На четвертому етапі інформація про чистий прибуток (збиток) та його розподіл розкривається у такій послідовностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На четвертому етапі інформація про чистий прибуток (збиток) та його розподіл розкривається у такій послідовності 

 

1) із рядка 2350 (2355) Звіту про фінансові результати сума чистого при­бутку (збитку) за звітний період переноситься до рядка 4100 Звіту про власний капітал;

 

2)відображаються дані про розподіл прибутку (рядки 4200,4205,4210), на­правленого на збільшення розміру зареєстрованого (статутного, резерв­ного капіталу

 

 

Таблиця 10.31 Порядок відображення у Звіті про власний капітал інформації

Про розподіл прибутку

 

 

 

 

Стаття Код ряд­ка Зареє­стрований капітал Резервний капітал Нерозподілений при­буток Всього
Чистий прибуток (збиток) за звітний період X X Ф. № 2 р.220 (р.225) або Дтрах. 79Юсубрах. 441 (Дтсубрах. 442 Юрах. 79) Алгебраїчна сума граф 3,4,5
Розподіл прибутку:        
Виплати власникам (дивіденди) X трах. №43 Юрах. №67) тсубрах. №443 Юрах. №67)
Спрямування при­бутку до зареєстрова­ного капіталу Дтсубрах. №443 Юрах. №40 X тсубрах. №443 Юрах. №40)
Відрахування до резервного капіталу X Дтсубрах. №443 Ктрах. №43 тсубрах. №443 Юрах. №43)

На п'ятому етапі наводяться дані про внески учасників у господар­ську діяльність підприємства(рядки 4240, 4245).При цьому, з одного боку,відображається інформація про збільшення розміру зареєстрованого ста­тутного, пайового та додаткового капіталу, а з іншого - про зміни неоплаченого капіталу у результаті виникнення та погашення заборгованості учасників перед товариством (табл. 10.32).

Таблиця 10.32
Порядок відображення у Звіті про власний капітал інформації
________________ про внесків учасників

 

 

Стаття Код рядка Зареє­стрований капітал Додатковий капітал Неоплачений капітал Всьо­го
Внески учасників:         Алгебраїчна сума граф 3,4,5
Внески до капіталу Дтpax. № 46 Юpax. № 40 Дтрах. № 10, 11, 12, 14, 16,20,22, 28, ЗО, 31 Ю субрах. № 422 т pax. № 46 Ю pax. № 40)
Погашення забор­гованості з капіталу X X Д'рах. №10, 11, 12, 14, 16,20,22,28,30,31 Ю pax. № 46

На шостому етапі наводиться інформація про вилучений капітал (ряд­ки 4260, 4265, 4270, 4275) та зменшення власного капіталу у результа­ті виходу засновника із товариства,викупу або анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій власної емісії тощо(табл. 10.33).

 

 

Таблиця 10.33 Порядок відображення у Звіті про власний капітал інформації

Про Вилучений капітал

 

 

 

 

Стаття Код рядка Зареє­стрований капітал Додатковий капітал Нерозпо­ділений прибуток (непокри­тий збиток) Вилучений капітал Всьо­го
Вилучення капіталу:           S"ю" •*" ¥га Є- го 6" га і .3" 'га о. ю
Викуп акцій (часток) X X X т№45 Ю№67)
Перепродаж викуплених акцій (часток) X тсубрах. № 421 Юрах. №45) Дтрах. №31 Ю субрах. №421 Дт субрах. №443 Юрах. №45 Дтрах. №31 Ктрах. №45 Дт субрах. №421 Юрах. №45 Дт субрах. №443 Юрах. №45
Анулювання викуплених акцій (часток) т pax. № 40 Ктрах. №45) X X Дтрах. №40 Ю pax. № 45
Вилучення част­ки в капіталі трах. №40 К1 pax. №45) X X Дтрах. №40 Ю pax. № 45

 

На сьомому етапі підсумок змін та залишок складових власного капіта­лу на кінець року визначається у наступній послідовності:

1) розкривається інформація про інші зміни у складі власного капіталу товариства(рядок 4290), що не була включена до вищезгаданих статей, зокремахума списаних невідшкодованих збитків, вартість безоплатно отриманих необоротних активів тощо;

2) визначається підсумок змін за звітний період складових власного ка­піталу(рядок 4295);.

визначається залишок складових власного капіталу на кінець року(рядок 4300)як алгебраїчна сума скоригованого залишку власного капі­талу на початок року та всіх змін у складі власного капіталу протягом звітного періоду

 

 

Таблиця Порядок відображення у Звіті про власний капітал змін

 

 

 

  і залишків складових власного капіталу на кінець року  
Стаття Код ряд­ка Заре­єстро­ваний капітал Капі­талу дооцін­ках Додат­ковий капітал Резер­вний капітал Нерозпо­ділений прибуток (непокритий збиток) Нео-пла-чений капі­тал Вилу­че­ний капі­тал Всьо­го
Інші зміни в капіталі X X Дт pax. №10,11, 12,15 Кт субрах. №424 за вираху­ванням Дт субрах. № 424 Кт субрах. №745 (Дт pax. №43 Кт субрах. № 442) Дт субрах. № 422, 43 Кт субрах. №442 X X <Л ■8- (В 8- І <0 'та 1
Разом зміну капіталі Алгебраїчна сума рядків з 4100 до 4290
Залишок на кінець року Алгебраїчна сума рядків 4095 і 4295, яка звіряється із показниками, відображеними у рядках 1400-1430 І розділу пасиву Балансу «Власний капітал»

Приклад 10.3. Порядок складання Звіту про власний капітал розгляне­мо за даними ТзОВ «Феєрія».

1. Витяг з першого розділу пасиву Балансу «Власний капітал»станом на 31 грудня попереднього року (табл. 10.35).

Таблиця 10.35 І розділ пасиву Балансу ТзОВ «Феєрія», тис, гри.

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звіт­ного періоду
І. Власний капітал    
Зареєстрований капітал ?
Капітал у дооцінках - ?
Додатковий капіта°л • ?
Резервний капітал ?
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ?
Неоплачений капітал (216) ?
Вилучений капітал - ?
Усього за розділом І ?

2. На складові власного капіталу Товариства вплинули наступні господарські операції (табл. 10.36).

 

Таблиця 10.36 Господарські операції ТзОВ «Феєрія», що вплинулиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.005 с.)