Основі необоротних матеріальних та нематеріальних активів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основі необоротних матеріальних та нематеріальних активів 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Отримання безоплатно необоротних активів, які не потребують додаткового монтажу
Оприбутковано за справедливою вартістю отримані на безоплатній основі необоротні активи:    
основні засоби
інші необоротні матеріальні активи
нематеріальні активи
Відображено нарахування амортизації на об'єкти необоротних активів, отримані на безоплатній основі 23,91, 92,93 131,132, 133
Одночасно з нарахуванням амортизації на необоротні активи, які отрима­ні на безоплатній основі визнано дохід звітного періоду

 

Продовження табл. 8.21

1 2 | 3 4
Отримання безоплатно необоротних активів, які потребують додаткового монтажу (встановлення)
Оприбутковано за справедливою вартістю отримані на безоплатній основі необоротні активи:    
  основні засоби
  інші необоротні матеріальні активи
  нематеріальні активи
Відображено додаткові витрати, зумовлені придбанням та введенням в експлуатацію необоротних активів (реєстрація, транспортування, монтаж, налагодження тощо) 152, 153, 154
Відображено податковий кредит за податком на додану вартість
Введено в експлуатацію (господарський оборот) необоротні активи, отри­мані на безоплатній основі:    
  основні засоби
  інші необоротні матеріальні активи
  нематеріальні активи
Відображено нарахування амортизації на об'єкти необоротних активів, отримані на безоплатній основі 23,91, 92,93 131, 132, 133
Одночасно з нарахуванням амортизації на необоротні активи, які отрима­ні на безоплатній основі визнано дохід звітного періоду 745 '

Приклад 8.6

12 листопада поточного року ТзОВ «Люкс» на безоплатній основі отримано токарний верстат справедливою вартістю 8 280 грн. Послуги сторонньої органі­зації з доставки об'єкта основного засобу склали 864 грн., в т.ч. ПДВ.

Комісією, призначеною керівником Товариства, встановлено термін експлу­атації верстата 3 роки, а його ліквідаційна вартість прирівняна до нуля. В наказі про облікову політику ТзОВ «Люкс» передбачено, що амортизація на машини та обладнання нараховується за прямолінійним методом.

Порядок відображення операцій із отримання верстата на безоплатній основі та нарахування амортизації на нього у системі рахунків бухгалтерського обліку наведено в таблиці 8.22 і на рисунку 8.7.

Таблиця 8.22
Бухгалтерські проведення з обліку надходження об'єкта
_______ основного засобу на безоплатній основі____________

 

 

№ з/п Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків Сума, грн.
Дебет Кредит
12.11. п. р. Отримано на безоплатній основі токарний вер­стат 8 280,00
12.11. п. р. Відображено транспортні витрати з доставки токарного верстата 864 грн. -144 грн. =720 грн. 720,00

 

12.11. п. р. Відображено податковий кредит за податком на додану вартість 864 грн. х 20%-1Н 120% 144,00
12.11. п. p. Введено в експлуатацію токарний верстат 8 280 грн. + 720 грн. = 9 000 гри. 9 000,00
3
31.12. п. p. Відображено нарахування амортизації на то­карний верстат 9 000 грн.: 3 р.: 12 міс. = 250 грн. 250,00
31.12. п. p. Визнано дохід звітного періоду одночасно з на­рахуванням амортизації на токарний верстат 8 280 грн.: 3 р.: 12 міс. = 230 грн. 230,00

 

 

 

Рис! 8:7. Облікове відображення надходження основного засобу на безоплатній основі

3. Облік інших видів додаткового капіталу.Такий капітал формується у сумі одержаних від фізичних і юридичних осіб безповоротної фінансової допо­моги, необоротних активів за договором оренди цілісних майнових комплексів тощо.

Для узагальнення інформації про інші види додаткового капіталу при­значений субрахунок № 425 «Інший додатковий капітал», за кредитомякого відображається збільшення коштів іншого додаткового капіталу, а за дебетом'-їх використання.

 

 

Одним з джерел формування активів суб'єктів господарювання є одержа­на безповоротна фінансова допомога,яку можуть надавати товариству його засновники з метою поповнення оборотних коштів, запобігання банкрутства, покриття збитків та інше. Прийняття рішення про отримання безповоротної фі­нансової допомоги здійснюється керівництвом товариства та оформляється до­говором дарування.

Податковим кодексом України [52] визначено, що безповоротна фінан­сова допомога- це:

- сума коштів, переданих платнику податку на прибуток у відповідності до договору дарування, інших подібних договорів або без укладення таких договорів;

- сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальни­ком після списання такої безнадійної заборгованості;

- сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

- основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кре­дитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у бан­ківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку осно­вну суму, але не сплачених (списаних);

- сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на „кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової до­помоги.

У відповідності до статті 135 Податкового кодексу України сума безпово­ротної фінансової допомоги,отримана платником податку на прибуток у звіт­ному податковому періоді, включається до інших доходів, що враховуються при обчислені об'єкта оподаткування за податком на прибуток.

У системі рахунків бухгалтерського обліку порядок відображення операцій з одержання безповоротної фінансової допомоги наведено у таблиці 8.23.

Таблиця 8.23
Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку одержання
__________ безповоротної фінансової допомоги
______________

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків
Дебет Кредит
На поточний рахунок зараховано безповоротну фінансову допомогу
За рахунок іншого додаткового капіталу погашено непокриті збитки

 

 

Порядок оренди цілісного майнового комплексу регулюється Законом України «Про оренду державного і комунального майна» [21],у відповід­ності до якого орендоване майно (крім приміщень, частини будівель, споруд, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна) відображається у балансі орендаря із зазначенням, що таке майно є орендованим.

 

 

До цілісного майнового комплексу включаються:

1) необоротні активи, що передаються в оренду;

2) оборотні матеріальні цінності, що підлягають викупу орендарем;

3) кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської і кредиторської забор­гованості, що надаються орендареві в кредит.

Для узагальнення інформації про орендовані цілісні майнові комплекси, віднесені до складу основних засобів в бухгалтерському обліку орендаря до активного балансового рахунка 10 «Основні засоби» відкривається окремий аналітичний рахунок «Орендовані цілісні майнові комплекси».

Нарахування амортизації на орендовані основні засоби відображається шляхом збільшення,з одного боку, витрат операційної діяльності (залежно від напрямів використання таких активів), а з іншого - суми нарахованого зносу із одночасним визнанням доходу (кредит субрахунка № 746 «Інші доходи зви­чайної діяльності»)та зменшенням іншого додаткового капіталу (дебет субра­хунка № 425 «Інший додатковий капітал»).

У системі рахунків бухгалтерського обліку порядок відображення операцій з оренди цілісного майнового комплексу наведено у таблиці 8.24.

Таблиця 8.24

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку оренди цілісного майнового
комплексу_____________________________

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Орендарем зараховано на баланс вартість основних засобів, взя­тих в оренду:    
у сумі нарахованого зносу на дату передачі основного засобу в оренду
у сумі залишкової вартості переданих основних засобів в оренду
Відображено нарахування амортизації на орендовані об'єкти осно­вних засобів 23,91,92,93
Визнано дохід іншої звичайної діяльності у сумі нарахованої амор­тизації на орендовані об'єкти основних засобів

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.008 с.)