Тема 8. Організація обліку та аналізу оборотних активів: грошових кроштівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Організація обліку та аналізу оборотних активів: грошових кроштів 

Мета проведення: у результаті виконання практичної роботи, студент повинний уміти скласти структурний графік роботи відділу центральної бухгалтерії з обліку коштів і розрахунків; розробити план здійснення контролю за дотриманням касової, розрахункової та фінансової дисципліни.

 

Завдання для практичних занять (2 год.):

Зміст заняття:

1. організація документування обліку коштів і розрахунків;

2. організація обліку грошових коштів у касі та на рахунках у банку;

 

 

Питання для опитування:

1. Які завдання організації обліку коштів, розрахунків, інших активів?

2. Якими документами проводять оформлення надходження та видачу грошових коштів?

3. Як організований облік грошових коштів у касі?

4. Чим відрізняється від нього організація обліку коштів на рахунках у банку?

5. У чому полягає визнання дебіторської заборгованості?

6. Як класифікують дебіторську заборгованість?

7. Якими документами здійснюють оформлення дебіторської заборгованості?

8. Назвіть особливості організації обліку дебіторської заборгованості.

9. Як організують списання дебіторської заборгованості з балансу?

10. Що означає касова та фінансова дисципліна?

11. Які загальні положення організації контролю за здійсненням касової дисципліни?

12. Які загальні положення організації контролю за здійсненням фінансової дисципліни?

 

Завдання для виконання самостійної та індивідуальної роботи по темі 8 (13 год.):

Завдання 1.

Використовуючи літературу [6, с. 386-387] та вже набуті знання з бухгалтерського обліку і дисципліни, що вивчається, скласти структурний графік роботи відділу центральної бухгалтерії з обліку коштів і розрахунків. В ньому вказати зміст роботи (складання первинних документів, реєстрація їх у відповідному журналі, отримання виписок банку, виписка рахунків покупцям, складання звіту касира, направлення його в бухгалтерію, бухгалтерська обробка виписки банку та звіту касира, інвентаризація коштів та розрахунків), виконавців та терміни виконання (визначити самостійно).

 

Завдання 2.

Вивчивши в літературі [6, с. 423] план здійснення контролю за дотриманням касової та фінансової дисципліни, розробити план здійснення контролю за дотриманням касової, розрахункової та фінансової дисципліни для господарства "Тепличний", що подано для виконання самостійної роботи у частині II. В ньому вказати об'єкти контролю, джерело інформації, виконавців та строк здійснення, використавши умову задачі та творчий підхід.

 


 

ЧАСТИНА II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ та індивідуальної РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

1. Тематика рефератів для індивідуальної самостійної роботи та вказівки для їх написання

 

1. Бухгалтерський облік як складова системи управління підприємством, що потребує організації, його завдання та функції, місце у організаційній структурі підприємства.

2. Система бухгалтерського обліку у контексті її організації: поняття, характерні риси, структура та мета.

3. Поняття організації бухгалтерського обліку, завдання, етапи та принципи організації. Характеристика робіт, що проводяться на етапах організації обліку.

4. Принципи обліку та принципи організації обліку: порівняльна характеристика.

5. Політика обліку: поняття, порядок та етапи її формування. Фактори, що впливають на формування облікової політики підприємства.

6. Наказ про облікову політику підприємства: зміст, порядок складання та затвердження, перелік питань, що висвітлюються в Наказі; характеристика його розділів, порядок внесення змін.

7. Характеристика нормативних документів та інституцій, що регулюють організацію системи бухгалтерського обліку і фінансову звітність.

8. Організація документування господарських операцій: організація складання первинних документів, їх обов'язкові та додаткові реквізити, організація приймання, перевірки та обробки документів.

9. Організація документообігу: поняття документообігу, його стадії, графік, зберігання документів, принципи формування справ бухгалтерського архіву. Організація вилучення та утилізації документів.

10. Форми ведення бухгалтерського обліку у контексті його організації: поняття, історія виникнення, розвиток та використання найбільш доцільних на сучасному етапі форм.

11. Облікові регістри (реєстри), їх призначення та види, організація техніки запису в них, способи виправлення помилок.

12. Організаційна побудова бухгалтерської служби, види та типи облікового апарату.

13. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві: класичні та нові за Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16.07.99р.

14. Призначення та функції бухгалтерії, кваліфікаційні та етичні вимоги до працівників обліку.

15. Регламентація обов'язків облікових працівників, Положення про бухгалтерську службу.

16. Роль головного бухгалтера в організації роботи бухгалтерії, його права, обов'язки та відповідальність.

17. Планування діяльності бухгалтерії, послідовність вивчення об'єктів, що підлягають цьому плануванню.

18. Посадові інструкції бухгалтерів: їх призначення, характеристика структури, порядок розробки, затвердження, ознайомлення та дотримання з боку адміністрації та виконавця.

19. Основні завдання організації обліку власного капіталу, його класифікація, організація обліку різних видів власного капіталу та організація їх інвентаризації.

20. Організація обліку забезпечення зобов'язань: визнання, класифікація, оцінка, основні завдання організації їх обліку.

21. Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень.

22. Організація документування операцій із зобов'язаннями, організація їх синтетичного і аналітичного обліку. Блок-схема послідовності організації їх облікового процесу.

23. Організація обліку забезпечення зобов'язань поза балансом.

24. Організація бухгалтерського контролю зобов'язань.

25. Завдання організації обліку основних засобів, їх класифікація, визнання. Блок-схема послідовності організації їх облікового процесу.

26. Організація документування операцій з основними засобами та організація обліку їх надходження, експлуатації й вибуття.

27. Організація нарахування та обліку амортизації основних засобів.

28. Організація обліку ремонту та переоцінки основних засобів.

29. Організація контролю за використанням основних засобів.

30. Організація обліку нематеріальних активів: поняття, класифікація, їх визнання та оцінка. Блок-схема послідовності організації їх облікового процесу.

31. Організація документування операцій з надходження, зберігання та вибуття нематеріальних активів.

32. Особливості організації проведення інвентаризації нематеріальних активів.

33. Організація обліку запасів: визнання, класифікація, оцінка, завдання організації їх обліку, блок-схема організації облікового процесу запасів.

34. Організація документування, обліку та аналізу надходження, зберігання та вибуття запасів.

35. Організація обліку матеріальних активів на позабалансових рахунках.

36. Організація обліку коштів, розрахунків, інших активів: завдання, документування.

37. Організація обліку грошових коштів у касі та на рахунках у банку, блок-схема послідовності організації їх облікового процесу.

38. Організація обліку дебіторської заборгованості: визнання, оцінка, організація документування, особливості організації обліку.

39. Організація обліку фінансових інвестицій: їх визнання, оцінка, класифікація, завдання та мета організації обліку.

40. Організація обліку витрат діяльності підприємства: загальні підходи, блок-схема послідовності організації облікового процесу витрат діяльності.

41. Особливості організації обліку витрат виробництва. Блок-схема послідовності організації облікового процесу виробництва.

42. Організація обліку доходів підприємства від звичайної діяльності. Блок-схема послідовності організації облікового процесу доходів.

43. Особливості організації обліку фінансових результатів діяльності. Блок-схема послідовності організації облікового процесу фінансових результатів.

44. Організація складання та надання фінансової звітності: загальні принципи. Блок-схема послідовності організації складання та надання фінансової звітності.

45. Організація складання приміток до річної фінансової звітності та виправлення в ній помилок.

46. Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати, особливості організації обліку оплати праці, організація обліку відпусток та оплати праці в результаті тимчасової втрати працівником працездатності.

47. Організація обліку нарахувань на заробітну плату та організація обліку утримань із неї.

48. Організація нормативно-правового, інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку та контролю.

49. Удосконалення організації облікового процесу та розвиток організаційної структури бухгалтерії.

50. Планування організаційно-правового забезпечення обліку та соціального розвитку колективу бухгалтерії

 

Вимоги до реферату

Реферат оформлюють на аркушах формату А4 (210x297 мм), виконують рукописним, машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. За машинописного способу виконання реферату друкують через півтора інтервали (приблизно 8 мм) - з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менше ніж 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14-й кегель, 1,5 інтервалу, шрифт - Times New Roman). Текст реферату слід друкувати, додержуючись такої ширини полів: верхнє і нижнє - не менше 20 мм, ліве – 30 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг реферату: 15-20 сторінок, пронумерованих.

Титульний аркуш і вся робота оформляється згідно з установленим порядком. На титульному листі слід указати назву університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали магістра (спеціаліста).

План реферату має складатись із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури (не менше 20 джерел). У тексті кожний пункт плану необхідно виділити.

Завершений і оформлений реферат магістр (спеціаліст) підписує й проставляє дату виконання. З відома керівника роботи він може виконати реферат за темою, не передбаченою у запропонованому переліку.

 

 

2. Завдання-практикум для самостійної роботи за темою "Організація облікового процесу на підприємстві"

 

З метою набуття навичок організації облікового процесу за кожним об'єктом і по підприємству в цілому запропоновано до виконання завдання-практикум.

1. Студенту необхідно умовно створити підприємство. Форма власності та тип діяльності обирається студентом самостійно.

2. Студенту потрібно заповнити всі докуметни для умовного відкритя підприємства. Наприклад , як що це підприємство ТОВ, то це :

— Установчий договір.

— Статут підприємства.

— Протокол № 1.

— Заява про відкриття тимчасового накопичувального рахунку для концентрації 50% капіталу.

— Заява на відкриття рахунку.

— Заява про реєстрацію ТОВ.

— Тимчасове свідоцтво про реєстрацію.

— Свідоцтво про реєстрацію.

— Підтвердження з банку про відкриття тимчасового рахунку.

— Декларація про виготовлення печатки.

— Картка із зразками підписів і відбитка печатки.

— Приватні листки з обліку кадрів.

— Штатний розклад апарату підприємства.

3. Показати діяльність підприємства за 1 квартал. Організувати роботу з відкриття необхідних облікових регістрів (Головної книги, журналів та відомостей), ведення первинного та зведеного обліку господарських операцій в документах та облікових регістрах протягом звітного періоду. Провести відповідні підрахунки собівартості продукції, розподіл загальновиробничих витрат, визначити калькуляційні різниці та результати роботи за звітний період (рік). Провести завершальні роботи на кінець звітного періоду , підготуватися до складання балансу, скласти баланс на кінець звітного періоду та основні звітні таблиці до нього

4. Оформити всі необхідні первинні документи по діяльності підприємства.

 

 

3. Тематика і методичні вказівки для написання контрольних робіт для магістрів і спеціалістів заочної форми навчання.

 

3.1. Мета контрольної (модульної) роботи

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу і передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною літературою, даними бухгалтерського обліку та складати звітні таблиці.

У процесі підготовки контрольної роботи студенти мають вивчити законодавчі акти, інструктивні матеріали, а також літературні джерела, які висвітлюють питання обраної теми.

 

3.2. Загальні вимоги до контрольної (модульної) роботи

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина включає питання, на які треба дати письмові відповіді. Оформити це треба за вимогами реферату і відповісти на ті питання, які дані у п. 4 ( далі) як питання для заліку , які видаються кожному магістру чи спеціалісту за таблицею 1. Контрольна робота має 2 практичні завдання, які вибираються за таблицею 2.

 

3.3. Завдання до контрольної (модульної) роботи

Теоретичні завдання для контрольної роботи - це питання, викладені нижче у пункті 4. Порядок визначення, на які питання потрібно відповісти, показаний у таблиці 1. В ній визначено для кожного магістра (спеціаліста) три питання. Для того, щоб вибрати, які конкретно слід написати, потрібно скористатися останніми двома цифрами залікової книжки. У таблиці 1 по вертикалі вказана передостання цифра шифру, по горизонталі - остання цифра шифру, на їх перетині і знаходиться ваше завдання. Наприклад, останні дві цифри вашого номеру залікової книжки 11, тоді вашими питаннями є: 10, 22, 51.

 

Таблиця 1

Номери питань, на які необхідно дати письмову відповідь при виконанні контрольного теоретичного завдання 1

 

Передостан ня цифра шифру Остання цифра шифру
1,14, 28 2,9,23 3, 39 51 1,24,50 5, 15, 45 6, 17, 31 7, 20, 51 2,8, 19 3,9, 25 10, 24 46
9,21,4 8 10,22, 51 3,8,18, 72 7,12,2 7,55 6,13, 53,57 5, 17, 23,54 1, 14 36,40 3,16, 43,70 2,17, 52,60 1,18,2 9,66
15,26, 47,53 17,29, 40 19,34, 41 21,37, 48 22,35 47 5,23, 37 4,18, 23 25,36 50 6,11, 23 7,12, 24
20,31, 52 2,21,30 5,23,38 13,24, 37 17,24 39 8,22, 44 10,29 35 2,18, 39 14,31 51 19,32, 45
Продовження табл. 1
7

10,18, 39 19,35, 44 25,33, 48 27,38, 45 29,15 32 24,39 43 5,18, 48 1,31, 50 11,3, 48 8,34, 45
13,32, 47 3,38,47 6,31, 46 22,34, 41 1,35, 48 28,14 42 12,37 45 17,24 39 20,46 51 14,27, 41
16,34, 44 12,36, 46 7,27 43 15,26 41 19,33 46 20,34 48 21,36 43 14,32 44 22,40 49 20,33 50
10,30 42 3,13 ,34 12,24 ,46 25,31 ,45 6,26 ,50 19,31, 42 11,24, 38 8,17, 35 12,36, 45 18,37 ,49
1,14, 32 16,28 33 11,20, 31 7,19, 48 10,36 44 2,18 51 15,24 40 6,29 42 3,37 41 5,24, 36
20,33, 48 4,29 ,34 16,44, 51 9,24,30 18,34, 47 1,10 ,21 13,32, 42 1,13, 32 2,14 ,31 15,36 ,44

 

Контрольне завдання 2 - практичне завдання. Кожне практичне завдання складається з двох задач, які слід визначити згідно таблиці 2 аналогічно теоретичному завданню на основі останніх двох цифр шифру залікової книжки.

 

Таблиця 2

Номери задач, які необхідно розв'язати при виконанні контрольного завдання 2

 

 

Передостання цифра шифру Остання цифра шифру
2, 8 1, 3 3, 9 4, 8 5, 7 6, 15 7, 2 8, 14 9, 13 10, 12
11, 10 12, 11 13, 1 14, 1 15, 7 12, 6 1, 4 2, 5 3, 6 4,7
5, 9 6, 10 7,11 8, 12 9,13 10, 3 11, 9 12, 2 13, 7 14, 6
15, 1 6, 2 1, 13 8, 14 9, 5 11, 6 1, 7 2, 8 3, 9 4, 10
5, 11 6, 1 7, 13 8, 4 9,15 10, 13 8, 11 9, 12 10, 3 11, 4
5, 7 3, 4 4, 8 6, 5 7, 2 10, 4 13, 2 14, 7 10, 2 1, 10
15,13 13,14 14,15 2, 12 1, 11 2,15 13, 6 3, 9 4,7 2, 1
9,13 7, 14 8, 9 10, 15 11, 2 2, 8 13, 7 1, 7 14, 6 6, 10
9, 5 7, 3 8, 14 2, 6 1, 8 9, 2 3, 9 2, 9 4, 10 6, 12
9,15 7,13 8,11 5, 15 8, 1 9, 12 7, 13 10, 3 11, 4 6, 12

 

Задача 1.

На підставі єдиного Плану рахунків та Інструкції до нього розробити Робочий план рахунків для малого підприємства, що займається виробництвом дверей та вікон, здійснює свою діяльність на основі патенту та має двох працівників. Облік веде самостійно керівник підприємства.

 

Задача 2.

Користуючись літературою [6, с. 48-85, с. 563-576] скласти Наказ про облікову політику підприємства, назву та дані сформулювати самостійно із власної практичної діяльності. Крім того, усі частини цього Наказу (організація роботи облікового апарату, методика обліку, організаційно-технічні аспекти) повинні безпосередньо відноситись до вашого підприємства.

 

Задача 3.

Розробити оперограму (документограму) руху носіїв облікової інформації (вимоги) з відпуску матеріалів всередині підприємства за наступними даними: виписка вимоги проводиться у цеху, видача дозволу на відпуск - у відділі матеріального забезпечення, відпуск матеріалів за кількістю, якістю та цінами - на складі, прийняття вимоги, її перевірка та обробка - в бухгалтерії, відображення в облікових регістрах, складання таблиці з розподілу матеріалів за кодами затрат - у бухгалтерії.

 

Задача 4.

На підставі єдиного Плану рахунків та Інструкції до нього розробити Робочий план рахунків для малого підприємства, що займається виробництвом м’якої мебелі , здійснює свою діяльність на основі патенту та має десятеро працівників. Облік веде самостійно керівник підприємства, не застосовує будь-якої бухгалтерської вакансії; вибрати для цього підприємства форму бухгалтерського обліку, описати її та зобразити на їх схематично.

 

Задача 5.

Із літературних джерел вивчити посадові інструкції касира [6, с. 585-587] та бухгалтера [6, с. 162, 581-584] та додаток В. Скласти посадову інструкцію бухгалтера матеріального відділу промислового підприємства, який веде облік виробничих запасів, що надходять від постачальників, відпуск їх у виробництво, перевіряє та проводить обробку звітів з обліку матеріальних цінностей.

Самостійно вказати, якими нормативними положеннями повинен керуватися бухгалтер матеріального відділу, які його функції, посадові обв'язки, права та відповідальність.

 

Задача 6.

Вивчити порядок призначення бухгалтера на ту чи іншу посаду. На основі отриманих знань підготувати комплект бухгалтерських документів для передачі справ та скласти акт передачі бухгалтерських справ. Реквізити можна заповнювати, на основі вигаданого підприємства..

 

Задача 7.

Скласти структурний графік роботи бухгалтерії вигаданого підприємства. В ньому вказати комплекси облікових робіт, термін виконання, виконавців, кому передаються відомості про виконання, примітки.

 

Задача 8.

На підставі вивченого матеріалу побудувати можливі форми організації бухгалтерської служби: торгівельного підприємства, що займається продажем продуктів для населення, має 16 магазинів та один склад продовольчих товарів; фабрики з виробництва тканин. Врахувати, що побудова бухгалтерської служби на торгівель-ному підприємстві здійснюється за змішаним принципом розподілу праці, а бухгалтерії фабрики - за функціональним принципом.

 

Задача 9.

Відомо, що господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку на основі первинних документів, рух яких повинен проводитися на підставі графіків документообігу . На великому промисловому підприємстві скласти графік руху документів з обліку матеріалів, виходячи з нижче наведених даних: вимоги на видачу матеріалів та лімітно-забірні картки складає і передає завідувач складом, терміни передачі: кожного 15 і 30 числа місяця; оперативна служба, де використовують документ - відділ матеріально-технічного забезпечення; надходження документа в бухгалтерію, а саме: час його приймання, його бухгалтерська обробка, передача в архів чи іншим споживачам.

 

Задача 10.

Розробити план-графік проведення інвентаризацій на торгівельному підприємстві, яке має в наявності: склад продовольчих товарів, 6 магазинів продовольчих товарів, магазин промислових товарів та магазин господарських товарів. Оформити це у таблиці, де вказати: місце проведення інвентаризацій, цінності, що підлягають інвентаризації, строки проведення, відповідальні особи (вказати самостійно).

 

Задача 11.

Розробити план-графік проведення інвентаризацій для хлібопекарні, яка має комору, де зберігаються борошно, матеріали для виробництва хліба та інших хлібобулочних виробів, цех з виробництва, експедицію готової продукції, котельню. Інвентаризації 1.03 підлягає експедиція, 1.06. - склад, 12.08.- цех і 1.12. - котельня.

Оформити це у таблиці, де вказати: місце проведення інвентаризацій, цінності, що підлягають інвентаризації (користуючись теоретичними знаннями та практичними навиками, отриманими раніше, самостійно визначити, якими цінності можуть бути на складі, в цеху, експедиції чи котельні), строки проведення інвентаризації, відповідальні особи (теж визначити самостійно).

 

Задача 12.

Скласти засновницький опис майна. У створення підприємство внесено майно - автомобіль "Шкода", 2001р., технічний паспорт №564908, залишкова вартість - 30700 грн., власник Коваленко Г.Р.; комп'ютер "Самсунг", паспорт № 3546, вартість 12900 грн., власник Іваненко Т.М. Дані, яких в умові завдання не вистачає, додати самостійно з урахуванням теоретичних знань та практичного досвіду.

 

Задача 13.

Розробити графік документообігу з обліку статутного капіталу [6, с.245] за наступною формою: по горизонталі - створення докумен-ту(відповідальність за виписку, відповідальність за оформлення, відповідальність за виконання, строк виконання); перевірка докумен-ту(відповідальність за перевірку, хто подає, порядок подання, строк подання), обробка документу, передача до архіву; по вертикалі - найменування документів, на підставі яких заповнюється графік.

 

Задача 14.

Розробити контрольні форми для організації обліку розрахунків з податків і обов'язкових платежів, а саме: • перелік податків, зборів, внесків, обов'язкових платежів, де вказують види податків та зборів, їх ставки та розміри, примітки;

— річний податковий календар підприємства, в якому місяць, вид податку, збору, внеску; останній строк подання декларацій і звітів, останній строк сплати, сума платежу, примітки;

— календарний графік надання звітності місцевій податковій адміністрації, де вказують назву податків, терміни перерахування і надання звітності, назву звітності;

— накопичувальну відомість простроченої кредиторської заборгованості.

 

Задача 15.

Скласти реєстр цінних паперів, що знаходяться в касі підприємства , вказавши в ньому:

1) назву емітенту - ВАТ "Київський завод хлібобулочних виробів", вид цінного паперу - іменна акція, номер(серія) НМ № 223567, ціна (номінальна - 20 грн., купівельна - 25 грн.), кількість - 6, вартість - визначити самостійно, дата придбання(продажу) -4.11.20__р.

2) назву емітенту - ВАТ "Ірпінський завод продтоварів", облігація на пред'явника, КЕ № 152756, 100 грн. (96 грн.), 7 шт., вартість - визначити самостійно, дата - 1.10.20__р.;

4. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни та виносяться на залік.

1. Бухгалтерський облік як складова системи управління підприємством, що потребує організації, його завдання та функції, місце у організаційній структурі підприємства.

2. Система бухгалтерського обліку у контексті її організації: поняття, характерні риси, структура та мета.

3. Поняття організації бухгалтерського обліку, завдання, етапи та принципи організації.

4. Характеристика робіт, що проводяться на етапах організації обліку: методичного, технічного та організаційного, план організації обліку.

5. Централізація та децентралізація обліку, типи організаційної структури апарату бухгалтерського обліку.

6. Принципи обліку та принципи організації обліку: порівняльна характеристика.

7. Політика обліку: поняття, порядок та етапи її формування.

8. Фактори, що впливають на формування облікової політики підприємства.

9. Наказ про облікову політику підприємства: зміст, порядок складання та затвердження, перелік питань, що висвітлюються в Наказі; характеристика його розділів, порядок внесення змін.

10. Характеристика нормативних документів та інституцій, що регулюють систему бухгалтерського обліку і фінансову звітність.

11. Організація документування господарських операцій: організація складання первинних документів, їх обов'язкові та додаткові реквізити, організація приймання, перевірка та обробка документів.

12. Необхідність складання Робочого плану рахунків, порядок його розробки, відповідальність

13. Організація документообігу: поняття документообігу, його стадії, графік, зберігання документів, принципи формування справ бухгалтерського архіву.

14. Організація вилучення та утилізації документів: порядок, документальне оформлення, відповідальні особи.

15. Форми ведення бухгалтерського обліку у контексті його організації: поняття, історія виникнення, розвиток та використання найбільш доцільних на сучасному етапі.

16. Дати порівняльну характеристику меморіально-ордерної форми обліку та журнал-головної.

17. Облікові регістри (реєстри), їх призначення та види, організація техніки запису в них, способи виправлення помилок.

18. Організаційна побудова бухгалтерської служби, види та типи облікового апарату.

19. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

20. Призначення та функції бухгалтерії, кваліфікаційні та етичні вимоги до працівників обліку.

21. Регламентація обов'язків облікових працівників, Положення про бухгалтерську службу.

22. Роль головного бухгалтера в організації роботи бухгалтерії, його права, обов'язки та відповідальність.

23. Планування діяльності бухгалтерії, послідовність вивчення об'єктів, що підлягають цьому плануванню.

24. Порядок передачі справ новопризначеному бухгалтеру, в тім числі головному бухгалтеру.

25. Посадові інструкції бухгалтерів: їх призначення, характеристика структури, порядок розробки, затвердження, ознайомлення та дотримання з боку адміністрації та виконавця.

26. Організація внутрішньогосподарського контролю: поняття, завдання, суб'єкти та об'єкти, методи проведення.

27. Бухгалтерський контроль: поняття та організація, єдність та відмінність у порівнянні з внутрішньогосподарським.

28. Організація матеріальної та дисциплінарної відповідальності, приклади їх застосування у практичній діяльності бухгалтера.

29. Організація адміністративної та кримінальної відповідальності, приклади їх застосування у практичній діяльності бухгалтера.

30. Основні завдання організації обліку власного капіталу та його класифікація, організація обліку статутного капіталу.

31. Організація обліку неоплаченого капіталу та інших капіталів.

32. Організація інвентаризації власного капіталу та інших капіталів.

33. Організація обліку забезпечення зобов'язань: визнання, класифікація, оцінка зобов'язань, основні завдання організації їх обліку.

34. Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень.

35. Організація документування операцій із зобов'язаннями, організація їх синтетичного і аналітичного обліку.

36. Організація бухгалтерського контролю зобов'язань.

37. Завдання організації обліку основних засобів, їх класифікація, визнання. Блок-схема послідовності організації їх облікового процесу.

38. Організація документування операцій з основними засобами.

39. Організація обліку надходжень, експлуатації та вибуття основних засобів.

40. Організація нарахування та обліку амортизації основних засобів.

41. Організація обліку ремонту та переоцінки основних засобів.

42. Організація контролю за використанням основних засобів.

43. Організація обліку нематеріальних активів: поняття, класифікація, їх визнання та оцінка.

44. Організація документування операцій з надходження, зберігання та вибуття нематеріальних активів.

45. Особливості організації проведення інвентаризації нематеріальних активів.

46. Організація обліку запасів: визнання, класифікація, оцінка, завдання організації їх обліку, блок-схема організації облікового процесу запасів.

47. Організація документування, обліку та аналізу надходження, зберігання та вибуття запасів.

48. Організація обліку матеріальних активів на позабалансових рахунках.

49. Організація бухгалтерського контролю за наявністю, збереженням та використанням запасів.

50. Організація обліку коштів, розрахунків, інших активів: завдання, документування.

51. Організація обліку грошових коштів у касі та на рахунках у банку, блок-схема послідовності організації їх облікового процесу.

 


Список рекомендованої літератури

 

Основна:

 

1. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редак­цією проф. Ф.Ф.Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2006. - 528с.

2. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія плюс", 2006. - 264с.

3. Дерій В.А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: Курс лекцій. Видання друге, виправлене і доповнене. - Терно­піль: Джура, 2004. - 92с.

4. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16.07.99р. // Баланс(спец. випуск). - 2000. - №2. - С.3-7.

5. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтер­ського обліку та аудиту: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. - К.: Знан­ня, 2004. - 348с.

6. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спец. "Облік і аудит" вищ. навч закладів./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. -3-є вид., доп і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с.

7. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За ред. В.С.Лєня - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 696с.

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-31 // Бухгалтер­ський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія плюс", 2006. - 264с.

9. Пилипенко А.А., Отенко В.І. Організація обліку і контролю. На­вчальний посібник. - Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. - 288с.

10. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К, КНЕУ, 2004. -412с.

 

Додаткова:

 

11. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник/ За ред. М.В.Кужельного. - 6-те вид. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 266 с.

12. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, до­кументів і розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 30.10. 98р., №90 зі змінами та доповненнями.

13. Кім Г., Сопко В.В., Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: первинні доку­менти та порядок їх заповнення: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, переоб. та доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 480 с.

14. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерсько­го обліку, затверджені Наказом МФУ від 29.12.2000р. № 356//Все про бухгалтерський облік, №24(570), 2001 р.

15. Нидлз Б и др. Принципи бухгалтерского учета /Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдузлл: Пер. с англ. /Под ред. Я.В.Соколова.- 2-е изд.- М.:Финансьі и статистика.- 496 с.: ил.

16. Сторожук М.Т. та інші. Теорія бухгалтерського обліку: Навчаль­но-практичний посібник. - Ірпінь: Національна академія держав­ної податкової служби України, Ірпінь. 2003. - 154 с.

17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. - 2-ге вид. Доповнене і перероблене. - К.: Алерта, 2007. - 954 с.

18. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2003. - 444 с.

ДОДАТКИ


Додаток АПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.132.116 (0.064 с.)