ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До якого господарського процесу належить «зберігання готової продукції на складі»?а) процесу постачання;

б) процесу виробництва;

в) процесу реалізації.

18. До якого господарського процесу належить «облік розрахунків з постачальниками»:

а) процесу постачання;

б) процесу виробництва;

в) процесу реалізації?

19. До необоротних активів належать :

а) поточна дебіторська заборгованість, незавершене виробництво;

б) нематеріальні активи, незавершене будівництво;

в) незавершене виробництво, поточна дебіторська заборгованість.

20. До оборотних активів належать:

а) поточна дебіторська заборгованість, незавершене виробництво;

б) довгострокова дебіторська заборгованість, незавершене будівництво;

в) незавершене виробництво, капітальні інвестиції.

21. З метою забезпечення якості бухгалтерського обліку, який із принципів бухгалтерського обліку передбачає, щоб активи або дохід не були завищені, а зобов'язання або витрати занижені:

а) принцип обачності;

б) принцип нарахування й відповідності доходів і видатків;

в) принцип єдиного грошового вимірника.

22. Який із принципів бухгалтерського обліку вимагає вимір у узагальнення всіх операцій підприємства в бухгалтерському обліку в єдиній грошовій оцінці:

а) принцип, зазначений у пункті в;

б) принцип нарахування й відповідності доходів і видатків;

в) принцип єдиного грошового вимірника?

23. Який із принципів бухгалтерського обліку вимагає, щоб усі господарські операції були відображені на рахунках бухгалтерського обліку без яких-небудь виключень і тільки в тому звітному періоді, коли вони були зроблені:

а) принцип періодичності;

б) принцип повноти;

в) принцип безперервності?

24. Який із принципів бухгалтерського обліку вимагає, щоб активи й зобов'язання підприємства повинні бути відділені від активів і зобов'язань інших підприємств і власників цього підприємства:

а) принцип обачності;

б) принцип послідовності;

в) принцип автономності?

25. Який із принципів бухгалтерського обліку передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики (обраних методів обліку):

а) принцип послідовності;

б) принцип періодичності;

в) принцип безперервності?

26. Який із принципів бухгалтерського обліку вимагає, щоб на підприємстві операції й інші події враховувалися та розкривалися відповідно до їх сутності й за економічною реальністю, а не лише з огляду на їхню форму:

а) принцип превалювання сутності над формою;

б) принцип безперервності;

в) принцип історичної собівартості?

27. Який із принципів бухгалтерського обліку забезпечує вимоги до оцінки активів і зобов'язань підприємства, з огляду на припущення, що його діяльність буде тривати далі:

а) принцип превалювання сутності над формою;

б) принцип безперервності;

в) принцип історичної собівартості?

28. Який із принципів бухгалтерського обліку вимагає, щоб визначаючи фінансовий результат звітного періоду була дотримана порівнянність доходів з видатками, понесеними з метою одержання таких доходів:

а) принцип обачності;

б) принцип єдиного грошового вимірника;

в) принцип нарахування й відповідності доходів і видатків?

29. При дотриманні якого принципу бухгалтерського обліку надається можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності, проведення економічного аналізу, зіставляючи звітні дані за місяць, квартал, рік:

а) принципу безперервності;

б) принципу періодичності;

в) принципу, зазначеного у пункті а?

30. Який принцип бухгалтерського обліку вимагає оцінки активів підприємства за витратами на їх виробництво й придбання:

а) принцип безперервності;

б) принцип історичної (фактичної) собівартості;

в) принцип превалювання сутності над формою?

31. До власного капіталу належить:

а) резерв сумнівних боргів;

б) прибуток нерозподілений;

в) кредиторська заборгованість.

32. До зобов'язань належить:

а) резерв сумнівних боргів;

б) прибуток нерозподілений;

в) кредиторська заборгованість.

33. Довгострокові зобов'язання – це:

а) зобов'язання зі строком погашення більше 12 місяців або більше одного операційного циклу;

б) зобов'язання зі строком погашення більше одного року але не більше одного операційного циклу;

в) зобов'язання зі строком погашення більше одного операційного циклу.

34. До предмета бухгалтерського обліку належать:

а) господарські кошти, джерела утворення коштів, господарські процеси, господарські операції, документація й баланс;

б) господарські кошти, джерела утворення коштів, господарські процеси, господарські операції;

в) документація, баланс, оцінка, калькуляція.

35. До джерел власних коштів належать:

а) забезпечення майбутніх видатків і платежів, доходи майбутніх періодів;

б) доходи майбутніх періодів, векселі видані;

в) заборгованість постачальникам, кредити банків.

36. До залучених джерел належать:

а) забезпечення майбутніх видатків і платежів, доходи майбутніх періодів;

б) доходи майбутніх періодів, векселі видані;

в) заборгованість постачальникам, кредити банків.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Мета роботи: Вміти побудувати баланс підприємства на підставі групування активів і пасивів підприємства, відобразити зміни в балансі підприємства під впливом господарських операцій.
Форма проведення Розв’язання практичних завдань.

Методичні вказівки

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» всі підприємства й організації повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність.

Баланс – це форма фінансової звітності, що відображає наявність, стан господарських засобів і джерел їх утворення. За допомогою господарських засобів підприємства здійснюють свою господарську діяльність.

Метою складання бухгалтерського балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Використовуючи баланс, користувач може встановити, якими засобами володіє підприємство (основні засоби, матеріали, паливо, готова продукція, товари, грошові кошти й т. д.) та з яких джерел ці господарські засоби отримані (власний капітал, кредити банків, бюджетне фінансування). За допомогою такого групування господарських засобів керівництво підприємства здійснює контроль за їх наявністю й використанням.

Баланс підприємства складається на останнє число звітного періоду за залишками, що значаться на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку.

Баланс складається в національній грошовій одиниці країни, тобто в гривні. У балансі господарські кошти й джерела їх утворення відображаються на початок і на кінець звітного періоду.

Основним елементом бухгалтерського балансу є стаття. Її визначення як елемента фінансового звіту наведене в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Форма і зміст балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентовані в П(С)БО 2 «Баланс». Норми цього Положення застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ.

Баланс має вигляд двосторонньої таблиці: ліворуч – активи, праворуч – пасиви. Сума активу дорівнює сумі пасиву – це обов'язкова умова правильності бухгалтерського балансу. Нерівність не допускається.

Питання курсу:

1. Що таке бухгалтерський баланс?

2. Охарактеризуйте бухгалтерський баланс як метод бухгалтерського обліку.

3. Яка інформація відображається в бухгалтерському балансі для його користувача?

4. Що становить бухгалтерський баланс за формою та економічним змістом?

5. Назвіть види балансів і практику їх застосування.

6. Розкрити поняття «баланс-нетто» й «баланс-брутто».

7. Скільки розділів і які містить бухгалтерський баланс як форма фінансової звітності?

8. Який вимірник застосовується при складанні бухгалтерського балансу?

9. Що таке стаття балансу?

10. Яким положенням (стандартом) бухгалтерського обліку визначені форма, зміст і загальні вимоги до розкриття в примітках до фінансової звітності статей балансу підприємства?

11. Які види балансів існують залежно від обсягу інформації?

12. Сформулюйте головне балансове рівняння.

13. Як називаються сторони бухгалтерського балансу?

14. Якою умовою підтверджується правильність складання балансу?

15. Яку аналітичну інформацію несе бухгалтерський баланс і яка його роль в управлінні підприємством?

16. Що відображається в активі балансу і яка його структура?

17. Що відображається в пасиві балансу і яка його структура?

18. Що таке валюта балансу?

19. За яким принципом розташовані об'єкти бухгалтерського обліку в активі й пасиві балансу?

20. Дати визначення терміна «господарська операція».

21. Які господарські операції належать до першого типу?

22. Що змінюють у балансі господарські операції другого типу?

23. Що змінюють у балансі господарські операції третього типу?

24. Які господарські операції належать до четвертого типу?

25. Що знаходиться в основі чотирьох типів балансових змін?

26. Які типи змін не впливають на валюту балансу?

27. Які типи змін впливають на валюту балансу?

28. Чи можна за балансами на дві дати визначити обсяг випуску продукції за період, обмежений цими датами?

29. Які показники можна розрахувати за даними бухгалтерського балансу?

30. У чому полягає особливість балансу суб'єктів малого підприємництва в Україні?

Питання для самостійного вивчення:

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Завдання для вирішення

Практичні завдання

Завдання 2.1.Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська надала показники діяльності різних підприємств за минулий звітний місяць.

На підставі балансового рівняння та даних для виконання вправи необхідно скласти баланси різних підприємств за скороченою формою балансу, що наведена в табл. 2.1. Розрахувати підсумки за кожним розділом та валюту балансу.

Дані для виконання завдання:

Виробниче підприємство «Світанок» (тис. грн):

кошти на рахунку в банку – 1 600; поточні зобов’язання перед банком – 1 300; статутний капітал підприємства – 8 000; готівка в касі – 720; векселі одержані – 1 080; заборгованість перед постачальниками – 1 500; заборгованість підзвітних осіб – 1 100; нерозподілений прибуток – 1 200; основні засоби – 3 000; виробничі запаси – 4 500.

Торгівельне підприємство «Ауріс» (тис. грн):

основні засоби – 3 840; товари – 4 600; розрахунки з оплати праці – 2 300; власний капітал – 4 200; доходи майбутніх періодів – 450; розрахунки з кредиторами – 1 900; малоцінні швидкозношувані предмети – 690; розрахунки з підзвітними особами – 520; заборгованість з податків – 2 200; заборгованість інших підприємств – 1 100; грошові кошти в касі – 300.

Швейна фабрика «Елегант» (тис. грн):

поточний рахунок – 8 300; виробничі запаси – 18 690; основні засоби – 115 090; прибуток – 5 100; статутний капітал – 135 000; розрахунки з оплати праці – 2 810; розрахунки з дебіторами – 5 790; розрахунки з підзвітними особами – 50; розрахунки з кредиторами – 2 250; заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 760.

Приватне підприємство «Сатурн» (тис. грн):

основні засоби – 6 700; нерозподілений прибуток – 4 200; паливо – 1 700; готова продукція – 5 000; незавершене виробництво – 6 450; каса в національній валюті – 520; довгострокові позики банку – 12 800; статутний капітал – 15 000; розрахунки зі страхування – 1 170; розрахунки з учасниками – 700; поточний рахунок у банку – 13 500.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Грейс» (тис. грн):

статутний капітал – 36 500; виробничі запаси – 11 340; нематеріальні активи – 5 200; резервний капітал – 6 050; короткострокові кредити банків – 11 000; незавершене виробництво – 21 300; векселі видані – 1 420; готова продукція – 8 750; грошові кошти в національній валюті – 18 300; заборгованість перед постачальниками – 9 920.

Фермерське господарство «Золоте зерно» (тис. грн):

довгострокові біологічні активи – 26 430; пайовий капітал – 60 700;прибуток – 15 730; векселі одержані – 1 330;довгострокові кредити банків – 25 000;дебіторська заборгованість – 7 810; заборгованість з оплати праці – 16 260; поточні біологічні активи – 14 550; заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 170; основні засоби – 69 740.

Таблиця 2.1

 

Баланс підприємства «__________», тис. грн

Активи Сума Пасиви Сума
Необоротні активи:   Власний капітал:  
       
Усього за розділом І   Усього за розділом І  
Оборотні активи:   Забезпечення таких виплат та платежів:  
   
       
Усього за розділом ІІ   Усього за розділом ІІ  
Витрати майбутніх періодів:   Довгострокові зобов’язання:  
       
Усього за розділом ІІІ   Усього за розділом ІІІ  
Необоротні активи та групи їх вибуття:   Поточні зобов’язання:  
   
    Усього за розділом ІV  
    Доходи майбутніх періодів:  
   
Усього за розділом ІV   Усього за розділом V  
Баланс   Баланс  

 

Завдання 2.2.Ваш знайомий є студентом за спеціальністю «Менеджмент організацій», і він щойно вивчив питання «Типи змін у балансі». Вважаючи вас більш компетентним у питаннях бухгалтерського обліку він звернувся за допомогою при розв’язанні домашнього завдання.

У завданні необхідно:

1) визначити показник валюти балансу на початок звітного місяця;

2) у господарських операціях вставити, де потрібно, пропущені слова;

3) визначити показники, що відсутні;

4) відобразити зміни в балансі, що викликані наведеними господарськими операціями використовуючи табл. 2.2;

5) визначити валюту балансу на кінець звітного періоду.

В табл. 2.2 наведена виписка з Балансу підприємства «Офелія» на початок звітного місяця.

Таблиця 2.2

Виписка з Балансу підприємства «Офелія»

на початок звітного місяця

Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби 32 600 Статутний капітал 45 000
Виробничі запаси 12 590 Прибуток 8 600
Незавершене виробництво 27 400 Кредити банків 20 000
Грошові кошти 5 200 Розрахунки з оплати праці 4 190
Разом ? Разом ?

 

На підприємстві здійснено п’ять господарських операцій:

1. Відпущено у виробництво для виготовлення продукції матеріалів на суму 5 100 грн.

Ця операція викличе _______ залишку матеріалів та _______ витрат виробництва на _______ грн. Валюта балансу складе _______.

2. За рішенням засновників частину прибутку спрямовано на поповнення статутного капіталу – 5 000 грн.

Друга операція викличе _______ статутного капіталу й одночасно _______ прибутку на _______ грн. Валюта балансу складе _______.

3. Надійшли від засновників нові основні засоби в рахунок збільшення статутного капіталу на 12 500 грн.

Третя операція викличе _______ основних засобів і одночасно _______ статутного капіталу на _______ грн. При цьому валюта балансу складе _______.

4. Виплачена працівникам та службовцям заробітна плата з каси підприємства в сумі 3 890 грн.

Четверта операція викличе _______ залишку коштів у касі й одночасно _______ заборгованості перед працівниками та службовцями із заробітної плати в сумі _______ грн. Валюта балансу за активом та пасивом складе _______.

5. Отримано на поточний рахунок у банку короткостроковий кредит банку строком на 6 місяців.

П’ята операція викличе _______ грошових коштів на поточному рахунку в банку та одночасно _______ кредиторської заборгованості за розрахунками з банком.

6. Отримано на поточний рахунок у банку внесок у капітал від засновника підприємства.

Шоста операція викличе _______ грошових коштів на поточному рахунку в банку та одночасно _______ капіталу.

Зміни, викликані наведеними господарськими операціями, відобразимо в табл. 2.3.

 

Таблиця 2.3

Зміни в структурі Балансу

Актив Пасив  
Склад майна Початковий залишок Його зміни Склад джерел Початковий залишок Його зміни  
Основні засоби     Статутний капітал      
Виробничі запаси      
Прибуток      
Незавершене виробництво     Кредити банків      
Розрахунки з оплати праці      
Грошові кошти      
Разом     Разом      

Завдання 2.3.

1.Скласти баланс підприємства на підставі переведених у таблиці 2.4 активів і пасивів підприємства.

2. Проставити шифри рахунків згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

 

Таблиця 2.4

 

№ п/п Зміст Шифр рахунку Сума, тис. грн
1. Будівля цеху   620,0
2. Уставний капітал   2000,0
3. Короткостроковий кредит банку   70,0
4. Каолін глуховецький   142,06
5. Реактор   80,0
6. Цемент   78,0
7. Кредиторська заборгованість по заробітній платі   132,0
8. Шафи офісу   1,0
9. Кредиторська заборгованість за страховими внесками у Фонд державного обов’язкового соціального страхування у пенсійний фонд   8,0
10. Торговий знак   2,0

 

 

Продовження табл. 2.4

 

11. Резервний капітал   8,5
12. Глина   74,0
13. Будівля офісу   37,3
14. Кредиторська заборгованість постачальнику за виробничі запаси   16,0
15. Великогабаритні санітарні вироби (готова продукція)   95,0
16. Довгострокова фінансова інвестиція   370,0
17. Кредиторська заборгованість постачальнику за виробничі паливо   4,5
18. Автомобіль   37,1
19. Напівфабрикати   1,25
20. Бензин   3,75
21. Будівля складу   50,0
22. Нерозподілений прибуток   57,0
23. Глазур   106,0
24. Скрубер   250,0
Довгострокова дебіторська заборгованість   150,04
26. Гроші в національній валюті на поточному рахунку   199,250
27. Вагонетка   3,0
Забезпечення наступних доплат до відпусток персоналу підприємства   4,0
29. Гроші в національній валюті у касі   0,25

Завдання 2.4

Скласти баланс підприємства за наведеними даними:

Основні засоби – 25600 грн, статутний капітал – 20000 грн, сировина і матеріали – 6400 грн, паливо – 3800 грн, прибуток – 1000 грн, цільове фінансування – 4000 грн, МШП – 200 грн, короткострокова позичка банку – 5000 грн, готова продукція – 2500 грн, заборгованість по зарплаті робітникам – 2800 грн, розрахунковий рахунок – 10000 грн, каса – 550 грн, заборгованість по страхуванню – 1036 грн, заборгованість за розрахунками – 13000 грн, заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2214 грн.

Завдання 2.5.

Визначити, до якої сторони балансу (активу або пасиву ) належать кошти. Скласти баланс. Групування статей балансу за основними розділами відобразити в таблиці.

Дані для виконання задачі.

Найменування рахунків Сума, грн
Основні засоби
Короткострокові кредити
Готова продукція
Статутний капітал
Паливо

Продовження табл. 2.5

 

Машини та обладнання
Довгострокові позики
Нематеріальні активи
Товари
Резервний фонд
Заборгованість підприємств
Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів
Каса
Заборгованість за соціальним страхуванням
Поточний рахунок
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
Матеріали
Страхові резерви
Заборгованість перед бюджетом за ПДВ
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Заборгованість постачальникам, термін оплати якої не настав
Знос основних засобів
Запасні частини для ремонтів
Довгострокові кредити
Прибуток
Векселя отримані
Заборгованість за оплатою праці
Витрати майбутніх періодів
Валютний рахунок

Завдання 2.6.

Скласти баланс за наведеними даними:

Основні засоби – 10000 грн, статутний капітал – 5500 грн, сировина і матеріали – 1500 грн, прибуток – 1300 грн, паливо – 700 грн, готова продукція – 3000 грн, заборгованість по страхуванню – 324 грн, каса – 120 грн, заборгованість за розрахунками із постачальниками – 5700 грн, за авансами отриманими – 2496 грн.

 

Завдання 2.7.

На базі даних оборотної відомості за січень 20__ р. скласти баланс на 1 лютого 20__ року.

Оборотна відомість за січень 20__ р.

№ рахунку Сальдо на 1 січня Обороти за лютий Сальдо на 1 лютого
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
81 909   16 000 6 000 91 909  
  8 990 4 000 10 080   15 070
117 340   188 400 283 000 22 740  
       

Продовження табл. 2.7

 

14 270       14 270  
    402 309 393 309 9 000  
    393 308 17 400 374 908  
  84 000 84 000  
29 509   170 650 118 870 81 289  
    110 000 50 000 60 000  
    18 400 110 600   92 200
1 450     1 450    
  176 009       176 009
    16 000 16 000    
  4 500       4 500
  19 109 11 000 15 600   23 709
    9 000 9 000    
  10 400 7 000 97 000   100 400
  9 670 27 870 188 400   170 200
  6 200 34 928   40 948
  10 460 84 400 94 980   20 640-400
      1 600   1 600
      9 000   9 000
    18 400 18 400    
    10 000 10 000    
    10 000 10 000    
    14 000 14 000    
    54 100 54 400  
    18 400 18 400    
    4 708 4 708    
    2 000 2 000    
Разом 245 338 245 338 1 674 125 1 674 125 654 976 654 976

Тестові завдання

1. Бухгалтерський баланс є:

а) звітним документом;

б) плановим документом;

в) прогнозним документом;

г) виправдувальним документом;

д) податковим документом.

2. Форма балансу в Україні:

а) визначається підприємством самостійно;

б) є уніфікованою формою звітності;

в) різна для кожного виду діяльності;

г) залежить від форми власності підприємства;

д) залежить від вимог податкових органів.

3. Бухгалтерський баланс містить фінансову інформацію підприємства:

а) на певну дату;

б) за звітний період;

в) за декаду;

г) за окремо визначений період;

д) за кожні два місяці з початку діяльності підприємства.

4. Норми П(С)БО 2 «Баланс» застосовуються до балансів:

а) державної форми власності;

б) недержавної форми власності;

в) банків і бюджетних установ;

г) усіх видів неприбуткових організацій;

д) для всіх підприємств та організацій.

5. Баланс ділиться на дві частини:

а) ліворуч – активи, праворуч – пасиви;

б) ліворуч – капітал, праворуч – зобов'язання;

в) ліворуч – активи, праворуч – витрати й заборгованість;

г) ліворуч – пасиви, праворуч – активи;

д) ліворуч – активи та пасиви на початок звітного періоду, праворуч – активи та пасиви на кінець звітного періоду.

6. Валюта балансуце:

а) кошти в іноземній валюті, відображені в балансі;

б) усі грошові кошти, відображені в балансі;

в) загальний підсумок показників активу й пасиву;

г) грошові кошти, цінні папери, векселі;

д) усі грошові кошти та їх еквіваленти, відображені в балансі, а також сума заборгованості в іноземній валюті.

7. Активи поділяються на:

а) поточні, середньострокові, довгострокові, термінові;

б) довгострокові, нематеріальні, поточні, майбутні витрати;

в) необоротні, оборотні, витрати майбутніх періодів, нематеріальні активи та групи їх вибуття;

г) необоротні, оборотні, заборгованість майбутніх періодів, необоротні активи та групи їх вибуття;

д) поточні, довгострокові, оборотні, доходи майбутніх періодів, нематеріальні активи та групи їх вибуття.

8. Які з перерахованих статей повинні бути відображені в активі балансу:

а) необоротні активи;

б) власний капітал;

в) оборотні активи;

г) забезпечення таких витрат і платежів;

д) необоротні активи та групи їх вибуття;

е) довгострокові зобов'язання;

є) витрати майбутніх періодів;

ж) поточні зобов'язання;

з) доходи майбутніх періодів?

9. Що є найбільш ліквідним активом підприємства:

а) цінні папери;

б) дебіторська заборгованість;

в) грошові кошти;

г) основні засоби та нематеріальні активи;

д) запаси?

10. У якому розділі балансу наведені найбільш ліквідні активи підприємств:

а) І розділ активу балансу;

б) І розділ пасиву балансу;

в) ІІ розділ активу балансу;

г) ІІІ розділ пасиву балансу

д) IV розділі активу балансу?

11. Що з перерахованого належить до пасивів підприємства:

а) дебіторська заборгованість;

б) нерозподілений прибуток;

в) цільове фінансування;

г) малоцінні швидкозношувані предмети;

д) програмне забезпечення для ПК?

12. Чи існує рівність активу й пасиву балансу:

а) ні, актив > пасиву;

б) так, актив = пасиву;

в) ні, актив < пасиву;

г) ні, активи + капітал = пасиву;

д) залишки на початок періоду в активі = залишкам на кінець періоду в пасиві?

13. Об'єкти обліку визнаються нематеріальними активами, якщо:

а) мають строк служби, що перевищує один рік;

б) не мають фізичної форми;

в) не приносять матеріальної вигоди;

г) не можуть бути ідентифіковані;

д) утримуються для виробництва, торгівлі, надання в оренду;

е) не можуть бути вірогідно оцінені.

14. Власний капіталце:

а) частина прибутку, що залишається після сплати податків;

б) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов'язань;

в) частина статутного капіталу, що належить власникам підприємства;

г) активи підприємства, що знаходяться у його довгостроковому розпорядженні;

д) власний капітал дорівнює сумі статутного капіталу.

15. Довгострокові зобов'язанняце:

а) всі зобов'язання підприємства;

б) зобов'язання за кредитами банків;

в) усі зобов'язання підприємства, які не належать до поточних;

г) довгострокова заборгованість підзвітних осіб;

д) зобов'язання перед бюджетом.

16. До складу оборотних активів входять:

а) виробничі запаси;

б) векселі видані;

в) дебіторська заборгованість;

г) прибуток;

д) усі відповіді правильні.

17. Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом знаходиться в:

а) І розділі активу;

б) ІІ розділі активу;

в) І розділі пасиву;

г) ІIІ розділі активу;

д) ІV розділі пасиву.

18. Який вигляд має рівняння балансу:

а) актив = капітал;

б) актив = капітал - зобов'язання;

в) капітал = актив + зобов'язання;

г) актив = зобов'язання;

д) актив = капітал + зобов'язання?

19. У підсумок балансу основні засоби й нематеріальні активи включаються за:

а) купівельною вартістю;

б) первісною вартістю;

в) залишковою вартістю + зношування;

г) залишковою вартістю;

д) відновленою вартістю.

20. Виберіть пункт, у якому перераховані пасивні статті:

а) статутний капітал, прибуток, заборгованість різним підприємствам, заборгованість з оплати праці;

б) кредити банків, кредиторська заборгованість, заборгованість підзвітних осіб, витрати майбутніх періодів, основні засоби;

в) витрати майбутніх періодів, цільове фінансування, грошові кошти підприємства, заборгованість постачальникам та підрядникам;

г) векселі одержані, заборгованість постачальникам та підрядникам, кредити банків, прибуток, незавершене виробництво.

21. Скільки типів операцій, що впливають на баланс, ви знаєте:

а) 4;

б) 2;

в) 8;

г) 3;

д) ваш варіант?

22. Які зміни в балансі викликає операція «Надійшли товари від постачальника. Розрахунок не здійснено»:

а) збільшення в активі й пасиві;

б) зміна тільки у статтях активу;

в) зміна тільки у статтях пасиву;

г) зменшення в активі й пасиві;

д) не викликає змін у балансі?

23. Яка з операцій призведе до зміни підсумків валюти балансу:

а) здійснено внесок у статутний капітал готівкою;

б) відпущено матеріали у виробництво;

в) здійснено відрахування в резервний капітал з прибутку підприємства;

г) довгостроковий кредит банку переведено до складу поточних зобов’язань;

д) отримано матеріали, за які було сплачено раніше?

24. Які зміни в балансі викликає операція «Отримані кошти з розрахункового рахунку в банку до каси підприємства»:

а) збільшення в активі й пасиві;

б) зміна тільки у статтях активу;

в) зміна тільки у статтях пасиву;

г) зменшення в активі й пасиві;

д) не викликає змін у балансі?

25. Яка з операцій не призведе до зміни підсумків балансу:

а) готова продукція передана з виробництва на склад;

б) погашено кредит банку;

в) отримано кредит банку;

г) нараховано заробітну плату робітникам виробництва;

д) погашено заборгованість постачальникам?

26. Які зміни в балансі викликає операція «Позика банку направлена на погашення заборгованості постачальнику»:

а) збільшення в активі й пасиві;

б) зміна тільки у статтях активу;

в) зміна тільки у статтях пасиву;

г) зменшення в активі й пасиві;

д) не викликає змін у балансі?

27. Стаття балансу «Готова продукція» відображає:

а) запаси напівфабрикатів власного виробництва;

б) запаси виробів на складі, обробка яких закінчена, які пройшли випробування, приймання, укомплектовані відповідно до умов договорів і відповідають технічним умовам та стандартам;

в) запаси нематеріальних активів на складі, які отримані й укомплектовані відповідно до умов договорів і відповідають технічним умовам та стандартам;

г) готову продукцію, що є на складі, а також виготовлена, але ще не отримана з виробництва на склад;

д) продукцію, що відвантажена, але поки не оплачена замовниками.

28. Стаття «Векселі отримані» відображає:

а) суму всіх векселів, наявних у підприємства;

б) суму заборгованості покупців або інших дебіторів, заборгованість постачальникам, що забезпечена простими векселями;

в) суму заборгованості покупців, замовників або інших дебіторів, що забезпечена простими й переказними векселями, отриманими від векселедавця або за індосаментом;

г) цінні папери, якими володіє підприємство;

д) суму заборгованості емітентів за фінансовими векселями, що були придбані на ринку.

29. Які зміни в балансі викликає операція «Видано вексель у погашення заборгованості постачальнику за отримані запаси»:

а) збільшення в активі й пасиві;

б) зміна тільки у статтях активу;

в) зміна тільки у статтях пасиву;

г) зменшення в активі й пасиві;

д) не викликає змін у балансі.

30. Які зміни в балансі викликає операція «Надійшли платежі за відвантажену раніше продукцію покупцям»:

а) збільшення в активі й пасиві;

б) зміна тільки у статтях активу;

в) зміна тільки у статтях пасиву;

г) зменшення в активі й пасиві;

д) не

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.069 с.)