Приклад протоколу установчих зборів засновниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад протоколу установчих зборів засновниківПРОТОКОЛ № 1

Установчих зборів Засновників (Учасників )

Товариства з обмеженою відповідальністю_______________

“____” _______20___року.

 

 

М. Запоріжжя

 

ПРИСУТНІ:

Засновники:

1_____________________________________________________;

(ПІБ засновників товариства)

СЛУХАЛИ:

1. Про утворення Товариства з обмеженою відповідальністю_______________, (далі по тексту - Товариство)

2.Про затвердження Статуту та Установчого договору Товариства з обмеженою відповідальністю _______________

3.Про розгляд кандидатур на посаду директора Товариства.

4.Про здійснення державної реєстрації Товариства.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю____________________________

2. Затвердити Статут та Установчий договір Товариства.

3. На посаду директора Товариства призначити ________________________

4. Відповідальним за проведення процедури державної реєстрації Товариства призначити директора Товариства _____________ , з наданням йому усіх повноважень по здійсненню необхідних для цього юридичних дій, а саме: право представляти Товариство в державних органах, банківських установах з правом підпису від імені Товариства (Засновників) без довіреності; право вибору банку та відкриття в ньому поточного розрахункового рахунку , право залучати для здійснення процедури державної реєстрації Товариства інших фізичних або юридичних осіб (уповноважених осіб).

Або

4.Доручити проведення процедури державної реєстрації Товариства ______________. (далі - Уповноважена особа).

Нотаріальне засвідчення наданих Уповноваженій особі повноважень (оформлення довіреності) від імені Товариства (усіх Засновників Товариства) доручити Засновникові Товариства ______________________.

 

Засновники Товариства:

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________


Додаток Б

Приклад Картки із зразками подписів

Картка із зразками підписів

  Ідентифікаційний номер за ДРФО __________________ Власник рахунку___________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) ___________________________________________ Місце проживання________________________________________ __________________________тел. N ___________ Найменування банку АТ «ФОРТУНА-БАНК» Місцезнаходження банку 04070, м.Київ, вул. Боричів Тік, 35-В Відмітки банку Рахунок N _________________________ Дозвіл на прийняття зразка підпису Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа банку) (підпис та прізвище) "___" ____________ 200_ р. Інші відмітки __________________________________ __________________________________
Зразок підпису власника рахунку
 


Засвідчую справжність підпису (підписів) гр. _____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________, який (які) зроблено в моїй присутності.  
Зразки підписів довірених осіб
 


 
Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком. ________________________ (підпис та прізвище працівника банку, який відкриває рахунок)  
Зразок відбитка печатки1      
           

1 Зазначається за наявності печатки у фізичної особи - підприємця.


 

Наказ про облікову політику підприємства   _____________________________ (найменування підприємства)   НАКАЗ N 1 про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства   м. ______________________ від "___" __________ 20___ року   На підставі Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку наказую:   1. Організація бухгалтерського обліку   1.1. Доручити забезпечення бухгалтерського обліку на підприємстві бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером. 1.2. Застосовувати на підприємстві журнально-ордерну систему обліку. 1.3. Застосовувати форми журналів-ордерів та інших облікових регістрів, розроблені фахівцями підприємства в минулому році й адаптовані бухгалтерією до нової системи обліку. Для повної та реальної картини здійснюваних господарських операцій та їх результатів дозволити головному бухгалтерові своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. 1.4. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису. 1.5. Складати щомісяця журнали-ордери та інші облікові регістри. Роздруківки з комп'ютерної програми підписувати оператору-виконавцеві і бухгалтерові, який відповідає за складання облікового документа. 1.6. Дані журналів-ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок головному бухгалтеру відображати в Головній книзі підприємства (оборотному балансі), що є підставою для складання Балансу підприємства. Після обробки журнали-ордери, облікові регістри і довідки повинні бути підписані головним (старшим) бухгалтером із вказівкою дати підпису. 1.7. Фахівцям відділів: маркетингу, збуту, постачання, виробничо-технічного, ремонтно-механічного - неухильно виконувати вимоги працівників бухгалтерії щодо дотримання порядку оформлення первинних документів і терміну подання їх до обліку. За порушення вимог бухгалтерів, несвоєчасне складання первинних документів і недостовірність відображення в них даних притягати фахівців до дисциплінарної відповідальності. У випадках якщо документ, підписаний таким фахівцем, складений з порушенням законодавчих і нормативних вимог, або взагалі не складений, або відсутність такого документа потягла за собою застосування фінансових санкцій до підприємства, то питання про відповідальність фахівця розглядати на засіданні правління (дирекції) товариства за участю представників трудового колективу (профспілки, за наявності). 1.8. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності провести інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. N 69 (зі змінами і доповненнями). 1.9. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами створити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: Голова комісії:__________________________________________________________ Члени комісії:___________________________________________________________ ________________________________________________________________   2. Про облікову політику підприємства   2.1. Дозволяю змінити облікову політику, якщо: - зміняться вимоги Міністерства фінансів України; - зміняться статутні вимоги підприємства; - нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій.   2.2. При складанні фінансової звітності встановити кордон істотності в розмірі 50 грн.,   2.3. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 1 000 грн. у 2011 році, а починаючи з 1 січня 2012 року суму, що перевищує 2 500 грн.   2.4. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби" і пункті 4 цього наказу), вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 1 000 грн. у 2011 році, а починаючи з 1 січня 2012 року суму, що не перевищує 2 500 грн. 2.5. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, установлені і затверджені наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію.   2.6. Установити такі методи нарахування амортизації для: - інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод (виробничий); - малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100%-вої їх вартості в першому місяці використання об'єкта; - предметів прокату - прямолінійний метод.   2.7. Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію.   2.8. Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.   2.9. Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО - при відпусканні товарів у реалізацію до фірмових магазинів - метод ціни продажу; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО 2.10. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію і вилучених зі складу активів, головному бухгалтерові посилити контроль за видачею таких МШП за місцями експлуатації шляхом забезпечення проставлення в облікових картках підписів працівників в отриманні МШП, відміток про переміщення МШП між структурними підрозділами, а також складання актів на їх списання у разі непридатності до експлуатації.   2.11. Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.   2.12. Створити забезпечення: - оплати відпусток згідно з розрахунком, складеним економічним відділом (економістом); - гарантійних зобов'язань для здійснення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції відповідно до кошторису, складеного службою головного механіка й узгодженого з економічним відділом (економістом).   3. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку, у зв’язку з набуттям чинності Податкового кодексу України 3.1. Для цілей бухгалтерського обліку, використовувати альтернативний підхід ведення бухгалтерського обліку, передбачений змінами внесеними до П(С)БО - наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку» від 18.03 2011 року № 372 . 3.2 Первісну вартість основних засобів збільшувати на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством. 3.3. Первісну вартість об'єкта основних засобів збільшувати на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 19-21 Положення (стандарту) 7. 3.4. Нарахування амортизації здійснювати з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством. 3.5. При визначенні собівартості виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, використовувати підхід «прямих витрат». Тобто, загальновиробничі витрати вважати витратами періоду та відносити на фінансові результати періоду в якому вони фактично понесені. Інформацію про суму загальновиробничих витрат розкривати у Звіті про фінансові результати окремою статтею. 3.6. У випадку придбання одного об'єкту основних засобів, що складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожну з цих частин визнавати в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.   3.7. З метою створення єдиної системи організації бухгалтерського обліку та дотримання єдиної облікової політики для складання консолідованої звітності філіям (відділенням, структурним підрозділам) виконувати цей наказ, узгоджуючи свої дії з головним бухгалтером підприємства.   Генеральний директор ________________________________   З наказом ознайомлений: Головний бухгалтер _____________________________________________________  

Додаток ДПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.01 с.)