Порядок визначення сукупного доходу у Звіті про фінансові результати
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок визначення сукупного доходу у Звіті про фінансові результати 

 

 

Стаття Код рядка Характеристика статей Звіту про фінансові результати Джерела інформації
Дооцінка (уцінка) необоротних активів Наводиться сума дооцінки об'єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцін­ки таких об'єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок, а також відне­сення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) Аналітичні дані за су-брах. № 423
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів Наводиться сума зміни балансової вартості об'єктів хеджування, визначена відповідно до норм П(С) БО 13 «Фінансові інструменти» Аналітичні дані за су-брах. № 423
Накопичені курсо­ві різниці Наводиться сума курсових різниць, які відобража­ються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході і визначаються відповід­но до пункту 9 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Такі курсові різниці виникають до фінансо­вих інвестицій, вкладених у господарську діяльність нерезидентів Аналітичні дані за су-брах. № 425
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підпри­ємств Наводиться частка іншого сукупного доходу асоці­йованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі Аналітичні дані за pax. №42
Інший сукупний дохід Наводиться сума іншого сукупного доходу, для відо­браження якого за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у дру­гому розділі Звіту про фінансові результати Аналітичні дані за pax. №42
Інший сукупний дохід до оподат­кування Визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки)<фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств та іншого сукупного доходу алгебраїчна сума рядків 2400, 2405, 2410, 2415, 2445 Визначають розрахунко­во, виходячи з аналізу бази опкладених податком на прибуток
Податок на при­буток, пов'язаний з іншим сукупним доходом Наводиться сума податку на прибуток, пов'язана з іншим сукупним доходом. Такий показник визна­чають за допомогою аналізу бази оподаткування податком на прибуток
Інший сукупний дохід після опо­даткування Наводиться сума іншого сукупного доходу після ви­рахування податку на прибуток різниця рядків 2450, 2455
Сукупний дохід Розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування алгебраїчна сума рядків 2350(2355) та 2460

 

Як зазначено вище показники третього розділу Звіту про фінансові результа­ти формуються на підставі даних аналітичного обліку про операційні витрати за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на со-)

 

 

ціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати). Методичними рекоменда­ціями щодо заповнення форм фінансової звітності визначено,що у даному роз­ділі Звіту наводиться інформація про елементи операційних витрат на виробництво і збут, управління та забезпечення іншої операційної діяльності. До таких витрат включаються визнані протягом звітного періоду витрати, понесені підприємством у процесі його діяльності, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто витрат у сумі собівартості продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

До складу матеріальних витрат належитьвартість витрачених в операцій­ній діяльності (крім продукції власного виробництва):

- сировини й матеріалів, які становлять основу виготовленої продукції (ро­біт, послуг);

- покупних матеріалів та комплектуючих виробів, що використовуються у процесі виробництва продукції (робіт, послуг);

- палива й енергії, використаних на технологічні та інші операційні цілі;

- тари й тарних матеріалів;

- інших запасів (будівельних матеріалів, запасних частин, МТТТП, товарів), вико­ристаних як основні та допоміжні матеріали в основній діяльності підприємства.

 

 

Із суми визнаних матеріалів вираховується вартість зворотних відходів,тобто залишку сировини, матеріалів, напівфабрикатів, електроенергії та інших видів матеріальних ресурсів, одержаних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг), та які повністю або частково втратили спожирчі властивості початково­го ресурсу і через це використовуються з підвищеними витратами або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

До складу витрат на оплату праці належитьнарахована заробітна плата та прирівняні до неї виплати працівників, які виконують операції, що належать до операційної діяльності, зокрема:

- основна та додаткова заробітна плата, обчислена відповідно до прийня­тих на підприємстві форм та систем оплати праці;

- виплати за невідпрацьований час (оплата щорічних відпусток, компен­сація за невикористану відпустку, оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності тощо);

- гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати;

- інші виплати, які відносяться до складу витрат на оплату праці.

 

До відрахувань на соціальні заходи належитьсума нарахованого єдино­го внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, обчислена за встановленими законодавством ставками на заробітну плату та включена до складу елемента «Витрати на оплату праці».

До витрат, зумовлених нарахуванням амортизації, належитьсума нара­хованого зносу на об'єкти основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються у виробництві, управ­лінні підприємством й збуті продукції.

До складу інших операційних витрат належать інші витрати операцій­ної діяльності, невключені до наведених вище елементів, зокрема:

 

- виграти на службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством;

- витрати за отримані роботи (послуги) консультаційного й інформацій­ного характеру, пов'язані із забезпеченням операційної діяльності під­приємства;

- витрати за отримані роботи і послуги виробничого та невиробничого ха­рактеру;

- сума нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), крім непря­мих податків,податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб;

- втрати від операційних курсових різниць, знецінення запасів та псування цінностей;

- витрати на послуги зв'язку;

- плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

 

Структура Розділу III Звіту про фінансові результати «Елементи операційних витрат» та джерела інформації для його складення наведено у таблиці 10.18.

Таблиця 10.18

Джерела інформації для складання III розділу Звіту про фінансові результати «Елементи операційних витрат»

 

 

Стаття Код рядка Джерело інформації - шахова оборотна відомість
При використанні рахунків 8-го класу При використанні рахунків 9-го класу
Матеріальні затрати Дт80 10 20,21, 22, 25 Дт23, 91,92, 93, 94 10 20,21,22,25
Витрати на оплату праці Дт 81 Ю47, 66 Дт23, 91,92,93, 94 10 47,66
Відрахування на соціальні заходи Дт 82 Ю47, 65 Дт23, 91,92, 93, 94 Ю 47, 65
Амортизація ДТ83КТ13 №23,91,92,93,94 1013
Інші операційні витрати Дт 84 Ю 36, 37, 38, 39, 47, 63, 64, 65, 68 Дт23, 91,92, 93, 94 Ю 36, 37, 38, 39, 47, 63, 64, 65,68
Разом Алгебраїчна сума рядків 2500, 2505, 2510, 2515, 2520

Порядок формування показників Розділу IV Звіту про фінансові резуль­тати регламентується П(С)БО 24 «Прибуток на акцію» [67].Зазначений розділ заповнюють виключно:акціонерні товариства, прості або потенційні акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах; товариства, що здійсню­ють емісію акцій. Інформація у даному розділі складається із п'яти рядків.

У рядку 2600 «Середньорічна кількість простих акцій»наводиться серед­ньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду. Такий показник визначається за формулою:

 

 

де - середньорічна кількість простих акцій;

 

- кількість простих акцій, що знаходяться в обігу за певний проміжок часу;

- часові зважені коефіцієнти.

Часові зважені коефіцієнти визначаються за відповідні періоди за формулою:

(10.2)

де - кількість днів перебування акцій в обігу;

КДр - кількість днів у році.

У рядку 2605 «Скоригована середньорічна кількість простих акцій»на­водиться середньорічна кількість простих акцій, що перебували в обігу, скори­гована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

У рядку 2610 «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію».Такий показник розраховується діленням різниці суми чистого прибутку (збитку) і суми дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих ак­цій, що перебували в обігу:

(10.3)

де - чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

- чистий прибуток (збиток) за рік (форма № 2, рядки 220 (225));

- сума дивідендів, нарахованих на привілейовані акції.

У рядку 2615 «Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію»відображається показник, розрахований шляхом ділення скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих ак­цій, що перебували в обігу:

[ЧИ (3) ДПА] + ДРППЛ ± Дкрппа("крппа) (10.4)

счпПА =

ССКПА

де СЧПШ - скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію; Дрппа ~ сУма визнаних за звітний рік дивідендів за розбавляючими потенцій­ними простими акціями; Дкрппа ~~ сУма зміни доходів, визнаних за умови конвертації розбавляючих

потенційних простих акцій; ВКРППА- сума зміни витрат, визнаних за умови конвертації розбавляючих по­тенційних простих акцій; ССКПА~ скоригована середньорічна кількість простих акцій. У рядку 2650 «Дивіденди на одну просту акцію»відображається показник, розрахований шляхом ділення суми нарахованих дивідендів на кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.008 с.)