Рахунок 41 «Пайовий капітал» кореспондуєМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рахунок 41 «Пайовий капітал» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Каса» «Основні засоби»
«Рахунки в банках» «Інші необоротні матеріальні активи»
«Статутний капітал»    
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» «Нематеріальні активи»
    «Довгострокові фінансові інвестиції»
«Розрахунки з учасниками»    
    «Капітальні інвестиції»
    «Довгострокові біологічні активи»
    «Виробничі запаси»
    «Поточні біологічні активи»
    «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
    «Товари»
    «Каса»
    «Рахунки в банках»
    «Поточні фінансові інвестиції»
    «Статутний капітал»
    «Додатковий капітал»
    «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
    «Довгострокові позики»
    «Короткострокові позики»
    «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
    «Розрахунки з оплати праці»
    «Розрахунки з учасниками»
    «Розрахунки за іншими операціями»

Рахунок 42 «Додатковий капітал»

Рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунка 42 «Додатковий капітал» відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі субрахунки:

421 «Емісійний дохід»

422 «Інший вкладений капітал»

423 «Дооцінка активів»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

425 «Інший додатковий капітал»

На субрахунку 421 «Емісійний дохід» відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

На субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 «Дооцінка активів» відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття чи амортизації зазначених активів, зменшення їх корисності.

На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків, зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Основні засоби» «Основні засоби»
«Інші необоротні матеріальні активи» «Інші необоротні матеріальні активи»
«Нематеріальні активи» «Нематеріальні активи»
«Знос (амортизація) необоротних активів» «Знос (амортизація) необоротних активів»
«Довгострокові фінансові інвестиції» «Довгострокові фінансові інвестиції»
«Капітальні інвестиції» «Капітальні інвестиції»
«Довгострокові біологічні активи» «Довгострокові біологічні активи»
«Виробничі запаси» «Виробничі запаси»
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» «Поточні біологічні активи»
«Товари» «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
«Поточні фінансові інвестиції»    
«Статутний капітал» «Напівфабрикати»
«Пайовий капітал» «Готова продукція»
«Резервний капітал» «Продукція сільськогосподарського виробництва»
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»    
«Вилучений капітал» «Товари»
«Неоплачений капітал» «Каса»
«Відстрочені податкові зобов’язання»    
«Розрахунки за податками й платежами»    
«Інші доходи» «Рахунки в банках»
    «Поточні фінансові інвестиції»
    «Статутний капітал»
    «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
    «Вилучений капітал»
    «Неоплачений капітал»
    «Цільове фінансування і цільові надходження»

Рахунок 43 «Резервний капітал»

Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунка 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунка відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямами використання.

Рахунок 43 «Резервний капітал» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Статутний капітал» «Додатковий капітал»
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
«Розрахунки з учасниками»    

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунка відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має такі субрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений»

442 «Непокриті збитки»

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 «Непокриті збитки» відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» відображається кореспонденцією рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об’єктів класів 1 - 6.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Статутний капітал» «Пайовий капітал»
«Пайовий капітал» «Додатковий капітал»
«Додатковий капітал»    
«Резервний капітал» «Резервний капітал»
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
«Вилучений капітал» «Вилучений капітал»
Виключено «Фінансові результати»
«Розрахунки з учасниками»    
«Розрахунки за іншими операціями»    
«Фінансові результати»    

Рахунок 45 «Вилучений капітал»

На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунка 45 «Вилучений капітал» відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 «Вилучений капітал» має такі субрахунки:

451 «Вилучені акції»

452 «Вилучені вклади й паї»

453 «Інший вилучений капітал»

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.009 с.)