БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК КАПІТАЛУ У ДООЦІНКАХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК КАПІТАЛУ У ДООЦІНКАХПайовий капітал- це сума пайових внесків членів спілок та інших підпри­ємств, передбачена установчими документами. Тобто пайовий капітал є сукуп­ністю коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності.

Капітал у дооцінках формується у кредитних спілках, житлово-будівельних кооперативах, колективних сільськогосподарських підприємствах,членами яких можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Джерелами формування капіталу у до­оцінках є обов'язкові та додаткові внески членів спілок у грошовій чи майновій формі. Розмір пайового капіталу визначається Статутом товариства або загальними зборами пайовиків та формується у міру передачі пайовиками внесків, які можуть вноситися як одноразово, так і протягом періоду, визначеного установчими документами.

Формування Капіталу у дооцінках має такі особливості:

- по-перше, на законодавчому рівні не визначено мінімальний розмір та порядок формування пайового Капіталу у дооцінках;

- по-друге, розмір Капіталу у дооцінках за необхідності може змінюватися без внесення відповідних змін до установчих документів.

Щорічно під час розподілу прибутку за рішенням зборів пайовиків на їх вне­ски нараховуються дивіденди, які можуть зараховуватись на збільшення паю.

Пайові внески повертаються пайовикам у випадку їх виходу або при ліквідації товариства.Належна до повернення сума визначається із врахуван­ням фінансового стану та зобов'язань товариства.

Для обліку та узагальнення інформації про суми пайових внесків членів спілок кооперативів та сільськогосподарських підприємств призначений пасивний балансовий рахунок № 41 «Капітал у дооцінках*»(табл. 8.8).

Таблиця 8.8
Характеристика рахунка № 41 «Капітал у дооцінках»______

 

 

 

 

 

 

На­зва та номер ра­хунка Призначення рахунка Відображення інформації за операціями із Капіталом у дооцінках
На рахунку № 41 В обліково­му регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
41 «Пайовий капітал» Для обліку й узагальнен­ні інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогос­подарського підприємства, житлово-будівельного коо­перативу, кредитної спілки та інших підприємств Відображаєть­ся зменшення розміру пайо­вого капіталу Відобража­ється фор­мування та збільшення пайового капі­талу Журнал 7 Рядок 1400 Балансу (форма 1); графа 3 Звіту про власний капітал

Аналітичний облік Капіталу у дооцінкахведеться персоніфіковано у роз­різі кожного пайовика за видами внесків (обов'язкових і додаткових). Порядок

* Рахунок №41(тепер його застосовуватимуть для всіх видів діяльності) - «Капітал у дооцінках». На­каз Мінфіну України від 27.06.13 р. № 627. Набирає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 05.0813 р. не опубліковано.

 

 

відображення інформації про формування та зміни Капіталу у дооцінках у сис­темі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 8.9.

Таблиця 8.9
Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку формування
_____________ та змін Капіталу у дооцінках_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Формування Капіталу у дооцінках    
Відображено внески членів товариства до Капіталу у дооцінках:    
необоротними активами 10; 11; 12
запасами 20,28
грошовими коштами ЗО; 31
Відображено формування пайового капіталу за рахунок:    
додаткового капіталу
нерозподіленого прибутку
Збільшення Капіталу у дооцінках    
Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок:    
заробітної плати учасників товариства
реінвестування дивідендів
Зменшення Капіталу у дооцінках    
Відображено повернення учаснику товариства пайових внесків грошо­вими коштами 30,31
Сформовано зареєстрований капітал за рахунок Капіталу у дооцінках
За рахунок Капіталу у дооцінках погашено непокритий збиток товариства
Зменшено розмір Капіталу у дооцінках на суму належних до повернен­ня пайових внесків

Приклад 8.4

Загальними зборами пайовиків колективного сільськогосподарського підпри­ємства «Червона рута» в кількості 90 учасників прийнято рішення про внесення додаткових паїв готівковими грошовими коштами у сумі 1 400 грн. на кожного пайовика.

За підсумками звітного року колективне сільськогосподарське підприємство «Червона рута» отримало прибуток у розмірі 144 000 грн. Зборами пайовиків прийнято рішення 30 % прибутку зарахувати на збільшення Капіталу у дооцін­ках підприємства.

У системі рахунків бухгалтерського обліку операції із внесення часток до Капіталу у дооцінках наведено у таблиці 8.10.

 

 

іаолиця ». іи Бухгалтерські проведення з обліку Капіталу у дооцінках

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
На поточний рахунок колективного сільськогосподарського під­приємства отримано додатковий вклад від пайовиків 90 пайовиків х 1 400 грн. = 126 000 грн. 126 000,00
Визначено фінансовий результат діяльності колективного сіль­ськогосподарського підприємства (чистий прибуток) 144 000,00
Спрямовано частину прибутку на збільшення часток учасників у па­йовому капіталі колективного сільськогосподарського підприємства 144 000 грн. х 0,3 = 43 200 грн. 43 200,00
У кінці року списано суму використаного прибутку на збільшен­ня Капіталу у дооцінках 43 200,00

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)