Інвентаризація грошових коштів на рахунках у банку та інших грошових коштів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інвентаризація грошових коштів на рахунках у банку та інших грошових коштівІнвентаризації грошових коштів на рахунках в банках здійснюється методом звірки залишків, які обліковуються на рахунках в бухгалтерії із залишками по банківських виписках.

Виписки банків про залишки коштів на поточних, спеціальних, валютних, акредитивних рахунках в банку повинні бути підтверджені взаємним актом.

В банківських установах отримують останні виписки із виправдовуючими документами, на яких голова інвентаризаційної комісії робить відмітку: “Записи про виписку належать інвентаризації”. Необхідно прослідкувати, щоб в бухгалтерії ці банківські виписки і документи до них були перевірені, опрацьовані і їх дані відображені у відповідних регістрах обліку. Суть інвентаризації, в такому випадку, полягає у встановленні реальності залишків шляхом перевірки відповідності сальдо по всіх банківських виписках і облікових регістрах на кінець інвентаризаційного періоду, встановлення можливих розбіжностей і претензій до обслуговуючого банку, якщо останні мали місце. При наявності таких розбіжностей результати інвентаризації оформляються актом, із зазначенням в ньому причин, спорів в розрахунках, які виникли і підтверджуються засвідченими довідками банку. У випадку необхідності достовірності виписок встановлюють зустрічною перевіркою в банківських установах.

При інвентаризації не повинні залишатись поза увагою банківські операції, не підтверджені відповідними документами. Незалежно від наявності відповідного запису в банківській виписці необхідно з`ясувати причину відсутності документів і у випадку необхідності звернутись до банку за роз`ясненнями по даній операції. Повідомлення про отримання виписок банківськими установами в триденний строк, а по помилково записаних сумах в кредит або дебет рахунку – не пізніше ніж через 10 днів (якщо власник рахунку знаходиться в іншому населеному пункту – не пізніше ніж через 20 днів після отримання виписки).

Інвентаризація грошових коштів в дорозі здійснюється методом порівняння сумм на субрахунках бухгалтерського обліку з даними квитанцій банківських установ, поштових відділень, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку тощо.

На відміну від платежів готівкою, коли грошові кошти безпосередньо передаються платником їх утримувачу, безготівкові розрахунки здійснюються більшою частиною за допомогою різних банківських, кредитних і розрахункових операцій, що заміщують готівкові грошові кошти в обігу. Використання безготівкових розрахунків зменшує необхідність в готівці, знижує витрати на грошовий обіг, сприяє концентрації в банках вільних грошових коштів організації, забезпечує їх надійне збереження.

 

Питання для самоконтролю:

1 Як і ким проводиться інвентаризація каси?

2 Порядок відображення результатів інвентаризації каси в обліку.

3 Який порядок проведення інвентаризації грошових коштів на рахунках в банку?

 

 

Самостійна робота № 31

 

Тема: Облік грошових коштів.

Мета: засвоїти інформацію, щодо курсових різниць та засвоїти порядок відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Облік курсових різниць.

 

Література:

1 Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6 – е вид. доп. і перероб. – Житомир: П. П. “Рута”, 2005. – 756 с.

2 Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 5 – те видання, доповнене і переробленею. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2006. – 1088 с.

3 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К:Алерта, 2006. – 1080 с.

4 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

5 Бухгалтерський облік: Навч. пос./ за заг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

6 Бухгалтерський фінансовий облік: терія та практика: Навчально-практичний посібник/ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

7 Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т. / за ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.

8 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

 

Облік курсових різниць

Курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості оди­ниць іноземної валюти одного найменування при різних валютних курсах.

Курсова різниця це та сума, яка виникає під час обліку активів і па­сивів за курсом НБУ на момент здійснення операцій по розрахунках, або на момент складання звітності, і які виражені в іноземній валюті.

Реальна оцінка валютних ресурсів залежить від коливання валютно­го курсу.

Валютним курсом для цілей бухгалтерського обліку, відповідно до П(С)БО 21, вважається встановлений НБУ курс грошової одиниці Ук­раїни до грошової одиниці іншої країни.

Офіційний курс своєї грошової одиниці встановлюється НБУ на під­ставі результатів торгів валютними цінностями на міжбанківській валют­ній біржі.

Офіційний курс національної грошової одиниці використовується при здійсненні всіх безготівкових операцій:

1. Купівлі та продажу іноземної валюти.

2. У бухгалтерському обліку всіх операцій, відображених в інвалюті.

3. Розрахунків з бюджетом та митницею.

4. При плануванні та аналізі зовнішньоекономічної діяльності.

5. Ціноутворенні.

6. Складанні оперативної, бухгалтерської і статистичної звітності.

7. Для міждержавних розрахунків.

Офіційний курс використовують усі резиденти і нерезиденти, які проводять діяльність на території України, незалежно від форм власності і господарювання та видів здійснених операцій.

Установлення валютного курсу на біржі називається котируванням валют.

Існує два методи котирування валют:

Прямий — валютний курс відображає ціну одиниці іноземної валюти через національну валюту.

Непрямий — за одиницю прийнята національна валюта, курс якої виражається у визначеній кількості іноземних грошових одиниць.

Котирування валют для торгово-промислової клієнтури зазвичай ба­зується на крос курсі — співвідношенні між двома валютами, що випли­ває з їх курсу стосовно до третьої валюти (як правило, до долара).

При здійсненні обліку курсових різниць необхідно визначити:

• об'єкти обліку;

• розмір балансової вартості іноземної валюти;

• звітний період, у якому були здійснені операції, пов'язані з рухом валютних ресурсів.

Об'єктом обліку при визначенні суми курсових різниць є:

• наявні грошові кошти;

• ресурси в установах банків;

• ресурси в дорозі;

• грошові і платіжні документи;

• цінні папери;

• ресурси в розрахунках з юридичними і фізичними особами;

• залишок цільового фінансування з бюджету;

• заборгованість в інвалюті.

При визначенні суми курсових різниць перерахунку не підлягають такі активи:

• основні ресурси;

• нематеріальні активи;

• малоцінні й швидкозношувані предмети;

• сировина і матеріали;

• устаткування;

• товари.

Вартість перелічених активів оцінюється в національній валюті України в сумі, що обчислена за чинним курсом НБУ:

• на дату здійснення господарської операції в іноземній валюті з якою пов'язано зарахування цих активів на баланс підприємства;

• на кінець звітного періоду;

• на дату погашення заборгованості у звітному періоді.

Таким чином, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, кур­сові різниці виникають або на дату проведення розрахунку (операції), або на дату складання бухгалтерської звітності (де звітним періодом є місяць).

Відповідно до П(С)БО 3, усі курсові різниці, умовно, поділяються на:

Операційні — які виникають під час господарських операцій з актива­ми і по зобов'язанням підприємства, пов'язаних з операційною діяльністю;

Неопераційні — які виникають під час господарських операцій з ак­тивами і зобов'язанням підприємства в інвалюті, які пов'язані з інвести­ційною і фінансовою діяльністю підприємства.

При віднесенні курсової різниці до операційної чи неопераційної не­обхідно керуватися тим, якою операційною, інвестиційною чи фінансо­вою є сама операція, в результаті проведення якої дана курсова різниця утворилася.

Позитивна курсова різниця «транзитом» проходить через:

• рахунок 714 «Дохід від операційної курсової різниці»;

• рахунок 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці». Негативна курсова різниця — «транзитом» проходить через:

• рахунок 945 — втрати від операційної курсової різниці;

• рахунок 974 — втрати від неопераційної курсової різниці, з дальшим списанням на рахунок 79 «Фінансовий результат».

Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, курсові різниці бу­вають операційні і неопераційні.

 

Питання для самоконтролю:

1 Дайте визначення курсової різниці.

2 Охарактеризуйте випадки, в яких виникає курсова різниця.

 

 

Самостійна робота № 32

 

Тема: Облік поточних фінансових інвестицій.

Мета: ознайомитися з поняттям поточних фінансових інвестицій.

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Поняття поточних фінансових інвестицій.

 

Література:

1 Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6 – е вид. доп. і перероб. – Житомир: П. П. “Рута”, 2005. – 756 с.

2 Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 5 – те видання, доповнене і переробленею. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2006. – 1088 с.

3 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К:Алерта, 2006. – 1080 с.

4 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

5 Бухгалтерський облік: Навч. пос./ за заг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

6 Бухгалтерський фінансовий облік: терія та практика: Навчально-практичний посібник/ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

7 Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т. / за ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.

8 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

 

Поняття поточних фінансових інвестицій

Основним нормативним документом, що визначає поняття та оцінку фінансових інвестицій, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, який затверджено наказом Міністерства фінансів України 17.05.2000 р. за № 284/4505.

Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 12 “Фiнансовi iнвестицiї” (далi — Положення (стандарт) 12) визначає методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї та її розкриття у фiнансовiй звiтностi.

Норми Положення (стандарту) 12 застосовуються пiдприємствами, органiзацiями та iншими юридичними особами (далi — пiдприємства) незалежно вiд форм власностi (крiм бюджетних установ).

Kороткострокові (поточні) фінансові інвестиції — це інвестиції на період до одного року. Ці інвестиції відносяться до оборотних активів виходячи з того, що вони можуть бути реалізованими в будь-який момент.

До поточних фінансових інвестицій належать: короткострокові боргові цінні папери (векселі, облігації, ощадні сертифікати); короткострокові позики, надані іншим особам.

До поточних фінансових інвестицій можуть належать й невеликі пакети акцій, якщо підприємство не має наміру утримувати ці цінні папери на балансі більше одного року. Згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», поточні фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються в обліку за собівартістю, порядок визначення якої залежить від способу придбання.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Інвестиції, які визнані еквівалентами грошових коштів, відображаються в балансі не стільки для отримання інвестиційного доходу або контролю за діяльністю компанії - об'єкту інвестицій, скільки для забезпечення виконання короткострокових зобов'язань. До еквівалентів грошових коштів відносяться інвестиції зі строком погашення не більше трьох місяців з дати придбання. Інвестиції в акції інших підприємств не відносяться до грошових еквівалентів, за винятком тих випадків, коли вони за своєю сутністю ідентичні грошовим коштам.

Здійснення вкладень в еквіваленти грошових коштів доцільне для підприємств, які мають тимчасово вільний залишок грошових коштів, бажають отримати від нього додатковий дохід і захистити цей вид активів від впливу інфляції.

Акція - це безстроковий цінний папір, який засвідчує внесок до статутного капіталу акціонерного товариства та дає право на отримання частини доходу акціонерного товариства у вигляді дивідендів, а також на участь в управлінні товариством.

Розрізняють привілейовані та прості (звичайні) акції. Від звичайної акції привілейована відрізняється тим, що сума дивідендів за нею фіксована та складає визначений відсоток від номінальної вартості акції, тобто не залежить від поточного прибутку підприємства. Величина дивідендів за звичайними акціями нефіксована та залежить від отриманого прибутку і рішення зборів акціонерів. При ліквідації підприємства власник привілейованої акції має переважне право у відношенні до держателя звичайних акцій на отримання частини майна акціонерного товариства відповідно до своєї частки у майні підприємства, вираженою кількістю акцій. У випадку недостатності прибутку шшілата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок фондів підприємства.

Облігація - це цінний папір, який засвідчує внесення його власником вошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого відсотку, якщо інше не передбачено умовами випуску.

Облігації можуть випускатися як Урядом та місцевими органами так і окремими підприємствами.

Облігації можуть бути як іменними, так і на пред'явника, процентними та безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються на ринку і з обмеженим обігом. За формою виплати доходу облігації поділяються на: облігації з фіксованою купонною ставкою, з плаваючою купонною ставкою, безкупонні.

Безкупонні облігації реалізуються фізичними та юридичними особами на добровільних засадах за ціною, яка нижче їх номінальної вартості. Різниця між ціною придбання і номінальною вартістю облігацій, яка відшкодовується власнику при погашенні, становить дохід з облігацій.

Казначейські зобов'язання - вид цінних паперів на пред'явника, що засвідчують внесення грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу.

Депозитний (ощадний) сертифікат — письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому.

Ощадні сертифікати, як і облігації, можуть бути реалізовані з премією або дисконтом. Але вони не мають проміжних виплат відсотків. Відсотки сплачуються банком-емітентом після закінчення терміну депозиту. У випадку дострокового повернення коштів, депонованих за ощадним сертифікатом, на вимогу вкладника, банк-емітент застосовує штрафні санкції у вигляді зниження відсоткової ставки за весь термін депозиту.

Облігації, як правило, є довгостроковими цінними паперами, а ощадні (депозит-ні) сертифікати — короткостроковими. Емітентом облігацій може бути держава або підприємство, емітентом ощадних сертифікатів — банк.

Фінансові інвестиції відображають різні види участі одного підприємства в діяльності іншого підприємства. Документи, що засвідчують про цю участь, називають фінансовими інструментами. Фінансові інструменти можуть бути первинними і вторинними (похідними, або деривативними). Похідні цінні папери: опціони, ф’ючерси і варанти засвідчують право на цінні папери, але не є такими. Так, акції є первинними фінансовими інструментами, а опціони на акції — вторинними.

 

Питання для самоконтролю:

1 У чому полягає сутність методу ефективної ставки відсотка?

2 Який порядок розрахунку амортизації дисконту за інвестиціями до погашення?

3 Який порядок розрахунку амортизації премії за інвестиціями до погашення?

 

 

Самостійна робота № 33

 

Тема: Облік поточних фінансових інвестицій.

Мета: засвоїти порядок відображення інформації, щодо фінансових інвестицій у фінансовій звітності.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Відбраження інвестицій у фінансовій звітності.

 

Література:

1 Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6 – е вид. доп. і перероб. – Житомир: П. П. “Рута”, 2005. – 756 с.

2 Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 5 – те видання, доповнене і переробленею. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2006. – 1088 с.

3 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К:Алерта, 2006. – 1080 с.

4 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

5 Бухгалтерський облік: Навч. пос./ за заг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

6 Бухгалтерський фінансовий облік: терія та практика: Навчально-практичний посібник/ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

 

Відбраження інвестицій у фінансовій звітності

Довгострокові фінансові інвестиції відображаються в розділі І активу Балансу (ф. № 1) у складі необоротних активів за двома статтями:

Довгострокові фінансові інвестиції:

— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств — код рядка 040;

— інші фінансові інвестиції — код рядка 045.

Поточні фінансові інвестиції відображаються в розділі ІІ активу Балансу у складі оборотних активів за статтями «Поточні фінансові інвестиції» (код рядка 220) і «Грошові кошти та їх еквіваленти» (код рядка 230).

У Примітках до фінансової звітності (ф. № 5) повинні бути розкриті:

— підстави для визначення справедливої вартості інвестицій;

— доходи та втрати від зміни справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період, які включені до відповідних статей Звіту про фінансові результати (ф. № 2);

— перелік асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінювання, що використовуються для обліку таких фінансових інвестицій.

Інформація про доходи і витрати за операціями з фінансовими інвестиціями розкривається в розділі V «Доходи і витрати» форми № 5.

Примітки відносно спільної діяльності залежать від того, без створення чи зі створенням юридичної особи здійснюється ця діяльність.

 

Питання для самоконтролю:

1 На підставі яких первинних документів здійснюється облік фінансових інвестицій?

2 Яка інформація про фінансові інвестиції розкривається в Примітках до фінансової звітності?

Перелік питань до екзамену

1 Сутність, значення та принципи бухгалтерського обліку.

2 Види, форми і системи оплати праці. Методика нарахування заробітної плати при цих формах і системах оплати праці.

3 Форми безготівкових розрахунків.

4 Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

5 Документальне оформлення виробітку працюючих при відрядній системі оплати праці.

6 Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

7 Облікова політика підприємства як інструмент організації бухгалтерського обліку.

8 Документальне оформлення та порядок нарахування доплат та інших компенсаційних виплат: за час простою, за брак, за роботу в понаднормові і нічні години, в святкові і вихідні дні, за сумісництво професій тощо.

9 Основні поняття та оцінка поточної дебіторської заборгованості. Облік заборгованості покупців та замовників. Облік сумнівних боргів.

10 План рахунків та форми ведення бухгалтерського обліку.11 Види, форми і системи оплати праці. Методика нарахування заробітної плати при різних формах і системах оплати праці.

11 Форми безготівкових розрахунків.

12 Економічна сутність основних засобів та завдання їх обліку. Класифікація основних засобів та її роль у побудові обліку.

13 Види та облік утримань із заробітної плати.

14 Облік розрахунків за нарахованими доходами, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членам кредитних спілок, з іншими дебіторами.

15 Оцінка основних засобів та їх переоцінка. Облік втрат від зменшення корисності основних засобів відповідно до П(С)БО 7.

16 Документальне оформлення та порядок нарахування заробітної плати за невідпрацьований час за середньою заробітною платою: за відпустки, за виконання державних і громадських обов’язків, донорські, доплати неповнолітнім тощо. Види оплати праці, що включаються до середньої заробітної плати.

17 Поняття, види, визнання, класифікація та оцінка зобов’язань.

18 Аналітичний облік наявності основних засобів. Синтетичний облік основних засобів.

19 Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати. Облік депонованої заробітної плати.

20 Облік довгострокових зобов’язань.

21 Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

22 Облік розрахунків по відшкодуванню матеріального збитку.

23 Економічний зміст нематеріальних активів. Характеристика П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

24 Синтетичний і аналітичний облік операцій на рахунках в банках.

25 Облік амортизації (зносу) інших необоротних матеріальних активів.

26 Облік вибуття нематеріальних активів.

27 Облік розрахунків з підзвітними особами.

28 Облік витрат майбутніх періодів.

29 Документальне оформлення надходження та використання готової продукції та товарів.

30 Оцінка запасів при їх надходженні.

31 Документальне оформлення надходження та вибуття виробничих запасів.

32 Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів.

33 Облік довгострокових фінансових інвестицій.

34 Поняття та класифікація виробничих запасів, завдання їх обліку за П(С)БО 9 «Запаси».

35 Облік витрат операційної діяльності.

36 Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

37 Облік статутного капіталу.

38 Облік доходів інвестиційної діяльності.

39 Облік формування фінансових результатів.

40 Поняття фінансових результатів та порядок їх формування за П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

41 Облік довгострокових векселів виданих.

42 Облік довгострокових та короткострокових позик банку.

43 Облік витрат за елементами.

44 Визначення та класифікація зобов’язань.

45 Синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва.

46 Облік витрат інвестиційної діяльності.

47 Поняття та класифікація доходів і витрат.

48 Облік витрат на збут.

49 Склад і призначення фінансової звітності.

50 Облік розрахунків з учасниками.

51 Облік цільового фінансування і цільових надходжень.

52 Економічний зміст витрат виробництва та їх класифікація.

53 Облік витрат від надзвичайних подій.

54 Облік витрат майбутніх періодів.

55 Облік доходів від надзвичайних подій.

56 Облік інших витрат операційної діяльності.

57 Економічний зміст позабалансових рахунків та їх призначення.

58 Облік пайового капіталу.

59 Облік статутного капіталу в ТзОВ та інших товариствах.

60 Порядок складання фінансової звітності.

61 Порядок нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів за передбаченими П(С)БО 14 методами.

62 Структура Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”.

63 Облік резерву сумнівних боргів.

64 Склад фонду оплати праці.

65 Документування та облік надходження МШП на підприємство.

66 Облік виробничих запасів на складі і в бухгалтерії.

67 Облік товарних операцій в оптовій торгівлі.

68 Види та облік цінних паперів.

69 Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

70 Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими паперами.

71 Облік вексельних операцій.

72 Облік розрахунків за соціальним страхуванням.

73 Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

74 Облік розрахунків з бюджетом за податками та платежами. Види податків.

75 Форми безготівкових розрахунків.

76 Облік відстрочених податкових активів і податкових зобов’язань.

77 Облік витрат діяльності торгових підприємств.

78 Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості готової продукції.

79 Облік незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва.

80 Облік втрат від браку і простоїв.

81 Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі.

82 Склад та облік витрат за елементами та статтями калькуляції.

83 Облік переоцінки виробничих запасів. Облік виробничих запасів на дату складання балансу.

84 Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

85 Документальне оформлення виробітку працюючих при відрядній системі оплати праці.

86 Облік розрахунків за авансами виданими, за нарахованими доходами.

87 Інвентаризація власного капіталу.

88 Облік забезпечення виплат відпусток персоналу підприємства.

89 Облік неоплаченого та вилученого капіталу.

90 Визнання доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів та цільового фінансування.

91 Облік доходів від фінансової, інвестиційної та іншої діяльності.

92 Фінансова звітність підприємств, її суть, мета і значення.

93 Консолідована фінансова звітність.

94 Порядок передачі МШП в роздавальні комори і в експлуатацію.

95 Порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та МШП і відображення її результатів в обліку.

96 Склад та класифікація витрат що включаються в собівартість продукції.

97 Склад, призначення та зміст фінансової звітності. Організація роботи з підготовки та складання фінансових результатів.

Література

 

1 Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6 – е вид. доп. і перероб. – Житомир: П. П. “Рута”, 2005. – 756 с.

2 Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 5 – те видання, доповнене і переробленею. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2006. – 1088 с.

3 Чебанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 672 с.

4 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К:Алерта, 2006. – 1080 с.

5 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

6 Бухгалтерський облік: Навч. пос./ за аг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

7 Бухгалтерський фінансовий облік: терія та практика: Навчально-практичний посібник/ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

8 Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т. / за ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.

9 Фінансовий облік. Навчальний посібник/За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

10 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

11 Грабова Н. Н., Домбровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000. : Учеб. пособие для студентов вузов / Под редакцией Н. В. Кужельного. — К.: “А.С.К.”, 2000. – 624 с.

12 Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально – практичний посібник / під ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-клуб”, 2001. – 832 с.

13 Верига Ю.А. Звітність підприємств: навчальний посібник / Ю.А. Верига – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 776 с.

14 Сопко В. В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. – 3-тє видання перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

15 Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, О.В.Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова. —2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 576 с.

16 Савченко Е. Н. Касові операції для початківців. — 2-е вид., перероб. — Xарків: Фактор,2000. — 102 с.

17 Солошенко Л. Облік запасів відповідно до П(С)БО. — Xарків: Фактор, 2000. — 140 с.

18 Управлінський облік. Збірник завдань і вправ для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Н. М. Малюга, І. А. Белоусова та ін. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 256 с.

19 Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Г.В. Нашкерська. – К.: Кондор, 2009. - 503 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.048 с.)