ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік в системі господарського механізму.Існування людей можливе лише за наявності певних матері-
альних благ. Ці блага необхідно виробляти, тобто здійснювати матеріальне виробництво. У процесі матеріального виробництва постає потреба в обліку кількості здобутих засобів існування, а пізніше — кількості предметів, необхідних для виробництва тих чи інших продуктів. Із розвитком матеріального виробництва потрібним стає облік міри праці і міри споживання. Такий облік ведеться шляхом спостереження, вимірювання і реєстрації елементів процесу виробництва (засобів і предметів праці, готової продукції, грошових коштів та ін.).

Господарський облік —це кількісне відображення і якісна характеристика господарської діяльності з метою виявлення відхилень у реалізації планів виробничо-господарської діяльності підприємства та їхнього усунення.

Із розвитком ринкових відносин постійне ускладнення господарського життя спричинило поділ господарського обліку за видами:

¨ оперативний облік;

¨ статистичний облік;

¨ бухгалтерський облік.

Оперативний облік —це спосіб спостереження, відображення та контролю за окремими господарськими та технічними операціями безпосередньо в процесі їх здійснення з метою оператив­ного управління.

До прикладу, за допомогою оперативного обліку відображаються такі процеси, як вихід працівників на роботу, реєстрація підписаних за місяць угод та ін.

Статистичний облік ведеться з метою вивчення і контролю масових явищ, а також закономірностей їх розвитку.

 

 

Господарський облік як функція управління.

Поняття облік у широкому розумінні означає спостереження, вимірювання та реєстрацію певних природних і суспільних явищ. Для людей важливим є облік того, що впливає на суспільство, й об'єктом особливої уваги є господарська діяльність, основу якої становить виробництво матеріальних благ.

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік як функція управління тісно пов'язаний із плануванням, аналізом, контролем і регулюванням.

Нині виділяють два види бухгалтерського обліку — фінансовий і управлінський.
Фінансовий облік охоплює всі ділянки обліку, завершується складанням фінансової звітності і ведеться для зовнішніх користувачів.
Управлінський облік —це сукупність методів та процедур, які забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством.Синонімом управлінського обліку — внутрішній облік, внутрішньогосподарський облік, виробничий облік.Управлінський облік — це внутрішній облік, який ведеться для задоволення потреб в інформації керівників усього підприємства та його структурних підрозділів.
Бухгалтерський облік дає інформацію для багатьох інших видів обліку, для аналізу, контролю та прийняття управлінських рішень, оскільки він ведеться безперервно і відображує всю господарську діяльність підприємства.Отже, продукт бухгалтерського обліку — це облікова інформація, облікові рішення та проекти управлінських рішень.

Вимірники, що використовуються в обліку та їх характеристика.

Оскільки господарська діяльність підприємства дуже різноманітна по своєму характеру і змісту, тому для відображення її процесів необхідні різні вимірники при допомозі всі господарські процеси отримали кількісну і якісну характеристики. Для відображення Г.Д.П. використовують такі види вимірників: 1) натуральні$2) трудові

3) грошовий.

Натуральні вимірники служать для одержання інформації про господарські засоби і процеси у натуральному виразі. Їх використовують для обліку матеріальних цінностей, готової продукції, основних засобів тощо.

Обліковані об'єкти залежно від їх фізичних властивостей вимірюють лічбою (кількість одиниць), мірою ваги (кг, ц, т), мірою довжини (см, м), мірою об'єму (л, м3) та інші.

Трудові вимірники використовують для визначення кількості затраченої праці, вони виражають кількість затраченого часу в днях, годинах, хвилинах, змінах (людинодні, людиногодини).

Трудові вимірники на відміну від натуральних можуть певною мірою узагальнювати і порівнювати між собою різнорідні величини, проте повним узагальнювальним вимірником бути не може.

Грошовий вимірник є узагальнюючим і служить для відображення господарських засобів в різних матеріальних цінностей і операцій в єдиному показнику грошових одиницях, гривнях, копійках.

Грошовий вимірник часто використовують поряд з натуральними і трудовими.

 

Види господарського обліку та їх взаємозв'язок.

Із розвитком ринкових відносин постійне ускладнення господарського життя спричинило поділ господарського обліку за видами:

¨ оперативний облік;

¨ статистичний облік;

¨ бухгалтерський облік.

Оперативний облік —це спосіб спостереження, відображення та контролю за окремими господарськими та технічними операціями безпосередньо в процесі їх здійснення з метою оператив­ного управління.

До прикладу, за допомогою оперативного обліку відображаються такі процеси, як вихід працівників на роботу, реєстрація підписаних за місяць угод та ін.

Статистичний облік ведеться з метою вивчення і контролю масових явищ, а також закономірностей їх розвитку.

Предметом цього обліку є не тільки процеси, які відбуваються на виробництві, але й інші явища суспільного життя, наприклад, рівень продуктивності праці, забезпеченість працівників підприємства житлом, середній вік працюючих.

У статистичному обліку використовуються специфічні, властиві йому методи: зведення, групування, методи середніх чисел і т. ін.

Дані оперативного та статистичного обліку можуть не фіксуватися на спеціальних бланках.

Оперативний і статистичний облік не охоплює всі господарські операції і не ведеться безперервно. Для управління підприємством потрібен постійний, безперерв­ний, достовірний і юридично підтверджений облік господарських операцій, що охоплює всю діяльність підприємства. Таким єбухгалтерський облік —процес виявлення, вимі­рювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Розглянуті три види господарського обліку — оперативний, статистичний і бухгалтерський — удосконалюються і засто­совуються в наш час. В Україні вони являють собою єдиний господарський облік.

Оперативно-технічний облік, його суть та сфера застосування.

У системі господарського обліку: оперативний, статистичний, бухгалтерський.

Оперативний, або оперативно-технічний облік – це процес спостереження та контролю за окремими господарськими операціями та виробничими процесами під час їх здійснення з метою управління ними в реальному режимі часу. За дпомогою оперативного обліку отримають дані про кількість і якість виробленої продукції, робочого часу, виконання норм виробітку, використання обладнання, матеріалів, енергії, палива, реалізацію продукції, виконання господарських договорів тощо.

Особливостями оперативного обліку є такі:

- він ведеться під час здійснення операцій і процесів або відразу після їх закінчення.

- облік не є суворо документальним; джерелом інформації є як документи, так і данні, одержані в усній формі або візуально.

- Облік може перериватися в часі і поновлюватися в разі потреби.

- Під час його здійснення переважає використання не грошового, а натуральних і трудових вимірників.

До прикладу, за допомогою оперативного обліку відображаються такі процеси, як вихід працівників на роботу, реєстрація підписаних за місяць угод та ін.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.005 с.)