Загальні вимоги до фінансової звітності (П(с)БО 1).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні вимоги до фінансової звітності (П(с)БО 1).2. Види бухгалтерського обліку та їх характеристика.

3. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Облікова політика підприємства.

5. Форми бухгалтерського обліку.

6. Методи бухгалтерського обліку.

7. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо.

8. Синтетичні й аналітичні рахунки. Позабалансові рахунки.

9. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах.

10. Форми організації бухгалтерського обліку на промислових підприємствах.

11. Типи змін балансу під впливом господарських операцій.

12. Поняття про баланс і його побудова.

13. Документування господарських операцій і його значення.

14. Подвійний запис.

15. Інвентаризація, її значення та види.

16. Документування процесу інвентаризації.

17. Меморіально-ордерна форма обліку.

18. Журнально-ордерна форма обліку.

19. Бухгалтерська звітність, її види, порядок складання і представлення.

20. Документування та облік касових операцій.

21. Облік операцій на розрахунковому рахунку та інших рахунках в банку.

22. Облік дебіторської заборгованості.

23. Облік розрахунків з підзвітними особами.

24. Облік зобов’язань.

25. Облік розрахунків з бюджетом.

26. Облік розрахунків з постачальниками.

27. Облік розрахунків по відрахуваннях на соціальне страхування.

28. Облік розрахунків з учасниками.

29. Організація синтетичного та аналітичного обліку власного капіталу.

30. Облік статутного капіталу та його змін.

31. Облік кредитів банку.

32. Форми та системи оплати праці.

33. Оплата відпусток.

34. Оплата роботи у нічний час, святкових і неробочих днів.

35. Облік та оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності.

36. Порядок оплати часу простою та надурочних робіт.

37. Порядок оплати праці за сумісництвом та за суміщення професій.

38. Документування операцій з оплати праці.

39. Облік браку і втрат від простою.

40. Облік загальновиробничих витрат.

41. Облік адміністративних витрат.

42. Облік втрат на збут.

43. Документування операцій з обліку витрат.

44. Оцінка запасів.

45. Відображення запасів в облікових регістрах і фінансовій звітності.

46. Облік та оцінка необоротних активів.

47. Методи нарахування амортизації основних засобів.

48. Облік амортизаційних відрахувань і зносу основних засобів.

49. Облік доходів.

50. Визнання та класифікація доходу.

51.

Завдання для студентів,

які навчаються за індивідуальним планом

1. Бути присутнім при здачі іспиту.

2. Виконати довгострокове практичне завдання.

3. Виконати всі домашні завдання.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА Оцінка за 4-бальною шкалою
А ( 90 – 100 ) 91 - 100 5 (відмінно)
B 83 - 90,9 4 (добре)
C 76 - 82, 9
D 68 - 75, 9 3 (задовільно)
E 61 - 67,9
FX 20 - 60,9 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

5.2. Розподіл балів по курсу:

Активна участь у роботі семінарів – 36 балів (18 семінарів по 2 бали)

Довгострокове завдання – 10 балів

Контрольна робота - 14 балів

Іспит – 40 балів

Методичне забезпечення дисципліни

Рекомендована література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року, зі змінами і доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

2. Бюджетний кодекс України, зі змінами та доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

3. Господарський кодекс України, зі змінами та доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу://http: www.zakon1.rada.gov.ua

4. Податковий кодекс України, зі змінами та доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу://http: www.zakon1.rada.gov.ua

5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 року, зі змінами і доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

6. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 року, зі змінами і доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

7. Закон України «Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 року, зі змінами і доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

8. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 ро­ку, зі змінами і доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

9. Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» від 20.12.1991 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

10. Інструкція щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 року зі змінами і доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

11. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994 року зі змінами і доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

12. Інструкція з обліку молодняка тварин, птиці та тварин на відгодів­лі. Затверджено наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України № 7 від 15.01.1997 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

13. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 189 від 02.07.2001 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

14. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнальною формою на підприємствах агропромислового комплексу. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 49 від 07.03.2001 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

15. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

16. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України № 81 від 7 травня 2002 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

17. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. Затверджено наказом Міністерства транспорту України № 65 від 05.02.2001 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

18. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено наказом Державного комітету промислової політики України № 47 від 02.02.2001 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

19. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 145 від 22 травня 2002 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

20. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29.12.2000 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

21. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо­в’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

22. Положення про порядок реалізації і ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних із продажем товарів. Затверджено Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України від 03.06.1993 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 року із подальшими змінами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 року із подальшими змінами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 року із подальшими змінами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 353 від 28.12.2000 року із подальшими змінами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні кон­тракти». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 205 від 28.04.2001 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

28. Про затвердження інструкції «Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 99 від 16.05.1996 року із подальшими змінами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

29. Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Наказ Міністерства транспорту України № 43 від 10.02.1998 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

30. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві. Затверджено спільним наказом Державного комітету статистики України, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України № 46\209 від 29.12.2000 року із подальшими змінами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

31. Про затвердження типових форм первинного обліку та інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування. Затверджено наказом Державного комітету статистики України № 263 від 27.07.1998 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

32. Про організацію ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в системі Міністерства аграрної політики України. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України № 216 від 01.11.2000 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

33. Про структуру накладних витрат. Лист Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 7\89 від 10.02.1999 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

34. Щодо визначення понять «оптова» і «роздрібна» торгівля. Лист Державного комітету стандартизації України № 4-5\16-965 від 05.02.2002 року. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http:www.zakon1.rada.gov.ua

35. Баширов А. А. Бухгалтерский учет в подрядном строительстве: Практ. руководство. — М.: Финансы и статистика, 1983.

36. Белуха Н. Т. Бухгалтерский учет на автомобильном транспорте: Учебник для вузов. — М.: Транспорт, 1989.

37. Белобородова В.А. Бухгалтерский учет с основами экономического анализа.- М.- 1982.

38. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник / За ред. Р. Л. Хомяка. — Львів: «Інтелект — Захід», 2001.

39. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник / За ред. Ф. Ф. Бутинця, М. М. Коцупатрого. — Житомир: ПП «Рута», 2003.

40. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. П. Т. Саблука, В. Б. Моссаковського. — К.: Урожай, 1998.

41. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК / За ред. В. В.Сопко, О. В. Бойка — К.: «Фенікс», 2001.

42. Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет: Справочник: Пер. с англ. — М.: Информ.-изд. дом “Филинъ”, 1997.

43. Василевський В.В. Древняя торговля Киева с Регенсбургом // Журнал М-ва нар. просвещеия.

44. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.

45. Волков Н. Г. Бухгалтерский учет в строительстве. — М.: Финансы и статистика, 1990.

46. Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. Стандаритизація обліку і аудиту: Навч.посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

47. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Стандаритизація обліку і аудиту: Навч.посіб. – К.: Знання, 2004. – 310 с.

48. Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 514 с.

49. Дж. Синки Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го переработанного изд.; Под ред. Ф. Я. Левиты, Б. С. Пинске­ра. — М.: Catallaxy, 1994. — 820 с.

50. Голов С. Ф., Єфіменко В. І.Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. — 544 с.

51. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Прктичн. посіб. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

52. Грабова Н. Н. Бухгалтерский учет в торговле. — К.: Учетинформ, 1998.

53. Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие. — К.: АСК, 2000.

54. Злобина Т.Б. Баланс как одна из форм финансовой отчетности предприятий Японии // Бухгалтерский учет.-1980.

55. Качалин В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. — М.: Дело, 1998. — 432

56. Кім С.Г., Сопко В.В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник – Київ: Центр навч. літератури, 2004. – 440 с.

57. Кобилянська О. І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 473с.

58. Костюченко В. М. Облік будівельних контрактів за П(С)БО // Бухгалтерський облік і аудит. — 2000. — № 6. — С. 10—19;2000. — № 7. — С. 19—26.

59. Костюченко В. М. Облік запасів згідно національним Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. — 2000.

60. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998.С. 23—39; 2000. — № 6. — С. 13—31.

61. Кузьминський А. Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – К.: Вища школа, 1990. – 311с.

62. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. К.:” Все про бухгалтерський облік”,1998.- 28с.

63. Кужельний М. В., Линник В. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334с.

64. Лабинцев Н.Т. Франциско Галла Гомер. Развитие бухгалтерського учета в республике Куба/ Бух. учет. – 1985.

65. Лапухин Н.В. Совершествование форм бух. учета в промышленности в условиях АСУП: Авторед, дис. канд. экон. наук. – Свердловськ – 1975.

66. Лень В.С. Управлінський облік: П. – К.: Знання – Прес, 2003. – 287с.

67. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік: П. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 528с.

68. Ловінська Л. Г., Олійник Л. В., Галат Л. О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців в схемах і таблицях.: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 329с.

69. Лункий А.С. Краткий ученик коммерческой бухгалтерии. – М. – 1973.

70. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід. – К.: Облікінформ, 1997. – 137с.

71. Лучко М. Р., Остап’юк М. Я. Історія обліку: світ та Україна, погляд крізь роки. – К.: Зорепад, 1998. – 151с.

72. Луцько Н.Р., Остап’юк М.Я. Історія обліку: Світ та Україна. – Тернопіль – 1998.

73. Маргулис А. Ш. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства: Учебник. — М.: Финансы, 1979.

74. Маздоров В. А. История розвития бухгалтерского учета в СССР. – М.: Финансы, 1975

75. Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета. – М.: Финансы, 1975. – 294 с.

76. Малюга Н. М. Теорія бухгалтерського обліку.: Збірник задач і вправ.: Навч. посіб. – 3-тє видання – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448с.

77. Малькова Т. Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? – М.: Финансы и статистика, 1995. – 304с.

78. Малишев И.В. Теория бухгалтерского учета.- М.-1983.

79. Матвіїв М.Я., Хамин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 352 с.

80. Мех Я. В., Журавель Г. П., Крупка Я. Д., Крисоватий А. І. Бухгал­терський облік у галузях народного господарства. — К.: НМК ВО, 1991.

81. Метьюс М.Р., Перера М.Х. Теория бух. учета: Пер. с анг. – М., 1999. – 664 с.

82. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 408 с. — 408 с

83. Мисака Г.В., Шаманська В.М. Бухгалтерський облік. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

84. Мних Є. В., Швець В.Є., Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти). – Л.: Каменяр, 2000. – 208 с.

85. Мус Герольд. Бухгалтерський облік.: основи –завдання - розв’язання / Переклад з німецької С. Лобачової.-К.:КНЕУ, 2000.-368с.

86. Нарибаев К.Н. Организация и методология бух. учета в условиях АСУ. – М. – 1983.

87. Нашкерська Т. В. Фінансовий облік.: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 503с.

88. Нидпз Б., Андерсен Х., Колдуэлп Д. Принципы бух. учета: Пер. с анг./ Под ред. В.Я. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 496 с.

89. Нікульникова Т.Г., Шкіря Н.Л., Залізняк Н.В. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2005. – 304 с.

90. Німчинов П. П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. – К.: Вища школа, 1977. – 240с.

91. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навчальний посібник / за ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП Рута, 2000.

92. Остап’юк М. Я., Лучко М. Р., Даньків Й. Я. Історія бухгалтерського обліку. Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 276с.

93. Остап’юк М. Я., Лучко М. Р., Даньків Й. Я. Фінансовий облік в господарських товариствах.: Навч. посіб. – Ужгород.: Карпат, 1995.- 196с.

94. Палий В. Ф., Соколов Л. В. Введение в теорию бухгалтерского учета. – М.: Финансы, 1979.

95. Палюк М.С., Герасим П.М. Облік в акціонерних товариствах різних галузей: Навч. посіб. – Т.: Екон. думка, 2000. – 380 с.

96. Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навч. посіб. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 264с.

97. Пархоменко В. Складання річної фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006.

98. Пархоменко В. Н. Бухгалтерський облік доходів і витрат за будівельними контрактами // Бухгалтерський облік і аудит. — 2001. — № 6. — С. 6—9.

99. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях. – М.: Статистика, 1974. – 160с.

100. Пошерстник Е. Б. Бухгалтерский учет в строительстве. — М.; СПб.: Издательский Торговый дом «Герда», 1999.

101. Пушкар Н.С. Журавель Г.П. Литвин Ю.Я, Теоретичні основи бухгалтерського обліку. – Тернопіль. – 1998.

102. Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в основных отраслях народного хозяйства.-М.-1984.

103. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2-го изд. — М.: Дело, 1997. — 768 с.

104. Рувер де Р. Как возникла двойная бухгалтерия. – М.: Госфиниздат, 1958. – 67с.

105. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. — М.: Изд-во “Ось-89”, 1998. — 160 с.

106. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2009. – 614 с.

107. Свидерский Е. И. Настольная книга бухгалтера. — К., 1996.

108. Соколов Я.В. Бухгалтерський учт: от истоков до наших дней: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

109. Соколов Л. В. Очерки о истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика., 1991. – 400с.

110. Соловьева О. В. Зарубежные стандарты учета и отчетности: Учеб. пособие . – М.: Аналитика – Пресс, 1998. – 288с.

111. Смоленюк П.С., Даньків Й.Я., Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин: Навч. посіб. – Ужгород: Карпати, 1994. – 317 с.

112. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998.

113. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс. — М.: Сирин, 1998. — 432 с.

114. Стуков С. А., Стуков Л. С. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности. — М.: Изд-во “Бухгалтерский учет”, 1998. — 136 с. (Библиотека журнала “Бухгалтерский учет”).

115. Сук Л. К., Сук П. Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 471с.

116. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: АСК, 2000.

117. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування, звітності:Підручник 2-ге видання доповнене і перероблене.-К.:Алерта, 2007.-954с.

118. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бух. учета. Пер. с анг./ Под ред. Я.В. Сокова. – М.: Финансы и статистика. – 1997. – 576 с.

119. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: Инфра-М., 1995. — 237 с.

120. Шаманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання, 2003. – 269 с.

121. Шутикова Ж. Ф. Бухгалтерский учет на автотранспортном предприятии. — М.: Финансы и статистика, 2000.

122. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.

123. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.

124. Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов / Под ред. д-ра экон. наук, проф. П. В. Егорова. — Донецк: Донбас, Дон. ГУ, 1998. — 138 с.

Ресурси

1. www.rada.gov.ua

2. www.ukrstat.gov.ua

3. www.mon.gov.ua

4. www.minfin.gov.ua

5. www.kmu.gov.ua

6. www.mlsp.gov.ua

7. www.bank.gov.ua

8. www.customs.gov.ua

9. www.pfu.gov.ua

10. www.dkrp.gov.ua

11. www.spfu.gov.ua

12. www.ssmsc.gov.ua

13. www.sta.gov.ua

14. www.industry.gov.ua

_____________/________________/ ______________/_____________/

Підпис авторів програми Підпис завідувача кафедри

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.009 с.)