Проведення: д-т рахунку «Витрати виробництва (собівартість) і к-т рахунку «Кредиторська заборгованість» тощо. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведення: д-т рахунку «Витрати виробництва (собівартість) і к-т рахунку «Кредиторська заборгованість» тощо.Підприємство повинне представити всі доходи та витрати, визнані у звітному періоді у формі: 1) єдиного Звіту про всеосяжний прибуток або 2) у формі двох Звітів: звіту, що показує компоненти прибутку та збитків
(окремий звіт про прибутки та збитки) і звіту, що починається із прибутку або
збитку за період і показує компоненти іншого всеосяжного прибутку (Звіт
про всеосяжний прибуток).

Етап 1. Розрахунок валового прибутку (збитку):

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг). Для цього визначимо величину чистого доходу підприємств від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Дохід від реалізації продукції – ПДВ, акцизний збір, інші податки і збори, інші вирахування з доходу = чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тепер визначимо величину валового прибутку (збитку) п-ва:

Валовий прибуток (збиток) = чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Етап 2. Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності:

Прибуток (збиток) від операційної діяльності = валовий прибуток (збиток) – адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

Етап 3. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності:

Спочатку визначимо прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування = прибуток від операційної діяльності ± дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи ± фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати

Далі визначаємо прибуток (збиток) від звичайної діяльності:

Прибуток= прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – податок на прибуток

Збиток = збиток від звичайної діяльності до оподаткування + податок на прибуток

Етап 4. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду:

Чистий прибуток (збиток) = фінансовий результат від звичайної діяльності ± дохід від надзвичайної діяльності, податок на прибуток від надзвичайної діяльності, витрати від надзвичайної діяльності, зменшення податку на прибуток від збитків надзвичайної діяльності

У позиціях “надзвичайні доходи” і “надзвичайні витрати” відображаються відповідно:

невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрати від стихійного лиха, техногенних аварій;

прибутки або збитки від інших подій та операцій, які належать до надзвичайних подій.

Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. У позиції “податки з надзвичайного прибутку” відображається сума податків, що підлягають сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Показники прибутку відображають абсолютний ефект діяльності п-ва.

 

 


20 + 21. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ДОХОДІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПОДАННЯ У ЗВІТІ ПРО ВСЕОСЯЖНИЙ ПРИБУТОК ПРИ РІЗНИХ ФОРМАТАХ ЙОГО ПОДАННЯ

Звіт про прибутки й збитки - це звіт про доходи, витрати й фінансові результати в діяльності підприємства. Ця форма звітності дає користувачам важливу фінансову інформацію для оцінки минулої діяльності підприємства, а також ризику неотримання очікуваних результатів.

Основними елементами звіту є доходи й витрати, прибуток і збиток. Дохід - це зростання економічної вигоди у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань. Витрати - це зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань.

Доходи й витрати відбиваються у звіті при дотриманні двох умов:

1) оцінка може бути вірогідно визначена;

2) збільшення або зменшення економічних вигід.

Структура звіту про прибутки й збитки базується на класифікації діяльності підприємства (звичайної й надзвичайної). МСБО не визначає форму звіту, але містить певні вимоги, пропоновані до статей доходів і витрат.

У звіті повинні бути відбиті наступні статті: виторг від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи й витрати; прибуток або збиток від звичайної діяльності; фінансові доходи й витрати; фінансовий результат (прибуток або збиток); частка прибутку або збитку в асоційованих компаніях; частка меншостей; фінансовий результат від інвестиційної діяльності; надзвичайні статті; витрати по податку на прибуток; чистий прибуток або збиток.

У практиці застосовують різні формати звіту про прибутки й збитки. Але всі ці формати можна класифікувати в такий спосіб:

Слід зазначити, що горизонтальний формат, що має двосторонню форму (ліворуч перебувають доходи, а праворуч - витрати), нечасто зустрічається на практиці. Звіт про прибутки й збитки по операційній ознаці передбачає групування операційних витрат по функціях бізнесу (виробництво, збут, дослідження, керування) і може мати багатоступінчасту або одноступінчасту форму. Багатоступінчастий звіт передбачає поетапний розрахунок чистого прибутку (збитку).

Необхідність виділення тої або іншої статті звичайної діяльності визначається її істотністю.

Відповідно до МСБО № 8 у випадку, якщо дохід або витрата має також показники величини, характеру й частоти, що розкриття їх є важливим для кращого розуміння результатів діяльності компанії й прогнозування її фінансового стану, характер і суму таких статей варто розкривати окремо. Часто це роблять у примітках до фінансових звітів.

Прикладами обставин, які можуть привести до окремого розкриття статей у звіті про прибутки й збитки є такі:

- списання вартості запасів до чистої вартості реалізації або основних засобів до їхньої відбудовної вартості, а також сторнування такого списання;

- реструктуризація діяльності компанії й сторнування будь-яких відрахувань для забезпечення витрат на реструктуризацію;

- урегулювання судових позовів.

У певних випадках МСБО дозволяють взаємну компенсацію (згортання) прибутків і збитків, тобто відбиття у звіті про прибутки й збитки чистої суми (різниці). Таким чином, можуть бути відбиті наступні статті: прибутки та збитки від реалізації поточних інвестицій; зміни в оцінці поточних інвестицій, визнані як дохід; курсові різниці; частка в прибутках і збитках асоційованих підприємств, якщо облік ведеться по методу участі в капіталі.

Варто пам'ятати, що істотні статті не можна поєднувати з іншими статтями або компенсувати іншими статтями без окремої розшифровки.

Всі доходи й витрати, визнані у звітному періоді, варто включати в розрахунок чистого прибутку або збитку за цей період. Проте, у деяких випадках МСБО передбачають виключення із цього правила. Наступні доходи й витрати не включаються у звіт про прибутки й збитки:

- сума коректування істотної помилки, пов'язаної з попередніми періодами, що враховується відповідно до базисного підходу МСБО № 8;

- вплив змін в обліковій політиці, які враховуються відповідно до базисного підходу МСБО 8;

- більшість дооцінок і уцінок, які відбуваються в результаті переоцінок основних засобів і фінансових активів (відповідно до МСБО № 16 і 39);

- більшість курсових разниц, які виникають при перекладі звітів в іноземних валютах і хеджировании чистих інвестицій у закордонні підприємства (відповідно до МСБО № 21);

- різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії й вартістю їхнього перепродажу (відповідно до Тлумачення ПКТ-16 «Акціонерний капітал: викуплені інструменти власного капіталу (власні викуплені акції)»).

Наведені доходи й витрати відображаються безпосередньо у Звіті про зміни у власному капіталі.

Поряд із цим, відповідно до МСБО № 39 «Фінансові інструменти: визнання й оцінка», не будуть включатися у звіт про прибутки й збитки деякі прибутки та збитки по фінансових інструментах, якщо вони зізнаються вперше.

Отже, чистий прибуток або збиток за період складається із двох елементів: 1) прибутку або збитку від звичайної діяльності; 2) прибутку або збитку від надзвичайних подій.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.105 (0.01 с.)