Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» кореспондуєМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Основні засоби» «Основні засоби»
«Інші необоротні матеріальні активи» «Інші необоротні матеріальні активи»
«Довгострокові фінансові інвестиції» «Нематеріальні активи»
    «Довгострокові фінансові інвестиції»
Виключено    
Виключено «Капітальні інвестиції»
       
    Виключено
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»
«Гудвіл» «Гудвіл»
«Виробничі запаси» «Виробничі запаси»
«Поточні біологічні активи» «Поточні біологічні активи»
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
«Виробництво» «Виробництво»
«Брак у виробництві» «Напівфабрикати»
«Напівфабрикати» «Готова продукція»
«Готова продукція» «Продукція сільськогосподарського виробництва»
«Продукція сільськогосподарського виробництва»    
    «Товари»
«Товари» «Каса»
«Каса» «Рахунки в банках»
«Рахунки в банках» «Інші кошти»
«Інші кошти» «Короткострокові векселі одержані»
«Розрахунки з покупцями та замовниками»    
    «Поточні фінансові інвестиції»
    «Витрати майбутніх періодів»
«Витрати майбутніх періодів» «Цільове фінансування і цільові надходження»
«Цільове фінансування і цільові надходження»    
«Довгострокові позики»    
«Короткострокові позики» «Довгострокові позики»
«Розрахунки за податками й платежами» «Довгострокові векселі видані»
    «Короткострокові позики»
«Розрахунки за іншими операціями» «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»
«Доходи майбутніх періодів»    
«Доходи від реалізації» «Короткострокові векселі видані»
«Інший операційний дохід» «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Інші фінансові доходи»    
«Інші доходи» «Розрахунки за податками й платежами»
«Надзвичайні доходи»    
    «Розрахунки за страхуванням»
    «Розрахунки з оплати праці»
    «Розрахунки з учасниками»
    «Розрахунки за іншими операціями»
    «Матеріальні витрати»
    «Інші операційні витрати»
    «Інші затрати»
    «Загальновиробничі витрати»
    «Адміністративні витрати»
    «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»
    «Надзвичайні витрати»

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»

На рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».

За кредитом рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом - списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Розрахунки з покупцями та замовниками» «Інші операційні витрати»
    Виключено
«Інший операційний дохід» «Інші витрати операційної діяльності»

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса, оплата торгового патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Інші необоротні матеріальні активи» «Капітальні інвестиції»
«Знос (амортизація) необоротних активів» «Виробництво»
«Виробничі запаси» «Розрахунки з різними дебіторами»
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» «Інші операційні витрати»
«Каса» «Інші затрати»
«Рахунки в банках» «Загальновиробничі витрати»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Адміністративні витрати»
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів» «Витрати на збут»
Розрахунки з постачальниками та підрядниками» «Інші витрати операційної діяльності»
«Розрахунки за податками й платежами» «Надзвичайні витрати»
«Розрахунки за страхуванням»    
«Розрахунки з оплати праці»    
«Розрахунки за іншими операціями»    

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Порядок узагальнення інформації про стан і рух коштів окремих складових власного капіталу підприємствами державного та комунального секторів економіки визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 №1213.

Рахунок 40 «Статутний капітал»

Рахунок 40 «Статутний капітал» призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунка 40 «Статутний капітал» відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 40 «Статутний капітал» кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Пайовий капітал» «Пайовий капітал»
«Додатковий капітал»    
«Вилучений капітал» «Додатковий капітал»
«Неоплачений капітал» «Резервний капітал»
«Розрахунки з учасниками» «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
    «Неоплачений капітал»
    «Розрахунки з учасниками»

Рахунок 41 «Пайовий капітал»

Рахунок 41 «Пайовий капітал» призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 «Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.008 с.)