Рахунок 50 «Довгострокові позики» кореспондуєМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рахунок 50 «Довгострокові позики» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
Виключено «Довгострокові фінансові інвестиції»
«Капітальні інвестиції» «Капітальні інвестиції»
«Каса» «Каса»
«Рахунки в банках» «Рахунки в банках»
«Інші кошти» «Інші кошти»
«Короткострокові векселі одержані» «Поточні фінансові інвестиції»
    «Розрахунки з різними дебіторами»
«Розрахунки з покупцями та замовниками»    
    «Вилучений капітал»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Цільове фінансування і цільові надходження»
«Пайовий капітал» «Довгострокові позики»
«Неоплачений капітал» «Довгострокові векселі видані»
«Цільове фінансування і цільові надходження» «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»
«Довгострокові позики» «Довгострокові зобов’язання з оренди»
«Довгострокові зобов’язання за облігаціями»    
    «Короткострокові позики»
«Інші довгострокові зобов’язання» «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»
«Короткострокові позики»    
«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»    
    «Короткострокові векселі видані»
    «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Розрахунки за іншими операціями»    
    «Розрахунки за податками й платежами»
«Інший операційний дохід»    
«Інші фінансові доходи» «Розрахунки за страхуванням»
«Інші доходи» «Розрахунки за іншими операціями»
«Надзвичайні доходи»    
    «Інші операційні витрати»
    «Інші затрати»
    «Загальновиробничі витрати»
    «Адміністративні витрати»
    «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»
    «Фінансові витрати»
    «Надзвичайні витрати»

 

 

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані»

На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням.

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані» має такі субрахунки:

511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті»

512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті»

На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Каса» «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Рахунки в банках»    
«Розрахунки з покупцями та замовниками» «Розрахунки за податками й платежами»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Розрахунки за страхуванням»
    «Розрахунки за іншими операціями»
«Неоплачений капітал»    
«Довгострокові позики» «Інші операційні витрати»
«Короткострокові позики» «Інші витрати операційної діяльності»
«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»    
    «Фінансові витрати»
«Інші доходи»    

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» має такі субрахунки:

521 «Зобов’язання за облігаціями»

522 «Премія за випущеними облігаціями»

523 «Дисконт за випущеними облігаціями»

За кредитом субрахунка 521 «Зобов’язання за облігаціями» ведеться облік боргових зобов’язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом - погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.

За кредитом субрахунка 522 «Премія за випущеними облігаціями» ведеться облік одержаних премій (перевищення вартості продажу облігації над її номінальною вартістю) за випущеними облігаціями, за дебетом - амортизація премії з визнанням фінансових доходів.

За дебетом субрахунка 523 «Дисконт за випущеними облігаціями» ведеться облік наданого дисконту (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю її продажу) за випущеними облігаціями, за кредитом - амортизація дисконту з визнанням фінансових витрат.

Аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення.

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Каса» «Каса»
«Рахунки в банках» «Рахунки в банках»
«Неоплачений капітал» Виключено
«Довгострокові позики»    
«Довгострокові зобов’язання за облігаціями» «Вилучений капітал»
    «Довгострокові позики»
«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»
    «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Інші фінансові доходи»    
«Інші доходи» «Розрахунки за іншими операціями»
    «Фінансові витрати»

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди, а також за оборотні матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором оренди цілісного майнового комплексу.

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» має такі субрахунки:

531 «Зобов’язання з фінансової оренди»

532 «Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів»

За кредитом рахунка 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об’єкти довгострокової оренди, за дебетом - її погашення, переведення до короткострокових зобов’язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об’єктом орендованих необоротних активів.

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Каса» «Основні засоби»
«Рахунки в банках» «Інші необоротні матеріальні активи»
«Довгострокові позики»    
«Короткострокові позики» «Нематеріальні активи»
    «Капітальні інвестиції»
«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» «Довгострокові біологічні активи»
    «Розрахунки за податками й платежами»
    «Фінансові витрати»
«Інші доходи»    

Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

На рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» ведеться облік сум податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, які використовуються з метою оподаткування.

За кредитом рахунка 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом - зменшення відстрочених податкових зобов’язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов’язань.

Визначення суми відстроченого податкового зобов’язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань ведеться за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Відстрочені податкові активи» «Відстрочені податкові активи»
    «Додатковий капітал»
«Розрахунки за податками й платежами» «Розрахунки за податками й платежами»
«Податок на прибуток» «Інші затрати»
    «Податок на прибуток»


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.013 с.)