Тема: «Рахунки та подвійний запис» («Відкриття рахунків та запис на них господарських операцій»)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Рахунки та подвійний запис» («Відкриття рахунків та запис на них господарських операцій»)1. Відкрити рахунки та записати на них залишки на 31 серпня ХХ року. Додатково відкрити рахунки, за якими не було початкових залишків, але є обороти.

2. Скласти кореспонденцію рахунків (бухгалтерські записи) на кожну господарську операцію та записати у журнал обліку господарських операцій.

3. Записати господарські операції за рахунками, використовуючи метод подвійного запису.

4. Підрахувати за кожним рахунком обороти за дебітом та кредитом за вересень та залишки (сальдо) на 30 вересня.

5. Скласти бухгалтерський баланс на 30 вересня за діючою формою.

 

Вихідні дані

 

Таблиця 1 – Залишки за рахунками на 31 серпня ХХ року

Номер та найменування рахунку Сума, грн.
дебіт кредит
Основні засоби 800 000  
Матеріали 50 000  
Паливо 14 000  
Основне виробництво 60 000  
Готова продукція 5 000  
Каса -  
Розрахунковий рахунок 31 000  
Розрахунки з постачальниками та підрядниками   14 000
Розрахунки з оплати праці   8 000
Розрахунки з різними дебіторами 3 000  
Розрахунки з різними кредиторами   56 000
Прибуток   50 000
Статутний фонд   727 000
Короткострокові позики банку (під матеріальні запаси)   9 000
Всього 864 000 864 000

 

Таблиця 2 – Господарські операції за вересень

№ опера- ції Найменування документа Зміст операцій Сума, грн.
часткова загальна
Платіжне доручення, виписка банку з розрахункового рахунку Перераховано постачальнику за паливо, що надійшло   4 000
Накладна Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю готова продукція, яка вийшла з основного виробництва   60 000
Акт прийому-передачі основних засобів Передані безоплатно обчислювальні машини іншому підприємству за первісною вартістю   3 000
Чек и прибутковий касовий ордер Отримано в касу з розрахункового рахунку на відрядні витрати  
Витратний касовий ордер Видано з каси інженеру Шалягіну А.П. на відрядження  
Виписка з розрахункового рахунку, платіжне доручення Перераховано з розрахункового рахунку для погашення заборгованості постачальнику   4 000
Авансовий звіт, прибутковий касовий ордер Представлено й затверджено авансовий звіт інженера Шалягіна А.П. з відрядження: - витрати віднесені на витрати основного виробництва - залишок авансу був зданий до каси            
Виписка з розрахункового рахунку, платіжне доручення Надійшло на розрахунковий рахунок від різних дебіторів для погашення заборгованості   2 500

 

Варіант 5

 

1.Надайте відповіді на питання:

1.1 Документи як джерело первинної інформації.

1.2 Форми бухгалтерського обліку.

 

 

2.Тести

1.Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а)зобов'язання і активи;

б)активи і капітал;

в)капітал;

г)зобов'язання і капітал.

2.Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а)операційним циклом;

б)циклом формування капіталу;

в)середнім терміном зберігання запасів;

г)терміном комерційного кредиту.

3.Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається:

а)господарською діяльністю;

б)господарською практикою;

в)господарською операцією;

г)господарським процесом.

4.Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а)купівля, виробництво, розподіл прибутку;

б)купівля, виробництво, формування резервів;

в)постачання, виробництво, реалізація;

г)випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.

5.Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у звітності,- це:

а)принцип бухгалтерського обліку;

б)правило бухгалтерського обліку;

в)припущення бухгалтерського обліку;

г)немає правильної відповіді.

6.Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов'язань здійснюється, виходячи з такого припущення:

а)підприємство має намір або потребу значно скорочувати свою діяльність;

б)підприємство має намір або потребу ліквідуватися;

в)підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно скорочувати свою діяльність;

г) всі наведені припущення не відповідають дійсності.

7.Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку пріоритетною оцінкою активів має бути:

а)оцінка за поточною ринковою вартістю;

б)проіндексована вартість відповідно до рівня інфляції;

в)оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання;

г)пріоритетного способу оцінки активів не виділяється.

8.На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов'язання власників підприємства не повинні відображати­ся в його фінансовій звітності:

а)обачності;

б)автономності;

в)повного висвітлення;

г)така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не висувається?

9.Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають відображатися в бухгалтерському обліку:

а) відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів;

б) у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей;

в) за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б);

г) на власний розсуд підприємства?

10. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність має містити:

а) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій;

б) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій ти інших подій;

в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, здатних вплинути на рішення користувачів.

 

 

3.Задача

Сформулювати зміст господарських операцій на основі наведеної нижче кореспонденції рахунків

№ операції Номер та найменування рахунків Сума, грн
Дебіт Кредит
Каса Розрахунковий рахунок 10 000
Розрахунки з оплати праці Каса 10 000
Розрахунковий рахунок Короткострокові позики банку 30 000
Матеріали Розрахунки з постачальниками та підрядниками 40 000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розрахунковий рахунок 40 000
Основне виробництво Розрахунки з оплати праці 20 000
Основне виробництво Матеріали 50 000
Готова продукція Основне виробництво 60 000
Розрахунки з підзвітними особами Каса
Короткострокові позики банку Розрахунковий рахунок 18 000
Основні засоби Статутний фонд

 

Варіант 6

1. Надайте відповіді на питання:

1.1 Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Зміст, види, порядок проведення та оформлення результатів інвентаризації.

1.2 Економічний зміст та призначення синтетичних та аналітичних рахунків.

 

2.Тести

1.Постачальники та клієнти зацікавлені у:

а)виконанні підприємством договірних зобов'язань;

б)своєчасності сплати податків підприємством;

в)дивідендній політиці підприємства;

г)своєчасності виплати заробітної плати.

2.Доповніть речення: "Кредитори — це...":

а)внутрішні користувачі бухгалтерської інформації;

б)зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інте­рес до підприємства;

в)зовнішні користувачі, які безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства;

г)не є користувачами бухгалтерської інформації.

3.Які з перелічених користувачів інформації безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства:

а)аудиторські фірми, які підтверджують звітність підприємства;

б)потенційні інвестори;

в)постачальники;

г)покупці?

4.Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгал­терську інформацію, що становить комерційну таємницю:

а)засоби масової інформації;

б)менеджери компанії;

в)кредитори;

г)покупці?

5.Бухгалтерський облік належить до циклу:

а)юридичних дисциплін;

б)математичних дисциплін;

в)філософських дисциплін;

г)економічних дисциплін.

6.Як наукова та навчальна дисципліна бухгалтерський облік жодного відношення не має до:

а)теорії економічного аналізу;

б)математичного моделювання;

в)геології;

г)фінансового права.

7.Доповніть речення: "Бухгалтерський облік є основою для вивчення таких дисциплін...":

а)економічна теорія, економічна політика;

б)менеджмент та маркетинг;

в)аудит, ревізія і контроль;

г)теорія ймовірностей, математична статистика.

8. Бухгалтерський облік входить у групу:

а) гуманітарних дисциплін;

б) природничих дисциплін;

в) фундаментальних дисциплін;

г) економічних.

9.Доповніть речення: "Державне регулювання бухгалтерсь­кого обліку і фінансової звітності в Україні...":

а)здійснюється на підставі Закону України "Про бухгалтер­ський облік і фінансову звітність в Україні";

б)здійснюється на підставі Закону України "Про податкову службу";

в)не здійснюється;

г)заборонено Конституцією України.

10.Правила ведення податкового обліку визначаються в:

а)Законі України "Про податкову службу";

б)Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звіт­ність в Україні";

в)Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств";

г)Законі України "Про податковий облік та суміжні права".

 

3.Задача

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.011 с.)