Облікова політика підприємства, її зміст та порядок розробки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облікова політика підприємства, її зміст та порядок розробки.Облікова політика — сукупність принципів, ме­тодів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності» — таке визначення облікової політики наведене в статті 1 «Визначення термінів» Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Згідно з визначенням, облікова політика під­приємства базується на основних принципах об­ліку та звітності. Під принципами бухгалтерсько­го обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських операцій і при відображенні їх ре­зультатів у фінансовій звітності.

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності викладені в статті 4 розділу 1 Закону про бухоблік і пункті 18 П(С)БО 1 «За­гальні вимоги до фінансової звітності».

Необхідно також мати на увазі, що облікова політика є складовою частиною фінансової звіт­ності підприємства та повинна відображатися у примітках до фінансових звітів. Отже, саме вона дозволяє поєднати ведення бухгалтерських опе­рацій та складання фінансової звітності. Без та­кого регламентуючого розпорядчого документа та його додержання бухгалтерський облік не від­повідатиме принципу послідовності, а фінансова звітність не буде зрозуміла користувачам.

 

 

1. Поняття господарського обліку.

2. Облік в системі господарського механізму.

3. Господарський облік як функція управління.

4. Вимірники, що використовуються в обліку та їх характеристика.

5. Види господарського обліку та їх взаємозв'язок.

6. Оперативно-технічний облік, його суть та сфера застосування.

7. Статистичний облік, його зміст і характеристика.

8. Бухгалтерський облік, його зміст та особливості.

9. Перспективи інтеграції видів обліку.

10. Види бухгалтерського обліку та шляхи їх розвитку.

11. Фінансовий облік, його зміст та характеристика

12. Управлінський облік та його особливості і сфера застосування.

13. Спільність та відмінності фінансового і управлінського видів

бухгалтерського обліку.

14. Предмет бухгалтерського обліку.

15. Об'єкти бухгалтерського обліку та їх характеристика.

16. Господарські засоби, як важливіший об'єкт обліку і їх класифікація.

17. Капітал та зобов'язання, як важливіші об'єкти обліку і їх класифікація.

18. Господарські процеси, як об'єкти обліку та їх характеристика.

19. Обачність як принцип бухгалтерського обліку, його зміст та значення.

20. Повне висвітлення як принцип бухгалтерського обліку, його зміст та

значення.

21. Автономність як принцип бухгалтерського обліку, його зміст та

значення.

22. Послідовність як принцип бухгалтерського обліку, його зміст та

значення.

23. Безперервність як принцип бухгалтерського обліку, його зміст та

значення.

24. Нарахування та відповідність доходів і витрат як принцип

бухгалтерського обліку, його зміст і значення.

25. Превалювання сутності над формою як принцип бухгалтерського обліку, його зміст і значення.

26.Історична (фактична) собівартість як принцип бухгалтерського обліку, його зміст і значення.

27.Єдиний грошовий вимірник як принцип бухгалтерського обліку, його зміст і значення.

28.Періодичність як принцип бухгалтерського обліку, його зміст і

значення.

29.Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.

30.Елементи методу бухгалтерського обліку та їх взаємозв'язок.

31.Взаємозв'язок між предметом і методом бухгалтерського обліку.

32.Поняття бухгалтерського балансу, як елементу методу обліку.

33.Бухгалтерський баланс як рівність підсумку активу і пасиву та її обґрунтування.

34.Баланс як звітна таблиця.

35.Актив балансу та його характеристика.

36.Пасив балансу та його характеристика.

37.Статті бухгалтерського балансу.

38.Будова та структура бухгалтерського балансу, його інформаційний зміст та аналітичні якості.

39. Типи змін в балансі викликаних господарськими операціями.

40.Характеристика операцій І типу.

41.Характеристика операцій ІІ типу

42.Характеристика операцій Ш типу.

43.Характеристика операцій ІУ типу.

44.Бухгалтерські рахунки, як елемент методу обліку. Їх значення і роль в його побудові.

45.Дебет рахунку, поняття та зміст.

46.Кредит рахунку, поняття та зміст.

47.Активні рахунки та їх будова.

48.Пасивні рахунки та їх будова.

49.Порядок розчленування балансу на рахунки.

50.Взаємозв'язок сторін балансу і рахунків.

51.Перший запис на рахунках бухгалтерського обліку і його обґрунтування.

52.Порядок відображення господарських операцій на рахунках.

53.Аналіз господарських операцій, його зміст, послідовність та призначення.

54.Економічна відмінність активних і пасивних рахунків.

55.Формальна відмінність активних і пасивних рахунків.

56.Обороти і сальдо на рахунках бухгалтерського обліку.

57.Подвійний запис, як елемент методу бухгалтерського обліку та його контрольне значення.

58.Узагальнення даних рахунків в балансі.

59.Кореспонденція рахунків та її обґрунтування.

60.Рахунки як метод групування та узагальнення інформації. Синтетичний і аналітичний облік.

61.Взаємозв'язок синтетичного і аналітичного обліку та його контрольне значення.

62.Поняття про субрахунки, їх роль, значення і порядок використання.

63.Послідовність відображення господарських операцій та узагальнення даних поточного обліку.

64.Оборотна відомість по синтетичних рахунках (оборотний баланс) та її контрольне значення.

65.Три пари рівностей в оборотній відомості по синтетичних рахунках та їх обґрунтування.

66.Оборотні відомості по аналітичних рахунках, їх види та призначення.

67.Відмінності форм оборотних відомостей по аналітичних рахунках.

68.Документування, як елемент методу бухгалтерського обліку та її роль і значення.

69.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Мінфіном України 24.05.1995 р. № 88.

70.Реквізити документів, їх характеристика. Обов'язкові реквізити та їх регулювання.

71.Вимоги щодо оформлення документів.

72.Способи перевірки документів.

73.Класифікація документів за ступенем узагальнення операцій, їх перелік та характеристика.

74.Поділ документів за місцем їх складання.

75.Класифікація документів за їх призначенням.

76.Типізація бухгалтерських документів, її суть та призначення.

77.Стандартизація бухгалтерських документів і її застосування.

78.Уніфікація бухгалтерських документів і її застосування.

79.Організація та порядок зберігання і використання документів і регістрів.

80.Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку, її суть та призначення.

81.Види інвентаризацій, їх призначення, строки та порядок проведення.

82.Інструкція по інвентаризації затверджена Мінфіном України від 11.07.1994 р. № 69, її зміст та призначення.

83.Періодичність проведення інвентаризації та її нормативне регламентування.

84.Облік результатів інвентаризації.

85.Вартісна оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку та її роль в його побудові.

86.Калькулювання як один з видів вартісної оцінки засобів підприємства.

87.Господарські процеси як важливіші об'єкти обліку, їх суть та порядок обліку.

88.Облік процесу оплати праці та пов'язаних з нею розрахунків.

89.Облік нарахувань на оплату праці.

90.Організація обліку розрахунків по оплаті праці: види нарахованої оплати та види утримань.

91..Побудова аналітичного обліку розрахунків по оплаті праці.

92.Облік та оцінка засобів праці та інших необоротних активів.

93.Облік наявності та придбання предметів праці. Їх оцінка в балансі і поточному обліку.

94.Облік транспортно-заготівельних витрат та їх визначення на витрачені предмети праці.

95.Облік процесу виробництва. Характеристика та призначення рахунків для відображення його.

96.Прямі та непрямі витрати і порядок їх обліку.

97.Визначення собівартості та облік випуску продукції.

98.Виведення сальдо по рахунку "Виробництво".

99.Облік процесу реалізації продукції, робіт та послуг, рахунки призначені для цього та їх характеристика.

100. Облік відпуску проданої продукції та її оцінка.

101. Облік доходів від реалізації та розрахунків з покупцями.

102. Облік та списання витрат по збуту продукції.

103. Визначення та облік фінансових результатів, характеристика призначених для цього рахунків.

104. Принципи (критерії) класифікації рахунків.

105. Балансові та позабалансові рахунки.

106.Характеристика, призначення та порядок ведення обліку на позабалансових рахунках.

107.Рахунки неспожитих (наявних) засобів підприємства. їх перелік та характеристика.

108.Рахунки спожитих засобів (господарських процесів), їх перелік та характеристика.

109Рахунки власних джерел, їх перелік та характеристика.

110Рахунки тимчасово залучених джерел, їх перелік та характеристика.

111.Рахунки фінансових результатів, їх зміст та характеристика.

112.Класифікація рахунків за їх економічним змістом, її суть та призначення.

113.Класифікація рахунків за призначенням та будовою, її зміст.

114.Основні рахунки та їх характеристика.

115.Матеріальні рахунки, їх перелік, будова та призначення.

116.Грошові рахунки, їх перелік, будова та призначення.

117.Розрахункові рахунки, їх перелік, будова та призначення.

118.Регулюючі рахунки, їх призначення та будова.

119.Контрарні рахунки, їх призначення та будова.

120.Операційні рахунки, їх перелік та характеристика.

121.Характеристика калькуляційних рахунків.

122.Характеристика збірно-розподільчих рахунків.

123.Характеристика порівняльних рахунків.

124.Фінансово-результатні рахунки, їх перелік та характеристика.

125.Бюджетно-розподільчі рахунки, їх перелік та характеристика за будовою і призначенням.

126.План рахунків та його характеристика.

127.Класи рахунків та їх використання при складанні балансу.

128.Коди (шифри) рахунків і їх будова.

129.Перелік та характеристика рахунків І класу за їх будовою.

130.Класи рахунків, які не входять в баланс і їх призначення.

131.Облікові регістри, їх суть та значення.

132.Характеристика регістрів та їх поділ за призначенням і характером запису.

133.Характеристика регістрів та їх поділ за ступенем узагальнення облікової інформації.

134.Характеристика регістрів та їх поділ за зовнішньою формою.

135.Характеристика регістрів та їх поділ за своєю будовою.

136.Помилки в облікових регістрах та способи їх виявлення.

137.Коректурний спосіб виправлення помилок та сфера його застосування.

138.Спосіб додаткових статей та його застосування при виправленні помилкових записів.

139.Спосіб часткового сторно і його застосування при виправленні помилок.

140.Спосіб повного сторно при виправленні помилок та сфера його застосування.

141.Поняття про форму обліку та основні ознаки кожної форми.

142.Характеристика форми ''Журнал-Головна'", її переваги та недоліки.

143.Характеристика меморіально-ордерної форми обліку.

144.Характеристика журнально-ордерної форми обліку.

145.Характеристика автоматизованої форми обліку.

146.Поняття звітності як елемент методу бухгалтерського обліку.

147.Види звітності та вимоги до неї.

148.Користувачі фінансової звітності.

149.Баланс підприємства як важливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.

150.Характеристика та джерела даних для складання Ш розділу активу балансу.

151.Характеристика та джерела даних для складання У розділу пасиву балансу.

152.Порядок і строки складання, подання та затвердження звітності.

153.Поняття раціональної організації бухгалтерського обліку.

154.Регулювання та стандартизація бухгалтерського обліку в Україні.

155.Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та його роль в побудові обліку.

156Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і їх роль.

157.Керівництво бухгалтерським обліком на підприємстві.

158.Організаційні форми ведення обліку на підприємстві.

159.Централізація облікового процесу на підприємстві та її критична оцінка.

160.Не повна централізація облікового процесу на підприємстві. її переваги та недоліки.

161.Повна децентралізація облікового процесу та її обґрунтування.

162.Облікова політика підприємства, її зміст та порядок розробки.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.011 с.)