Принципи бухгалтерського облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Принципи бухгалтерського облікуПринцип Характеристика
Обачність застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства
Повне висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі
Автономність кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства
Послідовність постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності
Безперерв-ність оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі
Нарахування та відповідність доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів
Превалюван-ня сутності над формою операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми
Історична (фактична) собівартість пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання
Єдиний грошовий вимірник вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці
Періодичність можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.Відповідальністьза організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством
відповідно до законодавства та установчих документів.Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації(рис.1.4): Рис. 1.4. Форми організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Підприємство самостійно:ü визначає облікову політику підприємства;ü обирає форму бухгалтерського обліку;ü розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських
операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських
документів;ü затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;ü може виділяти на окремий баланс філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи;ü визначає доцільність застосування міжнародних стандартів
(крім випадків, коли обов'язковість застосування міжнародних
стандартів визначена законодавством).Керівник підприємства зобов'язаний:v створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку;v забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (далі - бухгалтер):Ø забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;Ø організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;Ø бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів
підприємства;Ø забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях,
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах
підприємства.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення обліку.

2. Які види господарського обліку Ви знаєте?

3. За якими ознаками класифікують бухгалтерський облік?

4. Охарактеризуйте кожний вид господарського обліку.

5. Для чого призначений фінансовий облік?

6. У якому законі визначені правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні ?

7. Назвіть мету та завдання бухгалтерського обліку.

8. Яким вимогам повинен відповідати бухгалтерський облік? Дайте характеристику кожній з них.

9. Наведіть приклади натуральних і трудових вимірників.

10. Для чого використовують грошові вимірники?

11. Дайте визначення предмету і методу бухгалтерського обліку.

12. Які об’єкти бухгалтерського обліку Ви знаєте?

13. Хто належить до внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації?

14.Що таке принцип бухгалтерського обліку?

15. Які принципи бухгалтерського обліку Вам відомі? Охарактеризуйте кожний із принципів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.005 с.)