АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКІВ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКІВ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.Надходження або витрати від інвестиційної діяльності визначають на підставі аналізу змін у статтях непоточних активів і поточних фінансових інвестицій, а також даних Звіту про прибутки та збитки.

У нашому прикладі в згаданих статтях балансу відбулися зміни, узагальнені в табл. 5.6.

Зміни в статтях балансу ВАТ «ФОРТ» Таблиця 5.6 тис. грн.

Стаття Збільш (+) або зменш (-)
Основні кошти:
Первісна вартість +2030
Накопичена амортизація (300) (530) +230
Довгострокові фінансові інвестиції +600
Короткострокові фінансові інвестиції -800

 

Наведені в табл. 5.6 дані свідчать, що первісна вартість основних коштів виросла на 2030 тис. грн., а їх накопичена амортизація збільшилася на 250 тис. грн. Однак це не означає, що витрата коштів на придбання

основних коштів становить 2030 тис. грн., оскільки потрібно врахувати вибуття основних коштів протягом звітного року.

I потрібно звернути увагу, що амортизація основних коштів за звітний рік поставляла 300 тис. грн., а їх накопичена амортизація виросла тільки на 230 тис. грн. Це означає, що накопичена амортизація основних коштів, що вибули з експлуатації протягом 2006 року, становила 70 тис. грн.

За аналітичним даними про вибуття основних коштів (у примітках до Звіту про прибутки та збитки) можна визначити первісну вартість вибутих основних коштів, тис. грн.:

Залишкова вартість 40; Накопичена амортизація 70; Первісна вартість 110.

Отже, первісна вартість придбаних основних засобів дорівнює:

Первісна вартість основних коштів на кінець року + Первісна вартість об'єктів, що вибули протягом року + Первісна вартість основних коштів на початок року = 4680 + ПО - 2650 = 2140 (тис. грн.)

З огляду на, що частина основних засобів були отримані на умовах фінансової оренди, витрата коштів на придбання основних коштів становить: 2140 - 600 = 1540 (тис. грн.).

Разом з тим варто мати на увазі, що від продажу основних засобів надійшли 32 тис. грн.

Крім того, була витрата коштів, пов'язаних з довгостроковими інвестиціями, у сумі 600 тис. грн.

Поряд із цим підприємство реалізувало поточні фінансові інвестиції, балансова вартість яких становила 800 тис. грн.

Оскільки від цієї операції був отриманий прибуток 40 тис. грн., це означає, що надходження коштів від продажу фінансових інвестицій рівняються 840 тис. грн.

Нарешті, дані Звіту про прибутки й збитки свідчать про одержання підприємством дивідендів від фінансових інвестицій на суму 36 тис. грн.

Оскільки в активі балансу відсутня дебіторська заборгованість по дивідендах, які підлягають одержанню, можна вважати, що сума надходження коштів збігаються із сумою отриманих дивідендів.

На підставі проведеного аналізу можна визначити рух грошових коштів від інвестиційної діяльності, тис. грн.:

Надходження від продажу основних коштів 32

Надходження від продажу фінансових інвестицій 840

Отримані дивіденди 36

Придбання основних коштів (1540)

Придбання фінансових інвестицій (600)

Чисті надходження (витрата) від інвестиційної

діяльності (1232)


АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКІВ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Для визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності потрібно насамперед проаналізувати зміни у власному капіталі та довгострокових зобов'язаннях підприємства, а також у поточній заборгованості за позиками.

У нашому прикладі зміни в складі джерел фінансування узагальнені в табл. 5.7.

Зміни в складі джерел фінансування ВАТ «А»

 

Стаття Збільшення (+) або зменшення (-)
Статутний капітал +150
Додатковий оплачений капітал +300
Нерозподілений прибуток + 500
Довгострокові кредити банку (900 + 100) +1000
Зобов'язання по випущених облігаціях -100
Зобов'язання по фінансовій оренді +600

 

Отже, у результаті нової емісії акцій капітал підприємства зріс на 450 тис. грн. (150 + 300). Однак оскільки частина випущених акцій була обмінена на конвертовані облігації, надходження коштів від емісій дорівнюють: 450 - 100 = 350 (тис. грн.).

Ріст зобов'язання з фінансової оренди не є надходженням коштів, оскільки воно пов'язане з надходженням основних коштів. У результаті отриманого кредиту банку кошти підприємства зросли на 1000 тис. грн. І зобов'язання в складі нерозподіленого прибутку у свою чергу свідчать п латі дивідендів, сума яких може бути розрахована по формулі:

 

            Нерозподілена прибуток на кінець року  
Дивіденди   Нерозподілена прибуток на початок року   Чистий прибуток за звітний рік    
  + + -  
         

= 2500 + 726 - 3000 = 226 (тис. грн.).

 

Оскільки на кінець року в балансі немає заборгованості по нарахованих дивідендах, ново констатувати, що витрата коштів на сплату дивідендів становить 226 тис. грн.

Сходячи з викладеного, узагальнимо дані про рух грошових коштів у результативної діяльності, тис. грн.

 

Надходження від емісії акцій 350

Отриманий кредит банку 1000

Сплачені дивіденди (226)

Чисті надходження (витрати) від фінансової діяльності 1124

 


СКЛАД І ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРИМІТОК ДО ФЗ.

Згідно МСБО 1 "Представлення фінансових звітів" у примітках до фінансових звітів варто приводити інформацію:

про основу складання фінансових звітів і обліковій політиці підприємства;

яку вимагає МСФЗ, але не приведену безпосередньо у фінансових звітах;

додаткову інформацію, що не приводиться у фінансових звітах, але необхідна для правдивого відображення фінансового положення і результатів діяльності підприємства.

При цьому рекомендується наступна послідовність представлення інформації в примітках до фінансових звітів:

1) вказівки на відповідність звітності вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності;

(МСБО 1 підкреслює, що фінансові звіти не слід характеризувати як відповідають МСФЗ, якщо вони не задовольняють усім вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності).

2) виклад застосованих облікових політик;

У викладі істотних облікових політик варто розкривати:

а) основу (чи основи) оцінки, що застосовується при підготовці фінансової звітності;

б) інші облікові політики, використання яких доречно для розуміння финансової звітності.

Виклад застосованих основ оцінки дає можливість зрозуміти:

- як оцінюються статті звітності (за фактичною історичною собівартостю, за справедливою вартістю тощо). Якщо у фінансових звітах застосовуються кілька основ оцінки (наприклад, у результаті переоцінки основних засобів), важливо указати відповідні види активів і зобов'язань, до яких застосована та чи інша основа оцінки.

- які методи обліку застосовані. н-д, амортизації (прямолінійний, виробничий) або спосіб відображення частки в спільних підприємствах згідно МСБО 31: методом пропорційної чи консолідації методом участі в капіталі.

Приймаючи рішення про розкриття визначеної облікової політики, варто враховувати характер діяльності підприємства. Наприклад, якщо підприємство здійснює значну зовнішньоекономічну діяльність, очікуваним є розкриття інформації про політику по визнанню прибутків / збитків від курсових різниць.

Перелік статей розкриття. Зазвичай, у примітках до фінансових звітів розкривають облікові політики відносно: визнання доходів; принципів консолідації; об'єднання бізнесу; частки в спільних підприємствах; визнання та амортизації матеріальних і нематеріальних активів; витрат на позики; будівельних контрактів; інвестиційної нерухомості; фінансових інструментів; запасів; податків, включаючи відстрочені; забезпечень; виплат працівникам; переводу і хеджувания іноземної валюти; визначення сегментів і основи розподолу витрат між сегментами; визначення коштів і їхніх еквівалентів; державних грантів і т.п.

Розкриття суджень. Судження керівництва є основою застосування облікових політик підприємства, що мають найбільш істотний вплив на суми, визнані у фінансових звітах.

3) пояснювальна інформація щодо статей, приведених безпосередньо в основних формах финансових звітів;

Примітки до фінансових звітів у міру можливості варто подавати систематично (у тому порядку, у якому представлені кожна стаття і кожен фінансовий звіт).

До кожної статті кожного фінансового звіту варто робити перехресні посилання на будь-яку пов'язану з ними інформацію в примітках.

Інші розкриття.

У примітках до фінансових звітів варто також розкривати:

1) суму дивідендів, запропонованих чи оголошених до того, як фінансові звіти були затверджені до випуску, але не визнаних як розподол капіталу між власниками протягом звітного періоду, і зв'язану суму на акцію;

2) суму будь-яких невизнаних кумулятивних привілейованих дивідендів.

Крім того, якщо це не відбито у фінансових звітах, у примітках варто подати наступну інформацію:

— місце розташування і юридична форма підприємства, країна його реєстрації й адреса

зареєстрованого офісу (чи основне місце діяльності);

— опис характеру операцій підприємства і його основної діяльності;

— назва материнського підприємства і кінцевого материнського підприємства групи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.01 с.)