Тема: «Бухгалтерський баланс» («Складання бухгалтерського балансу»)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Бухгалтерський баланс» («Складання бухгалтерського балансу»)Севастополь

УДК 657

 

Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» / Сост. д.е.н., доцент Кантаєва О.В.- Севастополь: Вид-во СІБС УАБС НБУ, 2011.- 58 с.

 

 

Мета методичних вказівок - надання допомоги студентам в засвоєнні теоретичних знань з основ бухгалтерського обліку, оволодінні практичними навичками оформлення первинних документів та ведення регістрів аналітичного та синтетичного обліку, заповнення форм фінансової звітності. Запропоновано 10 варіантів контрольної роботи, які містять теоретичні питання, тестові завдання, ситуаційні задачі та бібліографічний список. Вказівки призначені для виконання домашньої контрольної роботи, передбаченої навчальним планом з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік та аудит».

 

 

Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри економіки, обліку та аудиту протоколом № _______ від __________2011 р.

 

Допущено навчально-методичним центром СІБС УАБС НБУ в якості методических вказівок.

 

Рецензенти:

C.Г. Черемісіна, д.е.н., професор кафедри «Фінанси і кредит» СІБС УАБС НБУ;

Н.Н.Непогодіна, к.е.н., доцент кафедри «Облік та аудит» СевНТУ.

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………..........…………………………...4

1.Вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять…………………………..6

2. Завдання для виконання самостійної роботи та практичних занять………………………..7

Варіант 1..………………………………………………………………………………………….7

Варіант 2..………………………………………………………………………….......................12

Варіант 3..………………………………………………………………………….......................17

Варіант 4..…………………………………………..…………………………….........................21

Варіант 5..…………………………………………..…………………………….........................26

Варіант 6..…………………………………………..…………………………….........................28

Варіант 7..…………………………………………..…………………………….........................31

Варіант 8..…………………………………………..…………………………….........................37

Варіант 9..…………………………………………..…………………………………………….43

Варіант 10..…………………………………………..…………………………...........................50

Библіографічний список..……………………………………………………….......................57

 

ВСТУП

 

Студенти 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік та аудит» виконують одну самостійну роботу з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» у 3 семестрі.

Мета самостійної роботи – систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання з дисципліни, сформувати практичні навички складання кореспонденції рахунків, заповнення первинних документів, оформлення схеми документообігу, ведення регістрів аналітичного та синтетичного обліку, заповнення форм фінансової звітності.

Для виконання самостійної роботи студент повинен знати:

- систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку;

- методологію, методику та організацію системи бухгалтерського обліку як універсальної інформаційно-контрольної системи;

- сутність та прикладний зміст основних облікових категорій, їхній взаємозв’язок з поняттями економічної теорії та конкретних економічних наук;

- особливості обліку засобів, зобов’язань та господарських процесів підприємств різноманітних сфер діяльності та форм власності;

- взаємозв’язок між системою бухгалтерського обліку та процесами узагальнення та деталізації інформації з метою контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень.

Студент під час виконання самостійної роботи повинен вміти:

- правильно застосовувати законодавчі акти, що використовуються при веденні бухгалтерського обліку;

- розуміти сутність бухгалтерського обліку, концепцію та принципи побудови, місце в системах економічної інформації та господарського управління;

- визначати основні облікові категорії та їхні взаємозв’язки, призначення та форму реалізації елементів методу бухгалтерського обліку;

- засвоїти теоретичні засади та принципові практичні навички обліку різних видів засобів підприємства, їхніх джерел та фінансово-господарських процесів в умовах різних форм власності та видів діяльності;

- систематизувати та трактувати економічну інформацію щодо діяльності будь-якого господарюючого суб’єкту згідно з методом та принципами бухгалтерського обліку для подальшого використання в прийнятті рішень.

Студент під час виконання самостійної роботи повинен мати уяву:

- щодо зв’язків бухгалтерського обліку з іншими навчальними дисциплінами;

- щодо напрямків використання результатів бухгалтерського обліку в управлінні підвищенням ефективності підприємницької діяльності економічного суб’єкту;

- щодо можливих порушень та помилок під час здійснення господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку;

- щодо комп’ютеризації бухгалтерського обліку.

 

 

 

1. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Завдання до виконання самостійної роботи надані в 10 варіантах, які визначаються початковою літерою прізвища студента:

 

Початкова буква прізвища студента Варіант контрольної роботи
А, Б, В, Г Варіант 1
ґ, Д, Е, Є Варіант 2
Ж, З, И, І Варіант 3
Ї, Й, К Варіант 4
Л, М, Н Варіант 5
О, П, Р Варіант 6
С, Т, У Варіант 7
Ф, Х, Ц Варіант 8
Ч, Ш, Щ Варіант 9
Ю, Я Варіант 10

 

Самостійна робота містить два теоретичних питання, тести та одну ситуаційну задачу з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)».

Самостійна робота оформлюється на стандартних аркушах паперу формату А4. Всі аркуші повинні бути пронумеровані. На титульному аркуші необхідно вказати найменування ВНЗ, кафедри, спеціальність, дисципліну, курс, групу, прізвище, ім’я, по батькові, номер залікової книжки студента, прізвище, ім’я, по батькові викладача. Наприкінці самостійної роботи необхідно навести та оформити згідно правил державного стандарту (ДСТУ) бібліографічний список.

Самостійну роботу виконують згідно методичних вказівок, здають на кафедру для реєстрації та перевірки не пізніше, ніж за 20 днів до початку екзаменаційної сесії. Студенти, які не отримали залік з самостійної роботи в зазначені строки, до іспиту з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» не допускаються.

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Варіант 1

 

1.Надайте відповіді на питання:

1.1.Сутність та задачі бухгалтерського обліку.

1.2. Методологічні засади обліку господарських процесів.

 

2.Тести

1. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

а) фінансовий, податковий, управлінський;

б) оперативний, статистичний, бухгалтерський;

в) бухгалтерський, виробничий, управлінський;

г) немає правильної відповіді.

2. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

а) податковий облік;

б) фінансовий облік;

в) господарський облік;

г) немає правильної відповіді.

3. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристи­ку якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умо­вах часу і простору, називається:

а) аналітичним;

б) зведеним;

в) статистичним;

г) немає правильної відповіді.

4. Не є етапами (стадіями) господарського обліку:

а) спостереження, вимірювання;

б) групування і узагальнення;

в) реєстрація фактів господарського життя;

г) немає правильної відповіді.

5. Упорядкована і регламентована система збирання, вимірю­вання, обробки та передачі інформації про господарюючий суб'єкт користувачам для прийняття управлінських рішень — це:

а) одне з відомих визначень бухгалтерського обліку;

б) визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі Укра­їни "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в) визначення завдання курсу "Теорія бухгалтерського обліку";

г) немає правильної відповіді.

6. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники:

а) грошові;

б) натуральні;

в) трудові;

г) всі зазначені вище.

7. Натуральні вимірники використовуються для:

а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей;

б) розрахунку погодинної заробітної плати;

в) складання фінансової звітності;

г) немає правильної відповіді.

8. Яке з наведених нижче тверджень правильне:

а) в бухгалтерському обліку використовується виключно гро­шовий вимірник;

б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використо­вується поряд із натуральними;

в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не застосовуються;

г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі гос­подарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і тру­дових вимірниках?

9. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі вимірники:

а) натуральні й вартісні;

б) умовно-натуральні;

в) трудові;

г) всі перелічені вище.

10. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні по­казники:

а) гривня, копійка, метр;

б) кілограм, умовна банка, метр;

в) долар, людино-день, штука;

г) у жодному з наведених?

3. Задача

Зробити економічне групування господарських засобів фабрики м’яких меблів за змістом та розміщенням, джерелами їх виникнення та цільовим призначенням.

 

В и х і д н і д а н і

 

Фабрика є акціонерним товариством, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у відділенні банку. Виробляє готову продукцію (дивани та крісла). Для випуску готової продукції фабрика використовує сировину, матеріали, покупні напівфабрикати (пиломатеріали, клей, деревностружкові плити, цвяхи, тканину та таке інше).

Фабрика має наступні господарські засоби та джерела їх виникнення на 31 серпня ХХ року:

 

Найменування засобів Сума, грн
1. Грошові кошти в касі фабрики
2. Будівля основного цеху 230 000
3. Пиломатеріали на складі 10 000
4. Пиломатеріали в основному виробництві 3 000
5. Будівля ремонтного цеху 100 000
6. Автомобілі вантажні 30 000
7. Деревностружкові плити на складі 25 000
8. Деревностружкові плити на складі 4 000
9. Станки різні у цехах 340 000
10. Пила циркулярна
11. Лак для меблів в основному виробництві
12. Вентилятор
13. Лакорозпилювач
14. Лак для меблів на складі 1 000
15. Жакардова тканина на складі 48 000
16. Жакардова тканина в основному виробництві
17. Огородження фабрики 3 000
18. Цвяхи на складі
19. Шурупи на складі 1 500
20. Будівля контори фабрики 80 000
21. Заборгованість хімічному заводу за лак та фарби за рахунками, строк оплати яких вже наступив 25 000
22. Заборгованість робітників фабрики за сумами, отриманими під звіт
23. Ворсова синтетична тканина на складі 75 000
24. Заборгованість банку за позикою під матеріальні запаси 8 000
25. Заборгованість банку за позикою під товари відвантажені 7 000
26. Внески до бюджету відрахувань з прибутку 115 000
27. Запасні частини на складі для проведення ремонту основних засобів 8 000
28. Мікрокалькулятори в бухгалтерії фабрики (10 штук) 7 000
29. Грошові кошти на розрахунковому рахунку у банку 13 000
30. Статутний фонд 839 400
31. Прибуток (дохід) звітного року 135 000
32.Заборгованість шовкоткацькій фабриці за неоплаченими в строк розрахунковими документами за тканину, що надійшла 7 000
33. Знос основних засобів 100 000
34. Дивани на складі, оприбутковані з основного виробництва 11 000
35. Амортизаційний фонд на повне відновлення 1 700
36. Заборгованість робочим та службовцям з оплати праці 13 000
37. Заборгованість за нарахованими, але не виплаченими, дивідендами 4 000
38. Фонд розвитку виробництва, науки та техніки
39.Заборгованість профспілковій організації за соціальним страхуванням робочих та службовців 2 000
40. Стабілізатор
41. Заборгованість бюджету за відрахуваннями від прибутку (від розрахункового доходу)
42. Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)
43.Заборгованість інших дебіторів
44.Заборгованість іншим кредиторам
45. Крісла на складі, оприбутковані з основ­ного виробництва
46.Відрахування з прибутку на створення фондів економічного стимулювання
47.Заборгованість магазину меблів за відвантажену продукцію, строк оплати якої не наступив 17 000

Показати групування господарських засобів в наступних таблицях:

Господарські засоби за їхнім змістом та розміщенням

Найменування розділів, груп, статей Сума, грн
І. Основні засоби Будівля основного цеху та таке інше (т.і.)   230 000
Всього  
ІІ. Використання прибутку Внески до бюджету з прибутку та таке інше   115 000
Всього  
ІІІ. Нормовані оборотні кошти 1.Матеріали пиломатеріали на складі та т.і.     10 000
Всього  
2.Запасні частини 8 000
Всього  
3. МШП пила циркулярна та т. і.  
Всього  
4. Основне (незавершене) виробництво пиломатеріали у виробництві та т. і.   3 000
Всього  
5. Готова продукція дивани та т. і.   11 000
Всього  
IV. Ненормовані оборотні кошти 1.Грошові кошти каса та т. і.    
Всього  
2. Дебіторська заборгованість розрахунки з підзвітними особами та т.і.  
Всього  
Всього господарських засобів фабрики  

 

Господарські засоби за джерелами виникнення та цільовим призначенням

Найменування розділів, груп, статей Сума, грн
І. Джерела власних коштів Статутний фонд та т. і.   839 400
Всього  
II. Знос МШП
Всього  
ІІІ. Позикові (залучені) кошти 1. постачальників за строками платежу, що не настали (хімічний завод) 2. Заборгованість з оплати праці та т.і.   25 000   13 000
IV. Фонди економічного стимулювання 4 000
Всього  
Всього джерел господарських засобів  

 

Варіант 2

 

1.Надайте відповіді на питання:

1.1 Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

1.2 Облікові регістри та їхня класифікація.

 

2.Тести

1. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:

а) суворо документальний;

б) вартісний;

в) суцільний, безперервний;

г) всі перелічені.

2. Використання вибіркового (несуцільного) спостереження характерне для:

а) бухгалтерського обліку;

б) статистичного обліку;

в) аналітичного обліку;

г) фінансового обліку.

3.Який з видів господарського обліку може мати суцільний характер:

а)статистичний;

б)бухгалтерський;

в)всі наведені вище;

г)немає правильної відповіді?

4. Виключно документальне спостереження за фактами гос­подарської діяльності використовують у:

а) бухгалтерському обліку;

б) статистичному обліку;

в) оперативному обліку;

г) в усіх наведених.

5. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на:

а) аналітичний та синтетичний;

б) зведений та пооб'єктний;

в) фінансовий, податковий, управлінський;

г) оперативний та статистичний.

6. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а також визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:

а) фінансового обліку;

б) управлінського обліку;

в) податкового обліку;

г) всіх перелічених вище видів обліку.

7. Основною метою фінансового обліку є:

а) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;

б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;

в) складання податкових декларацій;

г) все перелічене вище.

8. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства:

а) фінансова звітність;

б) дані управлінського обліку;

в) податкові декларації;

г) все наведене вище?

9. Не є обов'язковим і використовується виключно для вну­трішніх потреб управління:

а) податковий облік;

б) управлінський облік;

в) фінансовий облік;

г) всі наведені вище.

10. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

а) Законі України "Про податкову службу";

б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звіт­ність в Україні";

в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

г) Конституції України.

.

Задача

Задача

Тема: «Визначення фінансових результатів діяльності»

1.Відкрити рахунки на підставі наведених нижче даних.

2. Скласти кореспонденцію рахунків на здійснені господарські операції.

3. Записати операції на рахунки, підрахувати обороти та кінцеві залишки.

 

Вихідні дані

І. Залишки за рахунками на 31 серпня ХХ р.

Номер та найменування рахунку Сума, грн
дебіт кредит
10 «Основні засоби» 700 100  
131 «Знос основних засобів»   94 000
201 «Сировина та матеріали» 144 600  
23 «Виробництво» 9 000  
39 «Витрати майбутніх періодів» 1 200  
26 «Готова продукція» 6 000  
30 «Каса»  
31 «Рахунки в банках» 24 000  
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   15 000
64 «Розрахунки з податків та платежів»   2 200
66 «Розрахунки з оплати праці»   10 000
44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»   60 000
443 «Прибуток, що був використаний у звітному періоді» 40 000  
40 «Статутний капітал»   743 800
Всього 925 000 925 000

 

Примітка. Додатково відкрити рахунки 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 97 «Інші витрати», 65 «Розрахунки із страхування», за якими не було початкових залишків. ІІ. Операції за вересень ХХ р.

№ операції Найменування документу Зміст операцій Сума, грн
часткова загальна
Лімітні карти Списані матеріали, які використані: а) для потреб основного виробництва б) на утримання адміністративної будівлі     72 000   3 000   75 000
Акт прийому-передачі основних засобів Передані безоплатно іншому підприємству (за розпорядженням головної організації) нові обчислювальні машини за первісною вартістю     6 000
Платіжне доручення, виписка з розрахункового рахунку Перераховано з розрахункового рахунку податок на прибуток     2 200
Наряди, табель та розрахункові відомості Нарахована заробітна плата: - робочим основного виробництва - адміністрації підприємства     20 000   5 000   25 000
Розрахунково-платіжна відомість Утримані податки із заробітної плати робочих та службовців     3 000
Бухгалтерська довідка Зроблені відрахування на соціальне страхування від суми нарахованої заробітної плати а) робочих основного виробництва б)адміністрації підприємства     2 800     3 500
Бухгалтерська довідка Списана на загальновиробничі витрати частина раніше врахованих витрат майбутніх періодів (орендна плата)    
Бухгалтерська довідка Списані у кінці місяця загальновиробничі витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Платіжні вимоги Акцептовані платіжні вимоги постачальників за матеріали, що надійшли та були оприбутковані на склад     50 000
Накладні Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю готова продукція, яка вийшла з основного виробництва       102 000
Відомість, платіжні вимоги Відвантажена зі складу готова продукція покупцям за фактичною собівартістю. Відобразити собівартість реализації     98 000
Платіжні вимоги та виписка з розрахункового рахунку Надійшло на розрахунковий рахунок за реалізовану продукцію за оптовими цінами. Відобразити дохід від реалізації     105 000
Бухгалтерська довідка Списані у кінці місяця адміністративні витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити  
Бухгалтерська довідка Списані у кінці місяця інші витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Списана у кінці місяця собівартість реалізації на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Списані у кінці місяця доходи від реалізації на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Бухгалтерська довідка Визначити та списати на відповідний рахунок результат від реалізації продукції   суму визначити
Чек та прибутковий касовий ордер Отримано з розрахункового рахунку в касу для виплати заробітної плати робочим та службовцям     18 000
Платіжна відомість, витратний касовий ордер Видано з каси заробітну плату робочим та службовцям     18 000
Виписка банку з розрахункового рахунку, платіжні доручення, платіжні вимоги Перераховано з розрахункового рахунку: а) профспілці – відрахування з соціального страхування б) бюджету – утримані податки з заробітної плати робочих та службовців в) постачальникам – у погашення заборгованості г) відділенню зв’язку — за передплату на газети, журнали, технічну літературу на наступний рік     3 500     2 200     53 000   1 300     60 000

Варіант 8

1.Надайте відповіді на питання:

1.1 Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.

1.2 Оцінка та калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку.

 

2.Тести

1.Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а)зобов'язання і активи;

б)активи і капітал;

в)капітал;

г)зобов'язання і капітал.

2.Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а)операційним циклом;

б)циклом формування капіталу;

в)середнім терміном зберігання запасів;

г)терміном комерційного кредиту.

3.Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається:

а)господарською діяльністю;

б)господарською практикою;

в)господарською операцією;

г)господарським процесом.

4.Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а)купівля, виробництво, розподіл прибутку;

б)купівля, виробництво, формування резервів;

в)постачання, виробництво, реалізація;

г)випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.

5.Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у звітності, - це:

а)принцип бухгалтерського обліку;

б)правило бухгалтерського обліку;

в)припущення бухгалтерського обліку;

г)немає правильної відповіді.

6. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов'язань здійснюється, виходячи з такого припущення:

а)підприємство має намір або потребу значно скорочувати свою діяльність;

б)підприємство має намір або потребу ліквідуватися;

в)підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно скорочувати свою діяльність;

г) всі наведені припущення не відповідають дійсності.

7.Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку пріоритетною оцінкою активів має бути:

а)оцінка за поточною ринковою вартістю;

б)проіндексована вартість відповідно до рівня інфляції;

в)оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання;

г)пріоритетного способу оцінки активів не виділяється.

8.На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов'язання власників підприємства не повинні відображати­ся в його фінансовій звітності:

а)обачності;

б)автономності;

в)повного висвітлення;

г)така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не висувається?

9.Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають відображатися в бухгалтерському обліку:

а)відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів;

б)у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей;

в)за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б);

г)на власний розсуд підприємства?

10.Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність має містити:

а)всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій;

б)всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій та інших подій;

в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, здатних вплинути на рішення користувачів.

 

Задача

Тема: «Визначення фінансових результатів діяльності»

1.Відкрити рахунки на підставі наведених нижче даних.

2.Скласти кореспонденцію рахунків на здійснені господарські операції.

3. Записати операції на рахунки, підрахувати обороти та кінцеві залишки.

Вихідні дані

І. Залишки коштів на рахунках на 31 серпня ХХ р.

Номер та найменування рахунку Сума, грн
дебіт кредит
10 «Основні засоби» 700 100  
131 «Знос основних засобів»   94 000
201 «Сировина та матеріали» 144 600  
23 «Виробництво» 9 000  
39 «Витрати майбутніх періодів» 1 200  
26 «Готова продукція» 6 000  
30 «Каса»  
31 «Рахунки в банках» 56 000  
60 «Короткострокові позики»   20 000
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   15 000
64 «Розрахунки за податками та платежами»   2 200
66 «Розрахунки з оплати праці»   10 000
44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»   60 000
443 «Прибуток, що був використаний у звітному періоді» 40 000  
40 «Статутний капітал»   755 800
Всього 957 000 957 000

 

Примітка. Додатково відкрити рахунки 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 95 «Фінансові витрати», 65 «Розрахунки із страхування», за якими не було початкових залишків.

ІІ. Операції за вересень ХХ р.

№ операції Найменування документу Зміст операцій Сума, грн
часткова загальна
Лімітні карти Списані матеріали, що використані: а) для потреб основного виробництва б) на утримання адміністративної будівлі     72 000   3 000   75 000
Бухгалтерська довідка Нараховані відсотки за використання банківського кредиту   1 960
Платіжне доручення, виписка з розрахункового рахунку Перераховано з розрахункового рахунку податок на прибуток     2 200
Наряди, табель та розрахункова відомість Нарахована заробітна плата: а) робочим основного виробництва б) адміністрації підприємства     20 000   5 000   25 000
Розрахункова-платіжна відомість Утримані податки з заробітної плати робочих та службовців     3 000
Бухгалтерська довідка Зроблені відрахування на соціальне страхування від суми нарахованої заробітної плати: а) робочих основного виробництва б)адміністрації підприємства     2 800     3 500
Бухгалтерська довідка Списана на загальновиробничі витрати частина раніше облічених витрат майбутніх періодів (орендна плата)    
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця загальновиробничі витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити
Платіжні доручення Акцептовані платіжні доручення постачальників за матеріали, що надійшли та були оприбутковані на склад   50 000
Накладні Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю готова продукція, що вийшла з основного виробництва     102 000
Відомість, платіжні доручення Відвантажена зі складу готова продукція покупцям за фактичною собівартістю. Відобразити собівартість реалізації   98 000
Платіжні вимоги та виписка з розрахункового рахунку Надійшло на розрахунковий рахунок за реалізовану продукцію за оптовими цінами. Відобразити витрати реалізації   105 000
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця адміністративні витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити    
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця фінансові витрати на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити  
Бухгалтерська довідка Списана в кінці місяця собівартість реалізації на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити  
Бухгалтерська довідка Списані в кінці місяця доходи від реалізації на рахунок «Фінансові результати»   суму визначити  
Бухгалтерська довідка Визначити та списати на відповідний рахунок результат від реалізації продукції   суму визначити  
Чек та прибутковий касовий ордер Отримано з розрахункового рахунку в касу на виплату заробітної плати робочим та службовцям   18 000
Платіжна відомість, витратний касовий ордер Видано з каси заро­бітну плату робочим та службовцям       18 000
Виписка банку з розрахункового рахунку, платіжні доручення, платіжні вимоги Перераховано з розрахункового рахунку: а)профспілці- відрахування з соціального страхування б) бюджету - утримані податки із заробітної плати робочих та службовців в) постачальникам – у погашення заборгованості г)відділенню зв’язку - за підписку на газети, журнали, технічну літературу на наступний рік д) у погашення відсотків за користування банківським кредитом     3 500   2 200   53 000   1 300     1 960   61 60

Варіант 9

 

1.Надайте відповіді на питання:

1,1 Методологічні основи обліку господарських процесів.

1,2 Основи бухгалтерської звітності.

 

2. Тести

1. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів:

а)послідовності ;

б)автономності;

в)повного висвітлення;

г)обачності?

2.Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

а)оцінка;

б)калькуляція;
в)дисконтування;
г) подвійний запис?

3.Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а)документації та інвентаризації;

б)оцінки та калькуляції;

в)рахунків та подвійного запису;

г)балансу та звітності.

4.З якою метою застосовують рахунки та подвійний запис гос­подарських операцій.

а)для систематичного та хронологічного спостереження за фак­тами господарського життя;

б)для вимірювання економічних процесів і господарських за­собів;

в)для реєстрації та класифікації даних з метою їх система­тизації;

г)для узагальнення даних з метою формування звітності.

5.Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фак­тичним даним, необхідно:

а)своєчасно складати звітність;

б)проводити інвентаризацію;

в)відкрити бухгалтерські рахунки;

г)мати у штатному розкладі посаду аудитора.

6.Суть оцінки полягає:

а)у періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;

б)в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошо­вий;

в)в узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у процесі виготовлення продукції;

г)у проведенні перевірок наявного майна.

7. Обчислення витрат, пов'язаних із певним господарським процесом, забезпечує:

а)калькуляція;

б)система рахунків;

в)суцільна документація;

г)періодична інвентаризація.

8.Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а)операційним циклом;

б)циклом формування капіталу;

в)середнім терміном зберігання запасів;

г)терміном комерційного кредиту.

9.Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається:

а)господарською діяльністю;

б)господарською практикою;

в)господарською операцією;

г)господарським процесом.

10.Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а)купівля, виробництво, розподіл прибутку;

б)купівля, виробництво, формування резервів;

в)постача

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.048 с.)