Бухгалтерські проведення з обліку використання коштів цільового
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерські проведення з обліку використання коштів цільовогофінансування на придбання об'єктів основних засобів

 

 

№ з/п Документ Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Вересень поточного року
Виписка банку На поточний рахунок отримано кошти для здійснення заходів цільового призначення 960 000,00
Виписка банку 3 поточного рахунка перераховано аванс по­стачальнику в рахунок майбутнього отриман­ня основних засобів 960 000,00

 

Продовження табл. 6.11

1 Г ■ І '■'■ ■

Податкова на­кладна Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 160 000,00
Накладна Від постачальника одержано виробниче об­ладнання 800 000,00
Накладна Списано податковий кредит за податком на додану вартість 160 000,00
Довідка бухгал­терії Проведено взаємозалік заборгованостей 960 000,00
Акт прийман-ня-передачі Введено в експлуатацію виробниче обладнання 800 000,00
Довідка бухгал­терії Віднесено до складу доходів майбутніх періо­дів цільове фінансування 960 000,00
Жовтень поточного року
Відомість нарахування амортизації Відображено нарахування амортизації на ви­робниче обладнання (800 000 грн.: 10р.: 12 міс.) = б 666,67грн. 6666,67*
Довідка бухгал­терії Списано доходи майбутніх періодів та визнано доходи іншої звичайної діяльності 6 666,67*
* Бухгалтерські проведення 1 та 2 відображаються щомісячно протягом 10 років використання об­ладнання

6.2.7. Бухгалтерський (фінансовий) облік одержання приватними закладами освіти попередньої оплати за освітянські послуги

Основними джерелами грошових надходжень приватних закладів освіти є одержані кошти за освітянські послуги, а також спонсорська допомога, гранти й державні дотації тощо.Оплату за надані послуги такі заклади можуть отримувати щомісячно, кожного кварталу, семестру, року.

Одержані кошти у вигляді попередньої оплати заклади освіти повинні відображати у складі доходів майбутніх періодів,оскільки такі кошти не під­тверджені фактичним обсягом наданих послуг. У кінці кожного місяця визнані доходи майбутніх періодів підлягають розподілу та списанню із одночасним відображенням доходів поточного (звітного) періоду.На дату Балансу дохід від надання освітніх послуг визнається виходячи із ступеня завершеності операції з надання таких послуг, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Визначаючи об'єкт оподаткування за податком на прибуток недержавні заклади освіти до складу доходів звітного (податкового) періоду включають:

- доходи від операційної діяльності, які складаються з доходів від виконан­ня, надання та реалізації освітніх послуг;

- інші доходи, що включають доходи у вигляді: дивідендів, отриманих від нерезидентів; операцій оренди; операцій в іноземній валюті; одержаних сум штрафів чи безповоротної фінансової допомоги; реалізації об'єктів необоротних активів тощо.

При цьому, пунктом 7 статті 154 Податкового кодексу України визна­чено, що звільняється від оподаткування прибутокдошкільних та загаль­ноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.

 

 

Що стосується оподаткування освітянських послуг податком на додану вартість, то податковим законодавством передбачено звільнення від опо­даткуваннятаким податком операцій з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на надання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку приватних закладів освіти опе­рацій із надходження коштів у вигляді попередньої оплати наведено в таблиці 6.12.

Таблиця 6.12

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку надходження коштів у

Вигляді попередньої оплати за освітянські послуги

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
На поточний рахунок приватного закладу освіти одержано попередню оплату за освітянські послуги
Визнано дохід у сумі наданих освітянських послуг
Відображено собівартість наданих послуг
Списано на фінансовий результат операційної діяльності:    
дохід від надання освітянських послуг
собівартість освітянських послуг *

 

Приклад 6.5

Навчальний центр «Актив» у другому кварталі поточного року проводиті трьохмісячні курси з підвищення кваліфікації бухгалтерів. Курс навчання скла дає 60 годин, а загальна вартість навчання групи слухачів - 144 000 грн. Перед початком проведення курсів на поточний рахунок Навчального центру отримане у повному обсязі попередню оплату за навчання.

У другому кварталі поточного року фахівцями Навчального центру вичитане наступну кількість годин у розрізі місяців:

- за квітень поточного року 20 год.

- за травень поточного року 18 год.

- за червень поточного року 22 год. Послідовність визначення доходу Навчального центру «Актив».

1. Визначаємо ступінь завершеності операції з надання послуг у розріз

 

- за квітень поточного року

- за травень поточного року

- за червень поточного року 2. Визначаємо дохід звітного періоду у розрізі місяців:

- за квітень поточного року 144 000 грн. х 0,33 = 47 520,00 грн.

- за травень поточного року 144 000 грн. х 0,3 = 43 200,00 грн.

- за червень поточного року 144 000 грн. х 0,37 = 53 280,00 грн. Разом: 144 000 грн.

 

 

Порядок відображення в обліку Навчального центру операцій із визнання доходів поточного та майбутніх періодів наведено у таблиці 6.13.

Таблиця 6.13

Бухгалтерські проведення з обліку одержаних кошти
____ у вигляді попередньої оплати за навчання__

 

 

 

 

 

 
№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
На поточний рахунок Навчального центру одержано попере­дню оплату за навчання слухачів 144 000,00
Визнано дохід у сумі наданих послуг з навчання бухгалтерів:      
у квітні поточного року 47 520,00
у травні поточного року 43 200,00

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.013 с.)