Характеристика рахунка № 69 «Доходи майбутніх періодів»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика рахунка № 69 «Доходи майбутніх періодів» 

 

 

 

 

 

Назва та но­мер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації про доходи майбутніх періодів
На рахунку № 69 В об­ліковому регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
«Доходи майбутніх періодів» Для обліку одер­жаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у май­бутніх звітних періодах Відображається списання доходів майбутніх періодів на відповідні рахунки обліку доходів Відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів Розділ II Журналу 3 Рядок 1665 Балансу (форма 1)

Аналітичний облік доходів майбутніх періодівведеться за їх видами, дата­ми утворення та визнання доходами звітного періоду.

З метою узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів за жур­нальної форми обліку призначено журнал 3 «Облік розрахунків, довгостро­кових та поточних зобов'язань» та журнал 6 «Облік доходів і результатів діяльності».Первісно визнанні суми доходів майбутніх періодів, що отримані у звітному місяці відображаються у графі 11 другого розділу журналу 3. При цьо­му, доходи майбутніх періодів відображаються за джерелами їх отримання: 1) у рядку 6, наводяться платежі, одержані готівкою (Дт pax. № ЗО 1С pax. № 69); 2) у рядку 7, наводяться платежі, одержані безготівковим шляхом (Дт pax. № 31 Кт pax. № 69); 3) у рядку 18, наводиться сума визнаної поточної дебіторської забор­гованості (Дт pax. № 37 1С pax. № 69). Загальна сума визнаних доходів майбутніх періодів, яка є кредитовим оборотом рахунка № 69 відображається у рядку 19 журнала 3 «Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань».

Списання на основі бухгалтерської довідки частини доходів майбут­ніх періодів, що підлягає відображенню у складі доходів звітного пері­оду наводиться у рядку 9 журналу 6 «Облік доходів і результатів діяль­ності»:1) у графі 3, відображається включення частини доходів майбутніх періодів до складу доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (Дтрах. № 69 1С pax. № 70); 2) у графі 7, відображається включення частини до­ходів майбутніх періодів до складу інших доходів звичайної діяльності (Дтрах. № 69 Ктрах. № 74); 3) у графі 8, відображається включення частини доходів майбутніх періодів до складу надзвичайних доходів (Дтрах. № 691С pax. № 75). Загальна сума визнаних доходів звітного періоду за виконаними зобов'язаннями відображається у графі 11 журнала 6 «Облік доходів і результатів діяльності

 


 

 

6.2.1. Бухгалтерський (фінансовий) облік одержаних авансових платежів за здані в оренду необоротні активи

Майнові відносини між орендодавцем та орендарем з приводу передачі активів у користування регулюються договором оренди.Укладаючи такий договір орендодавець та орендар зобов'язані погодити між собою: предмет і об'єкт оренди; строк дії договору; орендну плату з урахуванням її індексації; порядок відновлення активів, наданих в оренду; умови та порядок повернен­ня орендованого майна тощо. До договору оренди додаються акт приймання-передачі орендованого майна, розрахунок орендної плати та графік орендних платежів.

Господарським законодавством передбачено,що орендар сплачує орен­додавцю орендну платунезалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди, у протилежному ви­падку таку плату необхідно визначити з урахуванням споживчої якості речі та ін­ших обставин, які мають істотне значення. На підприємствах недержавної фор­ми власності розмір орендної плати визначається з урахуванням індексу інфляції яку орендар вносить орендодавцю у грошовій, натуральній чи змішаній формі.

В залежності від умов передачі майна в оренду у бухгалтерському обліку орендодавця нарахована орендна плата за користування об'єктом операцій­ної оренди включається до складу доходів операційної діяльності. П(С)БО 14 «Оренда» [57] визначено, що дохід від операційної орендивизнається ін­шим операційним доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній осно­ві протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди. У відповідності до наведеного дохід від операційної оренди відображається за кредитом субра-хунка № 713 «Дохід від операційної оренди активів».Водночас, роз'ясненням Міністерства фінансів України розтлумачено, що дохід від операційної оренди, який зумовлений операціями основної діяльності підприємства, відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку [31] відображається за кредитом субрахунка № 703 «Дохід Від реалізації робіт і послуг».

При одержані від орендаря попередньої оплати за здані в оренду необорот­ні активи до складу доходу звітного періоду відноситься тільки сума орендної плати, що нарахована у звітному періоді, а решта суми - включається до складу доходів майбутніх періодів.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій із одержання та оподаткування орендної плати наведено у таблиці 6.3.

 

 

іаолиця o.j
Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку одержання авансових
_________ платежів за здані в оренду необоротні активи___________

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Облік авансових платежів за об'єкти операційної оренди, що є основною операційною діяльністю підприємства
За здані в оперативну оренду необоротні активи отримано авансові пла­тежі:    
до каси
на поточний рахунок
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість
Визнано дохід основної операційної діяльності від здачі необоротних активів в операційну оренду
Списано податкове зобов'язане за податком на додану вартість
Облік авансових платежів за об'єкти операційної оренди, що є іншою операційною діяльністю підприємства
За здані в оперативну оренду необоротні активи отримано авансові пла­тежі:    
до каси
на поточний рахунок
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість
Визнано дохід іншої операційної діяльності від здачі необоротних активів в операційну оренду
Списано податкове зобов'язане за податком на додану вартість

Податковим кодексом України [52] передбачено, що передача майна в оперативний лізинг (оренду),а також повернення такого майна орендодавцю не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Водночас, об'єктом оподаткування податком на додану вартість за основною ставкою є вартість на­даних послуг (тобто сума орендних платежів) у межах договору оперативної оренди, за умови, що місце постачання послуг з оперативної оренди розташо­ване на митній території України. Таким чином, орендодавець зобов'язаний нарахувати податкове зобов'язання за податком на додану вартість за опе­раціями з орендної палати за подією, що відбулась раніше:

- або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок плат­ника податку як оплата послуг, що підлягають постачанню, а в разі по­стачання послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

- або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Приклад 6.1

03 січня поточного року ТзОВ «Дунай» з орендарем уклало договір оренди офісного приміщення терміном на один рік.

 

Умови договору оренди:

1) щомісячна сума орендної плати становить 26 100 грн., в т.ч. ПДВ;

2) 25 грудня попереднього року орендар сплачує на поточний рахунок ТзОВ «Дунай» передоплату за здане в оренду приміщення офісу за 12 місяців.

Порядок відображення в обліку ТзОВ «Дунай» операцій за здане в оренду приміщення офісу наведено в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4
Бухгалтерські проведення з обліку доходів майбутніх періодів
_________________________ ТзОВ «Дунай»
________________________

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
На поточний рахунок Товариства отримано грошові кошти за передоплату за здане в оренду приміщення офісу 26 100 грн. х 12 міс. = 313 200 грн. 313 200,00
Відображено податкове зобов'язання за податком на до­дану вартість 313 200 грн. х 20% /120% = 52 200 грн. 52 200,00
Визнано інший операційний дохід від здачі офісного при­міщення в операційну оренду 313 200 грн.: 12 міс. = 26 100 грн. 26100,00*'
Списано податкове зобов'язане за податком на додану вартість 26 100 грн. х 20%/120% =4 350 грн. 4 350,00*
Списано на фінансовий результат дохід від операційної оренди активів 21 750,00*
* Бухгалтерські проведення 3-5 відображаються щомісячно протягом наступних 11 місяців поточ­ного року

6.2.2. Бухгалтерський (фінансовий) облік одержаної передпла­ти на газети, журнали, періодичні та довідкові видання

Підготовку й випуск періодичного друкованого видання здійснює видавець, яким може бути як фізична, так і юридична особа. Порядок організації та про­вадження видавничої діяльності, розповсюдження видавничої продукції, а також умови взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи визначає Закон України «Про видавничу справу» [8].У відповідності до даного норма­тивного документа видавництвомвизначено спеціалізоване підприємство, осно­вним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Кошти, отримані від продажу друкованої продукції виступають основним джерелом формування фінансових ресурсів видавництв.Розповсюдження періодичних друкованих видань здійснюється шляхом оформлення передплати, замовлення тиражів уроздріб, експедирування, перевезення, оброблення, достав­ления та вручення видань передплатнику, продаж видань уроздріб.

Видавничі підприємства дохід від реалізації поліграфічної продукції ви­знають у момент її продажу,тобто після передачі відповідного тиражу перед-

 

платникам. Сума визнаного доходу відображається за кредитом субрахунка № 701 «Дохід від реалізації готової продукції».Водночас, операції з отримання грошових коштів за передплатою до виходу чергового номера відображаються як доходи майбутніх періодів.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій із одержання передплати на газети, журнали, періодичні та довідкові видання наведено у таблиці 6.5.

Таблиця 6.5

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку одержання передплати
________ на газети, журнали, періодичні та довідкові видання_____

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Отримано передоплату на газети, журнали, періодичні та довідкові ви­дання:    
до каси
на поточний рахунок
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість*
Визнано дохід основної операційної Діяльності від реалізації газет, журна­лів, періодичних та довідкових видань
Відображено собівартість реалізованих за передоплатою газет, журналів, періодичних та довідкових видань
Списано податкове зобов'язане за податком на додану вартість*
* Бухгалтерські проведення 2 та 5 відображаються за умови реалізації друкованої продукції, що підлягає оподаткуванню у загальновстановленому порядку

Перехідними положеннями Податкового кодексу України передбачено, що до 01 січня 2015 року, звільняється від оподаткування прибуток видав­ництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії,отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім про­дукції еротичного характеру. При цьому, розповсюдження видавничої продукції оподатковується на загальних підставах.

Також зазначеним нормативним документом передбачено, що звільняються від оподаткування податком на додану вартістьоперації з: постачання (пе­редплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та кни­жок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови,доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України. Листом Державної Податкової Адміністрації України від 29.08.2011 року № 23177/7/15-3417-26 надано роз'яснення про те, що опера­ції з ввезення на митну територію Українита операції з постачання на митній території України періодичних видань друкованих засобів масової інформації, книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників від оподат­кування податком на додану вартість не звільняються, якщо такі товари не мають статусу товарів вітчизняного виробництва.

 

 

Приклад 6.2

Видавнича компанія здійснює підписку на журнал, місячна вартість перед­плати за який становить 45,00 грн. Собівартість одного номера журналу складає 20,50 грн.

Компанією отримано грошові кошти за передплату журналу: 1) в січні по­точного року за перший квартал у сумі 661 500 грн.; 2) в березні поточного року за другий квартал у сумі 688 500 грн. Порядок відображення в обліку видавничої компанії операцій з передплати журналу у першому кварталі поточного року на­ведено в таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 Бухгалтерські проведення з передплати на періодичні видання

У першому кварталі

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
На поточний рахунок видавничої компанії отримано грошові кошти за передоплату журналу на перший квартал 661 500,00
Визнано Дохід основної операційної діяльності від реалізації номерів журналу, випущених у січні 220 500,00*
Відображено собівартість реалізованих за передоплатою журналів 100 450,00*
Списано на фінансовий результат операційної діяльності: \    
дохід від реалізації журналів 220 500,00*
собівартість реалізованих журналів 100 450,00*
На поточний рахунок видавничої компанії отримано грошові кошти за передоплату журналу на другий квартал 688 500,00
* Бухгалтерські проведення 2-4 відображаються щомісячно протягом наступних місяців першого кварталу поточного року

Суб'єкти видавничої справи можуть укладати угоди на розповсюдження періодичних видань з фізичними і юридичними особами,яким надано право здійснювати розповсюдження друкованих видань. Залучаючи до підписки пе­редплатні агентства необхідно укласти договір передплати, відповідно до якого видавець доручає розповсюджувачу здійснювати операції з продажу (передпла­ти) й доставки (на всіх етапах) періодичних друкованих видань. Передплата на такі видання проводиться у відповідності до Каталогів періодичних друкованих видань, які формуються розповсюджувачами на підставі укладених договорів з видавцями. Оплата за періодичні друковані видання здійснюється готівкою у національній валюті України або шляхом безготівкового розрахунку.

У відповідності до укладеного договору у агентства виникатиме зобов'язання здійснювати підписку на друковану продукцію за дорученням видавництва та направляти замовлення з передплати редакціям (видавцям). За наслідками про­ведених операцій агентство зобов'язане надати звіт та перерахувати грошові ко­шти на рахунок видавництва за вирахуванням своєї винагороди.

Видавництво визнає дохід від реалізації друкованої продукції на повну вар­тість оформленої агентством передплати за кредитом субрахунка № 701 «Дохід

 

 

від реалізації готової продукції»,а суми надходжень за агентськими догово­рами відображаються за дебетом субрахунки № 704 «Вирахування з доходу».

 

6.2.3. Бухгалтерський (фінансовий) облік наперед отриманої

виручки від продажу квитків автотранспортними

підприємствами

 

Організаційні засади діяльності автомобільного транспорту регулює За­кон України «Про автомобільний транспорт»,який:

- визначає основні правові та організаційні основи державного регулюван­ня у сфері перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- установлює вимоги до перевізників, водіїв і транспортних засобів щодо забезпечення безпеки перевезень та екологічної безпеки;

- визначає систему державного контролю, права, обов'язки, відповідаль­ність державних органів виконавчої влади та перевізників за порушення міжнародних договорів і законодавства України.

Статтею 32 Закону України «Про автомобільний транспорт» [4] вста­новлено, що відносини автомобільного перевізника, який здійснює пере­везення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, із власниками автостанцій визначаються договором.Предметом такого догово­ру є надання послуг та виконання робіт, пов'язаних з відправленням і прибуттям пасажирів. У свою чергу, договірні відносини на перевезення пасажирів регу­люються договором на продаж квитків і надання автостанційних послуг. Цей договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка на право проїзду, а для осіб, які користуються правом пільгового проїзду - з моменту по­садки в автобус.

У відповідності до укладених договорів перевізники здійснюють самостійно продаж квитків або через автостанції чи агентства з продажу квитків. Укладаючи договір доручення на реалізацію квитків автостанція від імені і за дорученням перевізника здійснює реалізацію транспортних послуг шляхом продажу проїз­них квитків. Після закриття на автостанції квитково-касової відомості та за умо­ви відсутності у населеному пункті автостанції або агентства з продажу квитків продаж квитків може здійснюватися безпосередньо водієм автобусу.

Квиток на проїзд- це документ установленої форми, який підтверджує факт укладення договору перевезення. Вартість квитка- це сума, що склада­ється з вартості проїзду автобусом, автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої).

У міру реалізації проїзних квитків касир на кожний рейс формує відомість на продаж квитків, яку закриває після відправлення транспортного засобу, а отри­ману виручку здає до каси автостанції із оформленням прибуткового касового ордера типової форми № КО-1. Бухгалтер (касир) автостанції отримані кошти від продажу квитків за вирахуванням комісійної винагороди виплачує представ­нику перевізника або зараховує на його поточний рахунок. Таким чином, дохід основної операційної діяльності перевізника формується за даними прода-

 

 

них проїзних квитків.Ціна таких квитків залежить від затверджених тарифів на пасажирські перевезення та включених до вартості проїзду страхового збору з пасажира за страхування від нещасних випадків на транспорті, автостанційного збору та податку на додану вартість.

У відповідності до чинного законодавства страхування пасажирів на транспорті в Україні є обов'язковим.При цьому, застрахованими вважаються пасажири з моменту оголошення посадки в автобус або інший транспортний засіб до моменту завершення поїздки. Пунктом 3 Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті [83] визна­чено, що страховий платіж за обов'язковим особистим страхуванням від нещасних випадків на транспорті утримується з пасажира перевізником,який діє від імені страховика за винагороду на підставі договору доручення на лініях залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного та елек­тротранспорту на міжобласних і міжміських маршрутах у межах однієї області, Автономної Республіки Крим у розмірі до 1,5 відсотка вартості проїзду, на маршрутах приміського сполучення - до 3 відсотків.

Перевізник за операціями з надання транспортних послуг базу оподатку­вання за податком на додану вартістьвизначає виходячи з договірної (контр­актної) вартості, але не нижче звичайних цін з урахуванням загальнодержавних податків та зборів окрім податку на додану вартість. Податковим Кодексом України [52] передбачено, що збір на обов'язкове страхування від нещас­них випадків на транспорті,одержаний від пасажирів перевізниками на під­ставі агентського договору зі страховою компанією, не є об'єктом обкладання податком на додану вартість. Водночас, підпунктом 197.1.8 Кодексу визначено, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з по­стачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.

Автотранспортні підприємства визнають дохід основної операційної ді­яльності після завершення технологічних операційіз здійснення пасажир­ських перевезень. Підставою для визнання такого доходу є належним чином оформлені товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (наданих по­слуг), реєстри проданих квитків тощо. Визнані доходи від наданих послуг з перевезень пасажирів та доставки вантажу обліковують за кредитом субра-хунка № 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг»у розрізі відповідних аналі­тичних рахунків. Автотранспортні підприємства суму отриманих коштіввід продажу квитків за попередньою оплатою чи проїзних квитків, дія яких припа­дає на наступні звітні періоди відображають у бухгалтерському обліку як доходи майбутніх періодів - за кредитом рахунка № 69 «Доходи майбутніх періодів».

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку перевізника

 

операцій із визнання доходів майбутніх та звітних періодів наведено у таблиці 6.7.

 

Таблиця 6.7 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку отримання виручки від продажу квитків автотранспортними підприємствами

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Отримано грошові кошти до каси автотранспортного підприємства за по­передній продаж Квитків (проїзних квитків)
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість
Визнано дохід від продажу квитків (проїзних квитків)
Списано податкове зобов'язане за податком на додану вартість
Відображено суму страхового збору
Відображено собівартість наданих послуг з перевезення
Списано на фінансовий результат операційної діяльності:    
чистий дохід від надання транспортних послуг
вирахування з доходу
собівартість транспортних послуг

 

Приклад 6.3

Автотранспортне підприємство «Швидкість» виконує перевезення пасажирів за маршрутами приміського та міжміського сполучення. У вересні поточного року автотранспортним підприємством отримано до каси виторг за попередній продаж квитків у сумі 99 600 грн., до складу якого входять:

1) обов'язковий страховий збір за страхування від нещасних випадків на транспорті - 2 490 грн.;

2) податкове зобов'язання за податком на додану вартість:

3)

4) У звітному періоді собівартість транспортних послуг з перевезення пасажи­рів становила 51 250 грн. Порядок відображення в обліку Автотранспортного підприємства «Швидкість» операцій з попереднього продажу квитків наведено в таблиці 6.8.

5) Таблиця 6.8 Бухгалтерські проведення з попереднього продажу квитків автотранспортним підприємством «Швидкість»

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Отримано грошові кошти до каси Автотранспортного підпри­ємства за попередній продаж квитків 99 600,00

 

Продовження табл. 6.8

 

 

 

Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість 16 185,00
Визнано дохід від продажу квитків (проїзних квитків) 99 600,00
Списано податкове зобов'язане за податком на додану вартість 16 185,00
Відображено суму страхового збору 2 490,00
3 поточного рахунка перераховано страховий збір 2 490,00
Відображено собівартість наданих послуг з перевезення 51 250,00
Списано на фінансовий результат операційної діяльності:      
чистий дохід від надання транспортних послуг 99 600,00 грн. - 16 185,00 грн. = 83 415 гри. 83 415,00
вирахування з доходу 2 490,00
собівартість транспортних послуг 51 250,00

6.2.4. Облік наперед отриманої виручки від продажу квитків театрально-видовищними підприємствами

Театрально-видовищні підприємства належать до закладів культури, основою функціонування яких є творча,інформаційна, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, демонстрування і популяриза­цію культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян. Правову базу діяльності таких закладів визначає Закон України «Про культуру» [18],яким передбачено, що право створювати заклади культури з метою провадження діяльності у сфері культури мають юридичні та фізичні особи самостійно або з використанням будь-яких форм посередництва у цій сфері у визначеному законо­давством порядку.

Театрально-видовищні підприємства можуть бути утворені за будь-якої ор­ганізаційно-правової форми власності у вигляді театрів, концертних організа­цій, філармоній, культурних центрів, клубних закладів, кінотеатрів, цирків тощо. У відповідності до чинного законодавства приватні заклади культури фі­нансуються їх засновниками, а некомерційні - за рахунок коштів держав­ного та місцевих бюджетів.

Важливим джерелом формування ресурсів театрально-видовищних під­приємств є отримані до кас або зараховані на поточні рахунки грошові ко­шти від продажу квитків чи абонементів на відвідування концертів, вистав та інших заходів. Квиткомє документ, що підтверджує право особи на одно­разове відвідування заходу, а абонементом- документ, що підтверджує право особи на відвідування кількох заходів підприємства, організації, установи куль­тури із зазначенням періоду дії. Ціною квитка (абонемента) є вартість від­відування заходу (кількох заходів), встановлена наказом керівникапідпри­ємства, організації, установи культури для окремого заходу або на тривалий час відповідно до схеми розподілу місць глядацької зали за ціновими категоріями, що зазначається на квитку (абонементі) друкарським способом або спеціальним штампом у гривнях.

 

 

Достовірність обліку надходження коштів від продажу квитків (абонементів) залежить від налагодженого оперативного обліку руху таких квитків, який регу­люється Інструкцією з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах. Вимоги такого нормативного доку­мента є обов'язковим для всіх театрально-видовищних підприємств незалежно від підпорядкування, форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

Виручку, отриману від реалізації квитків (абонементів) необхідно здава­ти до каси чи зараховувати на поточні рахунки підприємства, організації, установи культури у такі терміни:

- щоденно, при реалізації квитків (абонементів) безпосередньо касирами чи особами, які здійснюють розповсюдження таких квитків та працюють за трудовим договором;

- у строки, що зазначені у договорах за умови розповсюдження квитків (абонементів) суб'єктом господарювання, з якими укладено договір про розповсюдження.

Отримані кошти від продажу квитків (абонементів), реалізованих квит­ковими касирами чи розповсюджувачами відображаються за дебетом рахун­ків грошових коштів у кореспонденції із кредитом рахунка № 69 «Доходи майбутніх періодів». При цьому, аналітичний облік доходів майбутніх пері­одів ведеться за особами, які:

1)здали кошти до каси підприємства - касири, розповсюджувачі;

2) зарахували кошти на поточний рахунок закладу за безготівковим розра­хунком - суб'єкти господарювання.

Театрально-видовищні підприємства визнають дохід звітного періоду за наслідками наданих послуг тобто у момент або після проведення відпо­відного заходу із відображенням зазначеної операції за кредитом субрахунка № 703«Дохід від реалізації робіт і послуг» у кореспонденції з дебетом рахунка № 69«Доходи майбутніх періодів». Порядок відображення у бухгалтерському об­ліку операцій із продажу квитків (абонементів) на театрально-видовищні заходи наведено у таблиці 6.9.

Таблиця 6.9

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку наперед отриманоїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.028 с.)