Кафедра фінансів, обліку і аудитуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра фінансів, обліку і аудиту«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з навчально-наукової роботи

­­­­­­­­­­­­­­_________________проф. Кралюк П.М.

від «28» серпня 2012 р.

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)

 

 

 

ОСТРОГ, 2012 р.

УДК

ББК

“Бухгалтерський облік”.Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2012 р. – 23 c.

 

Розробники:Мамонтова Наталія Анатоліївна, к.е.н., проф. кафедри фінансів, обліку і аудиту НУ“ОА”

Рецензенти:

- кафедра фінансів Черкаського технологічного університету;

- Козак Л.В., к.е.н., доц., декан економічного факультету НУ“ОА”

- Карлін М.І., д.е.н., проф., Волинський державний університет

 

Затверджено радою економічного факультету Національного університету «Острозька академія»

Протокол № 1 від 28.08. 2012 р.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: “Бухгалтерський облік”

Курс: підготовка (бакалаврів, спеціалістів, магістрів, підвищення кваліфікації) Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 4 Модулів (у формі контрольної роботи):1 Змістових модулів (у формі іспиту): 1 Загальна кількість годин: 144 год. Тижневих годин: 5,7 год. Шифр та назва напряму: 0305 “Економіка і підприємництво”   Шифр та назва спеціальності: 6.030508 “Фінанси і кредит”   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Обов’язкова Рік підготовки: 3 Триместр: 7 Лекції (теоретична підготовка): 40 год. Семінари : 38 год. Консультація: 2 год. Самостійна робота: 64 год. Вид контролю: іспит

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Мета курсу “Бухгалтерський облік” полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання вивчення курсу полягає у вивченні методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.


 

ПРОГРАМА

Лекційний курс

Тема 1. Наукові основи бухгалтерського обліку – 2 год.

1. Загальне поняття про облік.

2. Виникнення та призначення господарського обліку в суспільстві.

3. Бухгалтерський облік як наука.

4. Бухгалтерський фінансовий облік та господарський облік.

Рекомендовані джерела: 1,14,16,17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33.

 

Тема 2. Бухгалтерський баланс- 2 год.

1. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення.

2. Структура балансу.

3. Зміни в балансі під впливом господарських операцій.

Рекомендовані джерела: 1, 4, 5, 7, 8, 9,15,16,17,19, 25, 26, 27, 30, 33.

 

Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис – 2 год.

1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова.

2. Активні, пасивні і активно-пасивні рахунки.

3. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

4. План рахунків бухгалтерського обліку.

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4, 5, 6, 7,14,17, 18,19, 23, 27, 33, 34.

 

Тема 4. Первинне спостереження та вартісне вимірювання бухгалтерського обліку. Регістри та форми обліку – 2 год.

1. Первинне спостереження в обліку, система узагальнення і характеристика отримуваної інформації.

2. Види бухгалтерських документів, їх класифікація.

3. Облікові регістри, їх суть та призначення.

4. Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток.

Рекомендовані джерела 1, З, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 23, 27, ?3, 34

 

Тема 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ – 4 год.

1. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів.

2. Облік зносу (амортизації) основних засобів.

3. Бухгалтерський облік інших необоротних активів.

4. Облік наявності та руху нематеріальних активів.

Рекомендовані джерела: 1,14,15,16,17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31.

Тема 6. ОБЛІК ЗАПАСІВ – 2 год.

1. Порядок організації аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів.

2. Бухгалтерський облік відображення операцій з руху малоцінних та швидкозношуваних предметів.

3. Облік прямих виробничих витрат.

4. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із рухом готової продукції.

Рекомендовані джерела-1, 14,17,18, 23, 27, 33.

Тема 7. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ – 2 год.

1. Поняття грошових коштів та завдання їх обліку.

2. Фінансовий облік грошових коштів в касі.

3. Відображення операцій з грошовими коштами на рахунках в банку.

4. Облік інших коштів.

Рекомендовані джерела: 1-17, 19, 21-24, 27, 32, 46

Тема 8. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ІНШИХ АКТИВІВ – 2 год.

1. Сутність та види дебіторської заборгованості.

2. Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними та поточними фінансовими інвестиціями.

3. Облік товарних операцій.

4. Облік резервів сумнівних боргів.

Рекомендовані джерела: 1-17, 19, 22-24, 28, 31, 41

 

Тема 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ – 2 год.

5. Поняття та види інвестицій.

6. організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції».

7. Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій.

8. Облік довгострокових фінансових інвестицій у фінансовому обліку.

Рекомендовані джерела: 1-17, 19, 22-24, 29, 30, 46

 

Тема 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ – 2 год.

1. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками на підприємствах різних форм власності.

2. Бухгалтерський облік при ліквідації товариства.

3. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

4. Бухгалтерський облік цільового фінансування та цільових надходжень.

Рекомендовані джерела: 1-17, 24-26, 27, 29, 31, 33

 

Тема 11. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ – 2 год.

1. Облік довгострокових векселів виданих.

2. Облік довгострокових позик.

3. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях.

4. Облік довгострокових зобов’язань з оренди.

Рекомендовані джерела: 1-17, 24-26, 28, 31, 37, 39, 44, 46

Тема 12. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ – 2 год.

1. Організація оплати праці на підприємстві.

2. Первинний облік праці та її оплати.

3. Облік утримань із заробітної плати.

4. Відображення операцій з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку.

Рекомендовані джерела: 1-17, 24-26, 28, 32, 36, 39, 45, 47

Тема 13. ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ – 2 год.

1. Облік короткострокових кредитів.

2. Облік розрахунків по податках і платежах.

3. Облік розрахунків по страхуванню.

4. Облік розрахунків по інших операціях.

Рекомендовані джерела: 1-17, 24-26, 28, 31, 37, 39, 44, 47

Тема 14. ОБЛІК ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ – 4 год.

1. Облік доходів від операційної діяльності.

2. Облік доходів від іншої операційної діяльності.

3. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

4. Облік формування фінансових результатів діяльності.

Рекомендовані джерела: 1-17, 21-23, 28, 30, 37, 38, 43, 48

Тема 15. ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ТА ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ – 2 год.

1. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

2. Облік загальновиробничих витрат.

3. Облік адміністративних витрат та витрат на збут.

4. Облік фінансових витрат.

Рекомендовані джерела: 1-17, 21-23, 30, 34, 37, 38, 45

Тема 16. ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ – 2 год.

1. Загальна методика проведення інвентаризації.

2. Інвентаризаційні різниці.

3. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності.

Рекомендовані джерела: 1-5, 15, 21, 22, 29, 34, 45

Тема 17. ФІНАНСОВА (Бухгалтерська) звітність – 4 год.

1. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад.

2. Види звітності та її зміст.

3. Принципи складання, подання, затвердження звітності.

Рекомендовані джерела 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 19, 26, 27.


Структура залікового кредиту курсу.

№ п/п Назва теми Кількість годин, відведених на:
Всього Лекції Семінарські та практичні заняття Самостій-ну роботу
1. Наукові основи бухгалтерського обліку
2. Бухгалтерський баланс
3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис
4. Первинне спостереження та вартісне вимірювання бухгалтерського обліку. Регістри та форми обліку
5. Облік необоротних активів
6. Облік запасів
7. Облік грошових коштів
8. Облік дебіторської заборгованості та інших активів
9. Облік фінансових інвестицій
10. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
11. Облік довгострокових зобов’язань
12. Облік розрахунків з оплати праці
13. Облік поточних зобов’язань
14. Облік доходів і результатів діяльності
15. Облік витрат за елементами та витрат діяльності
16. Проведення інвентаризації і відображення в обліку її результатів
17. Фінансова (бухгалтерська) звітність
  Консультація      
  Всього
               

Теми семінарських занятьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.008 с.)