ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Основи класифікації рахунків»Надати характеристику за структурою та призначенням наступних рахунків:

А. 10 «Основні засоби»

30 «Каса»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

23 «Виробництво»

60 «Короткострокові позики »

Б. 20 «Виробничі запаси»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

39 «Витрати майбутніх періодів»

44 « Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»

40 «Статутний капітал»

В. 31 «Рахунки в банках»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі »

91 «Загальновиробничі витрати»

28 «Товари»

66 «Розрахунки з оплати праці»

Г. 67 «Розрахунки з учасниками»

13 «Знос необоротних активів»

26 «Готова продукція»

70 «Доходи від реалізації»

47 «Забезпечення майбутніх витрат та платежів»

Для вирішення цієї задачі рекомендується зробити таблицю:

Номер та наймену­вання рахунку Рахунок
група підгрупа за відношенням до балансу (активний, пасивний, активно-пасивний)
20 «Виробничі запаси» 64 «Розрахунки з податків та платежів» Основний Операційний Інвентар­ний Бюджетно-розподільчий Активний Пасивний

 

Варіант 7

1. Надайте відповіді на питання:

1.1 Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.

1.2 Основи організації бухгалтерського обліку.

 

2. Тести

1. Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета бухгалтерського обліку:

а)стан господарських засобів, їх використання і результати, уза­гальнені для потреб управління;

б)стан і використання засобів підприємства у процесі відтворення;

в)факти господарської діяльності з одного боку і процес відтво­рення з іншого;

г)процес отримання облікової інформації про майно і госпо­дарську діяльність підприємства для потреб користувачів?

2. Яке з наведених нижче тверджень про предмет бухгалтер­ського обліку правильне:

а)визначення предмета бухгалтерського обліку законодавчо ре­гламентоване і визначається в Законі України "Про бухгалтерсь­кий облік і фінансову звітність";

б)поняття предмета бухгалтерського обліку в науковій літера­турі відсутнє;

в)у науковій літературі існує багато визначень предмета бух­галтерського обліку;

г)жодне з тверджень не можна вважати правильним?

3.Об'єктами бухгалтерського обліку і звітності є:

а)джерела господарських засобів;

б)засоби і джерела засобів, господарські процеси;

в)господарські процеси;

г)господарські засоби.

4.Не є об'єктами бухгалтерського обліку:

а) господарські засоби і їхні джерела;

б)господарські процеси;

в)активи, зобов'язання і капітал;

г)немає правильної відповіді.

5. Які класифікації господарських засобів (майна) використовують у бухгалтерському обліку:

а) за складом і розміщенням, за джерелами формування;

б) за функціональною роллю у процесі відтворення;

в) не використовують жодної;

г) за джерелами формування?

6. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається:

а) кредиторською;

б) дебіторською;

в) бюджетною;

г) відстроченою.

7. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило, змінюють свою форму і свою вартість повністю переносять на вартість продукції, називаються:

а) оборотними;

б) основними;

в ) залученими;

г ) вилученими.

8. Не належать до основних засобів:

а) будівлі, споруди;

б) грошові кошти;

в) автотранспорт;

г) меблі.

8. Майно підприємства формується за рахунок:

а) власних коштів;

б) власних і залучених джерел господарських засобів;

в) прибутку;

г) кредитів банків.

10. Не належать до залучених засобів:

а) кошти, отримані від випуску облігацій;

б) кошти, отримані від випуску акцій;

в) кредити банків;

г) немає правильної відповіді.

 

Задача

Тема: «Визначення фінансових результатів діяльності»

1.Відкрити рахунки на підставі наведених нижче даних.

2. Скласти кореспонденцію рахунків на здійснені господарські операції.

3. Записати операції на рахунки, підрахувати обороти та кінцеві залишки.

 

Вихідні дані

І. Залишки за рахунками на 31 серпня ХХ р.

Номер та найменування рахунку Сума, грн
дебіт кредит
10 «Основні засоби» 700 100  
131 «Знос основних засобів»   94 000
201 «Сировина та матеріали» 144 600  
23 «Виробництво» 9 000  
39 «Витрати майбутніх періодів» 1 200  
26 «Готова продукція» 6 000  
30 «Каса»  
31 «Рахунки в банках» 24 000  
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   15 000
64 «Розрахунки з податків та платежів»   2 200
66 «Розрахунки з оплати праці»   10 000
44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»   60 000
443 «Прибуток, що був використаний у звітному періоді» 40 000  
40 «Статутний капітал»   743 800
Всього 925 000 925 000

 

Примітка. Додатково відкрити рахунки 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 97 «Інші витрати», 65 «Розрахунки із страхування», за якими не було початкових залишків. ІІ. Операції за вересень ХХ р.

№ операції Найменування документу Зміст операцій Сума, грн
часткова загальна
Лімітні карти Списані матеріали, які використані: а) для потреб основного виробництва б) на утримання адміністративної будівлі     72 000   3 000   75 000
Акт прийому-передачі основних засобів Передані безоплатно іншому підприємству (за розпорядженням головної організації) нові обчислювальні машини за первісною вартістю     6 000
Платіжне доручення, виписка з розрахункового рахунку Перераховано з розрахункового рахунку податок на прибуток     2 200
Наряди, табель та розрахункові відомості Нарахована заробітна плата: - робочим основного виробництва - адміністрації підприємства     20 000   5 000   25 000
Розрахунково-платіжна відомість Утримані податки із заробітної плати робочих та службовців     3 000
Бухгалтерська довідка Зроблені відрахування на соціальне страхування від суми нарахованої заробітної плати а) робочих основного виробництва б)адміністрації підприємства     2 800     3 500
Бухгалтерська довідка Списана на загальновиробничі витрати частина раніше врахованих витрат майбутніх періодів (орендна плата)    
Бухгалтерська довідка Списані у кінці місяця загальновиробничі витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Платіжні вимоги Акцептовані платіжні вимоги постачальників за матеріали, що надійшли та були оприбутковані на склад     50 000
Накладні Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю готова продукція, яка вийшла з основного виробництва       102 000
Відомість, платіжні вимоги Відвантажена зі складу готова продукція покупцям за фактичною собівартістю. Відобразити собівартість реализації     98 000
Платіжні вимоги та виписка з розрахункового рахунку Надійшло на розрахунковий рахунок за реалізовану продукцію за оптовими цінами. Відобразити дохід від реалізації     105 000
Бухгалтерська довідка Списані у кінці місяця адміністративні витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити  
Бухгалтерська довідка Списані у кінці місяця інші витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Списана у кінці місяця собівартість реалізації на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Списані у кінці місяця доходи від реалізації на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Визначити та списати на відповідний рахунок результат від реалізації продукції   суму визначити
Чек та прибутковий касовий ордер Отримано з розрахункового рахунку в касу для виплати заробітної плати робочим та службовцям     18 000
Платіжна відомість, витратний касовий ордер Видано з каси заробітну плату робочим та службовцям     18 000
Виписка банку з розрахункового рахунку, платіжні доручення, платіжні вимоги Перераховано з розрахункового рахунку: а) профспілці – відрахування з соціального страхування б) бюджету – утримані податки з заробітної плати робочих та службовців в) постачальникам – у погашення заборгованості г) відділенню зв’язку — за передплату на газети, журнали, технічну літературу на наступний рік     3 500     2 200     53 000   1 300     60 000

Варіант 8

1.Надайте відповіді на питання:

1.1 Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.

1.2 Оцінка та калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку.

 

2.Тести

1.Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а)зобов'язання і активи;

б)активи і капітал;

в)капітал;

г)зобов'язання і капітал.

2.Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а)операційним циклом;

б)циклом формування капіталу;

в)середнім терміном зберігання запасів;

г)терміном комерційного кредиту.

3.Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається:

а)господарською діяльністю;

б)господарською практикою;

в)господарською операцією;

г)господарським процесом.

4.Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а)купівля, виробництво, розподіл прибутку;

б)купівля, виробництво, формування резервів;

в)постачання, виробництво, реалізація;

г)випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.

5.Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у звітності, - це:

а)принцип бухгалтерського обліку;

б)правило бухгалтерського обліку;

в)припущення бухгалтерського обліку;

г)немає правильної відповіді.

6. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов'язань здійснюється, виходячи з такого припущення:

а)підприємство має намір або потребу значно скорочувати свою діяльність;

б)підприємство має намір або потребу ліквідуватися;

в)підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно скорочувати свою діяльність;

г) всі наведені припущення не відповідають дійсності.

7.Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку пріоритетною оцінкою активів має бути:

а)оцінка за поточною ринковою вартістю;

б)проіндексована вартість відповідно до рівня інфляції;

в)оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання;

г)пріоритетного способу оцінки активів не виділяється.

8.На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов'язання власників підприємства не повинні відображати­ся в його фінансовій звітності:

а)обачності;

б)автономності;

в)повного висвітлення;

г)така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не висувається?

9.Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають відображатися в бухгалтерському обліку:

а)відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів;

б)у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей;

в)за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б);

г)на власний розсуд підприємства?

10.Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність має містити:

а)всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій;

б)всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій та інших подій;

в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, здатних вплинути на рішення користувачів.

 

Задача

Тема: «Визначення фінансових результатів діяльності»

1.Відкрити рахунки на підставі наведених нижче даних.

2.Скласти кореспонденцію рахунків на здійснені господарські операції.

3. Записати операції на рахунки, підрахувати обороти та кінцеві залишки.

Вихідні дані

І. Залишки коштів на рахунках на 31 серпня ХХ р.

Номер та найменування рахунку Сума, грн
дебіт кредит
10 «Основні засоби» 700 100  
131 «Знос основних засобів»   94 000
201 «Сировина та матеріали» 144 600  
23 «Виробництво» 9 000  
39 «Витрати майбутніх періодів» 1 200  
26 «Готова продукція» 6 000  
30 «Каса»  
31 «Рахунки в банках» 56 000  
60 «Короткострокові позики»   20 000
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   15 000
64 «Розрахунки за податками та платежами»   2 200
66 «Розрахунки з оплати праці»   10 000
44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»   60 000
443 «Прибуток, що був використаний у звітному періоді» 40 000  
40 «Статутний капітал»   755 800
Всього 957 000 957 000

 

Примітка. Додатково відкрити рахунки 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 95 «Фінансові витрати», 65 «Розрахунки із страхування», за якими не було початкових залишків.

ІІ. Операції за вересень ХХ р.

№ операції Найменування документу Зміст операцій Сума, грн
часткова загальна
Лімітні карти Списані матеріали, що використані: а) для потреб основного виробництва б) на утримання адміністративної будівлі     72 000   3 000   75 000
Бухгалтерська довідка Нараховані відсотки за використання банківського кредиту   1 960
Платіжне доручення, виписка з розрахункового рахунку Перераховано з розрахункового рахунку податок на прибуток     2 200
Наряди, табель та розрахункова відомість Нарахована заробітна плата: а) робочим основного виробництва б) адміністрації підприємства     20 000   5 000   25 000
Розрахункова-платіжна відомість Утримані податки з заробітної плати робочих та службовців     3 000
Бухгалтерська довідка Зроблені відрахування на соціальне страхування від суми нарахованої заробітної плати: а) робочих основного виробництва б)адміністрації підприємства     2 800     3 500
Бухгалтерська довідка Списана на загальновиробничі витрати частина раніше облічених витрат майбутніх періодів (орендна плата)    
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця загальновиробничі витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Платіжні доручення Акцептовані платіжні доручення постачальників за матеріали, що надійшли та були оприбутковані на склад   50 000
Накладні Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю готова продукція, що вийшла з основного виробництва     102 000
Відомість, платіжні доручення Відвантажена зі складу готова продукція покупцям за фактичною собівартістю. Відобразити собівартість реалізації   98 000
Платіжні вимоги та виписка з розрахункового рахунку Надійшло на розрахунковий рахунок за реалізовану продукцію за оптовими цінами. Відобразити витрати реалізації   105 000
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця адміністративні витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити    
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця фінансові витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити  
Бухгалтерська довідка Списана в кінці місяця собівартість реалізації на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити  
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця доходи від реалізації на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити  
Бухгалтерська довідка Визначити та списати на відповідний рахунок результат від реалізації продукції   суму визначити  
Чек та прибутковий касовий ордер Отримано з розрахункового рахунку в касу на виплату заробітної плати робочим та службовцям   18 000
Платіжна відомість, витратний касовий ордер Видано з каси заро­бітну плату робочим та службовцям       18 000
Виписка банку з розрахункового рахунку, платіжні доручення, платіжні вимоги Перераховано з розрахункового рахунку: а)профспілці- відрахування з соціального страхування б) бюджету - утримані податки із заробітної плати робочих та службовців в) постачальникам – у погашення заборгованості г)відділенню зв’язку - за підписку на газети, журнали, технічну літературу на наступний рік д) у погашення відсотків за користування банківським кредитом     3 500   2 200   53 000   1 300     1 960   61 60

Варіант 9

 

1.Надайте відповіді на питання:

1,1 Методологічні основи обліку господарських процесів.

1,2 Основи бухгалтерської звітності.

 

2. Тести

1. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів:

а)послідовності ;

б)автономності;

в)повного висвітлення;

г)обачності?

2.Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

а)оцінка;

б)калькуляція;
в)дисконтування;
г) подвійний запис?

3.Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а)документації та інвентаризації;

б)оцінки та калькуляції;

в)рахунків та подвійного запису;

г)балансу та звітності.

4.З якою метою застосовують рахунки та подвійний запис гос­подарських операцій.

а)для систематичного та хронологічного спостереження за фак­тами господарського життя;

б)для вимірювання економічних процесів і господарських за­собів;

в)для реєстрації та класифікації даних з метою їх система­тизації;

г)для узагальнення даних з метою формування звітності.

5.Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фак­тичним даним, необхідно:

а)своєчасно складати звітність;

б)проводити інвентаризацію;

в)відкрити бухгалтерські рахунки;

г)мати у штатному розкладі посаду аудитора.

6.Суть оцінки полягає:

а)у періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;

б)в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошо­вий;

в)в узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у процесі виготовлення продукції;

г)у проведенні перевірок наявного майна.

7. Обчислення витрат, пов'язаних із певним господарським процесом, забезпечує:

а)калькуляція;

б)система рахунків;

в)суцільна документація;

г)періодична інвентаризація.

8.Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а)операційним циклом;

б)циклом формування капіталу;

в)середнім терміном зберігання запасів;

г)терміном комерційного кредиту.

9.Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається:

а)господарською діяльністю;

б)господарською практикою;

в)господарською операцією;

г)господарським процесом.

10.Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а)купівля, виробництво, розподіл прибутку;

б)купівля, виробництво, формування резервів;

в)постачання, виробництво, реалізація;

г)випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.

 

Задача

Тема: «Визначення фінансових результатів діяльності»

1. Відкрити рахунки на підставі наведених нижче даних.

2. Скласти кореспонденцію рахунків на здійснені господарські операції.

3. Записати операції на рахунки, підрахувати обороти та кінцеві залишки.

 

Вихідні дані

І.Залишки на рахунках на 31 серпня ХХ р.

Номер та найменування рахунків Сума, грн
дебіт кредит
10 «Основні засоби» 700 100  
131 «Знос основних засобів»   94 000
201 «Сировина та матеріали» 144 600  
23 «Виробництво» 9 000  
39 «Витрати майбутніх періодів» 1 200  
26 «Готова продукція» 6 000  
30 «Каса»  
31 «Рахунки в банках» 56 000  
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 21 000  
60 «Короткострокові позики»   20 000
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   36 000
64 «Розрахунки за податками та платежами»   2 200
66 «Розрахунки з оплати праці»   10 000
44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»   60 000
443 «Прибуток, використаний в звітному періоді» 40 000  
40 «Статутний капітал»   755 800
Всього 978 000 978 000

 

Примітка. Додатково відкрити рахунки 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 65 «Розрахунки із страхування», за якими не було початкових залишків.

 

ІІ. Операції за вересень ХХ р.

№ операції Найменування документу Зміст операцій Сума, грн
часткова загальна
Лімітні карти Списані матеріали, використані: а) для потреб основного виробництва б) на утримання адміністративної будівлі     72 000   3 000   75 000
Бухгалтерська довідка Нараховані відсотки за використання банківського кредиту   1 960
Платіжне доручення, виписка з розрахункового рахунку Перераховано з розрахункового рахунку податок на прибуток     2 200
Наряди, табель та розрахункова відомість Нарахована заробітна плата: а) робочим основного виробництва б) адміністрації підприємства     20 000   5 000     25 000
Розрахунково-платіжна відомість Утримані податки з заробітної плати робочих та службовців     3 000
Бухгалтерська довідка Зроблені відрахування на соціальне страхування від суми нарахованої заробітної плати: а) робочих основного виробництва б) адміністрації підприємства     2 800     3 500
Бухгалтерська довідка Списана на загальновиробничі витрати частина раніше облічених витрат майбутніх періодів (орендна плата)    
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця загальновиробничі витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Платіжні вимоги Акцептовані платіжні вимоги постачальників за матеріали, що надійшли та були оприбутковані на склад   50 000
Накладні Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю готова продукція, що вийшла з основного виробництва     102 000
Відомість, платіжні вимоги Відвантажена зі складу готова продукція покупцям за фактичною собівартістю. Відобразити собівартість реалізації   90 000
Накладні, рахунки, платіжні вимоги Відвантажена покупцю готова продукція за оптовими цінами. Відобразити доходи реалізації   125 000
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця адміністративні витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити  
Бухгалтерська довідка-розрахунок Створено резерв сумнівних боргів 8 000  
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця фінансові витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця інші витрати операційної діяльності на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Списана в кінці місяця собівартість реалізованої продукції на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Нараховано податок на прибуток (25 %)   суму визначити
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця доходи від реалізації на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Визначити та списати на відповідний рахунок результат від реалізації продукції   суму визначити
Чек та прибутковий касовий ордер Отримано з розрахункового рахунку в касу на виплату заробітної плати робочим та службовцям   18 000
Платіжна відомість, витратний касовий ордер Видано з каси заробітну плату робочим та службовцям     18 000
Виписка банку з рахунку, платіжні доручення, платіжні вимоги Перераховано з розрахункового рахунку: а)профспілці — відрахування на соціальне страхування б)бюджету — утримані податки із заробітної плати робочих та службовців в) постачальникам — у погашення заборгованості г) відділеню зв’язку — за підписку на газети, журнали, технічну літературу на наступний рік д) у погашення відсотків за користування банківським кредитом     3 500     2 200     53 000   1 300     1 960  
             

Варіант 10

1.Надайте відповіді на питання:

1.1 Загальна характеристика і функції господарського обліку.

1.2 Система рахунків і відображення в них господарських операцій.

 

2. Тести

1. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів:

а) послідовності;

б)автономності;

в)повного висвітлення;

г)обачності?

2.Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

а)оцінка;

б)калькуляція;
в)дисконтування;
г) подвійний запис?

3.Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а)документації та інвентаризації;

б)оцінки та калькуляції;

в)рахунків та подвійного запису;

г)балансу та звітності.

4.З якою метою застосовують рахунки та подвійний запис гос­подарських операцій?

а)для систематичного та хронологічного спостереження за фак­тами господарського життя;

б)для вимірювання економічних процесів і господарських за­собів;

в)для реєстрації та класифікації даних з метою їх система­тизації;

г)для узагальнення даних з метою формування звітності.

5.Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фак­тичним даним, необхідно:

а)своєчасно складати звітність;

б)проводити інвентаризацію;

в)відкрити бухгалтерські рахунки;

г)мати у штатному розкладі посаду аудитора.

6.Суть оцінки полягає:

а)у періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;

б)в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий;

в)в узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у процесі виготовлення продукції;

г)у проведенні перевірок наявного майна.

7. Обчислення витрат, пов'язаних із певним господарським процесом, забезпечує:

а)калькуляція;

б)система рахунків;

в)суцільна документація;

г)періодична інвентаризація.

8.Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

а)активів, господарських засобів, витрат;

б)доходів і витрат, зобов'язань;

в)активів, капіталу та зобов'язань;

г)джерел господарських засобів, витрат, доходів.

9.Баланс відображає інформацію:

а)станом на певну дату;

б)за певний період;

в)станом на певну дату і за період;

г)немає правильної відповіді.

10.Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, називається:

а)розділом пасиву балансу;

б)статтею зобов'язань;

в)активом;

г) пасивом.

 

3.Задача

Тема: «Визначення фінансових результатів діяльності»

1. Відкрити рахунки на підставі наведених нижче даних.

2. Скласти кореспонденцію рахунків на здійснені господарські операції.

3. Записати операції на рахунки, підрахувати обороти та кінцеві залишки.

 

В и х і д н і д а н і

І. Залишки на рахунках на 30 вересня ХХ р.

Номер та найменування рахунків Сума, грн
дебіт кредит
10 «Основні засоби» 700 100  
131 «Знос основних засобів»   94 000
201 «Сировина та матеріали» 144 600  
23 «Виробництво» 9 000  
39 «Витрати майбутніх періодів» 1 200  
26 «Готова продукція» 6 000  
30 «Каса»  
31 «Рахунки в банках» 56 000  
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 21 000  
60 «Короткострокові позики»   20 000
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   36 000
64 «Розрахунки за податками та платежами»   2 200
66 «Розрахунки з оплати праці»   10 000
44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»   60 000
443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 40 000  
40 «Статутний капітал»   755 800
Всього 978 000 978 000

 

Примітка. Додатково відкрити рахунки 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 70 «Доходи від реалізації», 74 «Інші доходи», 79 «Фінансові результати», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 97 «Інші витрати», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 65 «Розрахунки із страхування», за якими не було початкових залишків.

 

ІІ. Операції за вересень ХХ р.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.036 с.)