Аналітична інформація для проведення переоцінки легкового автомобіляМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналітична інформація для проведення переоцінки легкового автомобіля№ з/п Найменування показника Сума, грн.
Первісна вартість легкового автомобіля 96 000,00
Нарахований знос легкового автомобіля на дату проведення переоцінки 42 000,00
Залишкова вартість легкового автомобіля 96000 грн. -42 000 грн. = 54 000 грн. 54 000,00
Справедлива вартість легкового автомобіля на дату проведення переоцінки 60 480,00

Порядок визначення суми переоцінки первісної (балансової) вартості легко­вого автомобіля та суми нарахованого зносу наведено в таблиці 8.16.

Таблиця 8.16
________ Розрахунок переоціненої вартості легкового автомобіля_____

№ з/п Найменування показника Розрахунок Значення
Індекс переоцінки (дооцінки) 60480 грн. 54000 грн. 1,12
Переоцінена первісна вартість легкового автомобіля, грн. 96000 грн. х1,12 107 520
Переоцінена сума зносу легкового автомобіля, грн. 42 000 грн. х1,12 47 040
Переоцінена залишкова вартість легкового автомобі­ля, грн. 54000 грн. х 1,12 60 480
Сума дооцінки первісної вартості легкового автомобі­ля, грн. 107 520 грн.-96000 грн. 11 520
Сума дооцінки зносу легкового автомобіля, грн. 47040 грн. -42 000 грн. 5 040
Сума дооцінки залишкової вартості автомобіля, грн. 60480 грн. - 54000 грн. 6 480

У системі рахунків бухгалтерського обліку операції із дооцінки легкового автомобіля наведено в таблиці 8.17.

Таблиця 8.17
___ бухгалтерські проведення з обліку дооцінки легкового автомобіля

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображена дооцінка первісної вартості легкового автомо­біля 11 520,00
Відображена дооцінка нарахованого зносу легкового авто­мобіля 5 040,00

31 грудня поточного року керівництвом ТзОВ «Капітал» прийнято рішення уцінити раніше дооцінений (31 березня попереднього року) легковий автомо­біль. У таблиці 8.18 наведено інформацію для проведення переоцінки такого об'єкта.

 

Таблиця 8.18 Аналітична інформація для проведення переоцінки легкового автомобіля

№ з/п Найменування показника Сума, грн.
Первісна вартість легкового автомобіля після проведеної переоцінки 107 520,00
Нарахований знос на дату проведення переоцінки з урахуванням суми нарахо­ваної амортизації за період з 31.03 попереднього року до 31.12 поточного року 54 600,00
Залишкова вартість легкового автомобіля 107 520 грн. - 54 600 грн. = 52 920 грн. 52 920,00
Справедлива вартість легкового автомобіля на дату проведення переоцінки 44 982,00

 

Порядок визначення суми переоцінки первісної (балансової) вартості легко­вого автомобіля та суми нарахованого зносу наведено в таблиці 8.19.

Таблиця 8.19 Розрахунок переоціненої вартості легкового автомобіля

№ з/п Найменування показника Розрахунок Значення
Індекс переоцінки (уцінки) 44 982 грн. 52 920 грн. 0,85
Переоцінена первісна вартість легкового автомобіля, грн. 107 520 грн. х0,85 91 392
Переоцінена сума зносу легкового автомобіля, грн. 54 600 грн. х0,85 46 410
Переоцінена залишкова вартість легкового автомобі­ля, грн. 52 920 грн. х0,85 44 982
Сума уцінки первісної вартості легкового автомобіля, грн. 107 520 грн.-91 392 грн. 16 128
Сума уцінки зносу легкового автомобіля, грн. 54600 грн.-46410 грн. 8 190
Сума уцінки залишкової легкового автомобіля, грн. 52920 грн. -44 982 грн. 7 938

 

У системі рахунків бухгалтерського обліку операції із уцінки легкового авто­мобіля наведено в таблиці 8.20.

Таблиця 8.20

 

 

 

 

 

 

  Бухгалтерські проведення з обліку уцінки легкового автомоб ля
№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено уцінку залишкової вартості легкового автомобіля:      
у сумі раніше проведеної дооцінки 6 480,00
у сумі, яка перевищує попередню дооцінку 7938 грн. - 6 480 грн. = 1 458 грн. 1 458,00
Відображено уцінку зносу легкового автомобіля 8 190,00

2. Облік безоплатно одержаних необоротних активів.Матеріальні та не­матеріальні необоротні активи можуть надходити на безоплатній (дарчій) основі як від юридичних, так і фізичних осіб з обов'язковим оформленням акта при-ймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № 03-1) або акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуаль­ної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1). Відповід

 

но до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку первісна вартість безоплатно отриманих матеріальних та нематеріальних необоротних активів на дату їх одержання визначається як справедлива вартість з врахуванням витрат на придбання таких об'єктів (витрати, пов'язані зі сплатою реєстраційних зборів; транспортні витрати; витрати на доведення об'єкта до стану, придатного до ви­користання тощо). Справедливою вартістю прийнято вважати суму, за якою може бути здійснений обмін активу, у результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Операції із безоплатного отримання об'єктів необоротних активів при­зводять до збільшення розміру іншого додаткового капіталу та відобра­жаються за кредитом субрахунки № 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» у кореспонденції з дебетом рахунків отриманих довгострокових активів.Об'єкти необоротних активів, отриманні на безоплатній основі, окрім земельних ділянок та незавершених капітальних інвестицій, підлягають аморти­зації. А тому за дебетом субрахунка № 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» щомісячноу сумі нарахованої амортизації відображається зменшення іншого додаткового капіталу із одночасним визнанням доходу звітного періоду за кредитом субрахунка № 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів».

Якщо первісна вартість необоротних матеріальних та нематеріальних активів, отриманих на безоплатній основі включаєсуму додаткових витрат на доведення таких активів до стану, придатного до використання, то аморти­зація нараховується із врахуванням зазначених витрат. Водночас, інший додат­ковий капітал зменшується у сумі, яка не включає в себе наведені витрати. У випадку якщо залишкова вартість безоплатно отриманих необоротних ак­тивів досягне нульового значення,то інший додатковий капітал, сформований за такими активами, буде списаний. Порядок облікового відображення операцій з отримання необоротних активів на безоплатній основі наведено у таблиці 8.21.

Таблиця 8.21 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку отримання на безоплатнійПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.012 с.)