ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУРезервний капітал- це сума резервів, створених, відповідно до чинного за­конодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства та використовується для покриття можливих збитків, непередба­чених витрат й погашення боргів у випадку ліквідації товариства.

Формування резервного капіталу залежить від:

1) організаційно-правової форми суб'єкта господарювання;

2) величини статутного капіталу, розмір якого залежить від мінімальної за­робітної плати.

 

 

Зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на величину резервного капі­талу наведено на рисунку 8.8.

 

Рис. 8.8. Чинники, що впливають на розмір резервного капіталу

У таблиці 8.25 наведено порядок формування та мінімальний розмір резерв­ного капіталу акціонерних товариств і товариств з обмеженою й додатковою відповідальністю.

Суб'єкти господарювання в установчих документах можуть передбача­ти і інші розміри резервного капіталу та щорічні відрахування до нього,за умови дотримання мінімальних значень, визначених господарським законодав­ством.

Господарські товариства використовують кошти резервного капіталу на наступні цілі:покриття збитків; збільшення розміру статутного капіталу; ви­плату дивідендів за привілейованими акціями; погашення боргів у разі ліквідації товариства; покриття непередбачених витрат у випадку недостатності прибутку; інші цілі, передбачені чинним законодавством чи установчими документами то­вариства

 

Для обліку та узагальнення інформації про операції з резервним капіта­лом призначено пасивний балансовий рахунок № 43 «Резервний капітал»

(табл. 8.26).

Таблиця 8.26
Характеристика рахунка № 43 «Резервний капітал»_______

 

 

 

 

 

 

На­зва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації за операціями із резервним капіталом
На рахунку № 43 В обліковому регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
«Резервний капітал» Для узагальнен­ня інформації про стан та рух резервного капіталу Відображається використання коштів резервно­го капіталу Відображається формування та збільшення резервного капіталу Журнал 7 Рядок 1415 Балансу (форма 1); графа 6 Звіту про власний капітал

Аналітичний облік резервного капіталуведеться за його видами, джере­лами формування та напрямками використання.

У системі рахунків бухгалтерського обліку порядок відображення операцій із формування та використання коштів резервного капіталу наведено у таблиці 8.27.

Таблиця 8.27

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку Резервного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Направлено на формування (збільшення) резервного капіталу частину:    
додаткового капіталу
нерозподіленого прибутку
Використано резервний капітал на:    
збільшення зареєстрованого капіталу
погашення непокритих збитків
виплату дивідендів за привілейованими акціями

 

 

Приклад 8.7

25 липня 2008 року створене ТзОВ «Акцент», установчими документами якого передбачено:

- розмір зареєстрованого капіталу - 450 000 грн.

- резервний капітал формується у розмірі 25 % зареєстрованого капіталу;

- щорічні відрахування до резервного капіталу здійснюються у розмірі 5 % чистого прибутку.

 

 

Станом на 01 січня поточного року ТзОВ «Акцент» має наступні залишки складових власного капіталу:

1) зареєстрований капітал 450 000 грн.

2) резервний капітал 105 000 грн.

нерозподілений прибуток 65 400 грн

 

 

За підсумками поточного року Товариство отримало чистий прибуток у роз­мірі 260 000 грн.

Послідовність визначення відрахувань до резервного капіталу за звітний пе­ріод.

1. Визначаємо граничний рівень резервного капіталу

450 000,00 грн. х 0,25 = 112 500,00 грн.

2. Розраховуємо необхідну суму для повного формування резервного капі­
талу

112 500,00 грн. - 105 000,00 = 7 500,00 грн.

3. Визначаємо суму прибутку, яку можна направити на збільшення розміру
резервного капіталу за підсумками року

260 000,00 грн. * 0,05 = 13 000,00 грн. Незважаючи на те, що визначена сума прибутку, яку можна направити на збільшення резервного капіталу, становить 13 000 грн., для остаточного його формування слід спрямувати 7 500 грн.

Порядок відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку операцій, що зумовлюють зміни у складі власного капіталу, наведено у таблиці 8.28.

Таблиця 8.28

Бухгалтерські проведення з обліку Резервного капіталу

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Визначено фінансовий результат діяльності товариства (чистий прибуток) 260 000,00
Направлено частину прибутку на збільшення резервного капіталу 7 500,00
У кінці року списано суму використаного прибутку на форму­вання резервного капіталу 7 500,00

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.007 с.)