ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оподаткування розрахунків з оплати праціВиди виплат Податки Заробітна плата Відпускні Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
Утримання (із заробітної плати працівників)
1. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний соціальний внесок (ЄСВ)) 3,6% від суми нарахованої заробітної плати та відпускних 2% від суми нарахованої допомоги
2. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 15% від суми нарахованих виплат за мінусом ЄСВ та податкової соціальної пільги* (у випадку її застосування)
якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%.
Нарахування (на фонд оплати праці)
1. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний соціальний внесок (ЄСВ)) від 36,76% до 49,7% в залежності від класу професійного ризику виробництва (1-67 класи) 33,2%

 

Щоб визначити суму заробітної плати, відпускних та інших виплат до видачі (тобто «на руки»), необхідно від нарахованої суми таких виплат відняти суму утримань.

 

* Податкова соціальна пільга (ПСП) – сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати.

Відповідно до Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до доходу у вигляді заробітної плати, якщо її розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

Документування розрахунків з оплати праці:

Ø П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»

Ø П-2 «Особова картка працівника»

Ø П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки».

Ø П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»

Ø П-5 «Табель обліку використання робочого часу»

Ø П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»

Ø П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)»

Ø П-9 «Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них»

Ø П-10 «Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них»

Ø П-11 «Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них»

Ø Наряди, листи простою, акти про брак, листи на доплату та інші документи.

 

Облік розрахунків з оплати праці ведуть на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

На рахунку 66 ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами.

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» має такі субрахунки:

661 «Розрахунки за заробітною платою»

662 «Розрахунки з депонентами»

663 «Розрахунки за іншими виплатами»

За кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання податку з доходів фізичних осіб, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам.

На субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності.

Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.

 

Типову кореспонденцію рахунків по обліку розрахунків з оплати праці наведено у таблиці 9.6:

Таблиця 9.6

Типова кореспонденція рахунків по обліку розрахунків з оплати праці

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нараховано заробітну плату, відпускні: - робітникам виробництва        
- загальновиробничому персоналу  
- працівникам адміністрації  
- персоналу відділу збуту
Нараховано допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю: - за рахунок підприємства (перші 5 днів)              
- за рахунок фонду соціального страхування
Надійшли кошти із фонду соціального страхування для виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
Утримано із заробітної плати, відпускних: - єдиний соціальний внесок (3,6%)          
- податок на доходи фізичних осіб (15%)
Утримано із допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю: - єдиний соціальний внесок (2%)              
- податок на доходи фізичних осіб (15%)
Нараховано внески із: - із заробітної плати, відпускних (36,76%-49,7%)   23,91,92,93  
- із допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (33,2%)  
Виплачено: - заробітну плату, відпускні  
- допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
Депоновано невиплачену суму: - заробітної плати, відпускних
- допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

Приклад.

Необхідно здійснити розрахунки з оплати праці з працівниками підприємства за липень 2012р., виходячи з наступних даних:

 

1) робітник виробництва виготовив 49 деталей за місяць. Розцінка за одну деталь дорівнює 29,15 грн.;

 

2) бухгалтер за підсумками роботи за квартал, крім окладу в розмірі 1600 грн., отримав премію – 25% окладу;

 

3) менеджер зі збуту з 18 по 31 липня знаходився у відпустці. Оклад менеджера – 1 550 грн. Сума заробітку за останні 12 місяців, що передують початку відпустки, становить 19 200 грн.;

 

4) заступник директора з 2 по 10 липня перебував на лікарняному. Оклад заступника – 1820 грн. Сума заробітку за останні 6 місяців до настання страхового випадку становить 12 750 грн. Кількість робочих днів за 6 місяців – 122. Страховий стаж – 7 років.

 

Умовно підприємство належить до 1-го класу ризику, тобто нараховує 36,76% на фонд оплати праці.

Розв’язання.

1) заробітна плата робітника виробництва = 49 деталей х 29,15 грн./деталь = 1428,35 грн.

У 2012 році податкова соціальна пільга має застосовуватися до нарахованої місячної заробітної плати при умові неперевищення такої заробітної плати суми 1500 грн. При цьому податкова соціальна пільга (ПСП) для І категорії (100%) – 536 грн. 50 коп.

Отже, заробітна плата робітника виробництва < 1500 грн., і до неї можна застосувати ПСП.

Утримання:

ü ЄСВ: 1428,35 х 3,6% = 51,42 грн.

ü ПДФО: (1428,35 – 51,42 – 536,50) х 15% = 126,06 грн.

До видачі: 1428,35 – 51,42 – 126,06 = 1250,87 грн.

Нарахування: 1428,35 х 36,76% = 525,06 грн.

 

 

2) заробітна плата бухгалтера = 1600 + 1600х 25% = 2000 грн.

Оскільки 2000 грн.> 1500 грн. ПСП не застосовується.

Утримання:

ü ЄСВ: 2000 х 3,6% = 72 грн.

ü ПДФО: (2000 – 72) х 15% = 289,20 грн.

До видачі: 2000 – 72 – 289,20 = 1638,80 грн.

Нарахування: 2000 х 36,76% = 735,20 грн.

 

3) менеджер зі збуту працював з 1 по 17 липня, тобто 12 робочих днів. У липні 2012р. всього 22 робочих дні.

Отже, за період 1-17 липня працівник отримає заробітну плату: 1550 грн. / 22 роб.дн. х 12 роб.дн. = 845,45 грн.

З 17 по 31 липня він знаходився у відпустці. Відпускні розраховують за формулою:

755,06 грн.

Таким чином, заробіток менеджера за липень = 845,45 + 755,06 = 1600,51 грн.

Оскільки 1600,51 грн.> 1500 грн. ПСП не застосовується.

Утримання:

ü ЄСВ: 1600,51 х 3,6% = 57,62 грн.

ü ПДФО: (1600,51 – 57,62) х 15% = 231,43 грн.

До видачі: 1600,51 – 57,62 – 231,43 = 1311,46 грн.

Нарахування: 1600,51 х 36,76% = 588,35 грн.

4) заступник директора працював з 11 по 31 липня, тобто 15 роб.дн. За цей період його заробітна плата становитиме:

1820 грн./ 22 роб.дн. х 15 роб.дн. = 1240,91 грн.

З 2 по 10 липня він перебував на лікарняному.

Сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю розраховують за формулою:

585,25 грн.

З цієї допомоги перших 5 днів оплатить підприємство, решту фонд соціального страхування:

- за рахунок підприємства: 585,25 грн. / 7 дн. х 5 дн. = 418,04 грн.

- за рахунок фонду соцстраху: 585,25 грн. / 7 дн. х 2 дн. = 167,21 грн.

Таким чином, заробіток заступника директора за липень = 1240,91 + 585,25 = 1826,16 грн.

Оскільки 1826,16 грн.> 1500 грн. ПСП не застосовується.

Утримання:

ü ЄСВ із заробітної плати: 1240,91 х 3,6% = 44,67 грн.

ü ЄСВ з лікарняних: 585,25 х 2% = 11,71 грн

ü ПДФО із заробітної плати: (1240,91 – 44,67) х 15% = 179,44 грн.

ü ПДФО з лікарняних: (585,25 – 11,71) х 15% = 86,03 грн.

До видачі:

- заробітної плати: 1240,91 – 44,67 – 179,44 = 1016,80 грн.

- лікарняних: 585,25 – 11,71 – 86,03 = 487,51 грн.

Нарахування:

- на заробітну плату: 1240,91 х 36,76% = 456,16 грн.

- на лікарняні: 585,25 х 33,2% = 194,30 грн.

 

На рахунках бухгалтерського обліку слід зробити наступні записи:

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
І Робітник виробництва:
Нараховано заробітну плату 1428,35
Утримано ЄСВ 51,42
Утримано ПДФО 126,06
ІІ Бухгалтер:
Нараховано заробітну плату і премію 2000,00
Утримано ЄСВ 72,00
Утримано ПДФО 289,20
ІІІ Менеджер зі збуту:
Нараховано заробітну плату і відпускні 1600,51
Утримано ЄСВ 57,62
Утримано ПДФО 231,43
ІV Заступник директора:
Нараховано заробітну плату 1240,91
Утримано ЄСВ із заробітної плати 44,67
Утримано ПДФО заробітної плати 179,44
Нараховано допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за рахунок підприємства 418,04
Нараховано допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за рахунок фонду соцстраху 167,21
Утримано ЄСВ із допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 11,71
Утримано ПДФО із допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 86,03
  Нараховано внески із:
Заробітної плати, відпускних, премії:      
а) виробничого персоналу 525,06
б) персоналу адміністрації 1191,36
в) збутового персоналу 588,35
Допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 194,30
         
Надійшли кошти із фонду соціального страхування для виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 167,21
  Перераховано:
Утриманий ЄСВ із заробітної плати, відпускних, премії 225,71
Утриманий ЄСВ із допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 11,71
Утриманий ПДФО із заробітної плати, відпускних, премії 826,13
Утриманий ПДФО із допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 86,03
Нарахований ЄСВ на фонд оплати праці 2304,77
Нарахований ЄСВ на допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 194,30
         
Отримано готівку в банку для виплати заробітної плати, премії, відпускних та допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 5705,44
  Виплачено:
Заробітну плату робітнику виробництва 1250,87
Заробітну плату і премію бухгалтеру 1638,80
Заробітну плату і відпускні менеджеру зі збуту 1311,46
Заробітну плату заступнику директора 1016,80
Виплачено допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю заступнику директора 487,51

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.026 с.)