ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Професія: 4121 обліковець з реєстрації бухгалтерських данихОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

 

Професія: 4121 обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

ЗМІСТ

Вступ
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації…………………………………………………...
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку……...
Тема 3. Бухгалтерський баланс………………………….
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис…………………………………………………………
Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку……….
Тема 6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація………………………………………………  
Тема 7. Форми бухгалтерського обліку…………………
Тема 8. Облік грошових коштів………………………….  
Тема 9. Облік розрахункових операцій………………….  
Тема 10. Облік господарських процесів…………………  
Тема 11. Основи бухгалтерської звітності………………  
   
Список використаної літератури…………………...  

Вступ

 

Опорний конспект з бухгалтерського обліку створений відповідно до типової навчальної програми предмета «Бухгалтерський облік» та теоретичної частини предмета «Виробниче навчання» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

У ньому розкриті основи організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, теоретичні положення предмета, методу (його елементів) бухгалтерського обліку, базові питання фінансового обліку.

Висвітлення передбачених змістом тем здійснюється у найбільш сприятливій для сприйняття формі – у вигляді таблиць, схем, малюнків, а у текстовій частині виділено ключові слова та фрази, на які учневі слід звернути увагу. Це робить посібник більш наочним та сприятиме легшій фіксації, утриманню у пам’яті та швидкому відтворенню навчального матеріалу.

Після кожної теми наведені контрольні запитання, за допомогою яких можна визначити ступінь засвоєння пройденого матеріалу. Додатком до Опорного конспекту є Збірник тестів для тематичних атестацій з бухгалтерського обліку, розроблений на підставі його змісту.

Даний посібник призначений допомогти учням, що здобувають професію обліковця з реєстрації бухгалтерських даних, отримати необхідні знання з бухгалтерського обліку.

Опорний конспект може бути використаний викладачами на теоретичних уроках з бухгалтерського обліку, учнями – при виконанні домашнього завдання та при підготовці до лабораторно-практичних робіт, майстрами виробничого навчання – для актуалізації знань на вступних інструктажах під час виробничого навчання.

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

Поняття бухгалтерського обліку. Види обліку.

Поняття обліку є широким і багатогранним, оскільки він пов’язаний із різноманітною господарською діяльністю людей. Необхідність в обліку виникла у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, а господарська діяльність сприяла його поширенню.

Облік – це процес, складовими якого є операції спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрації фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо облік здійснюється над об’єктами господарського характеру, то його називають господарським.

Види обліку і їх характеристика наведені на рис.1.1 та у табл. 1.1

Види обліку

Господарський облік
Види господарського обліку
   
Оперативний облік   Бухгалтерський облік   Статистичний облік
       
Види бухгалтерського обліку
 
  За сферою діяльності Виробничо-господарський облік
     
  Бюджетний облік
     
  Банківський облік
       
  За обліковими функціями Фінансовий облік
     
  Податковий облік
     
  Управлінський облік
               

Рис.1.1. Види господарського обліку.

Таблиця 1.1

Характеристика видів обліку

Вид обліку Характеристика
Господарський облік це облік господарської діяльності підприємства, що здійснюється шляхом спостереження, сприймання, вимірювання, систематичної реєстрації господарських фактів, явищ, процесів.
Оперативний облік ведуть безпосередньо на місцях ( у цехах, на складах, дільницях, ланках, змінах і т.д.) та в момент здійснення чи виникнення господарських операцій чи подій з метою оперативного керівництва ними.
Статистичний облік це система вивчення й контролю ма­сових соціально-економічних та суспільних явищ і процесів (динаміка виробницт­ва, собівартості продукції, продуктивності та оплати праці, чисельність і склад населення, рівень добробуту тощо). Статистичний облік базується на даних бухгалтерського і оперативного обліку.
Бухгалтерський облік це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Фінансовий облік це комплексний системний облік майна, господарської діяльності підприємства через суцільне, повне й безперервне відображення господарських процесів за звітний період з метою отримання даних, необхідних для складання фінансової звітності.
Податковий облік забезпечує підприємство інформацією для своєчасного нарахування і сплати податків та обов’язкових платежів, складання і подання податкової звітності.
Управлінський облік це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХIV. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Облікові вимірники.

У бухгалтерському обліку для відображення господарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, їхніх кількісних і якісних характеристик застосовують різні вимірники.

Таблиця 1.3

Облікові вимірники

Вимірники Характеристика
Натуральні використовують для отримання даних про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні і забезпечують кількісне і якісне відображення облікових об'єктів в одиницях ваги, об'єму, площі, потужності тощо, напр., в кг, м2, м3, га, л, тонни, см, шт. і т.д. Ці вимірники використовують для обліку матеріальних цінностей. Використання натуральних вимірників дає змогу відобразити не лише кількість об'єктів, але і їх якісні характери­стики (марка, сорт тощо).
Трудові використовують для визначення кількості витраченої праці в одиницях часу (людино-дні, людино-години, людино-хвилини тощо). У поєднанні з натуральними вимірниками з їх допомогою встановлюють і контролюють норми виробітку, визначають продуктивність праці, обчислюють фонд робочого часу й оплати праці.
Грошові використовуються для узагальненого відображення господарських засобів, джерел їх утворення, процесів і результатів в єдиній вартісній оцінці в грошових одиницях (гривні). Грошовий вимірник є найбільш універсальним і узагальнюючим. Його використовують при визначенні собівартості продукції, продуктивності праці, фінансових резуль­татів і рентабельності діяльності підприємства, здійсненні розрахунків між підприємствами, організаціями, установами.

Бухгалтерського обліку

Елемент Характеристика
Документування це відображення господарських операцій на певних носіях інформації: на паперових бланках або технічних носіях (магнітних стрічках, магнітних дисках, дискетах); це письмова реєстрація господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку
Інвентаризація це спосіб перевірки наявності товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обмірювання, оцінки всіх залишків майна підприємства і зіставлення з даними бухгалтерського обліку.
Оцінка це спосіб грошового вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку
Калькулювання це спосіб обчислення собівартості всього обсягу, а також одиниці виготовленої продукції
Рахунки це спосіб групування, поточного обліку і контролю за наявністю і рухом майна підприємства, джерел його утворення, господарських процесів та їх результатів
Подвійний запис це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність оборотів за дебетом і кредитом кореспондуючих рахунків
Бухгалтерський баланс це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал у синтезованому вигляді на певну дату
Звітність це система підсумкових взаємозв’язаних і взаємозумовлених показників, які характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів та стан зобов'язань

Контрольні запитання

1. Дайте визначення предмету бухгалтерського обліку.

2. Що таке активи підприємства?

3.За якими ознаками класифікують господарські засоби?

4. За якими напрямами групують господарські засоби?

5. Чим відрізняються матеріальні активи від нематеріальних?

6. Що відносять до фінансових активів?

7. Які елементи оборотних активів Вам відомі?

8. Дайте визначення та наведіть приклади необоротних активів.

9. Які активи належать до предметів обігу, а які до засобів обігу?

10. У чому полягає різниця між ліквідними і неліквідними активами?

11. Які власні джерела формування активів Ви знаєте?

12. Що таке власний капітал підприємства?

13. З яких елементів складається власний капітал?

14. Дайте визначення поточних зобов’язань підприємства.

14. Наведіть приклади довгострокових зобов’язань.

15. Перерахуйте елементи методу бухгалтерського обліку та дайте характеристику кожному з них.

Типи господарських операцій

Тип операції Вплив операції на
актив балансу пасив балансу валюту балансу
І Стаття активу збільшується (+) Стаття активу зменшується (–) Без змін Без змін
ІІ Без змін Стаття пасиву збільшується (+) Стаття пасиву зменшується (–) Без змін
ІІІ Стаття активу збільшується (+) Стаття пасиву збільшується (+) Підсумок балансу збільшується (+)
ІV Стаття активу зменшується (–) Стаття пасиву зменшується (–) Підсумок балансу зменшується (–)

Розглянемо наступний приклад:

 

Баланс станом на 01.04.20__р. тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

 

Протягом місяця відбулись наступні господарські операції:

Операція І типу. Відпущено на виробництво продукції сировину і матеріали на суму 8 тис.грн.

Внаслідок цієї операції залишок незавершеного виробництва становитиме 140тис.грн.+8тис.грн.=148тис.грн., а залишок сировини і матеріалів складатиме 110 тис.грн.–8 тис. грн.=102 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

Баланс після першої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

Таким чином, одна стаття активу збільшилась, інша – зменшилась, пасив – без змін, підсумок балансу – без змін. Отже, дана господарська операція належить до І типу.

До операцій І типу належать:

Ø видача готівки підзвітним особам;

Ø отримання готівки з поточного рахунку в банку;

Ø відпуск сировини, матеріалів та інших виробничих запасів у виробництво;

Ø оприбуткування готової продукції з виробництва;

Ø надходження заборгованості від дебіторів в касу чи на поточний рахунок;

Ø оприбуткування виробничих запасів від підзвітних осіб;

Ø повернення готівки на поточний рахунок тощо.

Операція ІІ типу. Збільшено резервний капітал на 5 тис.грн. за рахунок прибутку.

Внаслідок цієї операції сума резервного капіталу становитиме 200 тис.грн.+5 тис.грн.=205 тис.грн., а залишок прибутку складатиме 130 тис.грн.-5 тис.грн.=125 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

 

Баланс після другої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

 

Таким чином, одна стаття пасиву збільшилась, інша – зменшилась, актив – без змін, підсумок балансу – без змін. Отже, дана господарська операція належить до ІІ типу.

До операцій ІІ типу належать:

Ø погашення заборгованості постачальникам за рахунок отриманих кредитів банків;

Ø поповнення резервного, статутного, додаткового капіталів за рахунок прибутку;

Ø переведення довгострокових зобов’язань до складу поточних;

Ø переоформлення кредиторської заборгованості у боргові зобов'язання (векселі);

Ø утримання податків та інших платежів із заробітної плати працівників, що підлягає перерахуванню до бюджету тощо.

Операція ІІІ типу.Зараховано на поточний рахунок довгостроковий кредит банку в сумі 25 тис.грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів на поточному рахунку складатиме 125 тис.грн.+25 тис.грн.=150 тис.грн., а заборгованість перед банком по довгостроковому кредиту становитиме 30 тис.грн.+25 тис.грн.=55 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

Баланс після третьої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

Таким чином, одна стаття активу, одна стаття пасиву та підсумок балансу збільшились на одну і ту саму суму. Отже, дана господарська операція належить до ІІІ типу.

До операцій ІІІ типу належать:

Ø отримання і зарахування на поточний рахунок кредиту, наданого банком;

Ø нарахування заробітної плати працівникам з одночасним віднесенням її на витрати виробництва;

Ø оприбуткування виробничих запасів, товарів, основних засобів від постачальників з одночасним відображенням кредиторської заборгованості по них;

Ø надходження цільового фінансування на поточний рахунок тощо.

 

Операція ІV типу.Перераховано грошові кошти з поточного рахунку постачальнику в рахунок погашення заборгованості за отримані товари в сумі 7 тис.грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів на поточному рахунку складатиме 150 тис. грн. – 7 тис. грн. = 143 тис. грн., а кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становитиме 85тис.грн.-7 тис.грн.=78 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

Баланс після четвертої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

Таким чином, одна стаття активу, одна стаття пасиву та підсумок балансу зменшились на одну і ту саму суму. Отже, дана господарська операція належить до ІV типу.

До операцій ІV типу належать:

Ø виплата заробітної плати;

Ø погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

Ø перерахування до бюджету податків і платежів;

Ø виплата дивідендів;

Ø викуп виданих векселів грошовими коштами тощо.

 

 

Отже, можна зробити наступні висновки:

1. Кожна господарська операція, що відбувається у процесі діяльності підприємства, змінює, принаймні, дві статті його балансу, не впливаючи при цьому на рівність активу і пасиву.

2. За характером змін у балансі підприємства вся різноманітність господарських операцій зводиться до чотирьох типів.

3. Валюта балансу змінюється тільки тоді, коли господарська операція стосується одночасно господарських засобів і джерел їх формування.

4. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції.

Контрольні запитання

1. Що означає слово «баланс» та у яких значеннях цей термін вживається у бухгалтерському обліку?

2. Яке Положення (стандарт) бухгалтерського обліку визначає зміст, форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей?

3. Яка мета складання балансу?

4. У чому полягає значення бухгалтерського балансу?

5. Яка будова балансу? Охарактеризуйте розділи активу і пасиву.

6. Які зміни викликають у балансі кожний тип господарських операцій?

7. До якого типу Ви віднесете операцію по відпуску виробничих запасів у виробництво?

8. До якого типу належить операція по перерахуванню до бюджету податків і платежів?

9. Чи правда, що операція по отриманню на поточний рахунок кредиту, наданого банком, належить до І типу?

10. До якого типу Ви віднесете операцію по виплаті заробітної плати?

І подвійний запис

Шахова оборотна відомість

  Дт   Кт Сальдо на поч. звітного періоду Незавершене виробництво Грошові кошти на рахунку в банку Нерозподілений прибуток Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Оборот по кредиту Сальдо на кін. звітного періоду
Дт Кт Дт Кт
Основні засоби
Сировина і матеріали
Незавершене виробництво
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Грошові кошти на рахунку в банку
Статутний капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Довгостроковий кредит банку
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Оборот по дебету х х х х
Сальдо на кін. звітного періоду х х х х х

Сума у комірці шахової відомості показує кореспонденцію рахунків – який рахунок дебетується, а який кредитується. При цьому, якщо за відповідний період кореспонденції повторюються, то сума операцій додається і записується у шахову відомість лише один раз. Тобто, наприклад, якщо за звітний місяць підприємство три рази отримувало сировину від постачальників, то у комірці на перетині дебету рахунка «Сировина і матеріали» і кредиту рахунка «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» слід записати загальну суму цих трьох поставок сировини.

Шахову відомість зручно використовувати при автоматизованій системі бухгалтерського обліку, оскільки при ручному веденні обліку відомість стає громіздкою (за умови великої кількості господарських операцій).

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та його структура.

План рахунків бухгалтерського обліку – це перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку.

У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку).

Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

 

У Плані рахунків, чинному з 10.01.2012р., відсутні субрахунки. Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №893/4186, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.

Для зменшення обсягу облікової роботи на практиці замість назви рахунків вказують лише їх коди.

 

План рахунків складається з 10-ти класів, які об’єднують рахунки, виходячи з економічного змісту об’єктів обліку.

 

План рахунків, розроблений підприємством, виходячи з власних потреб, називають робочим Планом рахунків.

 

Класи Плану рахунків, їх характеристика.

План рахунків включає 10 класів (рис.5.1, табл. 5.1):

 

Рис.5.1. Перелік класів Плану рахунків.

Таблиця 5.1

Характеристика класів Плану рахунків

Номер і назва класу Характеристика
Клас 1 «Необоротні активи»   рахунки 10-19 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.
Клас 2 «Запаси»   рахунки 20-28 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Клас 3 «Кошти, розрахунки та інші активи»   рахунки 30-39 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.
Клас 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань»   рахунки 40-49 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.
Клас 5 «Довгостро-кові зобов’язання»     рахунки 50-55 Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.
Клас 6 «Поточні зобов’язання»     рахунки 60-69 Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу. На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.
Клас 7 «Доходи і результати діяльності»   рахунки 70-79   Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Клас 8 «Витрати за елементами»     рахунки 80-85 Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду. На рахунках цього класу, крім рахунку 85 "Інші затрати", ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов'язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків.
Клас 9 «Витрати діяльності» рахунки 90-99 Рахунки цього класу застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.
Клас 0 «Позабалансові рахунки»   рахунки 01-09 Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух: цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об'єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі); умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо); бланків суворого обліку; списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками); амортизаційних відрахувань.

Рахунки класів 0 - 7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

 

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

План рахунків узгоджений з формами фінансової звітності та зорієнтований на потреби їх складання (табл. 5.2):

Таблиця 5.2

Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю

Форма фінансової звітності План рахунків
БАЛАНС Розділ 1 активу Клас 1
Розділ 2 активу Клас 2
Розділи 2 і 3 активу Клас 3
Розділи 1 і 2 пасиву Клас 4
Розділ 3 пасиву Клас 5
Розділ 4 і 5 пасиву Клас 6
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Клас 7
Клас 8
Клас 9
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ Клас 0

 

 

Поняття про документи.

Господарські операції відображаються у бухгалтерському
обліку методом їх суцільного і безперервного документування.
Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних
документів.Порядок документального оформлення господарських операцій, вимоги щодо складання та зберігання документів регламентуються статтею 9 («Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку») Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 p. № 996-XIV, Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. № 88. Первинний документ – це документ, створений у письмовій або електронній формі, що фіксує та підтверджує господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Значення документів.

Значення документів полягає у наступному:

Ø документи є письмовими доказами здійснення господарських операцій, тобто мають юридичне значення;

Ø за допомогою документів обґрунтовують правильність здійснення господарських операцій, контролюють наявність, фактичний стан, рух та зберігання господарських засобів підприємства;

Ø документи є засобом доведення розпоряджень, наказів на здійснення відповідних операцій виконавцям, тобто є важливими і необхідними в управлінні діяльністю підприємства. В свою чергу, для виконавців документи є підставою і обґрунтуванням здійснених ними операцій;

Ø документи є важливим джерелом для здійснення фінансового контролю, аудиту, ревізій, аналізу господарської діяльності підприємства.

Реквізити документів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.027 с.)