ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Доходи та витрати операційної діяльності накопичуються на рахунках№ 70 «Доходи від реалізації», № 71 «Інший операційний дохід» та № 90 «Собі­вартість реалізації», № 92 «Адміністративні витрати», № 93 «Витрати на збут», № 94 «Інші витрати операційної діяльності», а в кінці звітного періоду спису­ються на субрахунок № 791 «Результат операційної діяльності». Шляхом порів­няння оборотів субрахунка № 791 «Результат основної діяльності» визначається фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності підприємства. Послідовність визначення та порядок обліку фінансових результатів опера­ційної діяльності наведено на рисунку 7.2. та у таблиці 7.3.

 

1аблиця7.і

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

з обліку фінансових результатів
_______ операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
Списано на фінансовий результат чистий дохід від:    
реалізації готової продукції
реалізації товарів
виконання робіт та надання послуг
Списано на фінансовий результат інший операційний дохід
Списано на фінансовий результат:    
суму наданих знижок та інші вирахування з доходу
- собівартість реалізованої готової продукції
- собівартість реалізованих товарів
собівартість виконаних робіт (наданих послуг)
адміністративні витрати
витрати на збут
інші витрати операційної діяльності
податок на прибуток від звичайної діяльності
Визначено фінансовий результат операційної діяльності:    
прибуток
збиток

 

 


 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ)

ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНШОЇ

ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансова діяльність підприємства пов'язана із залученням фінансових ре­сурсів шляхом емісії акцій, облігацій, одержання кредитів банку тощо. Отже, операції фінансової діяльності зумовлюють зміну розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Для обліку та узагальнення інформації про результати фінансової діяльнос­ті призначений субрахунок № 792 «Результат фінансових операцій»(табл. 7.4).

 

 

Порядок визначення та обліку результатів фінансових операцій зображено

на рисунку 7.3

 

 

 

Порядок відображення результатів фінансової діяльності в системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 7.5.

Таблиця 7.5 Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку результату фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Списано на фінансовий результат:    
дохід від участі в капіталі
інші фінансові доходи
фінансові витрати, що не капіталізуються
втрати від участі в капіталі
Визначено фінансовий результат фінансової діяльності:    
прибуток
збиток

До іншої звичайної діяльності відноситься інвестиційна та інша звичайна діяльність.Результат іншої звичайної діяльності визначається шляхом порівнян­ня доходів, отриманих за операціями від іншої звичайної діяльності, та витрат, понесених на отримання таких доходів.

Для обліку та узагальнення інформації про фінансові результати іншої звичайної діяльності призначений субрахунок №*>793 «Результат від іншої звичайної діяльності»(табл. 7.6).

Таблиця 7.6 Характеристика субрахунка № 793 «Результат від іншої звичайної діяльності»

 

 

 

 

 

 

Назва та номер рахунка Призначення ра­хунка Відображення інформації про результати іншої звичайної діяльності
На рахунку № 793 В об­ліковому регістрі У звіт­ності
за дебетом за кредитом
793 «Результат фінансових операцій» Для визначання прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності підпри­ємства Відображається списання ви­трат з рахунка № 97 «Інші витрати» Відображається списання доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства Журнал 6 Звіт про фінансові результати

Порядок визначення та обліку результатів іншої звичайної діяльності зобра­жена на рисунку 6.9.

Порядок відображення у бухгалтерському обліку результату іншої звичайної діяльності в системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 7.7.

 

 

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку результату іншої звичайної діяльності

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
Списано на фінансовий результат:    
інші доходи
інші витрати
Визначено фінансовий результат від іншої звичайної діяльності:    
- прибуток
збиток
 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.008 с.)