ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВУ відповідності до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [7] для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активіві зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен ство­рити необхідні умови для її проведення, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

Доходи майбутніх періодів, як специфічний вид зобов'язань, підлягають обов'язковій інвентаризаціїперед складанням річної бухгалтерської звітності, але не раніше 1 жовтня звітного року. Крім того, інвентаризацію обов'язково проводять при зміні матеріально відповідальних осіб (звільнення працівника, який обліковує розрахункові операції підприємства), при встановленні зловжи­вань, за судовим рішенням, у випадку ліквідації підприємства тощо. Об'єктом інвентаризації доходів майбутніх періодівна визначену дату є облікові дані стану розрахунків за таким видом зобов'язань, а саме: первинні документи, об­лікові регістри, акти звіряння розрахунків з контрагентами тощо.

Інвентаризація доходів майбутніх періодів полягаєу зіставленні обліко­вих даних із інформацією первинних документів, яка підтверджує виникнення таких доходів та розрахунки бухгалтерії стосовно розподілу, списання й при­пинення раніше визнаних зобов'язань у вигляді доходів майбутніх періодів. Як важливий елемент методу бухгалтерського обліку інвентаризація доходів май-; бутніх періодів має виконувати наступні завдання:

 

 

1) перевірити достовірність оцінки доходів майбутніх періодів, відображе­них у системі обліку та звітності;

2) встановити правильність проведення розрахунків із контрагентами за ви­знаними доходами майбутніх періодів;

3) виявити та врегулювати інвентаризаційні різниці у сумі доходів майбут­ніх періодів;

4) списати суми раніше визнаних доходів майбутніх періодів, у разі немож­ливості надання за ними послуг.

При інвентаризації доходів майбутніх періодів необхідно перевірити стан зобов'язань шляхом взаємозвіряння розрахунків із контрагентами. Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-мате­ріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 [ЗО] передбачено,що на рахунках обліку після звіряння розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядчиками, іншими дебіторами і кредито­рами повинні залишатися виключно погоджені суми. А тому, на виявленні та погодженні сторонами розбіжності складаються бухгалтерські довідки, які є підставою для проведення виправлень на рахунках бухгалтерського об­ліку.Якщо ж до кінця звітного періоду розбіжності не усунені або залишились не з'ясованими, то розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються у Балансі кожною стороною у сумах, що випливають із записів бухгалтерського обліку і визнаються нею правильними.

Інструкцією № 69 передбачено, що звіряння розрахунків здійснюється наступним чином:

1) всім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки про їх заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-дебітори зобов'язані протягом десяти днів з дня отримання виписок підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення;

2) на суми заборгованості постачальників з невідфактурованих поставок після їх перевірки бухгалтерія повинна зажадати від постачальників роз­рахунково-платіжні документи. Постачальники зобов'язані подати по­купцям такі документи або повідомити причини щодо їх неподання чи про відсутність такої заборгованості.

Як правило, ініціатором звірки розрахунків виступають підприємства-кредитори,адже вони зацікавлені у погашенні дебіторської заборгованості за раніше передані активи, що втілюють у собі економічні вигоди. При цьому, зві­рення розрахунків можливе як з одним, так і кількома контрагентами і може від­буватися з дати початку договірних відносин з конкретним контрагентом, або з періоду останньої інвентаризації розрахунків.

При одержані від підприємств-дебіторів листів із вкладеними виписками про стан заборгованості підприємство, що має зобов'язання перед іншими контр­агентами у вигляді доходів майбутніх періодів повинно надати відповідь про підтвердження або відмову від таких зобов'язань.

Здійснюючи інвентаризацію доходів майбутніх періодів необхідно вико­нати наступні етапи:

 

 

1) визначити обліковий залишок доходів майбутніх періодів на момент про­ведення інвентаризації;

2) оцінити вид надходжень, включених до доходів майбутніх періодів;

3) перевірити правильність формування первісної суми доходів майбутніх періодів;

4) встановити дату визнання доходів майбутніх періодів;

5) перевірити дотримання встановлених термінів щодо виконання зобов'язань за доходами майбутніх періодів;

6) перевірити обґрунтованість визначення суми доходів майбутніх періодів, що включені до складу доходів звітного періоду;

7) визначити розрахунковий залишок зобов'язань за доходами майбутніх періодів, що підлягають виконанню у майбутньому;

8) визначити результати інвентаризації доходів майбутніх періодів, які:

 

- підлягають списанню;

- підлягають відновленню у зайво списаній сумі.

За результатами звіряння розрахунків про стан доходів майбутніх періо­дів інвентаризаційною комісією в одному примірнику складається та пере­дається до бухгалтерії за формою № инв-17 Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами.Пра­цівниками бухгалтерії за даними Акту складається порівнювальна відомість та підводяться підсумки інвентаризації.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з врегулюван­ня інвентаризаційних різниць за доходами майбутніх періодів наведено у та­блиці 6.14.

 

Таблиця 6.14

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку врегулювання інвентаризаційних різниць за доходами майбутніх періодів

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Визнано інший дохід операційної діяльності на суму списаних доходів май­бутніх періодів у результаті:    
відображення на рахунках бухгалтерського обліку зайвої суми зобов'язань за доходами майбутніх періодів
неможливості виконання визнаних зобов'язань за доходами майбутніх періодів (наприклад, закінчення терміну позовної давності за такими зобов'язаннями)
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість на суму списаних доходів майбутніх періодів у результаті закінчення терміну позовної давності
Визнано інші витрати операційної діяльності на суму донарахованих до­ходів майбутніх періодів за актом звіряння розрахунків

 

РОЗДІЛ 7

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

(ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Метою вивчення розділує формування системи знань щодо порядку визначення фінансових результатів діяльності підприємства та теорії і практики їх облікового відображення

Об'єктом вивчення розділує процес обліку фінансових результатів за видами діяльності суб'єктів господарювання

У розділі 7 розглядаються наступні питання:

7.1. Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства

7.2. Бухгалтерський (фінансовий) облік фінансових результатів операційної діяльності ..

7.3. Бухгалтерський (фінансовий) облік результатів фінансової та іншої звичайної діяльності

7.4. Бухгалтерський (фінансовий) облік результатів надзвичайної діяльності

Ключові терміни розділу:

Чистий дохід, валовий прибуток (збиток), фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, фінансовий результат від звичайної діяльності, чистий прибуток (збиток)

Після вивчення розділу 7 студенти повинні знати:

s економічну сутність фінансових

результатів;

послідовність списання доходів і

витрат та визначення фінансових

результатів;

порядок відображення у системі

рахунків бухгалтерського обліку

фінансових результатів;

методику узагальнення інформації

про фінансові результати в облікових

регістрах та звітності

Після вивчення розділу 7

студенти повинні вміти:

визначати фінансові результати

діяльності підприємства;

відображати у системі рахунків

бухгалтерського обліку фінансові

результати;

узагальнювати інформацію про

фінансові результати в облікових

регістрах;

розкривати інформацію про

фінансові результати у фінансовій

звітностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.014 с.)