вартість легкового автомобіля ста­новить 72 400 грн., а сума нарахованого зносу на дату ліквідації - 54 100 грн. На поточний рахунок ТзОВ «Промінь» від страхової організації отримано страхове відшкодування в сумі 25 000 грн.

За рішення керівника ТзОВ «Промінь» списаний легковий автомобіль здано на металобрухт, за який отримано 948 грн. (на поточний рахунок). Справедливу вартість оприбуткованого металобрухту встановлено на рівні доходу від його реалізації.

У процесі транспортування легкового автомобіля на пункт приймання мета­лобрухту Товариство понесло витрати:

- нарахована заробітна плата водія - 150 грн.

- використано бензин - 90 грн

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку ліквідації легкового автомобіля

Тести

1. На субрахунку 710 обліковуються:

а) доходи від первісного визнання та від зміни вартості активів, оцінених за справедливою вартістю;

б) доходи від зменшення вартості біологічних активів;

в) доходи від реалізації біологічних активів;

г) доходи від визнання додаткових біологічних активів.

2. Витрати, пов'язані з реалізацією продукції (пакування, транспорту­вання тощо) називають:

а) загальногосподарськими;

б) загальновиробничими;

в) витратами на збут.

г) іншими операційними витратами.

3. Списання адміністративних витрат відображається в обліку кореспонденцією рахунків:

а) Дт23 Кт91

б) Дт79 Кт92

в) Дт92 Кт91

г) Дт24 Кт20.

4. Визнання доходу від передачі продукції засновнику у якості його частки при виході з товариства в обліку відображається записом:

а) Дт 67 Кт 70;

б) Дт 67 Кт 27;

в) Дт36 Кт70;

г) Дт 46 Кт 67.

5. Відображено дохід від вибуття легкового автомобіля, визнаного нео­боротним активом, що утримується для продажу:

а) Дебет рахунку 377 Кредит рахунку 712;

б) Дебет рахунку 712 Кредит рахунку 377;

в) Дебет рахунку 377 Кредит рахунку 742;

г) ваша відповідь.

6. Витратами визнаються:

а) платежі за договорами оренди;

б) платежі за договорами комісії;

в) погашення одержаних позик;

г) попередня оплата робіт.

7. До складу загальновиробничих витрат включаються:

а) витрати на оплату праці бригадира рільничої бригади;

б) витрати на утримання магазину;

в) витрати на послуги зв'язку;

г) витрати на амортизацію приміщення офісу.

8. Витрати на сплату відсотків за кредитами відносяться до складу ви­трат:

а) фінансових;

б) інших;

в) інших операційних;

г) інвестиційної діяльності.

9. Фінансові витрати списуються в кінці періоду на фінансовий результат:

а) так, крім випадків створення кваліфікаційних активів;

б) ні, вони відносяться на собівартість продукції;

в) ні;

г) так у всіх випадках.

 

10. Методологічні засади обліку фінансових витрат визначає

а) П(C)БO 16 та П(С)Б0 31;

б) П(С)БО 9;

в) П(С)БО 16;

г) П(С)Б0 31.

11.Втрати від участі в капіталі внаслідок негативного фінансового ре­зультату об'єктів інвестування відображається за:

а) Дт96;

б) Кт96;

в) Дт79;

г) Дт 947.

12. Доходи від участі в капіталі відносяться:

а) до доходів інвестиційної діяльності;

б) до доходів операційної діяльності;

в) до доходів фінансової діяльності;

г) до доходів надзвичайної діяльності;

13. He визнаються доходами:

а) аванси в рахунок оплати продукції;

б) роялті;

в) відсотки за зберігання коштів на поточному рахунку;

г) отримана наперед орендна плата за користування приміщенням.

14. Методологічні засади відображення в обліку інформації про доходи визначає:

а) П(С)БО 15;

б) П(С)Б0 13;

в) П(С)Б0 11;

г) П(С)БО 16.

15. 3а дебетом рахунка 70 відображається:

а) належна до сплати сума непрямих податків;

б) доходи від лишків активів при інвентаризації;

в) збільшення доходу від реалізації продукції;

г) списання собівартості реалізованої продукції.

16. Чи тотожними є поняття дохід і прибуток:

а) ні;

б) так.

в) так, але лише щодо основної діяльності підприємства;

г) ні, але лише щодо основної діяльності підприємства.

Контрольні питання

1. Назвіть економічну сутність доходів і витрат та умови їх визнання;

2. Що є класифікацією видів діяльності як основу побудови системи обліку до­ходів і витрат?

3. Що є класифікацією доходів і витрат за різними ознаками?

4. Назвіть порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та облікових регістрах доходів і витрат діяльності;

5. Як формується інформація про доходи за видами економічної діяльності?

6. Як здійснюється класифікацію витрат?

7. Як відображаються доходи і витрати діяль­ності у системі рахунків бухгалтер­ського обліку?

8. Назвіть порядок документально оформляти госпо­дарські операції, позити інформацію щодо до­ходів і витрат діяльності в облікових регістрах?

 

Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів

Питання для обговорення

1. Економічну сутність доходів майбут­ніх періодів;

2. Відмінність попередньої (авансової) оплати від доходів майбутніх періодів;

3. Види надходжень, належних до складу доходів майбутніх періодів;

4. Порядок первісного визнання та на­ступного розподілу доходів майбутніх періодів;

5. Документування операцій з визна­ння та списання доходів майбутніх періодів;

6. Порядок облікового відображення опе­рацій, зумовлених доходами майбут­ніх періодів

Навчальні завдання

Задача 1

03 січня поточного року ТзОВ «Дунай» з орендарем уклало договір оренди офісного приміщення терміном на один рік.

Умови договору оренди:

 

1. щомісячна сума орендної плати становить 26 100 грн., в т.ч. ПДВ;

2. 25 грудня попереднього року орендар сплачує на поточний рахунок ТзОВ «Дунай» передоплату за здане в оренду приміщення офісу за 12 місяців.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку доходів майбутніх періодів
ТзОВ «Дунай»

Задача 2

Видавнича компанія здійснює підписку на журнал, місячна вартість перед­плати за який становить 45,00 грн. Собівартість одного номера журналу складає 20,50 грн.

Компанією отримано грошові кошти за передплату журналу:

1) в січні по­точного року за перший квартал у сумі 661 500 грн.;

2) в березні поточного року за другий квартал у сумі 688 500 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з передплати на періодичні видання у першому кварталі

Задача 3

Автотранспортне підприємство «Швидкість» виконує перевезення пасажирів за маршрутами приміського та міжміського сполучення. У вересні поточного року автотранспортним підприємством отримано до каси виторг за попередній продаж квитків у сумі 99 600 грн., до складу якого входять:

обов'язковий страховий збір за страхування від нещасних випадків на транспорті - 2 490 грн.;

податкове зобов'язання за податком на додану вартість – 16185 грн;

У звітному періоді собівартість транспортних послуг з перевезення пасажи­рів становила 51 250 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з попереднього продажу квитків автотранспортним підприємством «Швидкість»

 

Задача 4

24 вересня поточного року на поточний рахунок ТзОВ «Віта» отримано ці­льове фінансування з бюджету для придбання об'єктів основних засобів у сумі 960 000 грн. 25 вересня поточного року Товариством перераховано аванс по­стачальнику в рахунок майбутнього отримання виробничого обладнання у сумі 960 000 грн., в т. ч. ПДВ.

26 вересня поточного року отримано від постачальника виробниче обладнан­ня, яке введене в експлуатацію 28 вересня поточного року. Вартість обладнання становить 960 000 грн., в тому числі ПДВ, термін корисного використання об­ладнання становить 10 років, а ліквідаційна вартість прирівняна до нуля. Відпо­відно до наказу про облікову політику амортизація на обладнання нараховується прямолінійним методом.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку використання коштів цільового фінансування на придбання об'єктів основних засобів

Задача 5

Навчальний центр «Актив» у другому кварталі поточного року проводиті трьохмісячні курси з підвищення кваліфікації бухгалтерів. Курс навчання скла дає 60 годин, а загальна вартість навчання групи слухачів - 144 000 грн. Перед початком проведення курсів на поточний рахунок Навчального центру отримане у повному обсязі попередню оплату за навчання.

У другому кварталі поточного року фахівцями Навчального центру вичитане наступну кількість годин у розрізі місяців:

- за квітень поточного року 20 год.

- за травень поточного року 18 год.

- за червень поточного року 22 год.

Визначити:

1. Послідовність визначення доходу Навчального центру «Актив».

2. Бухгалтерські проведення з обліку одержаних кошти
у вигляді попередньої оплати за навчання

Тести

1. Отримано в касу готівку за орендну плату за наступний місяць:

а) Дт 69 Кт 30

б) Дт 30 Кт 69

в) Дт 69 Кт 311

г) Дт 311 Кт 69

2. Одержано авансові орендні платежі на поточний рахунок:

а) Дт 69 Кт 31

б) Дт 69 Кт 30

в) Дт 31 Кт 69

г) Дт 69 Кт 31

3. Відображено різницю між номінальною вартістю векселя та сумою заборгованості, що їм погашається

а) Дт 69 Кт 36

б) Дт 36 Кт 69

в) Дт 34 Кт 69

г) Дт 69 Кт 34

4. Включено до доходів майбутніх періодів суму дебіторської заборгованості

а) Дт 37 Кт 69

б) Дт 37 Кт 69

в) Дт 69 Кт 70

г) Дт 70 Кт 69

5. Зараховано до доходів майбутніх періодів цільове фінансування

а) Дт 69 Кт 48

б) Дт 48 Кт 69

в) Дт 69 Кт 46

г) Дт 46 Кт 69

6. Відображено списання доходів майбутніх періодів

а) Дт 69 Кт 30,31

б) Дт 30,31 Кт 69

в) Дт 69 Кт 70

г) Дт 70 Кт 69

7. Відображено списання доходів майбутніх періодів та включено їх до складу доходів звітного періоду

а) Дт 69 Кт 70

б) Дт 70 Кт 69

в) Дт 69 Кт 311

г) Дт 311 Кт 69

8. Відображено у складі доходів звітного періоду різницю між номінальною вартістю векселя та сумою заборгованості, яка їм погашається

а) Дт 69 Кт 70

б) Дт 70 Кт 69

в) Дт 69 Кт 733

г) Дт 733 Кт 69

9. Визнано доходами звітного періоду доходи, які були велнесені до доходів майбутніх періодів

а) Дт 69 Кт 74

б) Дт 74 Кт 69

в) Дт 69 Кт 70

г) Дт 70 Кт 69

 

Контрольні питання

1.Назвіть економічну сутність доходів майбут­ніх періодів;

2. Чим відрізняється попередня (авансова) оплата від доходів майбутніх періодів?

3. Які надходженя належать до складу доходів майбутніх періодів?

4. Назвіть порядок первісного визнання та на­ступного розподілу доходів майбутніх періодів;

5. Як відбувається документування операцій з визна­ння та списання доходів майбутніх періодів;

6. Вкажіть порядок облікового відображення опе­рацій, зумовлених доходами майбут­ніх періодів;

7. Визначте порядок документального оформлення госпо­дарських операцій стосовно виникнен­ня, розподілу, списання й припинен­ня раніше визнаних доходів майбут­ніх періодів;

8. Як відображаються у системі рахунків бух­галтерського обліку операції із ви­знання доходів майбутніх періодів?

9. Як розподіляються доходи майбутніх періо­дів та їх списувати із визнанням до­ходів звітних періодів?

10. Як узагальнювати інформацію про до­ходи майбутніх періодів в облікових регістрах?

 

Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Питання для обговорення

1. Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства

2. Фінансовий облік фінансових результатів операційної діяльності

3. Фінансовий облік результатів фінансової та іншої звичайної діяльності

4. Фінансовий облік результатів надзвичайної діяльності

Навчальні завдання

Задача 1

Визначено і списано фінансовий результат основної діяльності на суму 61 600 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку даної господарської операції

Д-т 79 "Фінансові результати"

К-т 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 61 600 грн.

 

Задача 2

За рішенням зборів засновників (акціонерів) чистий прибуток у сумі 50 000 грн. розподіляється (грн.):

на виплату дивідендів та відсотків за облігаціями 20 000

на поповнення статутного капіталу 15 000

на створення резерву 15 000

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку даної господарської операції

Д-т 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 50 000

К-т 67 "Розрахунки з учасниками" 20 000

К-т 40 "Статутний капітал" 15 000

К-т 43 "Резервний капітал" 15 000

 

Тести

1. Запис Дт 44 Кт 79 мас зміст:

а) відображено фінансовий результат - збиток;

б) віднесено доходи на фінансові результати;

в) віднесено витрати на фінансові результати;

г) відображено фінансовий результат - прибуток;

 

2. Сума нерозподіленого прибутку відображається:

а) за Кт44;

б) за Кт 46;

в) за Кт79;

г) за Дт 44.

3. Списано на фінансовий результат доходи від реалізації продукції

а) Дт 701 Кт 791

б) Дт 791 Кт 701

в) Дт 701 Кт 93

г) Дт 93 Кт 701

4. Списано на фінансовий результат інші операційні доходи

а) Дт 71 Кт 791

б) Дт 791 Кт 71

в) Дт 701 Кт 93

г) Дт 93 Кт 701

5. Списано на фінансовий результат собівартість від реалізації продукції

а) Дт 901 Кт 791

б) Дт 791 Кт 901

в) Дт 701 Кт 71

г) Дт 71 Кт 701

6. Списано на фінансовий результат адміністративні витрати

а) Дт 92 Кт 791

б) Дт 791 Кт 92

в) Дт 701 Кт 93

г) Дт 71 Кт 93

7. Списано на фінансовий результат витрати на збут

а) Дт 93 Кт 791

б) Дт 791 Кт 93

в) Дт 701 Кт 93

г) Дт 93 Кт 701

8. Списано на фінансовий результат інші операційні витрати

а) Дт 94 Кт 791

б) Дт 791 Кт 94

в) Дт 701 Кт 93

г) Дт 93 Кт 701

9. Списано на фінансовий результат нарахований податок на прибуток

а) Дт 98 Кт 791

б) Дт 791 Кт 98

в) Дт 701 Кт 96

г) Дт 96 Кт 701

10. Визнано та списан фінансовий результат – прибуток:

а) Дт 441 Кт 791

б) Дт 791 Кт 441

в) Дт 701 Кт 98

г) Дт 98 Кт 701

11. Визнано та списан фінансовий результат – збиток:

а) Дт 442 Кт 791

б) Дт 791 Кт 442

в) Дт 701 Кт 442

г) Дт 442 Кт 701

Контрольні питання

1. Назвіть сутність фінансових результатів;

2. Вкажить послідовність списання доходів і витрат та визначення фінансови результатів;

3. Вкажить порядок відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку фінансових результатів;

4. Назвіть методику узагальнення інформації про фінансові результати в облікових регістрах та звітності;

5. Як визначати фінансові результати діяльності підприємства;

6. Як відображати у системі рахунків бухгалтерського обліку фінансові результати;

7. Як узагальнювати інформацію про фінансові результати в облікових регістрах;

8. Як розкривати інформацію про фінансові результати у фінансовій звітності

Тема 8. Облік власного капіталу

Питання для обговорення

1. Поняття, функції та структура власного капіталу

2. Характеристика та облік змін зареєстрованого капіталу господарських товариств

3. Фінансовий облік змін зареєстрованого капіталу акціонерних товариств

4. Фінансовий облік змін зареєстрованого капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

5. Фінансовий облік пайового капіталу

6. Фінансовий) облік формування та використання коштів додаткового капіталу

7. Фінансовий облік резервного капіталу

8. Фінансовий облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

9. Фінансовий облік вилученого капіталу

Навчальні завдання

Задача 1

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Новий шлях» прийнято рішення про збіль­шення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків. Керівництвом Това­риства зареєстровано інформацію про додаткову емісію та передоплату 120 000 акцій номінальною вартістю 1,50 грн. ПАТ «Новий шлях» отримало грошові кошти на по­точний рахунок за продаж випущених акцій в кількості 120 000 акцій за ціною 1,80 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку збільшення зареєстрованого капіталу ПАТ «Новий шлях» за рахунок додаткових внесків засновників

Задача 2

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Флора» прийнято рішення про нараху­вання дивідендів у сумі 320 000 грн., які спрямовуються на:

1. виплату акціонерам - 190 000 грн.;

2. збільшення розміру зареєстрованого капіталу товариства - 130 000 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку нарахування та реінвестування дивідендів на збільшення розміру зареєстрованого капіталу ПАТ «Флора»

Задача 3

ТзОВ «Долорес» зареєстроване 14 січня 2006 року із статутним капіталом 740 000 грн. У березні поточного року із товариства виходить один з його учас­ників - Дмитрик Олег Ігорович, частка якого у статутному капіталі становить 15%.

На момент виходу із складу засновників Дмитрика О.І. розмір нерозподіле­ного прибутку Товариства складає 110 000 грн. Загальними зборами учасників товариства прийнято рішення передати Дмитрику О.І. за його згодою наступні активи:

- автомобіль, справедливою вартістю 84 600 грн. Первісна вартість авто­мобіля становила 95 600 грн., а сума нарахованого зносу - 9 600 грн.;

- грошові кошти, зараховані на особовий рахунок засновника, у сумі 42 900 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу при виході учасника з ТзОВ «Долорес»

Задача 4

Загальними зборами пайовиків колективного сільськогосподарського підпри­ємства «Червона рута» в кількості 90 учасників прийнято рішення про внесення додаткових паїв готівковими грошовими коштами у сумі 1 400 грн. на кожного пайовика.

За підсумками звітного року колективне сільськогосподарське підприємство «Червона рута» отримало прибуток у розмірі 144 000 грн. Зборами пайовиків прийнято рішення 30 % прибутку зарахувати на збільшення Капіталу у дооцін­ках підприємства.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку Капіталу у дооцінках

Задача 5

31 березня попереднього року керівництво ТзОВ «Капітал» вирішило про­вести першу переоцінку легкового автомобіля.

Аналітична інформація для проведення переоцінки легкового автомобіля

№ з/п Найменування показника Сума, грн.
Первісна вартість легкового автомобіля 96 000,00
Нарахований знос легкового автомобіля на дату проведення переоцінки 42 000,00
Залишкова вартість легкового автомобіля 96 000 грн. - 42 000 грн. = 54 000 грн. 54 000,00
Справедлива вартість легкового автомобіля на дату проведення переоцінки 60 480,00

Визначити:

1. Розрахунок переоціненої вартості легкового автомобіля

2. Бухгалтерські проведення з обліку дооцінки легкового автомобіля

Задача 6

12 листопада поточного року ТзОВ «Люкс» на безоплатній основі отримано токарний верстат справедливою вартістю 8 280 грн. Послуги сторонньої органі­зації з доставки об'єкта основного засобу склали 864 грн., в т.ч. ПДВ.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.074 с.)