Характеристика та порядок відображення власного капіталу у БалансіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика та порядок відображення власного капіталу у Балансі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив Код рядка Характеристика статей пасиву Балансу (у відповідності до П(С)БО 2 «Баланс») Залишки на рахунках бух­галтерського обліку
Розділ І. Власний капітал
Зареєстрований капітал Наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також відображається величина капіталу у дооцінках у сумі, яка формується відповідно до за­конодавства/Зареєстрований капітал складається із: 1) вартості випущених власних акцій однакової но­ мінальної вартості - для акціонерних товариств; 2) вартості активів, внесених власниками(учасниками) до капіталу підприєм­ ства - для інших господарських товариств Сума кредито­вого залишку pax. № 40
Капітал в до­оцінках Відображається сума дооцінки необоротних активів та фінансових інструментів, зменшена на уцінку таких об'єктів у межах сум раніше проведених дооцінок Сума кредито­вого залишку субрах. 423
Додатковий капітал Відображається: 1) емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує номінальну вар­тість) для акціонерних товариств;' Сума кредито­вого залишку субрах. № 421
2) сума капіталу, вкладеного засновниками понад зареєстрований розмір зареєстрованого капіта­лу - для інших господарських товариств; Сума кредито­вого залишку субрах. № 422
3) накопичені курсові різниці, які відображаються у складі власного капіталу та виникають щодо фінансових інвестицій, вкладених у господарську діяльність нерезидентів; Сума кредито­вого залишку субрах. № 425
4) вартість необоротних активів, отриманих підпри­ємством на безоплатній основі; Сума кредито­вого залишку субрах. № 424
5) інші види додаткового капіталу Сума кредито­вого залишку субрах. № 425
Резервний капітал Наводиться сума резервів, створених за рахунок не­розподіленого прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства та установчих документів Сума кредито­вого залишку pax. № 43
Нерозподілений прибуток(непо­критий збиток) Відображається: 1) або сума нерозподіленого прибутку; Сума кредито­вого залишку субрах. № 441
2) або сума непокритого збитку (наводиться в дуж­ках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу) Сума дебето­вого залишку субрах. № 442

 

 

Продовження табл. 10.5

Нерплачений капітал Відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до зареєстрованого капіталу (наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу) (Сума дебето­вого залишку pax. № 46)
Вилучений капітал Відображається: 1) фактична собівартість акцій власної емісії, вику­ плених товариством у акціонерів - для акціонер­ них товариств; 2) сума часток, викуплених товариством у засно­ вників - для інших господарських. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і під­лягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу (Сума дебето­вого залишку pax. № 45)
Усього за розді­лом І Сума рядків 1400 + 1405 + 1410 + 1415 ± 1420 -1425 -1430 з урахуванням сум додаткових рядків, що підлягають відобра­женню в І розділу пасиву Балансу

У Розділі II пасиву Балансу«Довгострокові зобов'язання та забезпечен­ня» розкривається інформаціяпро отримане цільове фінансування і надхо­дження, а також про забезпечення (вартість сформованого забезпечення на ви­плату відпусток, додаткових пенсій, гарантійних зобов'язань) та зобов'язання, що не будуть погашенні протягом операційного циклу підприємства або про­тягом дванадцяти місяців з дати Балансу. У відповідності до НП(С)БО 1 «За­гальні вимоги до фінансової звітності» [97]зобов'язання визначено як за­боргованість підприємства (установи), яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов'язання відобража­ється в Балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Для цілей бухгалтерського обліку усі зобов'язання поділено на: за­безпечення, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання, непередбачені зобов'язання та доходи майбутніх періодів.

Пунктом 8 П(С)БО 11 «Зобов'язання» [54] до довгострокових зобов'язань віднесено зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке не підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються у Балансі за їх те­перішньою вартістю, а інші довгострокові зобов'язання - за сумою погашення.

Порядок розкриття інформації про довгострокові зобов'язання і забезпечен­ня у Балансі наведено у таблиці 10.6.

 

 

Таблиця 10.6 Характеристика та порядок відображення довгострокових зобов'язань

І забезпечень у Балансі

Пасив Код рядка Характеристика статей пасиву Балансу Залишки на рахунках бух­галтерського обліку
Розділ II. Довгострокові зобов'язання та забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання Відображається сума податків на прибуток, що підля­гає сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки активів чи зобов'язань Сума кредито­вого залишку pax. № 54
Довгострокові кредити банків Наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, термін погашення яких понад 12 місяців з дати Балансу Сума кредито­вого залишку pax. № 50
Інші дов­гострокові зобов'язання Наводиться сума довгострокових зобов'язань під­приємства у результаті залучення позикових коштів, на які нараховуються відсотки (заборгованість перед кредиторами, забезпечена виданими довгостроковими векселями; за випущеними власними довгостроковими облігаціями; за одержані необоротні активи у фінансо­ву оренду), а також сума довгострокових зобов'язань, які не включені до наведених вище статей другого розділу пасиву Балансу (відстрочена відповідно до законодавства заборгованість за податками, зборами, обов'язковими платежами; довгострокові поворотна фінансова допомога тощо) Сума кредито­вих залишків pax. №51,52, 53, 55 (505, 506)
Довгострокові забезпечення Відображається сума сформованих забезпечень на виплату відпусток працівникам, додаткового пенсійного забезпечення, забезпечення на матеріальне заохо­чення працівників, а також сума коштів, резервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів, проданої продукції, відновлення земельних ділянок та інших платежів, які не будуть погашенні протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати Балансу Сума кредито­вого залишку pax. № 47
Цільове фінан­сування Наводиться сума коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та з інших джерел, утому числі суми, звільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг із податку на прибуток під­приємств Сума кредито­вого залишку pax. № 48
Усього за роз­ділом II Сума рядків 1500 + 1510 + 1515 + 1520 + 1525з ура­хуванням сум додаткових рядків, що підлягають відо­браженню у II розділу пасиву Балансу  

У Розділі III пасиву Балансу «Поточні зобов'язання та забезпечення» на­водиться інформаціяпро забезпечення та зобов'язання, які будуть погашенні протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати Балансу. Такі зобов'язання відображаються у Балансі за сумою погашення.

Порядок розкриття інформації про поточні зобов'язання та забезпечення у Балансі в таблиці 10.7

 

Таблиця 10.7 Характеристика та порядок відображення поточних зобов'язань

і забезпечень у Балансі

Пасив Код рядка Характеристика статей пасиву Балансу Залишки на рахунках бух­галтерського обліку
Розділ III. Поточні зобов'язання та забезпечення
Короткострокові кре­дити банків Відображається сума заборгованості підприєм­ства перед банками за отриманими від них пози­ками, термін погашення яких менший 12 місяців з дати Балансу Сума кредито­вого залишку pax. № 60
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями Відображається сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу Сума кредито­вого залишку pax. № 61
товари, роботи, послуги Відображається сума заборгованості перед постачальниками і підрядниками за отримані матеріальні цінності, роботи та послуги (крім за­боргованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в окремій статті) Сума кредито­вого залишку pax. №63
розрахунками з бюджетом Наводиться сума заборгованості підприємства перед бюджетом за всіма видами податкових платежів, включаючи фінансові санкції, що справ­ляються у дохід бюджету Сума кредито­вих залишків субрах. № 641, 642
у тому числі з податку на при­буток Наводиться сума заборгованості підприємства перед бюджетом за податком на прибуток (не включається до валюти Балансу) Сума кре­дитового залишку су­брах. №6413
розрахунками зі страхування Відображається сума заборгованості перед Пенсійним фондом за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування та перед страховими організаціями за індивідуальним страхуванням та страхуванням майна підприємства Сума кредито­вих залишків субрах. № 651, 654, 655
розрахунками з оплати праці Відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату Сума кредито­вого залишку pax. № 66
Поточні забезпечення Відображається сума сформованих резервів на виплату відпусток, додаткових пенсій, гарантій­них зобов'язань, які будуть погашенні протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати Балансу Сума кредито­вого залишку pax. № 47
Доходи майбутніх періодів Відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які на­лежать до доходів наступних звітних періодів Сума кредито­вого залишку pax. № 69
Інші поточні зобов'язання Наводяться суми зобов'язань, для відображен­ня яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у III роз­ділі «Поточні зобов'язання і забезпечення» Сума кредито­вих залишків субрах. № 372, 643, 644, 684, 685

 

 

3 4
Усього за розділом III Сума рядків 1600 + + 1605 + 1610 + 1615 + 1620 + 1625 + 1630 + + 1635 + 1640 + 1645 + 1650 + 1660 + 1665 + 1670 + 1690 з урахуванням сум додаткових рядків, що підлягають відо­браженню у III розділі пасиву Балансу
IV. Зобов'язання, пов'язані з необо­ротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття Відображається сума зобов'язань, утворених в результаті проведення операцій із необо­ротними активами, утримуваними для про­дажу, які визначають за П(С)БО 27 Сума кре­дитового залишку су-брах. № 680
Баланс Розділ І (рядок 1495) + Розділ II (рядок 1595) + + Розділ III (рядок 1695) + Розділ IV (рядок 1700) з урахуванням суми додаткового V розділу пасиву Балансу (рядок 1800)

 

На законодавчому рівні визначено, що підприємства можуть:1) не наво­дити статті у Балансі, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була відображена у попередньому звітному періоді); 2) до­давати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за умови, що стаття відповідає наступним критеріям - ін­формація є суттєвою та оцінка статті може бути достовірно визначена.

У таблиці 10.8 наведено додаткові статті, які можуть бути відображені у Ба­лансі (Звіті про фінансовий стан).

Таблиця 10.8
Характеристика додаткових статей Балансу__________

Додаткові статті Код рядка Характеристика додаткових статей Залишки на рахунках бух. обліку
Додаткові статті, які включаються до Розділу І активу Балансу «Необоротні активи»
Вписуваний рядок Гудвіл Відображається сума перевищення вартості при­дбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання. Дебетове сальдо субрах. №191,193.
Вписуваний рядок Відстрочені аквізи-ційні витрати Відображається страховиками сума аквізиційних ви­трат страховика, що мали місце протягом поточного та/ або попередніх звітних періодів, але які належать до наступних звітних періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії страхового договору (контракту) Встановлюють за нормами П(С)БО 19
Вписуваний рядок Залишок коштів у централізованих страхових резерв­них фондах Відображаються страховиками кошти у централі­зованих страхових резервних фондах, зокрема, які перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро України, але належать страховикам  

 

 

Продовження табл. 10.8

2 | 3  
Додаткові статті, які включаються до Розділу II активу Балансу «Оборотні активи»
Виробничі запаси Відображається вартість запасів, сировини, осно­вних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів.малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу Сума дебето­вого залишку на субрах. № 20, 22
Незавершене ви­робництво Відображається сума витрат.понесених на вироб­ництво продукції (робіт, послуг), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва та валова заборгованість замовників за будівельними контр­актами Сума дебето­вого залишку на субрах. № 23, 25
Готова продукція Відображається вартість продукції, що закінчена обробкою та пройшла випробування, приймання й укомплектована відповідно до умов договорів із замовниками та відповідає технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті за­мовником, відображаються у складі незавершеного виробництва Сума дебето­вого залишку на субрах. № 26, 27
Товари Відображається без суми торгових націнок вартість товарів, придбаних підприємством для наступного продажу за умов звичайної діяльності Сума дебето­вого залишку на pax. № 28 (без Дт субрах. № 285, 286
Поточні біологічні активи Вартість поточних біологічних активів та рослинни­цтва, які обліковують за справедливою або первис-ною (для активів тваринництва) вартістю Сума дебето­вого залишку на pax. №21
Депозити пере­страхування Наводиться страховиками сума за угодами пере­страхування, які характеризуються передачею незна­чного страхового ризику або відсутністю передачі страхового ризику і використовуються переважно як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроко­вій та середньостроковій перспективі Вписуваний рядок
Векселі одержані Відображається заборгованість покупців, замовни­ків та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), реалізовані інші активи, виконані роботи й надані послуги, що забезпечена векселями Сума дебето­вого залишку на субрах. №34
Дебіторська за­боргованість за розрахунками з нарахованих до­ходів Відображається сума дебіторської заборгованості за нарахованими дивідендами, процентами, роялті Сума дебето­вого залишку на субрах. №373
Дебіторська за­боргованість за розрахунками із внутрішніх роз­рахунків Відображається заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи Сума дебето­вого залишку на pax., субрах. № 82, 683, 377 та pax № 36

 

 

Продовження табл. 10.8

 
Готівка Наводиться сума готівкових грошових коштів у касі Дебетове сальдо на pax. №30
Частка перестра­ховика у страхо­вих резервах Наводиться страховиками визначена та оцінена сума частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного законо­давства Вписуваний рядок
Додаткові статті, які включаються до Розділу І пасиву Балансу «Власний капітал»
Емісійний дохід У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається у додаткових статтях із включенням їх сум до статті «Додатковий капітал» Сума кредито­вого залишку на субрах. №421
Накопичені курсо­ві різниці Накопичені курсові різниці, які відображають у Влас­ному капіталі Сума кредито­вого залишку на субрах. №425
Інші резерви Наводяться страховиками інші компоненти власного капіталу, що не можуть бути включені до статей І розділу пасиву Балансу «Власний капітал» Вписуваний рядок
Розділу II пасив Додаткові статті, які включаються до / Балансу «Довгострокові зобов'язання і забезпечення»
Пенсійні зобов'язання Наводиться сума довгострокових зобов'язань, за нарахованими виплатами після закінчення трудової діяльності працівників * Кредитовий залишок на pax. № 55
Довгострокові за­безпечення витрат персоналу Відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом по­передніх (прогнозних) оцінок Кредитовий залишок на pax. № 47
Благодійна допо­мога Наводиться вартість товарів, робіт, послуг, отрима­них у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість Кредитовий залишок на субрах. № 483
Страхові резерви Наводиться страховиками сума резерву незаробле-них премій, резерву збитків (резерву належних ви­плат), резерву довгострокових зобов'язань та інших страхових резервів (загальна сума)  
Інвестиційні контр­акти Наводиться страховиками сума за контракта­ми, які створюють фінансові активи чи фінансові зобов'язання і мають юридичну форму договору страхування, але не передбачають передачу страхо­вику значного страхового ризику, отже, не відповіда­ють визначенню страхового контракту  
Призовий фонд Підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять суму сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюд­нених умов її випуску та проведення Кредитовий залишок на субрах. № 475

 

Продовження табл. 10.8

 
Резерв на виплату джек-поту Підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять суму сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї Кредитовий залишок на субрах. № 476
Додаткові статті, які включаються до Розділу III пасиву Балансу «Поточні зобов'язання і забезпечення»  
Векселі видані Відображається сума заборгованості, на яку підпри­ємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів Кредитовий залишок на pax. № 62
Поточна кредитор­ська заборгова­ність за одержани­ми авансами Відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, вико­нання робіт, надання послуг Кредитовий залишок на субрах. № 681
Поточна кредитор­ська заборгова­ність за розрахун­ками з учасниками Відображається заборгованість підприємства перед учасниками (засновниками) у сумі нарахованих дивідендів та інших виплат, нарахованих за користу­вання майном, а також належної вибулому учаснику частини активів підприємства Кредитовий залишок на pax. № 67
Поточна кредитор­ська заборгова­ність із внутрішніх розрахунків Відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгова­ність з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасника­ми групи тощо Кредитовий залишок на субрах. № 682, 683 та pax № 63
Поточна кредитор­ська заборгова­ність за страховою діяльністю Відображається страховиками сума кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страховими преміями, отриманими аванса­ми; сума кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками; сума премій до сплати перестрахови-кам; інша кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Відстрочені комі­сійні доходи від перестраховиків Наводиться страховиками неамортизований залишок комісійних винагород, отримуваних від перестраховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у пере­страхування
Вписуваний Розділ V пасиву Балансу «Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду»
Чиста вартість активів недержав­ного пенсійного фонду Недержавні пенсійні фонди наводять різницю між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату та сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на звітну дату

 

 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

(ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Звіт про фінансові результати призначений для відображення,визнаних у бухгалтерському обліку,доходів і витрат та визначення фінансових резуль­татів підприємства за звітний період.Інформація, наведена у даній формі фі­нансової звітності, з одного боку, надає можливість оцінити ділову активність та фінансову привабливість підприємства, а з іншого - дозволяє розрахувати показ­ники, що використовуються при прогнозуванні майбутньої діяльності суб'єкта господарювання.

У відповідності до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Звіт про фінансові результати - це Звіт про доходи, витрати і фінансові ре­зультати підприємства.Звіт подається у складі річної й квартальної звітності, а інформація у ньому про визнані доходи і витрати розкривається наростаю­чим підсумком з початку звітного року (за відповідний звітний й попередній період). Звіт про фінансові результати за формою № 2 складають підприєм­ства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності, окрім: банків і бюджетних установ;суб'єктів малого підприємництва;підприємств, орга­нізацій та інших юридичних осіб, які подають консолідовану звітність та фінансову звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.


Рис. 10.5. Мета складання та елементи Звіту про фінансові результати

Чинна форма Звіту про фінансові результати складається з чотирьох розділів.

Загальні вимоги до розкриття статей Звіту про фінансові результати ви­значені Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності.Порядок визнання доходів й витрат та їх відображення у Звіті про фінансові результати зображено на рисунку 10.5.

 

I розділ Звіту «Фінансові результати» призначенийдля відображення
інформації про доходи і витрати від операційної, фінансової, інвестиційної ді­
яльності та про фінансовий результат діяльності - чистий прибуток (збиток).
Для визначення останнього порівнюються доходи звітного періоду з витратами,
понесеними для отримання таких доходів.

II розділ Звіту «Сукупний дохід»призначений для відображення інформації
про доходи і витрати, отримані у результаті переоцінювання необоротних акти­
вів, фінансових інструментів та монетарних статей балансу. У відповідності до
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» інший сукупний до­
ход
- це доходи та витрати, невключені до фінансових результатів підприємства.

III розділ Звіту «Елементи операційних витрат» призначенийдля відо­браження інформації про склад операційних витрат, понесених суб'єктом гос­подарювання на виробництво, управління, збут та забезпечення іншої операцій­ної діяльності в розрізі економічних елементів (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати).

IV розділ Звіту «Розрахунок показників прибутковості акцій» призначе­нийдля розкриття інформації про прибуток та дивіденди на одну просту акцію, яка перебувала в обігу протягом звітного періоду.

УІ розділі Звіту про фінансові результати інформація про собівартість, витрати та збитки відображається в дужках. Складання даного розділу здій­снюється за чотирма етапами.

На першому етапівизначається валовий прибуток (збиток) як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції (товарів, ро­біт, послуг) з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях Звіту про фінан­сові результати (табл. 10.9).

Таблиця 10.9

Порядок визначення валового прибутку (збитку)
_______ у Звіті про фінансові результати________

Стаття Код рядка Характеристика статей Звіту про фінансові ре­зультати Джерело ін~ фрмації
Чистий дохід від реаліза­ції продукції (товарів, робіт, послуг) Відображається дохід (виручка) від реалізації про­дукції, товарів, робіт, послуг (у т.ч. платежі від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше про­даних товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. Організації, основною діяльністю яких є торгівля цін­ними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів, з урахуванням відповідних вирахувань Дтсубрах№701 Дтсубрах№702 Дтсубрах № 703 Дтсубрах № 705 Юсубрах№791 (оборотів за су­брахунком № 704 не обліковують)

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізова­них товарів. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості про­дукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально-виробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відраху­вання на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває розмір джек-поту, не забезпечений сплатою участі у лотереї Дебетовий обо­рот субрахунків № 902, № 903, №904
Валовий: прибуток Позитивне значення різниці рядків 2000-2050 з урахуванням сум із додаткових рядків Звіту
збиток Негативне значення різниці рядків 2000-2050 з урахуванням сум із додаткових рядків Звіту

На другому етапі визначаєтьсяфінансовий результат від операційної ді­яльності як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях Звіту про фінансові результа­ти (табл. 10.10).

Таблиця 10.10
Порядок визначення фінансового результату від операційної діяльності
_________________ у Звіті про фінансові результати___________________

Стаття Код рядка Характеристика статей Звіту про фінансові результати Джерела інфор­мації
Інші операційні доходи* Відображаються суми інших доходів від операцій­ної діяльності підприємства (крім чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, а саме: дохід від купівлі-продажу іноземної валюти; дохід від операційної оренди активів; дохід від опе­раційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід у сумі відсотків, отриманих на залишки коштів, що зберігаються на поточних рахунках в банках; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибут­тя; дохід від списання кредиторської заборгованос­ті та отриманих штрафів, пені, неустойок тощо Дт субрах № 71 Ю субрах № 791
Адміністративні витрати Відображаються загальногосподарські витрати, зумовлені операціями з управління та обслугову­вання підприємства Дт субрах № 791 Ю субрах № 92

 

 

Продовження табл. 10.10

Витрати на збут Відображаються витрати, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), та утриманням діяльності під­розділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламою, доставкою продукції споживачам тощо Дт субрах № 791 К1 субрах № 93
Інші операційні витрати Відображається сума визнаних інших витрат опера­ційної діяльності, зокрема: витрати на дослідження та розробку нематеріальних активів; втрати на купівлю-продаж іноземної валюти; собівартість реалізованих виробничих запасів, МШП, необо­ротних активів, утримуваних для продажу; витрати у сумі створеного резерву сумнівних боргів; сума списаної безнадійної заборгованості у розмірі, що перевищує значення створеного резерву сумнівних боргів; втрати від операційних курсових різниць; втрати від знецінення запасів; витрати у сумі ви­знаних зобов'язань за нарахованими штрафами та іншими економічними санкціями; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) Дт субрах № 791 Ю pax № 94
Фінансові результати від операційної діяльності: Позитивне значення алгебраїчної суми рядків - прибуток2190 2090(2095), 2120,2130,2150,2180 з урахуванням сум із додаткових рядків Звіту
збиток Негативне значення алгебраїчної суми рядків 2090 (2095), 2120, 2130, 2150, 2180 з урахуванням сум із додаткових рядків Звіту
* Інший операційний дохід відображається у сумі за вирахуванням непрямих податків

На третьому етапі визначаєтьсяфінансовий результат до оподаткування як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях Звіту про фінансові результати (табл. 10.11).

Таблиця 10.11 Порядок визначення фінансового результату до оподаткуванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.017 с.)