Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємстваОблік фінансових результатів діяльності. Загальна характеристика рахунку 79 «Фінансові результати». Облік результатів звичайної діяльності та надзвичайних подій. Облік використання прибутку підприємства. Документування операцій з обліку фінансових результатів. Характеристика субрахунків з обліку фінансових результатів. Відображення операцій з обліку фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 

Тема 8. Облік власного капіталу

Визначення власного капіталу, його структура та призначення.

Елементи власного капіталу. Економічна сутність капіталу. Порядок формування та зміни статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства. Акції, їх типи та категорії. Роздрібнення та консолідація акцій. Продаж акцій (підписка на акції). Додатковий випуск акцій; збільшення номінальної вартості акцій. Реінвестування дивідендів. Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації балансової вартості основних засобів. Конвертація облігацій в акції. Шляхи зменшення статутного капіталу; анулювання викуплених акцій, зменшення номінальної вартості акцій. Загальна характеристика рахунку 40 «Зареєстрований капітал». Документування операцій з обліку формування та змін статутного капіталу. Відображення операцій з обліку формування та змін статутного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у формах фінансової звітності. Інвентаризація статутного капіталу.

Облік пайового, додаткового та неоплаченого капіталу.

Облік пайового капіталу. Загальна характеристика рахунку 41

«Капітал у дооцінках». Облік додаткового капіталу. Загальна характеристика рахунку 42 «Додатковий капітал». Облік неоплаченого капіталу. Загальна характеристика рахунку 46 «Неоплачений капітал». Документування операцій з обліку пайового, додаткового та неоплаченого капіталу, на рахунках обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку.

Порядок створення резервного капіталу у товаристві. Аналітичний облік резервного капіталу. Загальна характеристика рахунку 43 «Резервний капітал». Облік вилученого капіталу. Загальна характеристика рахунку 45 «Вилучений капітал». Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Загальна характеристика рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Документування господарських операцій з обліку резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Облік забезпечень зобов’язань.

Поняття та класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік забезпечень зобов’язань. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Характеристика рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». Облік цільового фінансування та цільових надходжень. Характеристика рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження». Облік цільових резервів. Характеристика рахунку 49 «Страхові резерви». Інвентаризація забезпечень зобов’язань. Документування господарських операцій з обліку забезпечень зобов’язань. Відображення даних з обліку забезпечень зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 

Тема 9. Облік неоплаченого капіталу

Види та характеристика господарських товариств. Порядок внесення засновниками вкладів до зареєстрованого (пайового) капіталу.

Формування та фінансовий облік неоплаченого капіталу в акціонерних товариствах. Фінансовий облік неоплаченого капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю.

 

Тема 10. Фінансова звітність

Суть, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї.

Загальне поняття про звітність як елемент методу бухгалтерського обліку. Мета, склад і вимоги до визнання фінансової звітності і розкриття її елементів. Загальноприйняті принципи (стандарти) складання, представлення та затвердження фінансової звітності.

Склад фінансової звітності, порядок її представлення та оприлюднення. Види звітності. Склад і терміни подання квартальної та річної фінансової звітності. Органи, яким подається фінансова звітність.

Організація роботи по складанню звітності. Основні етапи, що передують складанню квартальної та річної фінансової звітності. Поняття про головну книгу. Зміст та призначення заключних і регулюючих записів.

Структура і зміст балансу. Баланс (Звіт про фінансовий стан): поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка складання балансу.

Структура і зміст звіту про фінансові результати. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід): поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка складання звіту про фінансові результати.

Структура і зміст звіту про рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів: поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка складання.

Структура і зміст звіту про власний капітал. Звіт про власний капітал: поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка складання.

 

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

План семінарських і практичних занять

1. Обговорення теоретичних питань

2. Перевірка тестів

3. Розв’язання задач

 

Тематика семінарських і практичних занять

Тема 1. Облік короткострокових зобов'язань.

Питання для обговорення

1. Поняття, визнання, класифікація та оцінювання зобов'язань

2. Фінансовий облік короткострокових кредитів банку

3. Фінансовий облік поточної заборгованості за довгостро­ковими зобов'язаннями

4. Фінансовий облік короткострокових векселів виданих

5. Фінансовий облік розрахунків з постачальниками та під­рядниками

6. Фінансовий облік розрахунків з учасниками за нарахова­ними дивідендами

7. Фінансовий облік розрахунків за іншими операціями

8. Фінансовий облік забезпечення зобов'язань

Навчальні завдання

Задача 1

01 вересня поточного року ТзОВ «Акцент» від ПАТ «Банк Форум» отримало короткостроковий кредит у національній валюті строком на 3 місяці. Умови кредитного договору:

1) сума кредиту зараховується на поточний рахунок Товариства для при­дбання партії товару;

2) основна сума кредиту 36 000 грн.;

3) відсоткова ставка 25 % річних. Відсотки нараховуються щомісячно на залишкову вартість кредиту;

4) метод визначення кількості днів для нарахування відсотків - факт/360;

5) основна сума кредиту погашається рівними частинами у кінці кожного місяця одночасно із нарахованими відсотками.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку короткострокового кредиту банку

Задача 2

Станом на 01 січня поточного року у бухгалтерському обліку ТзОВ «Дукат» відображено залишки на рахунку № 61 «Поточна заборгованість за довгостроко­вими зобов'язаннями» у розрізі субрахунків


Залишки за довгостроковими зобов'язаннями, переведених до складу поточних

№ з/п Номер субрахунка Інформація, відображена на субрахунках рахунка № 61 «По­точна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» Сума, грн.
Переведено залишок довгострокових зобов'язань за фінансовою орен­дою в національній валюті, який буде погашений у поточному році 6 125,50
Переведено залишок заборгованості за довгостроковим кредитом в іноземній валюті, який буде погашений у поточному році 3 500 евро (курс НБУ 9,05 грн. за 1 евро) 31675,0

Товариством погашена у поточному році в повному обсязі. Курс На­ціонального банку України на дату погашення довгострокового кредиту, який переведений до складу поточних зобов'язань становить 8,96 грн. за 1 євро.

ТзОВ «Дукат» у січні поточного року проведено операції за довгостроковими зобов'язаннями:

- в рахунок погашення заборгованості перед підрядником видано довго­строковий вексель у сумі 120 000 грн., який буде погашатися рівними частинами протягом трьох років;

- з метою модернізації цехового обладнання від ПАТ «Укрсоцбанк» одер­жано кредит у національній валюті в сумі 360 000 грн. терміном на два роки. Основна сума кредиту погашається рівними частинами.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

Задача 3

01 вересня поточного року за договором, який передбачає вексельну форму розрахунків ТзОВ «Атлант» реалізувало ТзОВ «Гурманія» товари на загальну суму 30 000 грн., в т.ч. ПДВ, собівартість яких становить 18 000 грн.

01 жовтня поточного року від покупця отримано простий вексель номіналом 30000 грн. під 20 % річних строком на 2 місяці. Відсотки за векселем нарахову­ються щомісяця, а погашаються у кінці обігу векселя методом факт/365.

Покупцем заборгованість за простим векселем та нараховані відсотки своє­часно і у повному обсязі погашено безготівковим шляхом.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку простого векселя у системі субрахунків контрагентів

 

Задача 4

У відповідності до договору-купівлі продажу ТзОВ «Геркулес» реалізувало ТзОВ «Карпати» партію товарів на загальну суму 90 000 грн., в т.ч. ПДВ, собі­вартість яких становить 60 000 грн. В рахунок оплати за раніше одержані това­ри ТзОВ «Карпати» виписало переказний вексель ТзОВ «Геркулес» номіналом 90 000 грн.

Платником за переказним векселем призначено третю особу ТзОВ «Нова», яке є покупцем ТзОВ «Карпати» та у якого існує дебіторська заборгованість за раніше реалізовані товари у сумі 120 000 грн., в т.ч. ПДВ. Собівартість проданих товарів становить 80 000 грн.

ТзОВ «Нова» заборгованість за переказним векселем своєчасно та у повному обсязі погасило безготівковим шляхом, а решту суми заборгованості 30 000 грн. (120 000 грн. - 90 000 грн.) перерахувало на поточний рахунок ТзОВ «Карпати».

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку переказного векселя у системі субрахунків контрагентів

 

Задача 5

Отримано від постачальника „Альфа” товар на суму 72000 грн.(в т.ч. ПДВ). Транспортні витрати склали 1200 грн. (в т.ч. ПДВ). Сплачено постачальнику за товар. Отримано аванс від покупця „Бета” на суму 90000 грн. (в т.ч. ПДВ). Відвантажено товар покупцю „Бета” на суму 42000 грн. (в т.ч. ПДВ). Відвантажено товар покупцю „Бета” на суму 60000 грн. (в т.ч. ПДВ). Списано собівартість реалізованих товарів (залишку товарів на складі немає).

Визначити:

Фінансовий результат та здійснити всі необхідні бухгалтерські записи.

Задача 6

ТзОВ «Сота» за даними супровідних документів постачальника оприбутко­вано сировину на загальну суму 76 080 грн., в тому числі ПДВ. У відповідності до умов договору Товариство має право на розрахункову знижку у розмірі 4 %, за умови погашення заборгованості протягом 10 банківських днів, від дати отри­мання сировини. Погашення заборгованості відбулося протягом встановленого терміну безготівковим шляхом.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з постачальником

 

Задача 7

На загальних зборах учасників ТзОВ «Надра» ухвалено рішення направити частину прибутку на виплату дивідендів у сумі 90 000 грн. Розподіл дивідендів здійснюється пропорційно до частки кожного з учасників (табл. 1.21).

Сума податку на прибуток за звітний рік, розрахована за вимогами Податко­вого кодексу України, становить 20 700 грн.

Інформація про засновників та їх частки у зареєстрованому капіталі
_________________________ТзОВ «Надра»__________________________

№ з/п Шифр аналітично­го рахунка Найменування (прізвище, ім'я та по батькові) засновників Частка засновників у статутному капіталі, %
ТзОВ «Аква» 60%
Семенів Степан Володимирович 25%
Дмитренко Ірина Дмитрівна 15%

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з учасниками

Задача 8

На поточний рахунок в рахунок майбутньої поставки готової продукції отри­мано аванс від покупця у сумі 51 600 грн. Наступного дня реалізовано продук­цію у сумі 54 600 грн., у тому числі ПДВ, собівартість якої становить 26 800 грн. Покупцем проведено остаточний розрахунок за реалізовану продукцію у готівковій формі.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку одержаних авансів від покупця

 

Задача 9

 

Підприємство здійснює реалізацію побутової техніки, гарантійний термін на яку скла­дає один рік. Досвід минулих років показує, що витрати на гарантійний ремонт становлять 5 % доходу від реалізації товарів. В поточному місяці підприємством здійснено реалізацію товарів у сумі 250 000 грн.

Визначити:

Бухгалтерські проведення з обліку резерва на гарантійне обслуговування

Тести

1. Облік доходів майбутніх періодів регламентується:

а) П(С)БО 11;

б) П(С)Б0 15;

в) П(С)БО 12;

г) П(С)БО 16.

2. Непередбачені зобов'язання відображають на рахунках класу:

а) позабалансових;

б) 9;

в) 7;

г) 6.

3. Запис Дт 631 Кт 621 має зміст:І

а) Видано короткостроковий вексель постачальнику в оплату за отримані ТМЦ;

б) Одержано вексель від постачальника як компенсацію не доставки товару;

в) Погашено раніше виданий вексель;

г) Пред'явлено раніше отриманий вексель до оплати;

4. Облік короткострокових зобов'язань ведуть на рахунку:

а) 60

б) 73

в) 37;

г) 311.

5. Відносно балансу рахунок «Короткострокові позики»:

а) Пасивний;

б) Активний;

в) Позабалансовий;

г) Активно-пасивний.

6. Згідно з П(С)БОП «Зобов'язання» забезпечення можуть створюватись:

а) Для відшкодування виплат відпусток;

б) Для відшкодування витрат майбутніх періодів;

в) Для покриття витрат незавершеного виробництва;

г) Для покриття збитків.

7. Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядникам призначе­но регістр синтетичного обліку:

а) Журнал З;

б) Реєстр 3.3;

в) Журнал-ордер 6;

г) Журнал-ордер 8;

8. Письмово оформлене боргове зобов'язання, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання сплатити після настання строку певну сумугрошей власнику наперу - це:

а) вексель;

б) облігація;

в) акція;

г) дериватив.

9. Переведення короткострокових позик у розряд довгострокових у зв'язку зі зміною умов кредитування в обліку відображається за­писом:

а) ДТ 60 КТ 50;

б) ДТ 50 КТ 60;

в) ДТ50 КТ61;

г) ДТ61 КТ50.

10. Видача вітчизняному постачальнику векселя в оплату за придбані ТМЦ в обліку оформлюється записом:

а) ДТ631 КТ621

б) ДТ35 КТ51

в) ДТ51 КТ63

г) ДТ51 КТ61

11. Нарахування податку на доходи фізичних осіб на дивіденди, отримані акціонерами в обліку відображається записом:

а) ДТ671 КТ641

б) ДТ641 КТ671

в) ДТ443 КТ671

г) дивіденди ПДФО не оподатковуються;.

12. Оплачено дивіденди готівкою:

а) ДТ661 КТ301

б) ДТ685 КТ301

в) ДТ671 КТ301

г) інша відповідь

Контрольні питання

1. Дайте визначення короткострокових зобов'язань.

2. Які зобов'язання належать до короткострокових?

3. Назвіть рахунки бухгалтерського обліку, на яких ведеться облік короткостроковихзобов'язань.

4. Назвіть облікові регістри, в яких відображаються дані про короткострокові зобов'язання.

5. Назвіть форми фінансової звітності, в яких відображаються короткострокові зобов'язання.

6. У якому розділі Балансу відображаються короткострокові зобов'язання?

7. Дайте визначення короткострокових кредитів банків.

8. Назвіть бухгалтерський рахунок на якому ведеться облік короткострокових кредитів банків та дайте його характеристику.

9. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і використання короткострокових кредитів банків?

10. На підставі яких документів в бухгалтерському обліку проводяться розрахунки з постачальниками і підрядниками?

11. Дайте визначення короткострокового векселя виданого.

12. Назвіть бухгалтерський рахунок, на якому ведеться облік зобов'язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими та дайте його характеристику.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.018 с.)