Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» кореспондуєМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Брак у виробництві» «Капітальні інвестиції»
«Каса» «Виробництво»
«Рахунки в банках» «Брак у виробництві»
«Інші кошти» «Каса»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Рахунки в банках»
    «Витрати майбутніх періодів»
«Пайовий капітал» «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
«Неоплачений капітал»    
«Розрахунки за податками й платежами» «Цільове фінансування і цільові надходження»
«Розрахунки за страхуванням» «Розрахунки за страхуванням»
«Розрахунки з оплати праці» «Розрахунки з оплати праці»
«Розрахунки за іншими операціями» «Витрати на оплату праці»
    «Інші затрати»
«Доходи від реалізації» «Загальновиробничі витрати»
«Інший операційний дохід» «Адміністративні витрати»
    «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»
    «Інші витрати»
    «Надзвичайні витрати»

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками»

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо).

За кредитом рахунка 67 «Розрахунки з учасниками» відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом - її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» має такі субрахунки:

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

672 «Розрахунки за іншими виплатами»

На субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел.

На субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Каса» «Статутний капітал»
«Рахунки в банках» «Пайовий капітал»
    «Резервний капітал»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
«Статутний капітал»    
«Пайовий капітал»    
«Неоплачений капітал»    
«Розрахунки за податками й платежами»    
«Доходи від реалізації»    
«Інший операційний дохід»    
«Інші фінансові доходи»    
«Інші доходи»    

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями»

На рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63 - 67.

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» має такі субрахунки:

680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу»

681 «Розрахунки за авансами одержаними»

682 «Внутрішні розрахунки»

683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

На субрахунку 680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу» ведеться облік визнаних відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» зобов’язань, прямо пов’язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу.

На субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

На субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми і асоційованими підприємствами.

На субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків. Передача активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) іншому, виділеному на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунка 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки», а їх одержання - зворотною кореспонденцією цих рахунків.

На субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» ведеться облік нарахованих відсотків за:

  • використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
  • використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);
  • іншими операціями.

На субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 68 «Розрахунки за іншими операціями», а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); за іншими операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» кореспондуєПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.170.169 (0.004 с.)