Дивідендів на збільшення розміру зареєстрованого капіталу ПАТ «Флора»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дивідендів на збільшення розміру зареєстрованого капіталу ПАТ «Флора» 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено нарахування дивідендів акціонерам Товариства 320 000,00
3 поточного рахунка перераховано дивіденди на особисті рахунки акціонерів 190 000,00
Відображено збільшення розміру зареєстрованого капіталу товариства на номінальну вартість додатково випущених акцій 130 000,00
Відображення зменшення заборгованості акціонерів за вне­сками до зареєстрованого капіталу на суму раніше нарахова­них дивідендів 130 000,00
В кінці року списано суму використаного прибутку для нараху-, вання дивідендів 320 000,00

Зареєстрований капітал акціонерних товариств може зменшуватись шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) анулювання акцій, викуплених товариством у акціонерів.

При цьому, розмір зареєстрованого капіталу може зменшуватись за та­ких умов:

- надано повідомлення про такий намір всім кредиторам акціонерного то­вариства;

- акціонерами у повному обсязі здійснено оплату за підписані акції;

- зменшення розміру зареєстрованого капіталу акціонерного товариства можливе до гранично встановленого значення.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового рокувартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від зареє­строваного капіталу, то товариство зобов'язане оголосити про зменшення такого капіталу. Якщо ж вартість чистих активів товариства є меншою за мінімальний розмір зареєстрованого капіталу, визначений нормативними документами, то таке товариство підлягає ліквідації.

Порядок відображення в обліку акціонерного товариства операцій з викупу та анулювання акцій власної емісії розглянуто у пункті 8.7.

 

 

8.2.2. Бухгалтерський (фінансовий) облік змін зареєстрованого (пайового) капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

Законом України «Про господарські товариства»суб'єктам господарюван­ня, у тому числі товариствам з обмеженою відповідальністю,надано право зміню­вати розмір зареєстрованого капіталу. Підпунктом 2 пункту 4 статті 145 Цивіль­ного кодексу України визначено, що прийняття рішення про зміну розміру зареєстрованого капіталувідноситься до виключної компетенції загальних збо­рів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Таке рішення закріплю­ється протоколом зборів учасників та вважається прийнятим, якщо за нього прого­лосували засновники, які сукупно володіють більш як 50-ма відсотками загальної кількості голосів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Збільшення розміру зареєстрованого (пайового) капіталу товариств з об­меженою відповідальністю здійснюєтьсяшляхом додаткових внесків засно­вників та реінвестування прибутку за умови внесення всіма учасниками таких товариств вкладів до зареєстрованого капіталу у повному обсязі.

У системі рахунків бухгалтерського обліку порядок відображення операцій із збільшення зареєстрованого капіталу товариств з обмеженою відповідальністю наведено у таблиці 8.5.

Таблиця 8.5 Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку збільшення

зареєстрованого (пайового)капіі алу товариств з обмеженою відповідальністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Відображено збільшення розміру зареєстрованого капіталу товариства з обмеженою відповідальністю
Засновниками товариства в рахунок погашення заборгованості до зареє­строваного капіталу внесено:    
основні засоби
інші необоротні матеріальні активи
нематеріальні активи
акції іншого суб'єкта господарювання 14,35
виробничі запаси
товари
грошові кошти до каси товариства ЗО
грошові кошти на поточний рахунок товариства
Направлено частину нерозподіленого прибутку на збільшення зареєстро­ваного капіталу товариства

Зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу товариства з обмеже­ною відповідальністю здійснюється у порядку,встановленому установчими документами, та допускається після повідомлення усіх кредиторів. На законо­давчому рівні визначено наступні основні випадки зменшення розміру зареє­строваного капіталутовариства з обмеженою відповідальністю:

 

 

1) за добровільним рішенням загальних зборів учасників товариства;

2) при неповній сплаті засновником своєї частки протягом першого року з дня реєстрації товариства;

3) якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю є мен­шою від розміру статутного капіталу;

4) вихід одного (кількох) учасників зі складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю. Засновники мають незаперечне право у будь-який час вийти із товариства незалежно від згоди інших учасників та зобов'язані не пізніше, ніж за три місяці повідомити про свій намір, якщо інше не передбачено Статутом.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій із зменшення зареєстрованого капіталу товариств з обмеженою відповідальністю наведено у таблиці 8.6.

Таблиця 8.6 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, . субрахунків
Дебет | Кредит
Облік зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу у випадку невиконання засновником зобов'язань за внесками ,,-
Відображено зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу товариства з об­меженою відповідальністю у випадку невиконання засновником зобов'язань за внесками
Облік повернення частки грошовими коштами засновнику
Відображено виникнення заборгованості перед засновником, який вибуває з товариства
Зменшено розмір зареєстрованого (пайового) капіталу на частку засновни­ка, який вибуває з товариства
Погашено зобов'язання перед засновником, який виходить з товариства:    
грошовими коштами із каси ЗО
шляхом перерахування коштів з поточного рахунка на особовий раху­нок засновника, що вибув із товариства
Облік повернення частки засновнику основними засобами
Відображено виникнення заборгованості перед засновником, який вибуває з товариства
Зменшено розмір зареєстрованого (пайового) капіталу на частку засновни­ка, який вибуває з товариства
Переведено основні засоби, що передаються засновникам при їх виході із товариства до складу «необоротних активів та груп вибуття»
Списано знос об'єктів основних засобів, переданих засновнику
Визнано дохід у сумі погодженої із засновником вартості переданих об'єктів основних засобів
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість
Списано залишкову вартість, переданих засновнику, об'єктів основних засобів
Відображено погашення заборгованості перед засновником шляхом пере­дачі об'єктів основних засобів

 

 

Приклад 8.3

ТзОВ «Долорес» зареєстроване 14 січня 2006 року із статутним капіталом 740 000 грн. У березні поточного року із товариства виходить один з його учас­ників - Дмитрик Олег Ігорович, частка якого у статутному капіталі становить 15%.

На момент виходу із складу засновників Дмитрика О.І. розмір нерозподіле­ного прибутку Товариства складає 110 000 грн. Загальними зборами учасників товариства прийнято рішення передати Дмитрику О.І. за його згодою наступні активи:

- автомобіль, справедливою вартістю 84 600 грн. Первісна вартість авто­мобіля становила 95 600 грн., а сума нарахованого зносу - 9 600 грн.;

- грошові кошти, зараховані на особовий рахунок засновника, у сумі 42 900 грн.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій про вихід засновника із ТзОВ «Долорес» наведено у таблиці 8.7.

 

 

Таблиця 8.7

Бухгалтерські проведення з обліку зменшення зареєстрованого (пайового)
капіталу при виході учасника з ТзОВ «Долорес»

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.012 с.)