ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку1. Характеристика методу вимірювання.

2. Оцінка основних засобів та нематеріальних активів.

3. Варіанти оцінки фінансових інвестицій і випадки їх використання.

4. Оцінка запасів.

5. Порядок оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості.

Тема 8. Облік основних господарських процесів

1. Склад первинної вартості (собівартості) придбаних запасів.

2. Склад транспортно-заготівельних витрат та їх визначення.

3. Використання рахунків для обліку процесу постачання.

4. Характеристика процесу виробництва.

5. Складові виробничої собівартості продукції.

6. Характеристика рахунків для обліку процесу виробництва.

7. Складові собівартості реалізованої продукції.

8. Характеристика рахунків для відображення процесу реалізації та фінансових результатів.

Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах

1. Характеристика регістрів обліку та класифікація облікових регістрів.

2. Способи перевірки правильності облікових записів у регістрах.

3. Порядок ведення журнальної форми бухгалтерського обліку, її недоліки і переваги.

4. Характеристика меморіально-ордерної форми обліку, її переваги та недоліки

5. Сутність спрощеної форми ведення бухгалтерського обліку.

6. Поняття автоматизованої форми бухгалтерського обліку, її недоліки і переваги.

7. Облікова політика підприємства.

Змістовий модуль 3

Тема 10. Облік основних засобів

1. Нормативні документи з обліку основних засобів.

2. Шляхи надходження та вибуття основних засобів.

3. Методи нарахування зносу (амортизації) основних засобів.

4. Види оренди та облік орендованих основних засобів.

5. Облік ремонту та модернізації основних засобів підприємства.

6. Облік інших необоротних матеріальних активів.

7. Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності.

8. Зміст і вимоги П(С)БО 7 «Основні засоби».

Тема 11. Облік нематеріальних активів

1. Нормативні документи з обліку нематеріальних активів.

1. Класифікація нематеріальних активів та їх характеристика.

2. Особливості обліку природних ресурсів.

3. Поняття, визначення і оцінка гудвілу і його облік.

4. Методи амортизації нематеріальних активів.

5. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності.

6. Зміст і вимоги П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”.

Тема 12. Облік виробничих запасів

1. Нормативні документи з обліку запасів.

2. Класифікація та характеристика основних видів запасів підприємства.

3. Економічна класифікація виробничих запасів.

4. Первісна оцінка та методи оцінки руху запасів.

5. Організація контролю та проведення інвентаризації майна підприємства.

6. Зміст і вимоги П(С)БО 9 “Запаси”.

Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості

1. Нормативні документи з обігу грошових коштів та їх регулятивна політика.

2. Облік грошових документів.

3. Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті.

4. Визначення резерву сумнівних боргів та чистої реалізаційної вартості.

5. Дебіторська заборгованість підприємств та її облік на підприємстві.

6. Розрахунки з підзвітними особами.

7. Види векселів та облік векселів отриманих.

8. Розкриття інформації про грошові кошти у фінансовій звітності.

9. Зміст і вимоги П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”,

10. Зміст і вимоги П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

Тема 14. Облік фінансових інвестицій

1. Нормативні документи з обліку фінансових інвестицій.

2. Характеристика довгострокових фінансових інвестицій.

3. Характеристика поточних фінансових інвестицій.

4. Види цінних паперів.

5. Особливості оцінки боргових цінних паперів.

6. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності.

7. Сутність і вимоги П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”.

Змістовий модуль 4

Тема 15. Облік власного капіталу

1. Нормативні документи з питань обліку капіталу підприємства.

2. Структура власного капіталу та відображення його в звітності.

3. Формування та облік статутного капіталу в акціонерних товариствах.

4. Облік додаткового капіталу підприємств, його формування та використання.

5. Визначення неоплаченого капіталу, його облік та відображення у фінансовій звітності.

6. Облік формування та використання резервного капіталу.

7. Облік вилученого капіталу, порядок зміни статутного капіталу.

8. Відображення в обліку ліквідації (банкрутства) підприємства.

9. Джерела цільового фінансування та цільових надходжень, їх використання та облік.

10. Зміст і вимоги П(С)БО 2 “Баланс” та П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”.

Тема 16. Облік зобов’язань

1. Класифікація зобов’язань.

2. Види зобов’язань за розрахунками.

3. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками.

4. Облік операцій з векселями виданими.

5. Основні принципи кредитування та його організація.

6. Види кредитів. Документування господарських операцій з обліку кредитів.

7. Зміст і вимоги П(С)БО 11 “Зобов’язання”.

Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування

1. Нормативні документи з обліку оплати праці та їх регулятивна політика.

2. Документальне оформлення обліку виробітку і заробітної плати при відрядній формі оплати праці.

3. Документальне оформлення обліку заробітної плати при погодинній формі оплати праці.

4. Розрахунок середньої заробітної плати, види виплат по середній заробітній платі та їх облік.

5. Порядок розрахунку та облік забезпечення відпусток працівникам.

6. Порядок розрахунку та облік допомоги з тимчасової непрацездатності.

7. Розрахунок з персоналом з інших операцій та їх облік.

8. Види доходів, які підлягають оподаткуванню та види соціальних пільг.

9. Облік з обов’язкового пенсійного страхування та додаткового пенсійного забезпечення.

10. Зміст і вимоги П(С)БО 26 “Виплати працівникам”.

Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства

1. Нормативні документи з обліку витрат підприємства.

2. Методи калькулювання собівартості продукції.

3. Облік витрат за елементами з використання рахунків 8 і 9.

4. Облік витрат майбутніх періодів.

5. Зміст і вимоги щодо обліку витрат в П(С)БО 16 “Витрати”.

Тема 19. Облік доходів та фінансових результатів

1. Нормативні документи з обліку доходів та фінансових результатів підприємства.

2. Визначення і облік фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.

3. Облік результатів фінансової та інвестиційної діяльності.

4. Облік доходів та витрат надзвичайної діяльності підприємства.

5. Напрямки розподілу прибутку підприємств.

6. Розрахунок та облік ПДВ при реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

7. Розрахунок та облік податку на прибуток на підприємствах.

8. Розрахунок податку у фінансовому та податковому обліку. Визначення і облік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань.

9. Порядок відображення прибутків та збитків у фінансовій звітності.

10. Зміст і вимоги щодо обліку доходів згідно П(С)БО 15 “Доходи”.

11. Зміст і вимоги П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

Тема 20. Фінансова звітність

1. Визначення фінансової звітності.

2. Роль та значення бухгалтерської звітності в управлінні підприємством.

3. Вимоги до фінансової звітності.

4. Порядок складання, подання та затвердження фінансової звітності.

5. Користувачі фінансової звітності.

6. Класифікація фінансової звітності.

7. Склад фінансової звітності.

8. Органи, що затверджують форми фінансової звітності і порядок їх заповнення.

9. Особливості складання балансу.

10. Характеристика звіту про фінансові результати та його складові.

11. Звіт про рух грошових коштів та порядок його складання.

12. Структура і зміст Звіту про власний капітал.

13. Основні принципи фінансової звітності.

Тема 21. Облік на підприємствах малого бізнесу

1. Законодавчі та нормативні акти, які регулюють діяльність малих підприємств.

2. Зміст і вимоги П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.

3. Фактори, які впливають на побудову обліку: форма власності, вид підприємницької діяльності, характер діяльності, розмір підприємства.

4. Переваги та недоліки використання спрощеної системи обліку і звітності.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.007 с.)