ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типова кореспонденція рахунків по обліку процесу виробництва№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Передано у виробництво виробничі запаси 20,25
Використано на виробничі потреби МШП
Нараховано амортизацію необоротних активів виробничого призначення
Нараховано заробітну плату робітникам виробництва
Проведено нарахування на фонд оплати праці виробничих робітників
Відображено вартість робіт і послуг підрядників, інших кредиторів для потреб виробництва 63, 685
Віднесено загальновиробничі витрати на витрати виробництва
Оприбутковано залишки незавершеного виробництва за результатами інвентаризації
Надійшла з виробництва готова продукція
Оприбутковано з виробництва напівфабрикати
Оприбутковано відходи виробництва
Повернуто на склад невикористані у виробництві виробничі запаси
Відображено втрати від невиправного браку
Відображено нестачу незавершеного виробництва при інвентаризації

Побудова бухгалтерського обліку процесу реалізації продукції (робіт, послуг).

Процес реалізації завершує кругообіг господарських засобів і являє собою процес продажу продукції, товарів, робіт, послуг споживачу.

Основними завданнями обліку процесу реалізації є:

Ø контроль за кількістю і вартістю відвантаженої продукції, (товарів, робіт, послуг);

Ø контроль за станом розрахунків з покупцями та замовниками;

Ø забезпечення правильності визначення собівартості реалізованої продукції та цін реалізації;

Ø визначення фінансового результату (прибутку або збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Процес реалізації передбачає:

1) відвантаження готової продукції (товарів, надання послуг, виконання робіт), передача її покупцю разом із необхідною супровідною документацією;

2) оплата покупцем продукції (товарів, послуг, робіт).

Схематично облік процесу реалізації виглядає наступним чином (рис.10.6):

 

 

    Кт рахунків       Рахунок 79 «Фінансові результати»          
          Дт Кт          
                       
  списання витрат списання доходів      
      оплата
Дт 90 Кт         Дт 70 Кт   Дт 36 Кт   Дт 30,
     
та ін. собівар-тість реа-             виник-нення    
  лізації     Об-т Дт Об-т Кт     доходів    
        С-до кін. С-до кін.          
                   
                       
                       
                       
                       
          Рахунок 44          
          «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки»          
                       

 

Рис. 10.6. Облік процесу реалізації

 

Основними документами, якими оформлюють процес реалізації цінностей, є: договір купівлі-продажу, рахунок (рахунок-фактура), видаткова накладна, податкова накладна, товарно-транспортна накладна, акт виконаних робіт, наданих послуг, довіреність, прибутковий касовий ордер, виписка банку та ін.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

Типова кореспонденція рахунків по обліку процесу реалізації наведена у підрозділі «Облік розрахунків з покупцями та замовниками», «Запаси», «Основні засоби».

 

Облік запасів.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Запаси – активи, які:

Ø утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

Ø перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

Ø утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають (рис.10.7):

 

Рис.10.7. Склад запасів згідно із П(С)БО 9 «Запаси»

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

Ø суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

Ø суми ввізного мита;

Ø суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

Ø транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

Ø інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

 

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

v понаднормові втрати і нестачі запасів;

v фінансові витрати;

v витрати на збут;

v загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

 

Сума транспортно-заготівельних витрат(ТЗВ), що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.

Сума ТЗВ, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається за формулою:

 

ТЗВ виб. = % ТЗВ х З виб. , де (10.1)

 

ТЗВ – сума ТЗВ, яка відноситься до запасів, що вибули;

%ТЗВ – середній відсоток ТЗВ;

З виб. – вартість запасів, що вибули

 

Середній відсоток ТЗВ визначається за формулою:

 

х 100, де(10.2)

 

ТЗВ поч. – залишок ТЗВ на початок звітного місяця;

ТЗВ зв.пер. – ТЗВ за звітний місяць;

З поч. – вартість залишку запасів на початок місяця;

З над. – вартість запасів, що надійшли за звітний місяць.

 

Приклад розподілу ТЗВ (з додатку до П(С)БО 9 «Запаси»).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.006 с.)