ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

Звіт про рух грошових коштів- це звіт, що відображає надходження і ви­даток грошових коштів в результаті діяльності підприємства у звітному періоді. У даній формі фінансової звітності інформація розкривається наростаючим під­сумком з початку року за звітний та аналогічний попередній період.

У відповідності до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [97] метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінан­сової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що від­булися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Задля правильного трактування економічного змісту показників Звітуна­ведемо визначення наступних понять: грошові кошти- це готівка, кошти на ра­хунках у банках та депозити до запитання; еквіваленти грошових коштів- це ко­роткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів та характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

На відміну від інших звітних форм, інформація Звіту про рух грошових ко­штів за поточний та попередні періоди використовується для визначення майбут­нього потоку грошових коштів, що дозволяє користувачам оцінити здатність під­приємства проводити діяльність у майбутньому та погашати свої зобов'язання.

Інформацію про чисте надходження або витрачання грошових коштів у Звіті розкривають у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльнос­ті, дозволяючи користувачам оцінювати вплив проведених операцій на суму отриманих грошових коштів, а також здійснювати аналіз напрямів та обсягів їх витрачання. Чисте надходження грошових коштів- це перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у звітному році, а чисте ви­трачання- перевищення суми видатків грошових коштів над їх надходженням.

До Звіту про рух грошових коштів не включаються внутрішні зміни у складі грошових коштів (переведення готівки із каси на поточний рахунок, з поточного рахунка на депозитний чи валютний рахунок тощо), а також наступні негрошові операції:

- отримання (повернення) об'єктів необоротних активів на умовах фінан­сової оренди;

- бартерні операції;

- обмін акцій власної емісії на акції і активи іншого суб'єкта господарю­вання тощо.

-

-

- При складанні даної форми фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб відображення інформації про суми надходжень та видатків грошових коштів за видами діяльності із застосуванням прямого або не­прямого методу.Зокрема, для розрахунку руху коштів у результаті операційної діяльності може бути використаний прямий або непрямий метод, а від інвести­ційної та фінансової діяльності - тільки прямий метод. З цією метою у додатку 1 до НП(С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності »передбачено різні форми Звіту про рух грошових коштів.

 

Структуру Звіту про рух грошових коштів та алгоритм його складання за прямим методом представлено на рисунку 10.6.За прямим методом показ­ники розкриваються вертикально: спершу за джерелами генерування грошових коштів з наступним розкриттям інформації про їх витрачання за конкретними напрямами. У Звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом, показники за звітний період наводяться в одній графі. При цьому, суми над­ходжень відносяться на збільшення грошових коштів у результаті операційної діяльності, а витрачань (відображаються у дужках) - на видаток коштів.

 

Рис. 10.6. Структура Звіту про рух грошових коштів, складеного за прямим методом

Перший розділ Звіту, складний за прямим методом, призначений для розкриття інформації про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема:

- надходження грошових коштів від покупців та замовників у результаті продажу продукції (товарів), виконання робіт і надання послуг, у тому числі отримані авансові платежі;

- надходження грошових коштів від операційної оренди необоротних ак­тивів та відсотків, нарахованих банками за зберігання коштів на рахун­ках;

 

 

- отримання штрафів, пені, неустойок від контрагентів за порушення норм законодавства та невиконання умов договорів;

- отримання субсидій, дотацій та цільового фінансування;

- сплачені постачальникам та підрядникам грошові кошти за товари, робо­ти і послуги, у тому числі перераховані аванси;

- грошові виплати працівникам та прирівняні до них виплати, аванси на відрядження;

- сплата податку на додану вартість, податку на прибуток, відрахувань на соціальні заходи та інших обов'язкових платежів;

- сплачені штрафи, пені, неустойки за порушення норм законодавства та невиконання умов договорів тощо.

 

Для складання першого розділу Звіту «Рух коштів в результаті опера­ційної діяльності», за прямим методом, використовується підсумкова інфор­мація, відображена у журналі 1 та відомостях 1.1, 1.2 за рахунками № ЗО «Каса» й № 31 «Рахунки в банках» відповідно.Водночас, для достовірного групування операцій за видами діяльності здійснюється додаткова вибірка аналі­тичних даних про розрахункові операції (журнал 3 та відомості аналітичного об­ліку до нього). Інформація, відображена у І розділі Звіту, складеного за прямим методом, подана у таблиці 10.19.

 

Таблиця 10.19 Характеристика статей І розділу Звіту про рух грошових коштів, складеного за прямим методом

Стаття Код рядка Характеристика статей Звіту про рух грошо­вих коштів Кореспонденція рахунків, субра­хунків
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:   .<-".  
Реалізації продук­ції (товарів, робіт, послуг) Відображаються грошові надходження від осно­вної діяльності: реалізація продукції (товарів, робіт, послуг); платежі за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням відповідних вира­хувань з доходу (податок на додану вартість, акцизний податок, інші вирахування з доходу) Дт pax. № ЗО, 31 Ю pax. № 36
Повернення подат­ків і зборів Відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів Дт pax. № 31 Ю субрах. №641,642
у тому числі по- • датку на додану вартість Відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податко­вого кредиту з податку на додану вартість Дт pax. № 31 Ю субрах. №6411
Цільового фінансу­вання ЗОЮ Відображаються одержані для здійснення ви­датків на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету та державних цільових фондів, а також отримані кошти цільового фінан­сування від інших осіб Дт pax. № ЗО, 31 Ю субрах. № 378, 425, pax. № 48

 

 

Продовження табл. 10,19

Інші надходження Відображаються інші надходження грошових ко­штів від операційної діяльності, для відображен­ня яких за ознаками суттевості неможна було виділити окрему статтю, або не включені до першого розділу Звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, надходження від діяльності обслуговуючих господарств тощо Дт pax. № ЗО, 31 Дтрах. №18,37, 66, 68, 69, субрах. №711
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, по­слуг) Відображаються грошові кошти, сплачені поста­чальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги т pax. № 63 Дтрах. №30,31)
Праці Відображаються виплачені працівникам заробіт­на плата та прирівняні до неї виплати (допомоги, винагороди) т pax. № 66 Дтрах. №30,31)
Відрахувань на со­ціальні заходи Відображається сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування т субрах. № 651 Дтрах. №31)
Зобов'язань з по­датків і зборів Відображається загальна сума сплачених до бюджету податків і зборів т субрах. №641,642 Дтрах. №31)
Інші витрачання Наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, для відображення якої за ознаками суттевості неможна було виділити окрему статтю або яка не включена до першого розділу Звіту, зокрема витрати на купівлю-продаж іноземної валюти т pax. № 39, 68, субрах. № 942 Дтрах. №30, 31)
Чистий рух коштів від операційної діяльності Відображається різниця між сумами грошових надходжень та грошових видатків операційної діяльності Алгебраїчна сума рядків 3000, 3005, ЗОЮ, 3095 мінус сума рядків 3100, 3105, 3110, 3115, 3190 з урахуванням сум із додаткових рядків Звіту  

У таблиці 10.20 наведено основні додаткові статті, які можуть бути включені до І розділу Звіту про рух грошових коштів, складеного за прямим методом.

Таблиця 10.20
Характеристика основних додаткових статей І розділу Звіту
______ про рух грошових коштів, складеного за прямим методом

Додаткові статті Звіту Код рядка Характеристика додаткових статей Звіту Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Надходження від отри­мання субсидій, дотацій Розкривається інформація про отримані з бюджетів та державних цільових фондів суми субсидій, дотацій Дт pax. № 31 І? pax. №48, субрах. № 378, 641,642

 

Надходження авансів від покупців і замовників Відображається сума одержаної попе­редньої оплати та авансів від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг) Дт pax. № ЗО, 31 Ю субрах. № 681
Надходження від повер­нення авансів Відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми по­передньої оплати та попередньо наданих авансів грошовими коштами Дт pax. № ЗО, 31 Ю субрах. № 371
Надходження від відсо­тків за залишками коштів на поточних рахунках Відображається сума одержаних підпри­ємством відсотків (процентів), нарахова­них на залишки коштів, що зберігаються на рахунках в банках Дт pax. №31 1С субрах. № 377,
Надходження від боржни­ків неустойки (штрафів, пені) Відображаються одержані підприємством грошові кошти в частині економічних (фінансових) санкцій за порушення норм законодавства та умов договорів Дт pax. № ЗО, 31 1С pax. №18, 36, 37, 63, 68
Надходження від опера­ційної оренди Відображаються суми грошових надхо­джень від операційної оренди, крім надхо­джень від оренди інвестиційної нерухомості Дт pax. № ЗО, 31 Ю субрах. № 377
Надходження від отри­мання роялті, авторських винагород Відображаються суми, отримані як вина­города за користування або за надання права користування будь-яким авторським та суміжним правом Дт pax. № ЗО, 31 Ю субрах. № 373
Надходження від страхо­вих премій Відображається страховиками надходжен­ня грошових коштів у сумі страхових премій Дг pax. №31 1С субрах. № 36
Зобов'язання з податку на прибуток Відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю т субрах. №6413 1С pax. №31)
Зобов'язання з податку на додану вартість Відображається сума сплаченого дб'бю-джету податку на додану вартість т субрах. № 6411 1С pax. №31)
Зобов'язання з інших по­датків і зборів Відображаються суми сплачених інших податків і зборів (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного со­ціального страхування) т субрах. №641,642 ІСрах. №31)
Витрачання на оплату авансів Відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) в рахунок на­ступної поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) т субрах. № 371 ІСрах. №30, 31)
Витрачання на оплату повернення авансів Відображаються суми повернених по­передньої оплати та авансів покупцям і замовникам т субрах. № 681 Ктрах. №30, 31)
Витрачання на оплату цільових внесків Відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків т субрах. № 949 ІСрах. №30, 31)
Витрачання на оплату зобов'язань за страхови­ми контрактами Відображаються страховиками суми, спла­чені клієнтам за страховими контрактами т субрах. № 685 ІСрах. №31)

 

Структуру Звіту про рух грошових коштів та алгоритм його складання за непрямим методом представлено на рисунку 10.7 Додатком 1 до НП(С)БО 1 «За­гальні вимоги до фінансової звітності» передбачено, що при складані Звіту уся інформація про рух грошових коштів наводиться у розрізі наступних граф:

«Надходження», де відображається збільшення грошових коштів на підставі відомостей 1.1 (дебет рахунка № ЗО «Каса») та 1.2 (дебет ра­хунка № 31 «Рахунки в банках»);

2)

«Видаток», де відображається зменшення грошових коштів на під­ставі даних журналу 1 за кредитом рахунків № ЗО «Каса», № 31 «Ра­хунки в банках».

 

 

Рис. 10.7. Структура Звіту прорух грошових коштів, складеного за непрямимметодом

 

Інформація, яка відображається у І розділі Звіту, складеного за непрямим методом, наведена у таблиці 10.21.

Таблиця 10.21 Характеристика статей першого розділу Звіту про рух грошових коштів,

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.007 с.)