ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 20. Види утримань із заробітної плати.Питання для обговорення:

1. Порядок нарахування податку з доходу фізичних осіб.

2. Види податкових соціальних пільг. Категорії працюючих, що користуються податковими соціальними пільгами.

3. Утримання внесків до Пенсійного фонду.

4. Утримання внесків до фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

5. Утримання внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття.

6. Порядок відображення в обліку утримань із заробітної плати.

Завдання 20.1. Розрахувати податок з доходів фізичних осіб при нарахуванні заробітної плати за різних умов.

Завдання 20.2. На підставі прикладів різних виплат працівникам зробити розрахунки обов’язкових утримань із заробітної плати та визначити суму заробітної плати після вирахувань та заповнити розрахунково-платіжну відомість.

Завдання 20.3. Визначити кореспонденцію рахунків з обліку нарахування та виплати заробітної плати та інших виплат працівникам. Заповнити журнал реєстрації господарських операцій з нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам підприємства.

Література:

нормативна: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 30, 31.

спеціальна: 37, 38, 47, 49, 50.

Практичне заняття 21. Облік розрахунків за страхуванням.

Питання для обговорення:

1. Облік розрахунків з пенсійного страхування.

2. Облік розрахунків із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

3. Облік розрахунків із державного соціального страхування на випадок безробіття.

4. Облік розрахунків із соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Завдання 21.1. Розрахувати відрахування до пенсійного фонду та фондів соціального страхування від фонду оплати праці.

Завдання 21.2. Визначити кореспонденцію рахунків з обліку відрахувань до пенсійного фонду та фондів соціального страхування та заповнити журнал реєстрації господарських операцій.

Література:

нормативна: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 30, 31.

спеціальна: 37, 38, 47, 49, 50.

Практичне заняття 22. Облік витрат виробництва

Питання для обговорення:

1. Сутність групування та склад витрат.

2. Методи калькулювання собівартості продукції.

3. Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькуляції.

4. Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

5. Групування та облік витрат за елементами.

Завдання 22.1. Визначити склад витрат підприємства. Навести класифікацію витрат за економічними елементами та видами діяльності. Розглянути структури виробничих витрат.

Завдання 22.2. Ознайомитись з методами калькуляції виробничої собівартості. Визначити прямі виробничі витрати, загальновиробничі витрати та розподілити їх за видами продукції. Розрахувати виробничу собівартість готової продукції (робіт, послуг). Визначити кореспонденцію рахунків при відображенні операцій з обліку виробничих витрат.

Література:

нормативна: 12, 22, 26, 33.

спеціальна: 38, 39, 47, 49.

Практичне заняття 23.Облік витрат діяльності підприємства

Питання для обговорення:

1. Адміністративні витрати та їх облік.

2. Витрати на збут та їх облік.

3. Інші операційні витрати.

4. Інші витрати підприємства.

5. Облік витрат майбутніх періодів.

Завдання 23.1. Визначити склад витрат операційної діяльності . Скласти кореспонденцію рахунків з обліку адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат з використанням і без використання рахунків 8-го класу плану рахунків та заповнити журнал реєстрації господарських операцій.

Завдання 23.2. Визначити витрати за різними видами діяльності та вказати кореспонденцію рахунків з їх обліку та заповнити журнал реєстрації господарських операцій.

Література:

нормативна: 12, 22, 26, 33.

спеціальна: 38, 39, 47, 49.

 

Практичне заняття 24. Облік доходів

Питання для обговорення:

1. Визнання та класифікація доходів підприємства.

2. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

3. Облік доходів інших видів діяльності.

Завдання 24.1. Визначити дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) та валового прибутку. Вказати необхідні первинні документи та кореспонденцію рахунків при відображенні господарських операцій з обліку реалізації готової продукції (товарів, виконання робіт та надання послуг).

Завдання 24.2. Визначити доходи за різними видами діяльності та вказати кореспонденцію рахунків з їх використанням і без використання рахунків 8-го класу плану рахунків, заповнити журнал реєстрації господарських операцій з обліку доходів підприємства.

Література:

нормативна: 12, 15, 23, 24, 26.

спеціальна: 38, 39, 47, 49, 50.

Практичне заняття 25. Визначення та облік фінансових результатів

Питання для обговорення:

1. Визначення і облік фінансових результатів від операційної діяльності.

2. Визначення та облік фінансових результатів інших видів діяльності підприємства.

3. Облік доходів та витрат надзвичайної діяльності підприємства.

Завдання 25.1. Розрахувати фінансові результати підприємства, зокрема від операційної, звичайної та надзвичайної діяльності. Вказати кореспонденцію рахунків та заповнити журнал реєстрації господарських операцій з обліку фінансових результатів підприємства.

Завдання 25.2. Розглянути порядок оподаткування прибутку підприємства та розрахувати суму податку на прибуток. Визначити чистий прибуток підприємства та розподілити його згідно з можливими напрямками використання. Вказати кореспонденцію рахунків та заповнити журнал реєстрації господарських операцій з обліку прибутку підприємства.

Література:

нормативна: 12, 15, 23, 24, 26.

спеціальна: 38, 39, 47, 49, 50.

Практичне заняття 26. Фінансова звітність

Питання для обговорення:

1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови.

2. Склад фінансової звітності, порядок її подання та оприлюднення.

3. Структура і зміст бухгалтерського балансу.

4. Структура і зміст звіту про фінансові результати.

Завдання 26.1. На основі даних діяльності підприємства скласти “Баланс” (ф. № 1).

Завдання 26.2. Зробити розрахунок фінансових результатів за даними показників діяльності результатів та скласти “Звіт про фінансові результати” (ф. № 2).

Література:

нормативна: 2. 10, 11, 12, 13. 14, 24, 32.

спеціальна: 38, 39, 47, 49, 50.

 

Практичне заняття 27. Облік на підприємствах малого бізнесу.

Питання для обговорення:

1. Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу.

2. Форми і методи ведення бухгалтерського обліку підприємствами малого бізнесу.

3. Скорочений План рахунків бухгалтерського обліку і особливості його застосування малими підприємствами.

Завдання 27.1. На основі даних діяльності підприємства скласти “Баланс” (ф. № 1-м).

Завдання 27.2. Зробити розрахунок фінансових результатів за даними показників діяльності результатів та скласти “Звіт про фінансові результати” (ф. № 2-м).

Література:

нормативна: 1, 2, 24.

спеціальна: 38, 46, 50.

ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

5.1. Індивідуальна робота студента

Загальні положення та форми виконання

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайзмістовнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою, з урахуванням потреб і можливостей студента.

Індивідуальна робота зі студентами здійснюється шляхом пошуку та вивченню нормативно-правових документів та літературних джерел, консультацій щодо підготовки рефератів та рішення практичних завдань.

Види індивідуальних занять

Консультації – один із видів навчальних занять (індивідуальні або групові), які проводяться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання для пояснення певних теоретичних положень або аспектів їх практичного застосування (проводяться протягом семестру – поточні консультації, семестрові та перед контрольним заходом – екзаменаційні). У процесі консультацій (особливо поточного консультування) допускається діагностичне тестування знань студентів (зазвичай, машинне) для виявлення ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ)– це форма організації навчання, яка має на меті поглиблення узагальнення та закріплення знань, які студенти отримають у процесі навчання. Одним із видів УНДЗ є підготовка рефератів.

Реферат – коротке повідомлення в письмовій формі або у формі публічного змісту книги, наукової статті, результатів наукового дослідження; доповідь на наукову тему, що висвітлює її на основі огляду літератури чи інших джерел, що включає основні відомості та висновки, а також кількісні розрахунки практичної задачі та відповідний висновок на основі отриманих результатів.

Для більш детального вивчення окремих питань з дисципліни визначені теми рефератів, які студенти повинні підготувати.

Розміри індивідуальних завдань:

- міні-робота – реферат – орієнтовний обсяг 3-5 сторінки друкованого тексту;

- наукова робота – 25-30 сторінок друкованого тексту.

Обов’язкові вимоги до змісту:

- використання додаткової сучасної літератури;

- використання сучасної економічної інформації із мережі Internet та друкованих видань;

- проведення самостійно економічного аналізу;

- наявність власних висновків та пропозицій.

Подана наукова робота має містити

- анотацію;

- актуалізацію теми;

- аналіз першоджерел;

- розкриття теми;

- висновки та пропозиції;

- список використаної літератури.

Форма контролю:

- доповіді на засіданні наукового студентського гуртка;

- участь у науковій студентській конференції.

Оцінювання: від 4 балів (міні – робота) до 15 балів (наукова робота).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.008 с.)