Рекомендовані теми для індивідуальної науково-дослідної роботи
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовані теми для індивідуальної науково-дослідної роботи1. Проблеми розвитку методу, методики і технічних прийомів бухгалтерського обліку в умовах застосування сучасних комп’ютерних технологій.

2. Нормативно – правове забезпечення бухгалтерського обліку.

3. Елементи методу бухгалтерського обліку.

4. Зміст первинного, поточного та підсумкового обліку.

5. Методологічні основи подвійного запису.

6. Принципи оцінки об’єктів обліку та їх розвиток на сучасному етапі.

7. Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх розвиток в умовах нових інформаційних технологій.

8. Інформаційні системи бухгалтерського обліку та перспективи їх розвитку.

9. Класифікації бухгалтерських документів та їх матеріальних носіїв.

10. Шляхи вдосконалення бухгалтерських документів.

11. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.

12. План рахунків бухгалтерського обліку та його використання.

13. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

14. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

15. Форми бухгалтерського обліку.

16. Регістри бухгалтерського обліку.

17. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємствах України.

18. Облікова політика підприємства.

19. Форми бухгалтерської звітності та узгодження показників цих форм.

20. Класифікація основних засобів підприємства.

21. Надходження та вибуття основних засобів.

22. Оренда основних засобів підприємства.

23. Нарахування зносу (амортизації) основних засобів.

24. Нематеріальні активи та їх амортизації.

25. Визначення та класифікація запасів, їх оцінка.

26.Документальне оформлення надходження та вибуття запасів.

27. Організація проведення інвентаризації на підприємстві.

28. Касові операції і грошові документи.

29. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.

30. Види та визначення фінансових інвестицій.

31. Дебіторська заборгованість та її облік на підприємстві.

32. Заробітна плата, її види, форми та порядок нарахування.

33. Нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам.

34. Розрахунок середньої заробітної плати, види виплат, які нараховуються виходячи з її розміру.

35. Види утримань та вирахувань із заробітної плати та їх облік.

36. Податок з доходів фізичних осіб, його визначення і облік.

37. Види та порядок розрахунків відрахувань на соціальні заходи.

38. Визнання і класифікація витрат виробництва.

39. Класифікація витрат за елементами та їх облік.

40. Формування собівартості продукції (робіт), послуг.

41.Методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

42. Визнання доходів та класифікація доходів підприємства.

43. Визнання та класифікація витрат діяльності підприємства.

44. Визначення фінансових результатів від основної діяльності.

45.Визначення фінансових результатів від операційної діяльності.

46. Визначення чистого прибутку (збитку) та його використання (покриття).

47. Власний капітал: визнання, функції, структура та відображення у звітності підприємства.

48. Статутний капітал та порядок його формування на підприємствах.

49. Структура і порядок заповнення форми №1 “Баланс”.

50. Структура і порядок заповнення форми №2 “Звіт про фінансові результати”.

 

5.2. Самостійна робота студента

Загальні положення

Самостійна робота студентів спрямована на поглиблення теоретичних знань та набуття додаткових практичних навичок з вузлових питань курсу «Бухгалтерський облік».

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час вільний від обов’язкових навчальних занять без участі викладача.

Метою самостійної роботи є сприяння формуванню самостійності як риси особистості, яка реалізується у вміннях систематизувати матеріал, доопрацювати конспекти лекцій, опрацьовувати рекомендовану літературу, готуватися до семінарських та контрольних занять.

Самостійна робота передбачає:

- обов’язкове опрацювання інформації, що отримана безпосередньо під час лекційних занять;

- робота з навчальними посібниками, підручниками та конспектом лекцій як у бібліотеці КУТЕП, так і в інших бібліотеках країни;

- самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою власного конспекту, плану;

- робота з додатковою літературою (монографіями, науковими статтями, матеріалом з мережі Інтернет тощо) та довідковою літературою (словниками, енциклопедіями, глосаріями тощо);

- виконання письмових завдань і робіт, у т.ч. творчих (презентацій, рефератів, повідомлень, виступів, доповідей на актуальні та дискусійні теми), письмових відповідей на проблемні питання, курсових робіт;

- виконання індивідуальних завдань (аналітична, дослідницька робота, моделювання ситуації тощо);

- підготовка до лекційних, семінарських, контрольних робіт;

- участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, дискусіях, бесідах тощо;

- розробка проблемних ситуацій, участь у тренінгах.

Самостійну роботу студент повинен обов’язково виконати для контролю його знань викладачем.

Рекомендовану кількість годин на всі види самостійної роботи загалом по кожному модулю вказано у тематичному плані залікового кредиту. Внутрішній розподіл годин на опрацювання матеріалу, підготовку до семінарських занять та розв’язання задач здійснюється студентами самостійно.

Форми контролю:

- опитування під час семінарських занять;

- захист самостійної домашньої контрольної роботи (ЗФН);

- проміжні контрольні роботи;

- підсумкові модульні контрольні роботи;

- екзамен.

Перелік питань залікового кредиту, що виноситься на самостійне опрацювання

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Господарський облік, його сутність і основи організації

1. Історія розвитку господарського обліку.

2. Нормативно-правове регулювання організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

3. Спільні риси та відмінності між різними видами господарського обліку.

4. Функції бухгалтерського обліку в системі управління діяльністю підприємства.

5. Порівняльна характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку.

6. Обґрунтування самостійності бухгалтерського обліку як науки.

7. Користувачі бухгалтерської інформації та їх класифікація.

8. Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємством.

9. Принципи ведення бухгалтерського обліку та їх характеристика.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

1. Сутність предмета та об’єкту бухгалтерського обліку.

2. Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку.

3. Визначення активів як об’єктів бухгалтерського обліку та їх класифікація.

4. Джерела формування господарських засобів та їх характеристика.

5. Стадії кругообігу господарських засобів.

6. Метод бухгалтерського обліку та його елементи.

Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємстві

1. Характеристика методичних прийомів бухгалтерського обліку.

2. Особливості використання методичних прийомів на підприємстві.

Тема 4. Бухгалтерський баланс

1. Поняття та ознаки господарських операцій.

2. Характеристика побудови бухгалтерського балансу.

3. Загальні вимоги до розкриття статей балансу на основі П(С)БО 2 „Баланс”.

4. Структура активу балансу.

5. Сутність та складові елементи розділу „Оборотні активи”.

6. Структура пасиву балансу.

7. Зміст розділу „Власний капітал”.

8. Відображення залучених джерел фінансування у структурі балансу.

9. Типи господарських операцій та їх вплив на баланс.

10. Баланс як основне джерело економічного аналізу.

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

1. Класифікація бухгалтерських рахунків залежно від обліку активів чи джерел їх утворення.

2. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.

6. Відображення господарських операцій на рахунках за допомогою подвійного запису.

7. Характеристика синтетичних та аналітичних рахунків та субрахунків.

8. Побудова та призначення оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками.

9. Побудова та порядок складання шахової оборотної відомості за рахунками.

10. Класифікація рахунків за економічним змістом.

11. Класифікація рахунків за призначенням та структурою.

12. Призначення та склад рахунків господарських засобів.

13. Призначення та склад рахунків джерел господарських засобів.

14. Економічний зміст рахунків господарських процесів.

15. План рахунків та його значення.

16. Призначення та будова позабалансових рахунків.

Тема 6. Документація та інвентаризація

1. Законодавча основа порядку документального оформлення господарських операцій.

2. Вимоги до змісту й оформлення документів. Основні реквізити документів.

3. Класифікація документів за місцем їх складання, призначення та використання.

4. Порядок перевірки й опрацювання документів та способи виправлення помилок у документах.

5. Сутність та завдання документообороту на підприємстві.

6. Організація зберігання документів на підприємстві.

7. Сутність, завдання та порядок проведення інвентаризації.

8. Наслідки результатів інвентаризації.

9. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

Змістовий модуль 2

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.014 с.)