Кредитовий оборот за пасивним рахунком показує:-
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кредитовий оборот за пасивним рахунком показує:-а) збільшення майна;

б) збільшення капіталу або зобов'язань;

в) зменшення капіталу.

11. Субрахунок, який відображено в Плані рахунків бухгалтерського обліку, – це:

а) конкретизація синтетичного рахунку;

б) рахунок другого порядку, що є підрозділом рахунку першого порядку;

в) аналітичний рахунок.

12. Подвійний запис означає, що одна і та ж сума записується:

а) в дебет одного рахунку і в кредит іншого;

б) у дебет або кредит одного рахунку двічі;

в) в активі та пасиві балансу.

13. Контирування – це:

а) поставлення кореспондуючих рахунків на бухгалтерських документах;

б) позначення рахунку, що дебетується;

в) визначення суми господарської операції.

14. Складні проведення передбачають:

а) дебетування і кредитування декількох рахунків;

б) дебетування і кредитування рахунків декілька разів на різні суми;

в) дебетування одного і кредитування декількох рахунків.

15. Оборот за дебетом рахунку дорівнює:

а) обороту за кредитом цього ж рахунку;

б) обороту за кредитом кореспондуючого рахунку;

в) сумі всіх операцій, відображених за дебетом рахунку.

16. Сальдо кінцеве за активним рахунком визначається за формулою:

а) Ск = ДО - Сп + КО;

б) Ск = ДО + Сп + КО;

в) Ск = ДО + Сп - КО.

17. Сальдо кінцеве за пасивним рахунком визначається за формулою:

а) Ск = КО – ДО - Сп;

б) Ск = КО + Сп - ДО;

в) Ск = ДО + Сп - КО.

18. Кінцеве сальдо минулого звітного періоду повинне дорівнювати:

а) початковому сальдо поточного звітного періоду;

б) кінцевому сальдо поточного звітного періоду;

в) початковому сальдо минулого звітного періоду.

19. Яке призначення мають оборотні відомості за аналітичними рахунками:

а) для узагальнення показників поточного бухгалтерського обліку;

б) для одержання необхідних даних про наявність, рух ресурсів, капіталу, зобов’язань;

в) для узагальнення й перевірки оборотів і залишків на аналітичних рахунках, які об’єднані відповідним синтетичним рахунком?

20. Бухгалтерський баланс складається на підставі:

а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків;

б) даних синтетичних рахунків;

в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків.

21. На синтетичних рахунках облік ведеться:

а) тільки в грошовому вимірі;

б) у грошових і натуральних вимірниках;

в) тільки в натуральних вимірниках.

22. На рахунках аналітичного обліку записи ведуться:

а) тільки в грошовому вимірі;

б) у грошових і натуральних вимірниках;

в) тільки в натуральних вимірниках.

23. 3 якою метою здійснюється класифікація рахунків бухгалтерського обліку:

а) для відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку від аналітичних;

б) щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку;

в) для поділу рахунків на балансові та позабалансові?

24. Як класифікуються рахунки відповідно до балансу:

а) аналітичні та синтетичні;

б) активні та пасивні;

в) постійні та тимчасові?

25. Рахунки за економічним змістом поділяються на:

а) 2 групи;

б) 3 групи;

в) 4 групи.

26. Поділ рахунків на синтетичні та аналітичні відбувається в залежності від:

а) економічного призначення рахунків;

б) відношення до балансу;

в) деталізації інформації, що на них обліковується.

27. Рахунки при класифікації за економічним змістом поділяються на:

а) регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів;

б) рахунки засобів, джерел утворення засобів і призначені для обліку господарських процесів та їх результатів;

в) рахунки засобів, джерел утворення засобів, операційні.

28. Класифікація рахунків за структурою та призначенням застосовується для:

а) порівняння дебетових та кредитових оборотів за рахунками;

б) розуміння значення оборотів та залишків за рахунками;

в) виявлення того, як організований та як ведеться облік на окремих групах рахунків.

29. Рахунки при класифікації за структурою поділяються на:

а) основні, операційні, звітно-розподільчі, фінансово-результативні;

б) основні, регулюючі, калькуляційні;

в) основні, регулюючі, операційні, транзитні, позабалансові.

30. Регулюючі рахунки призначені для:

а) обліку джерел утворення засобів;

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках;

в) уточнення оцінки об'єктів, відображених на калькуляційних рахунках.

31. Звітно-розподільчі рахунки використовуються для:

а) обліку процесу заготівлі;

б) уточнення оцінки об'єктів, які відображаються на основних рахунках;

в) розподілу витрат по звітних періодах.

32. Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках полягає у:

а) необхідності складання особливих документів;

б) простому запису;

в) подвійному запису.

33. Позабалансові рахунки використовуються для:

а) обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

б) обліку непрямих витрат підприємства;

в) обліку майна підприємства.

34. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються:

а) самостійно;

б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком;

в) залежно від об'єкта, що обліковується на рахунку, застосовується або самостійно, або разом з регулюючим рахунком.

35. Основні рахунки бухгалтерського обліку поділяють на:

а) ресурсні та операційні;

б) регулюючі та контрарні;

в) інвентарні, грошові, розрахункові та фондові.

36. Для обліку витрат, що вимагають перерозподілу, призначені рахунки:

а) розподільчі;

б) калькуляційні;

в) контрарні.

37. Групи рахунків, що призначені для обліку витрат за елементами, називають:

а) позабалансовими;

б) транзитними;

в) операційними.

38. Діючий План рахунків складається з:

а) 10 класів;

б) 9 класів;

в) 11 класів.

Задачі

Завдання 3.1. На підставі даних для виконання завдання визначити активні та пасивні рахунки.

Дані для виконання:

1) земельні ділянки; 2) тварини; 3) паливо; 4) розрахунки з підзвітними особами; 5) короткострокові векселі одержані; 6) довгострокові позики; 7) сировина й матеріали; 8) малоцінні та швидкозношувані предмети; 9) статутний капітал; 10) нерозподілений прибуток; 11) цільове фінансування і цільові надходження, 12) виробництво; 13) каса; 14) готова продукція; 15) розрахунки за виплатами працівникам; 16) розрахунки за податками й платежами; 17) резервний капітал; 18) розрахунки з постачальниками та підрядниками; 19) доходи майбутніх періодів; 20) бібліотечні фонди; 21) довгострокові векселі видані; 22) знос основних засобів; 23) капітальне будівництво; 24) довгострокові біологічні активи; 25) витрати майбутніх періодів; 26) розрахунки за претензіями; 27) інвестиційна нерухомість; 28) гудвіл; 29) нематеріальні активи; 30) розрахунки з покупцями та замовниками; 31) товари.

 

Завдання 3.2. Необхідно, користуючись табл. 3.2, скласти бухгалтерські проведення за наведеними господарськими операціями та вказати тип господарської операції.

 

Таблиця 3.1

Правила складання бухгалтерських записів

1. Визначити об’єкти обліку, на яких відбулися зміни під впливом господарської операції. 2. Вибрати відповідні їм синтетичні рахунки, визначити структуру їх щодо балансу (активний, пасивний). 3. Відобразити на рахунках операцію методом подвійного запису.

Дані для виконання:

1. Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку.

2. Одержано в касу з поточного рахунку.

3. Видано з каси під звіт на господарські витрати.

4. Прийняті в касу залишки підзвітних сум.

5. Надійшли від постачальників матеріали.

6 Відпущено на виробництво зі складу матеріали.

7. Перераховано з поточного рахунку:

заборгованість постачальникам за матеріали;

податок на прибуток, ПДВ до бюджету.

8. Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу.

9. Виплачено з каси заробітну плату працівникам підприємства.

10. Отримано на поточний рахунок кошти від дебіторів.

11. Придбано підзвітною особою паливо.

12. Оприбутковано з виробництва готову продукцію.

13. Утримано з нарахованої заробітної плати податок з доходів фізичних осіб.

14. Погашено заборгованість перед фондом соціального страхування з поточного рахунку.

15. Придбано будівельні матеріали за готівку.

16. Повернуто з основного виробництва на склад невикористані сировину та матеріали.

17. Передані малоцінні та швидкозношувані предмети на виробництво продукції.

18. Одержані в касу з поточного рахунку грошові кошти на виплату авансів робітникам на відрядження.

19. Невиплачену заробітну плату переведено на депонент.

20. Отримано аванс від покупця.

21. Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення.

22. Надійшла на поточний рахунок у банку від покупців виручка за реалізовану продукцію.

23. Оприбутковано безоплатно основні засоби.

24. Погашено заборгованість за придбані товари.

25. Нараховані відсотки за короткостроковим кредитом банку.

26. Оприбутковані на склад напівфабрикати, випущені основним виробництвом.

27. Нарахована заробітна плата:

робітникам основного виробництва;

робітникам, що обслуговують виробничий процес;

працівникам адміністративних підрозділів.

28. Прийнято товарно-матеріальні цінності на відповідальне зберігання.

29. Кредиторська заборгованість постачальнику погашена за рахунок короткострокової позики банку.

 

Завдання 3.3. На наведеній схемі визначити невідомі суми:

 

Активний рахунок Дебет рахунок Кредит   Пасивний рахунок Дебет рахунок Кредит
С-до 1000     15) 6 000 16) 500 22) ?     1) 640 8) 200 12) ? С-до 400
11) 800 18) 18 000 24) ? 18) 18 000 27) 360
Об. 20 360 Об. ? Об. 1240 Об. ?
С-до 14 260     С-до ?

 

Завдання 3.4. Навести чотири приклади господарських операцій руху грошових коштів у касі і за ними скласти кореспонденцію рахунків.

 

Завдання 3.5. Навести три приклади складних бухгалтерських записів і за ними пояснити зміст господарських операцій.

 

Завдання 3.6. Навести п'ять прикладів пасивних рахунків, які відображають капітал, зобов'язання підприємства.

 

Завдання 3.7. Скласти кореспонденцію рахунків за такими господарськими операціями руху грошових коштів на рахунку в банку:

а) зараховано на поточний рахунок у банку:

з каси невидану заробітну плату – 1 000 грн ;

від покупців на погашення заборгованості – 15 000 грн;

короткострокові позики – 80 000 грн;

аванс від покупця – 13 600 грн;

б) перераховано з поточного рахунку у банку:

постачальнику заборгованість за сировину – 20 000 грн;

банку процент за розрахунково-касове обслуговування – 300 грн.

 

Завдання 3.8. Скласти кореспонденцію рахунків за господарськими операціями:

а) видано з каси у підзвіт на господарські витрати – 570 грн;

б) затверджено авансовий звіт робітника на господарські витрати – 440 грн;

в) здано в касу залишок авансу підзвітних сум – 130 грн.

 

Завдання 3.9. Скласти кореспонденцію рахунків за розрахунками з оплати праці:

а) нараховано заробітну плату: робітникам виробництва – 36 000 грн; обслуговуючому персоналу цеху – 16 700 грн; адміністративному персоналу – 12 900 грн;

б) утримано податки із заробітної плати працюючих – 2 440 грн;

в) видано з каси заробітну плату працюючим – 30 000 грн.

 

Завдання 3.10. Записати подвійним записом на аналітичні рахунки операції за липень:

а) акцептовано платіжні доручення постачальників за матеріали, які надійшли та оприбутковані на складі: від орендного підприємства «Сталевар» за купівельною вартістю 12 300 грн; від ЗАТ «Зоря» за купівельною вартістю 870 грн;

б) перераховано з поточного рахунку банку постачальникам: орендному підприємству «Сталевар» – 38 250 грн; ЗАТ «Зоря» – 1 044 грн; ПФ «Електрон» – 5 840 грн. Разом – 45 134 грн.

 

Завдання 3.11. Скласти кореспонденції рахунків за операціями з використанням основного інвентарного рахунку 20 «Виробничі запаси» та визначити кореспондуючі рахунки за класифікацією – структурою та призначенням:

а) надійшло виробничих запасів від вітчизняних постачальників на суму 2000 грн;

б) перераховано постачальникам за матеріали з поточного рахунку в банку 2 000 грн;

г) оприбутковано на складі матеріали, що закуплені підзвітною особою, на суму 800 грн;

в) видано зі складу на виробництво матеріалів на суму 300 грн.

 

Завдання 3.12. Скласти кореспонденцію рахунків за операціями з використанням рахунку 40 «Статутний капітал» та рахунку 46 «Неоплачений капітал». Провести класифікацію вказаних та кореспондуючих з ними рахунків за структурою, призначенням і економічним змістом:

а) здійснено підписку на акції ВАТ «Орбіта» за номінальною вартістю на суму 1 000 грн;

б) отримано від акціонерів грошових коштів на суму 5 000 грн; основних засобів на суму 52 000 грн; нематеріальних активів на суму 20 000 грн; матеріалів на суму 60 000 грн.

 

Завдання 3.13.

1. Записати у схеми рахунків за операціями заводу «Прогрес» початкові залишки за даними балансу.

 

 

Баланс заводу «Прогрес» на 1 лютого

Актив Пасив
Стаття балансу Сума, грн Стаття балансу Сума, грн
Основні засоби Статутний капітал
Матеріали Прибуток
Поточний рахунок у банку Розрахунки з оплати праці
Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки з кредиторами
Розрахунки з дебіторами    
Разом Разом

2. Записати в реєстраційний журнал операції заводу «Прогрес» за червень:

1) Одержано в касу: з поточного рахунка – 25800 грн і від підзвітної особи невикористанні аванси – 200 грн, разом – 26000 грн;

2) Надійшли на склад від постачальників матеріали на суму 48300 грн, паливо – 11700 грн, разом – 60000 грн;

3) Зараховано на поточний рахунок: короткостроковий кредит банку – 27000 грн, від дебіторів – 1300 грн, внесок готівки з каси – 300 грн, разом – 28600 грн;

4) Перераховано з поточного рахунка: для погашення заборгованості постачальникам – 21000 грн, кредиторам – 1900 грн, для погашення кредиту банку – 15000 грн, разом – 37900 грн;

5) Видано з поточного рахунка готівкою: на заробітну плату – 12000 грн, господарські потреби – 800 грн, разом – 12800 грн;

6) Відпущено зі складу й витрачено на виробництво матеріалів – 12500 грн, палива – 4400 грн, разом – 16900 грн;

7) Видано з каси: заробітна плата – 37000 грн, під звіт на господарські потреби – 500 грн, кредиторам для погашення заборгованості – 800 грн, внесено на поточний рахунок – 200 грн, разом – 38500 грн.

Загальний підсумок операцій – 220700 грн.

3. Записати суми операцій у схеми рахунків, підрахувати обороти за місяць, вивести залишки на кінець місяця та скласти баланс на 1 липня.

 

 

Завдання 3.14

На підставі вихідних даних зробити:

1) Скласти баланс на початок та кінець місяця, проставити шифри бух. рахунків.

2) Скласти журнал господарських операцій, проставити тип бухгалтерської проводки.

3) Відкрити «Т»- рахунки по кожному бух. рахунку, визначити сальдо кінцеве.

4) Скласти оборотно-сальдову та шахматну відомості.

Вихідні дані.

1. Активи і пасиви підприємства на початок звітного місяця.

№ п/п Актив/Пасив Сума, грн
1. Основні кошти
2. Сировина та матеріали
3. Установчий капітал
4. МШП
5. Прибуток
6. Гроші у касі
7. Короткостроковий кредит банку
8. Паливо
9. Цільові фонди та цільову фінансування
10. Кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками та підрядниками за товари, роботи, послуги
11. Готова продукція
Дебіторська заборгованість підзвітних осіб

2. Господарчі операції за звітний місяць:

1) З каси згідно прибуткового ордеру видано в підзвіт експедитору 250 грн. на господарчі витрати.

2) Частина чистого прибутку використана на збільшення установчого капіталу у розмірі 5000 грн.

3) Від постачальника згідно рахунка – фактури отримані матеріали на суму 2500 грн.

4) Нарахована знос основних коштів 1200 грн.

 

Завдання 3.15

Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями.

1. З розрахункового рахунка отримані гроші в касу – 100 грн.

2. Зараховано на розрахунковий рахунок короткострокову позику банку – 2000 грн.

3. Надішли матеріали від постачальників – 11850 грн.

 

Завдання 3.16

Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями.

1. Видано заробітну плату робітниками та службовцям із каси підприємства – 3000 грн.

2. частина чистого прибутку розподілена в резервний капітал – 1200 грн.

3. Видано експедитору Сидорову в підзвіт на господарські витрати – 250 грн.

 

Завдання 3.17

Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями.

1. Перераховано з поточного рахунка: заборгованість за позикою банку – 1800 грн, постачальникам за отримані матеріали – 100 грн, Держказначейству – податки – 1500 грн.

2. Експедитор Іванов здав до каси залишок підзвітної суми – 70 грн.

3. Списано сировину у виробництво – 1500 грн.

 

Завдання 3.18

Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями.

1. Завгосп Петренко придбав на видані йому в підзвіт гроші: господарський інвентар – 20 грн, матеріали – 150 грн.

2. Списано витрати на відрядження відповідно до поданого авансового звіту – 56 грн.

3. Зараховано на поточний рахунок аванс від покупця – 1874 грн; перераховано аванс постачальнику – 2000 грн.

4. Здано гроші з каси на поточний рахунок – 300 грн.

 

Завдання 3.19

Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями.

1. Завгосп Петренко придбав на видані йому в підзвіт гроші канцтовари – 24 грн, залишок суми – 10 грн здав до каси підприємства.

2. Матеріально-відповідальна особа здала до каси 200 грн у погашення заборгованості за нестачею.

3. Внесено до каси пайові внески співзасновників – 1000 грн.

4. Оприбутковано до каси виторг від реалізації – 800 грн.

 

Завдання 3.20

Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями.

1. Видано з каси у підзвіт витрат на відрядження – 500 грн.

2. Виплачено з каси матеріалу допомогу Дукиній – 50 грн.

3. Готову продукцію на суму 1320 грн відпущено з виробництва й оприбутковано на склад за фактичною вартістю.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.026 с.)