Після вивчення розділу 8 Після вивчення розділу 8Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Після вивчення розділу 8 Після вивчення розділу 8студенти повинні знати: студенти повинні вміти:

- основні вимоги нормативних до- - класифікувати власний капітал
кументів щодо регулювання порядку в залежності від джерела його
формування та змін складових власно- формування;
го капіталу; У відображати зміни зареє-

-/ економічну сутність, склад та дже- строваного капіталу у системі рахунків рела формування власного капіталу; бухгалтерського обліку;

-характеристику рахунків, призна- -обліковувати операції, зумовлені чених для обліку власного капіталу; формуванням та змінами інших

•- методику обліку складових влас- складових власного капіталу;
ного капіталу; - визначати та відображати у

-порядок розкриття інформації системі рахунків бухгалтерського обліку
про складові власного капіталу у фінан- результат діяльності підприємств;
совій звітності - узагальнювати інформацію про

власний капітал в облікових регістрах та у фінансовій звітності

 

8.1. ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Власний капітал є основним джерелом утворення господарських засо­бів та підґрунтям процесу створення й подальшої діяльності підприємства.

Такий капітал забезпечує фінансування господарської діяльності товариства та виступає гарантією прав, з одного боку, власників, а з іншого - кредиторів у частині погашення заборгованості перед ними.

На початковому етапі діяльності будь-якого суб'єкта господарювання власний капітал визначається як стартовий та відповідає вартості внесе­них засновниками ресурсів у господарську діяльність підприємства.Тому на даному етапі головне балансове рівняння має вигляд:

А=ЗК (8/1)

де: А - активи;

ЗК- статутний капітал.*

В подальшому,здійснюючи фінансово-господарську діяльність, підпри­ємства вступають у різноманітні розрахункові взаємовідносини з іншими юри­дичними та фізичними особами, що зумовлює утворення зобов'язань (боргів). На розмір власного капіталу суб'єктів господарювання впливають операції із: 1) визнання доходів і витрат та, як наслідок, формування фінансового результату діяльності підприємства у вигляді прибутку чи збитку; 2) додаткових внесків засновників понад величину зареєстрованого статутного капіталу; 3) переоцін­ки матеріальних та нематеріальних необоротних активів; 4) одержання об'єктів необоротних активів на безоплатній основі; 5) розподілу отриманого прибутку тощо. Внаслідок здійснення наведених операцій поряд із статутним утво­рюються інші складові власного капіталу, а балансове рівняння матиме ви­гляд:

А = ВК + З (8.2)

де: ВК - власний капітал;

З - зобов'язання.

Із наведеного рівняння можна вивести рівняння, яке відображатиме величи­ну власного капіталу:

А=А-3 (8.3)

Відповідно до вимог НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт­ності» власний капітал [97]- це частина в активах підприємства/установи, що залишається після вирахування зобов'язань. З наведеного визначення випливає, що з позиції бухгалтерського обліку власний капітал є чистими активами,вираженими у грошовій оцінці тобто сукупністю майнових засобів, призначе­них для забезпечення господарської діяльності підприємства. Сутність власного капіталу проявляється через його функції (рис. 8.1).

 

 

 

Рис. 8.1. Функції власного капіталу У залежності від джерела формування власний капітал поділяється на вкладений і накопиченийта коригується на суму неоплаченого й вилученого капіталу.

1. Вкладений (інвестований) капіталформується у вигляді внесених за­
сновниками активів (паїв) в обмін на корпоративні права. До такого капіталу
належать:

- зареєстрований капітал- це зафіксована в установчих документах за­гальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;

- пайовий капітал- це сума пайових внесків членів спілок та інших під­приємств, що передбачена установчими документами;

- додатково вкладений капітал- це сума, на яку вартість реалізації ви­пущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а також вартість вне­сених засновниками активів понад зазначений в установчих документах розмір статутного капіталу.

2. Накопичений капіталформується у результаті ефективної діяльності то­
вариства. До такого капіталу належать:

- нерозподілений прибуток- це сума прибутку, яка залишається у роз­порядженні товариства після використання частини такого прибутку на цілі, визначені установчими документами; непокритий збиток- це зби­ток, який підлягає погашенню у майбутніх періодах;

- інший додатковий капітал- це капітал, сформований у вигляді без­оплатно отриманих необоротних активів, переоцінки об'єктів необорот­них активів, безповоротно одержаної фінансової допомоги тощо;

- резервний капітал- це сума резервів, створених за рахунок нерозподі­леного прибутку.

3. Коригуючий капіталзменшує розмір власного капіталу. До коригуючого
капіталу належать:

- неоплачений капітал- це сума заборгованості засновників за внесками
до статутного капіталу господарських товариств;

 

 

вилучений капітал- це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його засновників.

У фінансовій звітності сума неоплаченого та вилученого капіталу на­водиться у дужках і вираховуються при визначенні підсумку власного капі­талу.Структуру власного капіталу, в залежності від джерела його формування, наведено на рисунку 8.2.

 

Рис. 8.2. Складові власного капіталу

 

За журнальною формою обліку для узагальнення інформації про влас­ний капітал призначений Журнал 7 «Облік власного капіталу та забезпе­чення зобов'язань», у якому відображаються операції про зміні складових власного капіталу підприємства.

До журналу 7 відкриваються відомості 7.1 та 7.2, у яких накопичуються аналітичні дані щодо додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку (непо­критого збитку) відповідно. В кінці звітного місяцякредитові обороти із відо­мостей аналітичного обліку 7.1 та 7.2 за рахунками № 42 «Додатковий капітал» й№ 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» переносяться до граф 5 та 7 журналу 7.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБЛІК

ЗМІН ЗАРЕЄСТРОВАНОГО* КАПІТАЛУ

ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

 

Зареєстрований капіталвідображає сукупність вкладів, внесених засно­вниками при створенні та забезпеченні наступної діяльності товариства в обмін на корпоративні права. У Цивільному кодексі України зареєстрований капі­тал визначено як суму внесків засновників господарського товариства, що визначає мінімальний розмір майна господарського товариства й гарантує інтереси його кредиторів.

Для узагальнення інформації про стан та зміни розміру зареєстрованого капіталу призначено пасивний балансовий рахунок № 40 «Зареєстрований капітал»,характеристику якого наведено у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1
Характеристика рахунка № 40 «Зареєстрований капітал»__

Аналітичний облік статутного капіталуведеться за видами капіталу у роз­різі засновників, учасників, акціонерів господарського товариства.

Залишок рахунка № 40 «Зареєстрований капітал»має відповідати розмі­ру статутного капіталу, зафіксованого в установчих документах господарського товариства. Зміни розміру статутного капіталу здійснюються після внесення від­повідних змін до установчих документів товариства, що є підставою для відо­браження інформації на рахунку № 40 «Зареєстрований капітал». За інформа­цією про розмір зареєстрованого капіталу, відображеного у зареєстрованих установчих документах у бухгалтерському обліку необхідно відобразити:

1) за кредитом рахунка № 40 «Зареєстрований капітал»- формування статутного капіталу товариства;

2) за дебетом рахунка № 46 «Неоплачений капітал»- утворення заборго­ваності засновників за внесками до зареєстрованого капіталу товариства.

У відповідності до чинного законодавствастатутний капітал господар­ських товариств підлягає сплаті учасниками до закінчення першого року з дня державної реєстрації таких товариств. Зазначені операції зумовлюють погашен­ня заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу. За умови

* Рахунок № 40 «Статутний капітал»отримав назву «Зареєстрований (пайовий) капітал».На­каз Мінфіну України від 27.06.2013 р. №627. Станом на 05.08.13 р. офіційно не опубліковано.

 

повної оплати всіх раніше випущених акцій чи повного внесення учасни­ками своїх вкладів зареєстрований капітал буде повністю оплачений, що надасть право у майбутньому змінювати його розмір. Такі зміни відобража­ються у бухгалтерському обліку після перереєстрації установчих документів товариства та визначення у них нового розміру зареєстрованого капіталу.

 

8.2.1. Бухгалтерський (фінансовий) облік змін зареєстрованого капіталу акціонерних товариств

 

Здійснюючи фінансово-господарську діяльність, акціонерне товариство має правозмінювати величину статутного капіталу. Для таких товариств поря­док збільшення (зменшення) розміру зареєстрованого капіталу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Чинним зако­нодавством визначено наступні умови збільшення розміру зареєстрованого капіталу акціонерних товариств:

1) на момент прийняття рішення про збільшення зареєстрованого капіталу усі раніше випущені акції оплачені його учасниками (акціонерами) за ціною, не нижчою від номінальної вартості таких акцій;

2) збільшення величини зареєстрованого капіталу акціонерного товариства не допускається для покриття збитків чи при наявності раніше викупле­них акцій;

3) оплату акцій акціонерами забороняється здійснювати за рахунок коштів, отриманих з бюджету, у кредит або під заставу.

Джерелами збільшення розміру зареєстрованого капіталу акціонерного товариства можуть бути:

1) додаткові внески акціонерів- здійснюються шляхом додаткової емісії акцій, за існуючою номінальною вартістю. Учасники додаткові вклади вносять у розмірі та строк, визначені загальними зборами акціонерів гос­подарського товариства;

2) реінвестиція дивідендів- проводиться шляхом збільшення номіналь­ної вартості акцій, які належать акціонерам товариства, на дату початку строку виплати дивідендів. Таке збільшення можливе за умови попере­дньо прийнятого загальними зборами акціонерів рішення про затвер­дження річних результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку;

3) спрямування прибутку товариства до зареєстрованого капіталу-здійснюється шляхом направлення частини нерозподіленого між засно­вниками (учасниками, акціонерами) прибутку на збільшення зареєстро­ваного капіталу.

Порядок відображення у системі рахунків бухгалтерському обліку інформа­ції про збільшення зареєстрованого капіталу акціонерних товариств наведено у таблиці 8.2 та на рисунку 8.3.

 

 

Таблиця 8.2 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку збільшення

 

 

 

 

 

  зареєстрованого капіталу акціонерних товариств  
№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
Облік збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок додаткових внесків засновників
Відображено збільшення розміру зареєстрованого капіталу акціо­нерного товариства
Відображено погашення заборгованості засновників за внесками до зареєстрованого капіталу за номінальною вартістю акцій 10,11,12, 14, 20, 28, 30,31,35
Визнано емісійний дохід у сумі перевищення ціни продажу влас­них акцій над їх номінальною вартістю 10,11,12, 14, 20, 28, 30,31,35
Облік збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів
Нараховано персоніфіковані дивіденди за привілейованими акціями
Збільшено розмір зареєстрованого капіталу акціонерного товари­ства на номінальну вартість додатково випущених акцій власної емісії
Визнано емісійний дохід у сумі перевищення ціни продажу влас­них акцій над їх номінальною вартістю
Відображено зменшення заборгованості акціонерів за внесками до зареєстрованого капіталу товариства на суму раніше нарахова­них дивідендів
Облік збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок конвертації облігацій в акції власної емісії
Збільшено розмір зареєстрованого статутного капіталу
Визнано емісійний дохід у сумі перевищення ціни продажу влас­них акцій над їх номінальною вартістю
Відображено обмін облігацій на акції власної емісії:    
терміном погашення понад 12 місяців
терміном погашення протягом 12 місяців

 


 

 

Рис. 8.3. Порядок облікового відображення збільшення зареєстрованого капіталу

Акціонерних товариств

Приклад 8.1

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Новий шлях» прийнято рішення про збіль­шення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків. Керівництвом Това­риства зареєстровано інформацію про додаткову емісію та передоплату 120 000 акцій номінальною вартістю 1,50 грн. ПАТ «Новий шлях» отримало грошові кошти на по­точний рахунок за продаж випущених акцій в кількості 120 000 акцій за ціною 1,80 грн. В системі рахунків бухгалтерського обліку ПАТ «Новий шлях» операції із збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок додаткових внесків засновників відображено у таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 Бухгалтерські проведення з обліку збільшення зареєстрованого капіталу ПАТ «Новий шлях» за рахунок додаткових внесків засновників

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено збільшення розміру зареєстрованого капіталу за рахунок додаткової емісії акцій 120 000 акцій х 1,50 грн. = 180 000,00 грн. 180 000,00
На поточний рахунок отримано грошові кошти від акціонерів за продаж акцій:      
за номінальною вартістю 120 000 акцій х 1,50 грн. = 180 000,00 грн. 180 000,00
у сумі перевищення ціни продажу над номінальною вартістю 120 000 акцій х (1,80 грн. - 1,50 грн.) = 36 000,00 грн. 36 000,00;

 

 

Приклад8.2

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Флора» прийнято рішення про нараху­вання дивідендів у сумі 320 000 грн., які спрямовуються на:

1) виплату акціонерам - 190 000 грн.;

2) збільшення розміру зареєстрованого капіталу товариства - 130 000 грн. У системі рахунків бухгалтерського обліку операції з нарахування дивідендів та

збільшення розміру зареєстрованого капіталу ПАТ «Флора» відображено у таблиці 8.4.

Таблиця 8.4 Бухгалтерські проведення з обліку нарахування та реінвестуванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.013 с.)