Тема 22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.1. Розробка та впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО в Україні.

2. Склад та характеристика Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

3. Порівняння П(С)БО та МСФЗ. Наявність спільних моментів та відмінностей П(С)БО та МСФЗ.

Загальні положення, перелік контрольних питань для ПМК

Підсумковий модульний контроль проводиться у вигляді письмової контрольної роботи в поза аудиторний час. Загальний термін написання – 2 год.

До білету підсумкової контрольної роботи входять теоретичні питання та задачі (Додаток А і Б).

Оцінювання модульної контрольної роботи до 15 балів.

Перелік контрольних питань для ПМК

Перелік питань до залікового кредиту 1

1. Господарський облік, його суть в суспільному виробництві.

2. Принципи побудови та функціонування системи бухгалтерського обліку.

3. Функції бухгалтерського обліку.

4. Предмет бухгалтерського обліку.

5. Метод бухгалтерського обліку та його елементи.

6. Система об’єктів бухгалтерського обліку та їх класифікація.

7. Типи господарських операцій, що викликають зміни в об’єктах бухгалтерського обліку.

8. Суть і побудова бухгалтерського балансу.

9. Структура бухгалтерського балансу.

10. Вплив господарських операцій на зміни бухгалтерського балансу.

11. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та побудова.

12. Метод подвійного запису.

13. Синтетичні і аналітичні рахунки та їх взаємозв’язок.

14. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

15. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку.

16. Класифікація документів та їх характеристика.

17. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку.

18. Принципи та методика проведення інвентаризації.

19. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.

Перелік питань до залікового кредиту 2

20. Оцінка як система вартісного виміру.

21. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку.

22. Класифікація рахунків стосовно балансу.

23. Класифікація рахунків за економічним змістом.

24. Класифікація рахунків за призначенням та побудовою.

25. План рахунків бухгалтерського обліку.

26. Характеристика позабалансових рахунків та ведення позабалансового обліку.

27. Відображення операцій на позабалансових рахунках.

28. Види діяльності підприємства і господарські процеси.

29. Облік процесу формування капіталу.

30. Облік процесу постачання.

31. Облік процесу праці та виплати заробітної плати.

32. Облік процесу використання засобів праці.

33. Облік процесу реалізації.

34. Облік процесу виробництва.

35. Облік фінансових результатів.

36. Ознаки форм бухгалтерського обліку та їх історичний аспект.

37. Облікові регістри та їх класифікація.

38. Сучасні паперові форми бухгалтерського обліку.

39. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення.

40. Комп’ютерні форми і системи обліку.

41. Облікова політика підприємства.

42. Керівництво бухгалтерським обліком.

Перелік питань до залікового кредиту 3

43. Поняття про основні засоби, їх класифікація.

44. Види вартості основних засобів за П(С)БО 7 “Основні засоби”.

45. Документальне забезпечення руху основних засобів.

46. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів.

47. Облік надходження основних засобів на підприємство.

48. Види вибуття основних засобів та їх облік.

49. Особливості оперативної та фінансової оренди основних засобів.

50. Методи нарахування амортизації (зносу) основних засобів.

51. Облік амортизації (зносу) основних засобів підприємства.

52. Облік інших необоротних матеріальних активів.

53. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

54. Нематеріальні активи та їх облік.

55. Поняття, класифікація та оцінка виробничих запасів.

56. Організація обліку та документальне оформлення виробничих запасів.

57. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

58. Облік надходження матеріалів та їх дооцінки.

59. Оцінка та облік вибуття матеріалів та їх уцінки.

60. Інвентаризація матеріальних цінностей та відображення в обліку їх результатів.

61. Порядок організації та ведення касових операцій.

62. Відповідальність і зобов’язання касира, інвентаризація каси.

63. Облік готівкових грошових коштів та касових операцій.

64. Форми безготівкових розрахунків в Україні.

65. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків у банку.

66. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку в національній валюті.

67. Види векселів та облік розрахунків з їх використанням.

68. Визначення і види дебіторської заборгованості. Строки розрахунків.

69. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

70. Облік розрахунків з підзвітними особами.

71. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

72. Визначення і класифікація фінансових інвестицій.

73. Облік поточних фінансових інвестицій.

74. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

Перелік питань до залікового кредиту 4

75. Організація оплати праці на підприємстві. Форми і системи оплати праці.

76. Облік розрахунків по оплаті праці: аналітичний та синтетичний облік.

77. Документальне оформлення обліку нарахування заробітної плати.

78. Розрахунок середньої заробітної плати, види виплат по середній заробітній платі та їх облік.

79. Порядок розрахунку та облік забезпечення відпусток працівникам.

80. Порядок розрахунку та облік допомоги з тимчасової непрацездатності.

81. Види утримань і вирахувань із заробітної плати, облік цих операцій.

82. Порядок розрахунку податку з доходу фізичних осіб. Облік податку з доходів.

83. Відрахування до фондів страхування, їх розрахунок та облік.

84. Класифікація витрат за елементами та їх облік.

85. Класифікація витрат за видами діяльності та їх облік.

86. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції.

87. Групування витрат за економічним змістом та статтям калькуляції.

88. Облік витрат на виробництво та визначення собівартості продукції (робіт, послуг).

89. Калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг. Методи калькуляції собівартості.

90. Оцінка та облік готової продукції.

91. Склад і облік адміністративних витрат підприємств.

92. Склад і облік витрат на збут.

93. Види операційних витрат підприємств.

94. Облік витрат за елементами з використання рахунків 8 і 9.

95. Визнання доходу, його оцінка та класифікація доходів.

96. Визнання та облік доходів, витрат та валового прибутку від основної діяльності.

97. Визначення і облік фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.

98. Визначення та облік чистого прибутку та його використання.

99. Розрахунок та облік ПДВ при реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

100. Власний капітал: його визнання, функції та структура.

101. Облік статутного капіталу: формування, зміни, вилучення.

102. Формування та облік статутного капіталу в акціонерних товариствах.

103. Визначення неоплаченого капіталу, його облік та відображення у фінансовій звітності.

104. Склад та характеристика фінансової звітності підприємств.

105. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови.

106. Структура і зміст бухгалтерського Балансу.

107. Критерії віднесення підприємств до суб’єктів малого підприємництва.

108. Типи підприємств, які не відносяться до суб’єктів малого підприємництва.

109. Види діяльності підприємств, які не можуть перейти на спрощений облік та спрощену звітність.

110. Форми спрощеного обліку суб’єктів малого підприємництва.

111. Характеристика спрощеного плану рахунків.

112. Зміст Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

113. Структура і зміст Звіту про фінансові результати.

114. Характеристика Міжнародних стандартів фінансової

115. звітності.

116. Склад і характеристика національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.

 

Система ПоТОЧНОГО ТА ПІСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУдентІВ

6.1. Система поточного модульного контролю знань студентів

Основними завданнями контролю знань студентів є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни. При цьому контрольні заходи мають стимулювати систематичну самостійну роботу студентів над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань; прищепити навички відповідального ставлення до своїх обов'язків, самостійного пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого дня.

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів охоплює всі види знань, які згідно з програмою залікового кредиту передбачають лекційні, семінарські заняття, виконання письмових контрольних робіт, а також самостійну (індивідуальну) роботу. Під час конкретного виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюється: самостійне вивчення окремих питань курсу, написання рефератів, підготовка конспектів, виконання практичних завдань.

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль. Перевірка та оцінювання знань студентів здійснюється в таких формах:

- оцінювання знань студентів під час семінарських та практичних занять;

- оцінка рівня виконання рефератних (індивідуальних) робіт;

- проведення поточного тестування знань студентів;

- проведення поточного модульного контролю;

- проведення підсумкового модульного контролю (ПМК).

Оцінювання знань під час практичних та семінарських занять і виконанні контрольних робіт має на меті перевірку рівня засвоєння студентом конкретної теми. Об’єктами поточного контролю є:

- систематичність, активність та результативність роботи протягом семестру щодо вивчення та засвоєння програмного матеріалу дисципліни;

- уміння самостійно опрацьовувати рекомендовані нормативно-правові документи;

- відвідування занять;

- рівень виконання студентом завдань для самостійного опрацювання (конспект лекцій, конспект самостійної підготовки до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань);

- виконання практичних завдань щодо ведення бухгалтерського обліку господарських засобів та господарських процесів;

- рівень виконання студентом модульних завдань.

Оцінювання проводиться за такими критеріями:

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу залікового кредиту;

- ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

- уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, розв’язанні задач;

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, уміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

6.2.Система підсумкового контролю знань студентів (письмовий екзамен) та підсумкова оцінка із залікового кредиту

Обов’язковою умовою допуску до складання підсумкового письмового екзамену є результати поточного модульного контролю знань. Якщо за результатами поточного модульного контролю знань студент отримав менше 30 балів, він не допускається до екзамену. Оформлення не допуску здійснюється згідно з чинним нормативним законодавством.

Об’єктом контролю знань студентів у формі екзамену є результати виконання письмових екзаменаційних завдань, виписаних у білетах. Пакет завдань для проведення екзамену складається із 30 варіантів (зразок екзаменаційного білета наведено в додатку В). Кожний варіант містить 3 групи завдань:

- два теоретичні питання, максимальна сума балів – 20;

- 10 тестів, кожен з яких оцінюється 0,5 балом, максимальна сума балів – 5;

- практичне завдання, максимальна оцінка 10 балів.

Максимальна сума балів за екзамен - 35 балів.

Підсумкова оцінка із залікового кредиту обчислюється як сума балів поточного та підсумкового контролю (табл.1).

 

 

Таблиця 1

Шкала оцінки знань студентів

Вид робіт Кількість балів за виконане завдання Максимальна кількість балів із залікового модуля
5-й семестр:    
Змістовий модуль 1    
Виконання практичних завдань 1-2
Тестові завдання 0,1
Відповіді та активна робота на занятті 1-2
Виконання індивідуальних завдань 1-5
Модульна контрольна робота 1-10
Всього модуль 1  
Змістовий модуль 2    
Виконання практичних завдань 1-2 7
Тестові завдання 0,1
Відповіді та активна робота на занятті 1-2
Виконання індивідуальних завдань 1-5
Модульна контрольна робота 1-10
Всього модуль 2  
Разом за 1 семестр  
6-й семестр:    
Змістовий модуль 3    
Виконання практичних завдань 1-2
Тестові завдання 0,1
Відповіді та активна робота на занятті 1-2
Виконання індивідуальних завдань 1-5
Модульна контрольна робота 1-10
Всього модуль 1  
Змістовий модуль 4    
Виконання практичних завдань 1-2
Тестові завдання 0,1
Відповіді та активна робота на занятті 1-3
Виконання індивідуальних завдань 1-5
Модульна контрольна робота 1-10
Всього модуль 2  
Екзамен 1-35
Разом за 6 семестр  

 

Знання студентів протягом 5-го семестру оцінюються за 65-ти бальною шкалою, протягом 6-го семестру при наявності екзамену за 100-бальною системою, з відповідним підсумковим переведенням в національну 4-х бальну систему (5, 4, 3, 2) та систему ECTS (А, B, С, D, E, FX, F).

Таблиця 2

Переведення показників успішності знань студентів у систему оцінювання за шкалою ЕСТS

 

За шкалою ECTS   За 4-х бальною шкалою За шкалою навчального закладу (семестровий контроль – ПМК) За шкалою навчального закладу (семестровий контроль – екзамен)
А Відмінно 65-50 90 – 100
В Добре 49-45 89 – 85
C 44-40 84 – 76
D Задовільно 39-35 74 – 70
E 34-30 69 – 60
FX Незадовільно з мо­жли­вістю повтор­ного складання, необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання   29-20   59 – 35
F Незадовільно з обо­в’язковим повтор­ним курсом. Повтор­не вивчення дисципліни менше 20 34 – 1

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни, формою підсумкового контролю яких є екзамен, здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

Успішне виконання студентом завдань поточно–модульного контролю є обов’язковою умовою участі його у складанні екзамену.

Якщо за результатом поточного контролю студент отримує лише задовільно, він не допускається до екзамену.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.013 с.)