Тема 3. Облік праці та її оплати
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Облік праці та її оплатиПитання для обговорення

1. Економічний зміст, форми, види та системи оплати праці

2. Склад фонду оплати праці

3. Особливості нарахування доплат, надбавок та премій працівникам

4. Документальне оформлення та облік розрахунків з оплати праці

5. Види та облік утримань із заробітної плати

6. Порядок нарахування та облік відпускних

7. Порядок нарахування, облік та особливості оподаткування й виплати до­помоги з тимчасової непрацездатності

8. Бухгалтерський (фінансовий) облік розрахунків за соціальним страхуванням

Навчальні завдання

Задача 1

Посадовий оклад завідуючого складом Савчук М.Р. становить 1 500 грн. Працівнику надавалася відпустка без збереження заробітної плати у травні та липні поточного року терміном на 3 робочих дні в кожному місяці. Міністер­ством соціальної політики України у травні й липні 2012 року встановлено 17 та 22 робочі дні відповідно. Таким чином у травні Савчук М.Р. відпрацював 14, а в липні 19 робочих днів.

Визначити:

Нарахувати працівникові заробітну плату .

Задача 2

За встановленими нормами допоміжним працівником Дудкевичем А. І. об­слуговується 20 робітників основного виробництва. Годинна тарифна ставка до­поміжного робітника складає 18,00 грн. Основними робітниками, які обслугову­ються Дудкевичем А. І. виготовлено 17 900 одиниць продукції. Планова норма виробітку, встановлена для кожного обслуговуваного об'єкта, складає 6 одиниць продукції на годину.

Визначити:

Розрахувати непряму відрядну оплату праці Дудкевичу А.І.

Задача 3

Денна тарифна ставка Мельничук О. М., яка працює за погодинною формою оплати праці, становить 145 грн. У червні поточного року Мельничук О. М. від­працювала 23 дні, в тому числі 2 дні - святкові.

Визначити:

Послідовність розрахуання заробітної плати Мельничук О. М. за червень по­точного року.

Задача 4

Електрик підприємства Іванченко Д.В. працює за погодинною простою сис­темою оплати праці при 8 год. робочому дні. Штатним розписом місячний по­садовий оклад працівнику встановлено у розмірі 2 400 грн.

У зв'язку із виробничою необхідністю Іванченка Д.В. залучено до усунення наслідків аварії з 2300 год. 14 вересня до 200 год. 15 вересня поточного року. Від­повідно до трудового договору доплата за роботу працівників у нічний час здій­снюється в підвищеному розмірі із застосуванням коефіцієнта 1,4 до годинної тарифної ставки без урахувань доплат і надбавок.

Визначити:

Послідовність визначення доплати за роботу у нічний час Іванченко Д.В.

 

Задача 5

У зв'язку з тимчасовою непрацездатністю касира його обов'язки покладено на бухгалтера з обліку матеріальних цінностей Ільків Н. О. Розпорядженням ке­рівника підприємства передбачено Ільків Н. О. здійснювати доплату до основної заробітної плати у розмірі 40 % посадового окладу касира з 03 по 14 вересня поточного року. Відповідно до штатного розпису посадовий оклад бухгалтера з обліку матеріалів становить 1 800 грн., а касира - 1 400 грн.

Визначити:

Послідовність нарахування заробітної плати Ільків Н. О. за вересень поточного року.

Задача 6

Кузіву I. В., який працює за погодинною формою оплати праці, встановлено годинну тарифну ставку у розмірі 9 грн. за годину. 15 квітня поточного року Кузівим І. В. відпрацьовано 10 год., в тому числі 2 год. - надурочно.

Визначити:

Послідовність визначення заробітної плати за 15 квітня поточного року.

Задача 7

Дмитренко С. К. працює за відрядною формою оплати праці, відрядна роз­цінка якого становить 6,80 грн. за одиницю виготовленої продукції. Погодинна тарифна ставка працівника такої ж кваліфікації становить 13,40 грн. за годину. 23 квітня поточного року Дмитренком С. К. за зміну виготовлено 30 виробів, в тому числі 6 виробів за 2 год. роботи в надурочний час.

Визначити:

Послідовність визначення заробітної плати за 23 квітня поточного року.

Задача 8

Робітник III розряду Пилипчук Р. П. у серпні поточного року відпрацював 176 годин, його годинна тарифна ставка становить 11,50 грн. У звітному місяці Пилипчуку Р. П. також нарахована премія у розмірі 5 відсотків від заробітної плати.

Визначити:

- Послідовність нарахування заробітної плати Пилипчук Р. П. та прове­дення утримань із неї.

- Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із Пилипчук Р. П. за заробітною платою

 

Задача 9

Менеджер комерційного відділу Макосій В.М., який прийнятий на роботу 25.01.2009 р., у січні поточного року написав заяву про надання йому щоріч­ної відпустки з 16 січня поточного року тривалістю 24 календарних дні. Таким чином, період перебування працівника у відпустці становить з 16 січня по 08 лютого поточного року включно.

Протягом розрахункового періоду (січень - грудень попереднього року) працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю 14 календарних днів. Макосій В.М. за попередні 12 місяців отримав дохід, що складається з:

- основної заробітної плати - 31 300 грн.;

- відпускних за час попередньої щорічної основної відпустки -2 954,18 грн.;

- матеріальної допомоги - 1 100 грн.;

- допомоги з тимчасової непрацездатності - 598,32 грн.;

- премії за І півріччя минулого року - 600 грн.;

- винагороди за підсумками роботи за минулий рік, нарахована в січні по­точного року - 1 200 грн.;

- оплати часу перебування у відрядженні - 920,32 грн.

Заробітна плата за відпрацьовані дні січня та лютого поточного року склала 1 272,72 грн. та 2 069,56 грн. відповідно. Суму заробітної плати за січень та від­пускних, за вирахуванням утримань, перераховано на картковий рахунок праців­ника 12 січня поточного року.

Визначити:

- Послідовність розрахунку відпускних Макосій В.М.

- Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із Макосій В.М. за заробітною платою

 

Задача 10

Відповідно до поданого листка непрацездатності головний бухгалтер Яців О.М. хворів із 25 липня по 04 серпня поточного року. Страховий стаж пра­цівника становить п'ять років і три місяці. У розрахунковому періоді (січень-червень поточного року) йому нарахована заробітна плата у сумі 16 000 грн. за 124 відпрацьовані дні, а за відпрацьовані дні липня поточного року - 2 430,29 грн. У серпні поточного року бухгалтеру нарахована заробітна плата за першу половину місяця у сумі 1 550,00 грн. На поточний рахунок підприємства-стра­хувальника 19 серпня поточного року отримано кошти від Фонду на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності.

Визначити:

- Послідовність визначення суми допомоги з тимчасової непрацездатності.

- Бухгалтерські проведення з обліку нарахування та виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності

 

Задача 11

Інформація про нараховану заробітну плату робітникам і службовцям ТзОВ «Піфагор» за липень поточного року наведена у таблиці

Таблиця Дані про нараховану заробітну плату та прирівняні до неї виплати

Категорія працівників Види виплат
    Основна заробітна плата Відпус­кні Премії Оплата перших 5 днів непра­цездатності
Робітники, зайняті у виробництві:        
пальто жіночого 78500,00   8635,00 856,60
пальто чоловічого 95300,50   10483,00  
Апарат управління цехами 29539,60 12800,40 3250,00  
Менеджери та інший персонал комерційно­го відділу 23700,30 11040,50 2607,00  
Апарат управління підприємством та інший загальногосподарський персонал 20560,20   2261,00 1180,20
Разом 247600,60 23840,90 27236,00 2036,80

ТзОВ «Піфагор» віднесено до 21 класу професійного ризику виробництва, тому відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування проводить за ставкою 37,18 % від суми нарахованої заробітної плати.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків за виплатами
та за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування

Тести

1. Основним документом про трудову діяльність працівника, на підставі якого визначається стаж є:

а) Трудова книжка;

б) Трудовий контракт;

в) Трудовий договір;

г) Трудова угода.

2. При простій погодинній оплаті праці посадовий оклад головного еко­номіста 9320 грн. У жовтні 23 робочі дні. Він відпрацював 22 робочі дні. Заробіток за жовтень складе:

а) Дт92 Кт66 8914,78 грн.;

б) Дт92 Кт66 8914,40 грн.;

в) Дт92 Кт66 9320,00 грн.;

г) Дт 92 Кт 66 8543.30 грн.

3. Для документування ручних та кінно-ручних робіт використовують:

а) Обліковий лист праці та виконаних робіт;

б) Табель обліку робочого часу;

в) Розрахунок нарахування заробітної плати працівникам тваринництва,

г) Обліковий лист тракториста-машиніста.

4. Визначити кореспонденцію рахунків при депонуванні заробітної плати:

Дт 661 Кт 662;

Дт 662 Кт 661;

Дт 662 Кт 301;

Дт 301 Кт 662.

5. Утримання із заробітної плати працівників неповернутих

своєчаснопідзвітних сум в обліку відображається записом:

Дт661 Кт372

Дт372 Кт661

Дт372 Кт301

Дт375 Кт661

6. Сукупність правил, які визначають співвідношення між

мірою праціта мірою винагороди працівників - це:

а) Система оплати праці;

б) Форма оплати праці;

в) Закон України «Про оплату праці»;

г) Наказ про облікову політику.

7. Оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих

годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину - це:

а) Погодинна форма оплати праці;

б) Відрядна форма оплати праці;

в) Погодинно-преміальна система оплати праці;

г) Акордна система оплати праці.

7. Система, при застосуванні якої заробіток нараховується

тільки за виконану роботу (виготовлену продукцію) - це:

а) Пряма відрядна система оплати праці;

б) Погодинна форма оплати праці;

в) Відрядно - преміальна система оплати праці;

г) Відрядно - прогресивна система оплати праці.

8. Особа, яка утримує дитину інваліда має право на податкову

соціаль­ну пільгу в розмірі:

а) 200%;"

б) 100%;

в) 150%;

9. Винагородою, обчисленою, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган випла­чує працівникові за виконану роботу, є:

а) Заробітна плата;

б) Дохід;

в) Премія;

г) Матеріальна допомога;

10. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і від­рядних розцінок для робітників та посадових осіб - це:

а) Основна заробітна плата;

б) Заохочувальні виплати;

в) Додаткова заробітна плата;

г) Компенсаційні виплати.

11. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові

успіхи та винахідливість і за особливі умови праці - це:

а) Додаткова заробітна плата;

б) Заохочувальні виплати;

в) Компенсаційні виплати;

г) Основна заробітна плата.

 

12.Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за вико­нану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) - це:

а) Мінімальна заробітна плата;

б) Посадовий оклад;

в) Прожитковий мінімум;

г) Відпустка.

13. Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками включаються до фонду:

а) Основної оплати праці;

б) Додаткової заробічної плати;

в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

г) Не с складовими фонду оплати праці.

14. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або

мають одноразовий характер включаються до фонду:

а) Інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

б) Додаткової заробітної плати;

в) Основної оплати праці;

г) Не є складовими фонду оплати праці.

15. Первинним документом для нарахування заробітної плати адміні­стративного персоналу є:

а) Табель обліку робочого часу;

б) Розрахунково-платіжна відомість;

в) Книга обліку розрахунків по оплаті праці;

г) Платіжна відомість.

16. Для обліку робочого часу і заробітку в рослинницьких підрозділах використовують:

а) Обліковий лист тракториста-машиніста;

б) Розрахунково-платіжна відомість;

в) Розрахунок нарахування заробітної плати працівникам тваринництва;

г) Подорожній лист трактора.

17. Методологічні засади обліку розрахунків за виплатами працівника нормативно врегульовані:

а) П(С)БО 26;

б) П(С)БО 9;

в) П(С)БО ЗО;

г) П(С)БО 6.

18. Скласти кореспонденцію рахунків: нараховано заробітну плату пра­цівникам дитячого садку, який перебуває на балансі підприємства:

а) Дт949 Кт66;

б) Дт91 Кт66;

в) Дт66 Кт949;

г) Дт66 Кт91

19. Загальна сума утримань з працівника не може перевищувати від на­рахованих йому доходів:

а) 50%, однак цей відсоток може бути підвищено до 70% у разі виплати "' аліментів;

б) 50%;

в) 33%;

г) 25%.

20. Із перелічених категорій право на застосування ПСП 200% мають:

а) колишні в'язні концтаборів;

б) чорнобильці 1 категорії;

в) учні;

г) особи, чий сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 1320 грн.

21. ЄСВ на допомогу з тимчасової непрацездатності у складі фонду опла­ти праці аграрного підприємства складе:

а) 33,2%;

б) 37,19%;

в) 3,6%;

г) 2%.

22. До фонду оплати праці не входять:

допомога при народженні дитини;

а) оплата за класність водіям;

б) премія;

в) відпускні.

23. При обчисленні середньої заробітної плати у розрахунок не включають:

а) компенсацію витрат у відрядженні;

б) доплату за надурочні роботи;

в) доплату за високу професійну майстерність;

г) премію.

24. Розрахунок відпускних проводиться з урахуванням показника:

а) календарні дні за винятком святкових і неробочих;

б) робочі дні

в) календарні дні;

г) відпрацьовані дні.

25. Право на щорічну тарифну відпустку отримує працівник, що безпе­рервно відпрацював на підприємстві:

а) 6 місяців;

б) 3 місяці;

в) 9 місяців;

г)1 рік,

26. Утримання суми аліментів відображається кореспонденцію рахунків:

а) Дт 661 Кт685;

б) Дт685 Ктббі;

в) Дт641 Кт661;

г) Дт661 Кт641.

27. Якщо працівник виходить у відпустку 15 числа, то сумується його і дохід:

а) з 1по 1 число за 12 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;

б) з 1 по 15 число за 12 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;

в) з 1 по 1 число за 6 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;

г) з 1 по 15 число за 6 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку.

28. 3 суми відпускних здійснюються утримання:

а) усі обов'язкові утримання

б) не здійснюються утримання;

в) ПДФО;

г) ПДФО, ЄСВ.

29. Коефіцієнт страхового стажу у особи, що відпрацювала 7 років складе:

а) 80%;

б) 60%;

в) 100%;

г) 40%.

29. Якщо тимчасова непрацездатність працівника пов'язана з нещас­ним випадком або професійним захворюванням, то лікарняний ком­пенсує:

а) повністю фонд соціального страхування;

б) повністю підприємство;

в) повністю працівник;

г) перші 5 днів підприємство, а з 6-го дня - фонд соціального страхування.

30. При розрахунку допомоги на випадок тимчасової непрацездатності підприємство-роботодавець оплачує:

а) робочі дні, що припадають на перші 5 календарних днів непрацездатності;

б) перші 5 робочих днів лікарняного;

в) робочі дні, починаючи з шостого дня непрацездатності;

г) календарні дні, починаючи з шостого дня непрацездатності.

31. Для визначення бар'єру надання соціальної пільги використовуєть­ся показник:

а) прожиткового мінімуму;

б) мінімальної заробітної плати;

в) середнього заробітку;

г) сукупного доходу.

32. Податкова соціальна пільга з ПДФО не застосовується до інших доходів платника податку якщо:

а) він одночасно з основною роботою є приватним підприємцем;

б) він отримував благодійну матеріальну допомогу у звітному місяці;

в) він здійснював виплати за виконавчими листами;

г) він отримав кредит за місцем роботи.

33. Якщо дохід особи склав 900 грн., то утримання єдиного соціального внеску складуть:

а) 32,42грн.;

б) 3,24 грн.;

в) 334,71грн.;

г) 33,47 грн..

34. Трудовий договір може бути:

а) Безстроковим;

б) Строковим;
Безстроковим або строковим;

в) Ваша відповідь.

35. Не входять до складу фонду оплати праці виплати:

а) Основна заробітна плата;

б) Надбавка за класність водіям автомобілів;

в) Одноразова допомога при народженні дитини;

г) Ваша відповідь.

36. Документом з обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є:

а) Обліковий лист праці та виконаних робіт;

б) Наряд на відрядну роботу;

в) Табель обліку робочого часу;

г) Ваша відповідь.є

37. Відображено виплачену премію за виробничі досягнення з каси:

а) Дебет рахунку 949 Кредит рахунку 301;

б) Дебет рахунку 661 Кредит рахунку 301;

в) Дебет рахунку 92 Кредит рахунку 301;

г) Ваша відповідь.

38. Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є:

 

а) Наказ керівника;

б) Висновок комісії із соціального страхування; Листок непрацездатності;

в) Ваша відповідь.

39. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами надається застра­хованій особі у розмірі:

а) 100%

б) 80%

в) 60%

г) Ваша відповідь.

40. Утримання податку на доходи фізичних осіб в обліку відображається записом:

а) Дт 661 Кт 641

б) Дт 641 Кт 661

в) Дт 92 Кт 641

г) Дт 641 Кт 92

41.ЄСВ не сплачується з таких видів доходів:

а) витрати на відрядження;

б) відпускні;

в) премія;

г) лікарняні.

42. 3апис Дт 66 Кт 70 має зміст:

а) визначено дохід від погашення заборгованості з оплати праці у нату­ральній формі;

б) нараховано оплату праці працівникам збуту;

в) відображено дохід від реалізації продукції;

г) відображено списання депонованої заробітної плати.

Контрольні питання

1. За допомогою якого документа здійснюється облік робочого часу ?

2. Які види утримань проводяться із заробітної плати ?

3. Які відрахування здійснюються від суми нарахованої заробітної плати?

4. Як розраховується допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?

5. Як розрахувати суму відпускних?

6. Порядок нарахування різного виду доплат і надбавок.

7. Що таке заробітна плата?

8. На якому рахунку відображається бухгалтерський облік заробітної плати працівників?

9. Який розмір мінімальної заробітної плати нині встановлено законодавством?

10. Порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціального страхування.

11. Хто є платником єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціального страхування.

12. Дайте визначення основній та додатковій заробітній платі.

13. На який рахунок витрат можна віднести заробітну плату адміністративного персоналу?

14.За якими ставками сплачується ЄСВ із допомоги по тимчасовій непрацездатності ?

15. Які законодавчі акти регулюють працю та її оплату на підприємстві?

16. Яким чином оплачується праця сумісників?

17. Як нараховується допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?

18. Як утримується податок з доходів фізичних осіб?

19. Які існують пільги щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб?

20. Яка заробітна плата називається основною?

21. Що входить до складу додаткової заробітної плати?

22. Які відмінності між погодинною та відрядною оплатою праці?

23. Як здійснюється оплата роботи в нічні та понадурочні години?

24. Чи нараховується заробітна плата за виготовлення продукції, яка виявилася браком?

25. Яким чином нараховується заробітна плата за час простою на підприємстві?

26. Які утримання із заробітної плати передбачені законодавством?

27. Що являє собою тарифна система оплати праці?

28. Які форми оплати праці існують на підприємствах?

29. Який порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні?

30. Дайте загальну характеристику рахунку 66 « Розрахунки за виплатами працівникам».

31. Які існують форми первинних документів з обліку оплати праці?

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.034 с.)