ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика рахунка № 45 «Вилучений капітал» 

 

 

 

 

 

Назва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації за операціями стосовно викупу акцій власної емісії (часток)
На рахунку № 45 В обліково­му регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
«Вилучений капітал» Для обліку ви­лученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціоне­рів (засновників) з метою їх перепро­дажу, анулювання тощо Відображається фактична со­бівартість акцій власної емісії або часток, викупле­них господарським товариством у його акціонерів (учасників) Відображається вартість ану­льованих або перепроданих акцій (часток) Журнал 7 Рядок 1430 Балансу (форма 1); графа 9 Звіту про власний капітал

1. Облік вилучених акцій в акціонерних товариствах. Для обліку та уза­гальнення інформації про вилучені акції призначений субрахунок № 451 «Вилучені акції», за дебетомякого відображається фактична собівартість ви­куплених акцій власної емісії, а за кредитом- вартість анульованих чи перепро­даних акцій. Фактична собівартість викуплених акцій власної емісії складається із справедливої вартості активів, наданих в обмін на цінні папери, та витрат, без­посередньо пов'язаних з їх придбанням (комісійні, обов'язкові збори і платежі).

Емітент цінних паперів визнані доходи (втрати) від продажу, випуску або анулювання власних акцій відображає шляхом:

1) збільшення (зменшення) додатково вкладеного капіталу у межах за­лишку на субрахунку № 421 «Емісійний дохід»;

Збільшення суми, використаного у звітному періоді, прибутку при недостатності залишку на субрахунку № 421 «Емісійний дохід».

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій з викупу власних акцій наведено у таблиці 8.32.

Таблиця 8.32 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку Вилученого капіталу

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
  Облік операцій з викупу акцій власної емісії  
Відображено фактичну собівартість викуплених власних акцій 451 311
  Облік операцій з продажу викуплених акцій  
Відображено продаж раніше викуплених акцій за ціною, вищою від ціни викупу:    
фактична собівартість викуплених акцій
сума перевищення ціни продажу акцій над їх фактичною собівар­тістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відображено продаж раніше викуплених акцій за ціною, нижчою за ціну викупу:    
2Л) ціна продажу
2.2) сума перевищення фактичної собівартості викуплених акцій над ціною їх продажу:    
у сумі, що не перевищує залишок субрахунка 421
у сумі, що перевищує залишок субрахунка 421
Облік операцій з анулювання викуплених акцій
Відображено анулювання викуплених акцій:    
1.1) при перевищенні номінальної вартості акцій над ціною їх викупу:    
номінальна вартість акцій
сума перевищення номінальної вартості акцій над ціною їх викупу
1.2) при перевищенні фактичної собівартості викуплених акцій над їх номінальною вартістю:    
номінальна вартість акцій
сума перевищення ціни акцій над їх номінальною вартістю 421,443

Приклад 8.8

1. У балансі ПАТ «Сяйво» станом на 01 січня поточного року відображено залишки за наступними статтями Власного капіталу (табл. 8.33).

Таблиця 8.33 Аналітична інформація про складові Власного капіталу ПАТ «Сяйво»

№ з/п Складові Власного капіталу Сума, грн.
Зареєстрований (пайовий) капітал (150 000 простих акцій номінальною вар­тістю 70,00 гривень за акцію) 10 500 000,00
Капітал у дооцінках (емісійний дохід, отриманий товариством при первинно­му розміщенні пакета акцій за ціною 75,00 гривень за акцію) 750 000,00
Резервний капітал 55 500,00
Нерозподілений прибуток 165 000,00
Вилучений капітал (фактична собівартість викуплений акцій: 20 000 акцій ціною 75,00 гривень за акцію) 1 500 000,00

 

2. У звітному періоді Товариством здійснено операції, які вплинули на скла­дові власного капіталу:

1) продано раніше викуплені акції у кількості 17 500 штук за ціною 78,00 грн. за кожну;

2) анульовано 2 500 штук раніше викуплених акцій;

3) у відповідності до Звіту про фінансові результати чистий прибуток Това­риства склав 95 700 грн.;

У кінці звітного року Товариство здійснює відрахування до резервного капі­талу у розмірі 5 % чистого прибутку.

Наведені операції у системі рахунків бухгалтерського обліку відображено у таблиці 8.34.

 

Таблиця 8.34

Бухгалтерські проведення з обліку Вилученого та інших складових Власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Товариством продано раніше викуплені акції:      
фактична собівартість викуплених акцій 17 500 шт. х 75,00 грн. = 1 312 500 грн. 1 312 500,00
сума перевищення ціни продажу акцій над фактич­ною собівартістю 17 500 шт. х (78,00 гри. - 75,00 гри.) = 52 500 гри. 52 500,00
Анульовано товариством раніше викуплені акції:      
номінальна вартість акцій 2 500 шт. х 70,00 грн. = 175 000 грн. 175 000,00
сума перевищення фактичної собівартості викупле­них акцій над номінальною 2 500 х (75,00 - 70,00) = 12 500 12 500,00
Визначено фінансовий результат діяльності Товариства (чистий прибуток) 95 700,00 •
Направлено частину прибутку на збільшення резервного капіталу 95 700 грн. х 0,05 = 4 785 грн. 4 785,00
У кінці року списано суму використаного прибутку на формування резервного капіталу 4 785,00

2. Облік вилучених вкладів та паїв в інших господарських товариствах. Для обліку та узагальнення інформації про такі вклади (паї) призначений субрахунок № 452 «Вилучені вклади й паї», за дебетомякого відображається фактична собівартість вкладів (паїв), викуплених у засновників або пайовиків гос­подарського товариства з метою їх подальшої передачі іншим засновникам (пайо­викам) або для зменшення статутного (пайового) капіталу. За кредитомзазначено­го субрахунка відображається вартість перепроданих вкладів (паїв) або їх списання.

Господарські товариства, крім акціонерних, продаючи раніше викуплені вклади (паї) за ціною, що перевищує викупну вартість, зобов'язані отри­ману різницю віднести на збільшення залишку субрахунка № 422 «Інший вкладений капітал». У випадку перепродажураніше викуплених вкладів (паїв) за ціною нижчою від викупної вартості отриману різницю відносять на: 1) зменшення іншого вкладеного капіталу у межах залишку субрахун­ка № 422 «Інший вкладений капітал»; 2) збільшення суми, використа­ного у звітному періоді, прибутку при недостатності залишку субрахунка № 422 «Інший вкладений капітал».

Приклад 8.9

21 січня попереднього року ТзОВ «Альянс» викуплено частку у свого за­сновника з метою її подальшого перепродажу. Фактична вартість, викупленої у засновника частки, становила 114 600 грн., а номінальна (відповідно до установ­чих документів товариства) - 95 100 грн.

 

У зв'язку із тим, що викуплену частку протягом визначеного терміну не пе­репродано, то 12 січня поточного року загальними зборами засновників Товари­ства прийнято рішення анулювати таку частку та зменшити розмір зареєстрова­ного капіталу. На дату зменшення зареєстрованого капіталу залишок субрахунка № 422 «Інший вкладений капітал» становив 15 900 грн.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій із викупу вкладу у засновника наведено у таблиці 8.35.

Таблиця 8.35
Бухгалтерські проведення з обліку викупу
__________ та анулювання частки засновника ТзОВ «Альянс»_______

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
3 поточного рахунка сплачено кошти за викуплену частку засновника 114 600,00
Відображено зменшення розміру зареєстрованого капіталу Товариства 95 100,00
Відображено списання різниці між фактичною та номіналь­ною вартістю викупленого вкладу засновника: 114 600 грн. - 95 100 грн. = 19 500 грн.      
у межах залишку субрахунка 422 «Інший вкладений капітал» 15 900,00
у сумі перевищення залишку субрахунка 422 «Інший вкладений капітал» 19 500 грн. - 15 900 грн. = 3 600 грн. 3 600,00
В кінці року списано використаний прибуток 3 600,00

Приклад 8.10

ТзОВ «Квітучий» викупило частку у свого засновника з метою її подальшого перепродажу. Фактична вартість викупленої частки становила 64 000 грн., а но­мінальна - 87 600 грн. Після закінчення терміну, відведеного для перепродажу викупленого вкладу зборами засновників Товариства прийнято рішення анулю­вати такий вклад та зменшити розмір зареєстрованого капіталу.

Порядок відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку операцій із викупу вкладу у засновника наведено в таблиці 8.36.

Таблиця 8.36
Бухгалтерські проведення з обліку викупу
_________ та анулювання частки засновника ТзОВ «Квітучий»
______

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
3 поточного рахунка сплачено кошти за викуплену частку засновника 64 000,00
Відображено зменшення розміру зареєстрованого капіталу Товариства 87 600,00
Відображено суму перевищення номінальної вартості вкла­ду засновника над фактично викупленою вартістю 87 600 грн. -64 000 грн. = 23 600 грн. 23 600,00

 

 

РОЗДІЛ 9

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

(ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК

НЕОПЛАЧЕНОГО

КАПІТАЛУ

 

засновників та теорії і практики відображення у системі рахунків бухгалтер­ського обліку операцій з виникнення й погашення заборгованості засновників за внесками до зареєстрованого капіталу

Об'єктом вивчення розділує процес обліку неоплаченого капіталу та роз­рахунків із засновниками за внесками до зареєстрованого капіталу суб'єктів гос­подарювання

У розділі 9 розглядаються наступні питання:

9.1. Види та характеристика господарських товариств. Порядок внесення засновниками вкладів до зареєстрованого капіталу

9.2. Формування та облік неоплаченого капіталу в акціонерних товариствах

9.3. Бухгалтерський (фінансовий) облік неоплаченого капіталу у товари­ствах з обмеженою відповідальністю

Ключові терміни розділу:

Капітал, зареєстрований капітал, неоплачений капітал, акціонерні товари­ства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою від­повідальністю, повні та командитні товариства, засновники, акції, вклади

 

Після вивчення розділу 9 студенти повинні знати:

основні вимоги до оформлення установчих документів господар­ських товариств; порядок формування зареєстро­ваного капіталу товариств різних форм господарювання; порядок погашення заборгованості засновниками за внесками до за­реєстрованого капіталу товариств; економічну сутність та порядок облікового відображення неоплаче­ного капіталу;

методику узагальнення інформації про неоплачений капітал в обліко­вих регістрах та звітності

Після вивчення розділу 9 студенти повинні вміти:

класифікувати господарські това­риства за різними організаційно-правовими формами власності; документально оформляти розра­хунки з учасниками за внесками до зареєстрованого капіталу; відображати в обліку операції з формування неоплаченого капіта­лу господарських товариств; обліковувати розрахунки із засно­вниками за внесками до зареєстро­ваного капіталу суб'єктів господа­рювання;

відображати інформацію про нео­плачений капітал в облікових регі­страх та у фінансовій звітності

 

 

ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.011 с.)