ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складеного за непрямим методомСтаття Код рядка Надходження грошових коштів Видаток грошових коштів
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування Відображається прибуток до оподаткування за звітний період, наведений у рядку 2350 Звіту про фінансові результати Відображається збиток до оподаткування за звітний період, наведений у рядку 2355 Звіту про фінансові результати
Коригування на: амортизацію нео­боротних активів j 3505 Відображається нарахована протягом звітного періоду амор­тизація на необоротні активи, наведена у рядку 2515 Звіту про фінансові результати X
збільшення (зменшення) за­безпечень Відображається збільшення у складі забезпечень наступних витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю Відображається зменшення у складі забезпечень наступ­них витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю
збиток (прибуток) від нереалізо­ваних курсових різниць Відображаються збитки від курсо­вих різниць внаслідок перерахун­ку грошових коштів та їх еквіва­лентів в іноземній валюті Відображаються прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та ін­ших негрошових операцій Відображається збиток від воло­діння та реалізації фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо);продажу інвестиційної не­рухомості; необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; інших довгострокових активів; обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції; неопераційних курсо­вих різниць; інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків, якщо вони розкриваються у звіті в окремій статті Відображається прибуток від володіння та реалізації фі­нансових інвестицій (дивіден­ди, відсотки тощо); продажу інвестиційної нерухомості; необоротних активів, утриму­ваних для продажу, та груп вибуття; інших довгостроко­вих активів; обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції; нео­пераційних курсових різниць; інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків, якщо вони розкриваються у звіті в окремій статті
Зменшення (збіль­шення) оборотних активів Відображається зменшення статей другого розділу активу Балансу «Оборотні активи»* Відображається збільшення статей другого розділу активу Балансу «Оборотні активи»*

 

 

* Крім статей «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції». При цьому,у загальну зміну не включаються: 1) зміни в складі оборотних активів,які є наслідком негрошових операційіа) інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо); б) фінансової діяльності(виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до зареєстрова­ного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо) або виправлення помилок минулих років; 2) зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток та податку на додану вартість,що виникає внаслідок інвестиційної діяльності; 3) зменшення статейвнаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття; 4) збільшення дебі­торської заборгованостівнаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомос­ті, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, а також зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення
Збільшення (змен­шення) поточних зобов'язань Відображається збільшення статей третього розділу пасиву Балансу «Поточні зобов'язання і забезпечення»** Відображається зменшен­ня статей третього розділу пасиву Балансу «Поточні зобов'язання і забезпечен­ня»**
** Крім статей «Короткострокові кредити банків»,«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками», «Поточні забезпечен­ня», сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльніс­тю). При цьому.у загальну зміну не включаються:
    1) зміни в складі поточних зобов'язань,які є наслідком не­грошових операцій з включення поточних зобов'язань до групи вибуття, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (по­гашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років; 2) зменшення суми зобов'язаньта податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності; 3) зміна доходів майбутніх періодівунаслідок їх утворення від операцій з коштами цільо­вого фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування, зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок включення до групи вибуття
Грошові кошти від операційної діяль­ності Відображається різниця між сумами надходжень та видатків гро­шових коштів після коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування
Сплачений податок на прибуток X Відображається сплата по­датку на прибуток за умови, що він конкретно не ототож­нюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю
Чистий рух коштів від операційної діяль­ності Відображається результат руху коштів від операційної діяльності  

 

Другий розділ Звіту призначений для розкриття інформації про рух гро­шових коштів від інвестиційної діяльності, зокрема:

- надходження грошових коштів від продажу об'єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;

- надходження грошових коштів від реалізації фінансових інвестицій;

- отримання грошових коштів у вигляді відсотків та дивідендів за фінан­совими активами;

 

 

Третій розділ Звіту призначений для розкриття інформації про рух гро­шових коштів від фінансової діяльності, зокрема:

- надходження грошових коштів у сумі погашення заборгованості за вне­сками до статутного, пайового капіталу, визнаного емісійного доходу та додаткових внесків засновників;

- надходження коштів від випуску боргових цінних паперів;

- отримання грошових позик;

- сплачені кошти акціонерам (засновникам) у процесі викупу акцій власної емісії чи часток у статутному капіталі;

- сплачені відсотки за користування кредитами та облігаціями власної емісії;

- повернені банківські кредити;

- виплачені дивіденди акціонерам (засновникам) тощо.

-

- Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається за під­сумковими даними журналу 1 та відомостей аналітичного обліку 1.1 й 1.2, а також на підставі змін статей першого розділу активу Балансу «Необорот­ні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції» другого розділу активу Балансу «Оборотні активи».Інформація, яка відображається у другому розділі Звіту, наведена у таблиці 10.22.

- Таблиця 10.22
Характеристика II розділу Звіту про рух грошових коштів_________

 

 

Стаття Код рядка Характеристика статей Звіту про рух грошових коштів Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: Відображаються грошові надходження від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходжен­ня за такими інструментами, що визнаються як еквіва­ленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) Дт pax. № 31 1С субрах. № 377, 741
фінансо­вих інвес­тицій
необо­ротних активів Відображається надходження грошових коштів від про­дажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій) Дт pax. № ЗО, Кт субрах. №377
Надходження від отрима­них: Відображається надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж по­зики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання пе­реданих у фінансову оренду необоротних активів тощо Дт pax. № 31 Кт субрах. №373
відсотків
дивіден­дів Відображаються грошові надходження у вигляді диві­дендів від володіння акціями або частками у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговель­них цілей) Дт pax. № 31 Кт субрах. №373
Надходження від дерива-тивів Відображаються надходження грошових коштів, зокрема від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, контрактів «своп» та опціонів (за винятком тих контр­актів, які укладаються для основної діяльності підприєм­ства, або коли надходження класифікуються як фінансо­ва діяльність) Дт pax. № 31 Кт pax. № 352
Інші надхо­дження Відображаються надходження, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей другого розділу Звіту Дт pax. № ЗО, 31 Ктрах. № 18, субрах. 377

 

 

 

Витрачання на придбання: Відображаються виплати грошових коштів для придбан­ня акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утриму­ються для дилерських або торговельних цілей) (Дт pax. № 14, Кт pax. №31)
фінансо­вих інвес­тицій
необо­ротних активів Відображаються виплати грошових коштів для придбан­ня (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвес­тицій), а також суми відсотків, включених до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необорот­них активів (Дт субрах. №371,377, 63, 685 Ктрах. №31)
Виплати за де-ривативами Відображаються виплати грошових коштів за деривати-вами, зокрема ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами «своп» та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класи­фікуються як фінансова діяльність) (Дт субрах. №352 Кт pax. №31)
Інші платежі Відображаються інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей другого розділу Звіту (Дт pax., субрах. №371,377,63, 685 Ктрах. №30,31)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності Відображається різниця між сумами грошових надхо­джень та грошових видатків інвестиційної/діяльності Алгебраїчна сума рядків 3200, 3205, 3215, 3220, 3225, 3250 мінус алгебраїчна сума рядків 3255, 3260, 3270, 3290  

У таблиці 10.23 наведено додаткові статті, які можуть бути відображені у другому розділі Звіту про рух грошових коштів.

Таблиця 10.23 Характеристика додаткових статей Розділу II Звіту про рух грошових коштів

Додаткові статті Звіту Код рядка Характеристика додаткових статей Звіту
Надходження від пога­шення позик Відображаються надходження грошових коштів від повернен­ня авансів та позик, наданих іншим сторонам, пов'язаних з інвестиційною діяльністю*
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці Відображається надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу)
Витрачання на надання позик Відображаються виплати грошових коштів для надання аван­сів та позик, пов'язаних з інвестиційною діяльністю*
Витрачання на придбан­ня дочірнього підприєм­ства та іншої господар­ської одиниці Відображаються виплати грошових коштів на придбання дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за ви­рахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу)
* Крім фінансових установ

 

Третій розділ Звіту призначений для розкриття інформації про рух гро­шових коштів від фінансової діяльності, зокрема:

- надходження грошових коштів у сумі погашення заборгованості за вне­сками до статутного, пайового капіталу, визнаного емісійного доходу та додаткових внесків засновників;

- надходження коштів від випуску боргових цінних паперів;

- отримання грошових позик;

- сплачені кошти акціонерам (засновникам) у процесі викупу акцій власної емісії чи часток у статутному капіталі;

- сплачені відсотки за користування кредитами та облігаціями власної емісії;

- повернені банківські кредити;

- виплачені дивіденди акціонерам (засновникам) тощо.

-

- Рух коштів у результаті фінансової діяльності визначається за підсумковими даними журналу 1 та відомостей 1.1 й 1.2, а також на підставі результатів ана­лізу змін інформації про власний капітал й зобов'язання, утворених операціями фінансової діяльності, що відображаються у статтях наступних розділів пасиву Балансу: «Власний капітал», «Довгострокові зобов'язання і забезпечення», «По­точні зобов'язання і забезпечення»,

- Інформація, яка відображається у третьому розділі Звіту, наведена у таблиці 10.24.

- Таблиця 10.24 Характеристика Розділу III Звіту про рух грошових коштів

 

Стаття Код рядка Характеристика статей Звіту про рух грошових коштів Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу (емісійний дохід, додаткові внески засновників, безповоротна фінан­сова допомога) Дт pax. № ЗО, 31 Кт pax., субрах. №46,41,421, 422, 425
Власного капіталу
Отримання позик Відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткостро­кових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною й інвестиційною діяльністю) Дт pax. № ЗО, 31 Кт pax. № 50, 51,52,60,62
Інші надходження Відображаються інші надходження грошових коштів, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей третього розділу Звіту (надходження від фінансової оренди необоротних активів) Дт pax. № 31 Кт pax. № 53
Витрачання на: Т Викуп влас­них акцій Відображаються виплати грошових коштів для при­дбання власних акцій (Дт pax. № 45 Кт pax. № ЗО, 31)

 

Погашення позик Відображаються виплати грошових коштів для по­гашення отриманих позик (Дт pax. № 60, 61 Ктрах. №31)
Сплату дивіден­дів Відображаються дивіденди, сплачені грошовими коштами (Дт субрах. №671 Кт pax. № ЗО, 31)
Інші платежі Відображаються платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей третього розділу Звіту (сплачена орендна плата за користування об'єктами за договором фінансової оренди) (Дт субрах. №672, 684 Кт pax. № ЗО, 31)
Чистий рух коштів від фінан­сової діяльності Відображається різниця між сумами грошових над­ходжень та грошових видатків фінансової діяльності Алгебраїчна сума рядків 3300, 3305, 3340 мінус алгебраїчна сума рядків 3345, 3350, 3355, 3390  

У таблиці 10.25 наведено додаткові статті, які можуть бути відображені у третьому розділі Звіту про рух грошових коштів.

Таблиця 10.25 Характеристика додаткових статей Розділу III Звіту про рух грошових коштів

Додаткові статті Звіту Код рядка Характеристика додаткових статей Звіту
Надходження від продажу част­ки в дочірньому підприємстві Відображаються надходження грошових коштів від продажу частки в дочірньому підприємстві, яка не при­вела до втрати контролю над таким суб'єктом
Витрачання на сплату відсотків Відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіта­лом, використаним у фінансовій діяльності, окрім сум відсотків, які капіталізуються
Витрачання на сплату заборго­ваності з фінансової оренди Відображаються сума сплаченої заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві Відображаються виплати грошових коштів на при­дбання додаткової частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтр-ольованим часткам у дочірніх підприємствах В консолідованому звіті про рух грошових коштів відо­бражаються виплати грошових коштів неконтрольова-ним часткам в дочірніх підприємствах

Після визначення чистого руху коштів від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності розраховується чистий рух коштів підприємства за звітний період (рядок 3400), як алгебраїчна сума рядків 3195 «Чистий рух коштів від операційної діяльності», 3295 «Чистий рух коштів від інвести­ційної діяльності» та 3395 «Чистий рух коштів від фінансової діяльності».На наступному етапі обчислюється залишок коштів на кінець року (табл. 10.26).

 

Таблиця 10.26 Порядок визначення у Звіті про рух грошових коштів залишку коштів на кінець року

Стаття Код рядка Характеристика статей Звіту про рух грошових коштів
Залишок коштів на по­чаток року Відображається залишок грошових коштів на початок року, на­ведений у рядку 1165 «Грошові кошти та їх еквіваленти» другого розділу активу Балансу «Оборотні активи»
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів Відображається сума збільшення (зменшення) залишку грошо­вих коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду
Залишок коштів на кінець року Відображається залишок грошових коштів на кінець року, який повинен дорівнювати наведеному у Балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду Алгебраїчна сума рядків 3400, 3405, 3410

Приклад 10.2. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів із за­стосуванням прямого методу

ПАТ «Асканій» є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, залишок гро­шових коштів на його поточному рахунку станом на 01 січня поточного року становить 96 000 грн.

У звітному році Товариством здійснено операції, що вплинули на рух грошо­вих коштів (табл. 10.27).

Таблиця 10.27

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.01 с.)