МІнІстерство оСвІти І НАУКИ, СПОРТУ ТА МОЛОДІ УкраЇни
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІнІстерство оСвІти І НАУКИ, СПОРТУ ТА МОЛОДІ УкраЇниМІнІстерство оСвІти І НАУКИ, СПОРТУ ТА МОЛОДІ УкраЇни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” ДО РОЗДІЛУ

«ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

6.030504, 6.030507, 6.030502

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Затверджено на засіданні кафедри економіки промисловості та організації виробництва.

Протокол № 15 від 22.06.2011.

Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ 2012

Методичні вказівки для практичних та семінарських занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” до розділу «Теорія бухгалтерського обліку» для студентів IV курсу спеціальностей 6.030504, 6.030507, 6.030502 денної форми навчання / Укл. Т.В. Гільорме. — Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 42 с.

 

Укладач Т.В. Гільорме

 

Відповідальний за випуск О.А. Паршина, доктор екон. наук

 

Навчальне видання

 

Методичні вказівки

для практичних та семінарських занять

з дисципліни “Бухгалтерський облік” до розділу «Теорія бухгалтерського обліку» для студентів IV курсу спеціальностей 6.030504, 6.030507, 6.030502

денної форми навчання

 

Укладач ГІЛЬОРМЕ Тетяна Вікторівна

 

 

Редактори Л.М. Тонкошкур

Коректор Л.Я. Гоцуцова

 

 

Підписано до друку 20.09.12. Формат 60ґ84 1/16. Папір ксерокс. Друк різограф. Умовн.-друк. арк. 1,88. Облік.-видавн. арк. 1,96. Тираж 50 прим. Зам. № 8.

 

ДВНЗ УДХТУ, 49005, Дніпропетровськ-5, просп. Гагаріна, 8.

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру


ЗМІСТ

 

  Стор.
1. Загальні положення проведення практичних занять………………………
1.1 Характеристика вивчення дисципліни за навчальним планом…………...
1.2 Розподіл навчального часу за темами……………………………………...
2. Плани та методичні матеріали для проведення практичних занять……...
2.1 Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть і значення…..………………….
2.2 Тема 2. Бухгалтерський баланс……………………………………………..
2.3 Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис……………...
2.4 Тема 4. Документація та інвентаризація……….…………………………...
3. Перелік рекомендованої літератури………………………………………….

 

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття з дисципліни “Бухгалтерський облік” є однією із складових частин навчального процесу у підготовці бакалаврів з економіки.

Предмет – вивчення господарської діяльності підприємств усіх форм власності.

Мета навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік – формування системи базових знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання на основі законодавчих і нормативних документів в умовах ринкових відносин.

В результаті виконання практичних завдань майбутні бакалаври одержать необхідні практичні навички щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємствах в умовах ринкової економіки.

Формою поточного контролю є модульний контроль, формою підсумкового контролю є іспит. Крім того навчальним планом передбачається виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань.

 

1.1. Характеристика вивчення дисципліни за навчальним планом

Факультети Денний факультет
Групи ЕК, МР, КІБ
Курс
Семестр VIII
Лекції
Практичні заняття
Разом аудиторних
Самостійна підготовка (за навчальним планом)
Контрольні заходи
Загальна кількість годин
Курсова робота (семестр) -
Іспит (семестр) VIII
Залік (семестр) -

 


Розподіл навчального часу за темами

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ТЕМА Кількість годин
Лек-ції Прак-тичні заняття Само-стійна робота Всьо-го
1. Розділ I. Основи теорії бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік, його суть і значення  
2. Бухгалтерський баланс
3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис  
4. Принципи обліку основних господарчих процесів  
5. Документація та інвентаризація  
6. Облікові регістри, форми та організація бухгалтерського обліку
  7. Розділ II Фінансовий облік Облік необоротних активів
8. Облік нематеріальних активів
9. Облік виробничих запасів
10. Облік розрахунків за оплату праці  
11. Облік витрат діяльності виробничого підприємства
12. Облік готової продукції та її реалізація
13. Облік грошових коштів, розрахунків і кредитних операцій
14. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень
15. Облік фінансових результатів та використання прибутку
16. Фінансова звітність
Всього

 

 

 

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть і значення

 

Мета роботи: Оволодіти методами групування коштів підприємства (актив) та джерел утворення (пасивів), класифікаційними ознаками.
Форма проведення Розв’язання практичних завдань.

Методичні вказівки

Під час створення підприємства, організації, установи (надалі – підприємства) об’єктивно виникає бухгалтерський облік, який ведеться до ліквідування самого підприємства.

Перші бухгалтерські проведення (записи) ведуться з формування статутного капіталу. Дальше виникає необхідність обліку наявності та руху засобів підприємства і джерел їх утворення. У ході діяльності об’єктами обліку стають процеси: постачання, виробництва та реалізації, які насичені господарськими операціями – «артеріями» бухгалтерського обліку.

Одночасно з бухгалтерським обліком на діючому підприємстві застосовується оперативно-технічний (оперативний) і статистичний обліки. У сукупності всі три види обліку створюють так званий господарський облік.

Бухгалтерський облік на підприємстві виконує такі функції, як облікову та інформаційну, контролю та зворотного зв’язку, а також аналітичну.

У бухгалтерському обліку використовуються натуральні, трудові та грошові вимірники. Він ґрунтується на основних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

Об’єктами бухгалтерського обліку є засоби підприємства, джерела їх утворення, господарські процеси та господарські операції. Господарські засоби створюють активи підприємства, джерелами яких можуть бути власний капітал і зобов’язання. Звідси виходить, що активи підприємства дорівнюють сумі власного капіталу та зобов’язанням, тоді, капітал = активи – зобов’язання.

 

Питання курсу:

1. Хто вважається основоположником бухгалтерського обліку?

2. Назвіть види господарського обліку.

3. Назвіть особливості бухгалтерського обліку, які відмінні від інших видів обліку.

4. Функції бухгалтерського обліку та їх короткий зміст.

5. Що є метою бухгалтерського обліку?

6. Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку?

7. Надайте визначення предмету бухгалтерського обліку.

8. Назвіть основні принципи бухгалтерського обліку.

9. Об’єкти бухгалтерського обліку, їх приклади.

10. Класифікація господарських засобів підприємства за складом та розміщенням.

11. Класифікація господарських засобів підприємства за їх участю в господарському процесі.

12. Як класифікуються в обліку джерела утворення господарських засобів підприємства.

13. Надайте визначення методу бухгалтерського обліку.

14. Назвіть елементи методу бухгалтерського обліку.

 

Питання для самостійного вивчення:

Предмет та методбухгалтерського обліку

Завдання для вирішення

Практичні завдання

Завдання 1.1.Згрупувати джерела утворення засобів підприємства на залучені та власні кошти, перелік яких наведено в табл. 1.1 Відповідь слід занести за зразком до табл. 1.2

 

Таблиця 1.1

 

Перелік джерел утворення засобів підприємства

Види джерел
Заборгованість постачальникам. Статутний капітал. Довгостроковий кредит банку. Нерозподілений прибуток. Заборгованість з заробітної плати. Заборгованість бюджету. Вилучений капітал. Короткостроковий кредит банку. Заборгованість іншим кредиторам. Заборгованість Пенсійному фонду. Емісійний дохід. Відстрочені податкові зобов’язання. Резервний капітал. Заборгованість фондам страхування. Векселі видані. Непокритий збиток. Заборгованість підзвітним особам. Аванси отримані. Несплачений капітал. Додатковий капітал.

 

Таблиця 1.2

Рішення завдання 1.1

Рішення завдання 1.2

Перелік майна підприємства

Найменування майна підприємства
Будівля виробничого цеху. Комп’ютер. Трактор. Токарний станок. Прес. Земельна ділянка. Дорожнє покриття. Автомобіль вантажний. Телевізійна вишка. Огорожа з цегли. Газопровід. Лінія електропередачі. Прес-автомат. Залізна колія. Зварювальний агрегат. Лісовий масив Телевізор. Вагон. Електродвигун. Копіювальна машина.

 

Таблиця 1.6

Рішення завдання 1.3

Розподіл майна підприємства

(зразок таблиці)

Майно підприємства
нерухоме рухоме
   

Завдання 1.4. Необхідно визначити, які вимірники (кількісні, трудові, грошові) слід застосувати до наступних об’єктів обліку:

а) запаси сировини;

б) напівфабрикати на складі;

в) середня заробітна плата робітників у звітному місяці;

г) бензин у баках автомобілів;

д) продуктивність праці;

е) темпи зростання заробітної плати;

є) перевезення вантажу (т) на певну відстань (км);

ж) виготовлено виробів (шт.) за одну годину;

з) середня швидкість автомобіля за годину;

и) прибуток підприємства за звітний період;

і) середня чисельність працівників підприємства;

ї) обсяг відпрацьованого часу працівниками підприємства.

Відповіді пропонується розмістити у зразку табл. 1.7

 

Таблиця 1.7

 

Рішення завдання 1.4

Вимірники об’єктів обліку

(зразок таблиці)

Буква з/п Об’єкти обліку Вид вимірника Одиниця виміру
а      
       
. . .      
       
. . .      
ї      

 

Тестові завдання

1. Бухгалтерський облік ведеться:

а) на всіх підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності;

б) тільки на державних підприємствах;

в) на всіх підприємствах, крім приватних.

2. Бухгалтерський облік уперше виник:

а) в Італії;

б) у Німеччині;

в) в Англії.

3. Господарський облік складається з:

а) бухгалтерського, податкового і статистичного обліків;

б) оперативного, статистичного й податкового обліків;

в) оперативного, статистичного й бухгалтерського обліків.

4. Метою бухгалтерського обліку є:

а) забезпечення інформацією про господарську діяльність підприємства зацікавлених осіб для прийняття управлінських рішень під час ведення господарської діяльності;

б) забезпечення інформацією про господарську діяльність підприємства тільки трудовий колектив для прийняття управлінських рішень;

в) забезпечення інформацією про господарську діяльність підприємства тільки керівництво підприємства для прийняття управлінських рішень.

5. До якого виду обліку належить процес спостереження, відображення й контролю за окремими господарськими операціями та процесами безпосередньо в момент їхнього здійснення з метою оперативного керівництва ними:

а) бухгалтерського;

б) оперативно-технічного;

в) статистичного?

6. До якого виду обліку належить процес виявлення, виміру, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання й передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень:

а) бухгалтерського;

б) оперативно-технічного;

в) статистичного?

7. Функції бухгалтерського обліку:

а) облікова, інформаційна, корегуюча, контрольна, зворотного зв'язку, аналітична;

б) облікова, інформаційна, контрольна, зворотного зв'язку, аналітична;

в) облікова, інформаційна, контрольна, зворотного зв'язку, аналітична, вимірювальна.

Методичні вказівки

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» всі підприємства й організації повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність.

Баланс – це форма фінансової звітності, що відображає наявність, стан господарських засобів і джерел їх утворення. За допомогою господарських засобів підприємства здійснюють свою господарську діяльність.

Метою складання бухгалтерського балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Використовуючи баланс, користувач може встановити, якими засобами володіє підприємство (основні засоби, матеріали, паливо, готова продукція, товари, грошові кошти й т. д.) та з яких джерел ці господарські засоби отримані (власний капітал, кредити банків, бюджетне фінансування). За допомогою такого групування господарських засобів керівництво підприємства здійснює контроль за їх наявністю й використанням.

Баланс підприємства складається на останнє число звітного періоду за залишками, що значаться на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку.

Баланс складається в національній грошовій одиниці країни, тобто в гривні. У балансі господарські кошти й джерела їх утворення відображаються на початок і на кінець звітного періоду.

Основним елементом бухгалтерського балансу є стаття. Її визначення як елемента фінансового звіту наведене в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Форма і зміст балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентовані в П(С)БО 2 «Баланс». Норми цього Положення застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ.

Баланс має вигляд двосторонньої таблиці: ліворуч – активи, праворуч – пасиви. Сума активу дорівнює сумі пасиву – це обов'язкова умова правильності бухгалтерського балансу. Нерівність не допускається.

Питання курсу:

1. Що таке бухгалтерський баланс?

2. Охарактеризуйте бухгалтерський баланс як метод бухгалтерського обліку.

3. Яка інформація відображається в бухгалтерському балансі для його користувача?

4. Що становить бухгалтерський баланс за формою та економічним змістом?

5. Назвіть види балансів і практику їх застосування.

6. Розкрити поняття «баланс-нетто» й «баланс-брутто».

7. Скільки розділів і які містить бухгалтерський баланс як форма фінансової звітності?

8. Який вимірник застосовується при складанні бухгалтерського балансу?

9. Що таке стаття балансу?

10. Яким положенням (стандартом) бухгалтерського обліку визначені форма, зміст і загальні вимоги до розкриття в примітках до фінансової звітності статей балансу підприємства?

11. Які види балансів існують залежно від обсягу інформації?

12. Сформулюйте головне балансове рівняння.

13. Як називаються сторони бухгалтерського балансу?

14. Якою умовою підтверджується правильність складання балансу?

15. Яку аналітичну інформацію несе бухгалтерський баланс і яка його роль в управлінні підприємством?

16. Що відображається в активі балансу і яка його структура?

17. Що відображається в пасиві балансу і яка його структура?

18. Що таке валюта балансу?

19. За яким принципом розташовані об'єкти бухгалтерського обліку в активі й пасиві балансу?

20. Дати визначення терміна «господарська операція».

21. Які господарські операції належать до першого типу?

22. Що змінюють у балансі господарські операції другого типу?

23. Що змінюють у балансі господарські операції третього типу?

24. Які господарські операції належать до четвертого типу?

25. Що знаходиться в основі чотирьох типів балансових змін?

26. Які типи змін не впливають на валюту балансу?

27. Які типи змін впливають на валюту балансу?

28. Чи можна за балансами на дві дати визначити обсяг випуску продукції за період, обмежений цими датами?

29. Які показники можна розрахувати за даними бухгалтерського балансу?

30. У чому полягає особливість балансу суб'єктів малого підприємництва в Україні?

Питання для самостійного вивчення:

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Завдання для вирішення

Практичні завдання

Завдання 2.1.Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська надала показники діяльності різних підприємств за минулий звітний місяць.

На підставі балансового рівняння та даних для виконання вправи необхідно скласти баланси різних підприємств за скороченою формою балансу, що наведена в табл. 2.1. Розрахувати підсумки за кожним розділом та валюту балансу.

Дані для виконання завдання:

Виробниче підприємство «Світанок» (тис. грн):

кошти на рахунку в банку – 1 600; поточні зобов’язання перед банком – 1 300; статутний капітал підприємства – 8 000; готівка в касі – 720; векселі одержані – 1 080; заборгованість перед постачальниками – 1 500; заборгованість підзвітних осіб – 1 100; нерозподілений прибуток – 1 200; основні засоби – 3 000; виробничі запаси – 4 500.

Торгівельне підприємство «Ауріс» (тис. грн):

основні засоби – 3 840; товари – 4 600; розрахунки з оплати праці – 2 300; власний капітал – 4 200; доходи майбутніх періодів – 450; розрахунки з кредиторами – 1 900; малоцінні швидкозношувані предмети – 690; розрахунки з підзвітними особами – 520; заборгованість з податків – 2 200; заборгованість інших підприємств – 1 100; грошові кошти в касі – 300.

Швейна фабрика «Елегант» (тис. грн):

поточний рахунок – 8 300; виробничі запаси – 18 690; основні засоби – 115 090; прибуток – 5 100; статутний капітал – 135 000; розрахунки з оплати праці – 2 810; розрахунки з дебіторами – 5 790; розрахунки з підзвітними особами – 50; розрахунки з кредиторами – 2 250; заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 760.

Приватне підприємство «Сатурн» (тис. грн):

основні засоби – 6 700; нерозподілений прибуток – 4 200; паливо – 1 700; готова продукція – 5 000; незавершене виробництво – 6 450; каса в національній валюті – 520; довгострокові позики банку – 12 800; статутний капітал – 15 000; розрахунки зі страхування – 1 170; розрахунки з учасниками – 700; поточний рахунок у банку – 13 500.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Грейс» (тис. грн):

статутний капітал – 36 500; виробничі запаси – 11 340; нематеріальні активи – 5 200; резервний капітал – 6 050; короткострокові кредити банків – 11 000; незавершене виробництво – 21 300; векселі видані – 1 420; готова продукція – 8 750; грошові кошти в національній валюті – 18 300; заборгованість перед постачальниками – 9 920.

Фермерське господарство «Золоте зерно» (тис. грн):

довгострокові біологічні активи – 26 430; пайовий капітал – 60 700;прибуток – 15 730; векселі одержані – 1 330;довгострокові кредити банків – 25 000;дебіторська заборгованість – 7 810; заборгованість з оплати праці – 16 260; поточні біологічні активи – 14 550; заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 170; основні засоби – 69 740.

Таблиця 2.1

 

Баланс підприємства «__________», тис. грн

Активи Сума Пасиви Сума
Необоротні активи:   Власний капітал:  
       
Усього за розділом І   Усього за розділом І  
Оборотні активи:   Забезпечення таких виплат та платежів:  
   
       
Усього за розділом ІІ   Усього за розділом ІІ  
Витрати майбутніх періодів:   Довгострокові зобов’язання:  
       
Усього за розділом ІІІ   Усього за розділом ІІІ  
Необоротні активи та групи їх вибуття:   Поточні зобов’язання:  
   
    Усього за розділом ІV  
    Доходи майбутніх періодів:  
   
Усього за розділом ІV   Усього за розділом V  
Баланс   Баланс  

 

Завдання 2.2.Ваш знайомий є студентом за спеціальністю «Менеджмент організацій», і він щойно вивчив питання «Типи змін у балансі». Вважаючи вас більш компетентним у питаннях бухгалтерського обліку він звернувся за допомогою при розв’язанні домашнього завдання.

У завданні необхідно:

1) визначити показник валюти балансу на початок звітного місяця;

2) у господарських операціях вставити, де потрібно, пропущені слова;

3) визначити показники, що відсутні;

4) відобразити зміни в балансі, що викликані наведеними господарськими операціями використовуючи табл. 2.2;

5) визначити валюту балансу на кінець звітного періоду.

В табл. 2.2 наведена виписка з Балансу підприємства «Офелія» на початок звітного місяця.

Таблиця 2.2

Виписка з Балансу підприємства «Офелія»

на початок звітного місяця

Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби 32 600 Статутний капітал 45 000
Виробничі запаси 12 590 Прибуток 8 600
Незавершене виробництво 27 400 Кредити банків 20 000
Грошові кошти 5 200 Розрахунки з оплати праці 4 190
Разом ? Разом ?

 

На підприємстві здійснено п’ять господарських операцій:

1. Відпущено у виробництво для виготовлення продукції матеріалів на суму 5 100 грн.

Ця операція викличе _______ залишку матеріалів та _______ витрат виробництва на _______ грн. Валюта балансу складе _______.

2. За рішенням засновників частину прибутку спрямовано на поповнення статутного капіталу – 5 000 грн.

Друга операція викличе _______ статутного капіталу й одночасно _______ прибутку на _______ грн. Валюта балансу складе _______.

3. Надійшли від засновників нові основні засоби в рахунок збільшення статутного капіталу на 12 500 грн.

Третя операція викличе _______ основних засобів і одночасно _______ статутного капіталу на _______ грн. При цьому валюта балансу складе _______.

4. Виплачена працівникам та службовцям заробітна плата з каси підприємства в сумі 3 890 грн.

Четверта операція викличе _______ залишку коштів у касі й одночасно _______ заборгованості перед працівниками та службовцями із заробітної плати в сумі _______ грн. Валюта балансу за активом та пасивом складе _______.

5. Отримано на поточний рахунок у банку короткостроковий кредит банку строком на 6 місяців.

П’ята операція викличе _______ грошових коштів на поточному рахунку в банку та одночасно _______ кредиторської заборгованості за розрахунками з банком.

6. Отримано на поточний рахунок у банку внесок у капітал від засновника підприємства.

Шоста операція викличе _______ грошових коштів на поточному рахунку в банку та одночасно _______ капіталу.

Зміни, викликані наведеними господарськими операціями, відобразимо в табл. 2.3.

 

Таблиця 2.3

Зміни в структурі Балансу

Актив Пасив  
Склад майна Початковий залишок Його зміни Склад джерел Початковий залишок Його зміни  
Основні засоби     Статутний капітал      
Виробничі запаси      
Прибуток      
Незавершене виробництво     Кредити банків      
Розрахунки з оплати праці      
Грошові кошти      
Разом     Разом      

Завдання 2.3.

1.Скласти баланс підприємства на підставі переведених у таблиці 2.4 активів і пасивів підприємства.

2. Проставити шифри рахунків згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

 

Таблиця 2.4

 

№ п/п Зміст Шифр рахунку Сума, тис. грн
1. Будівля цеху   620,0
2. Уставний капітал   2000,0
3. Короткостроковий кредит банку   70,0
4. Каолін глуховецький   142,06
5. Реактор   80,0
6. Цемент   78,0
7. Кредиторська заборгованість по заробітній платі   132,0
8. Шафи офісу   1,0
9. Кредиторська заборгованість за страховими внесками у Фонд державного обов’язкового соціального страхування у пенсійний фонд   8,0
10. Торговий знак   2,0

 

 

Продовження табл. 2.4

 

11. Резервний капітал   8,5
12. Глина   74,0
13. Будівля офісу   37,3
14. Кредиторська заборгованість постачальнику за виробничі запаси   16,0
15. Великогабаритні санітарні вироби (готова продукція)   95,0
16. Довгострокова фінансова інвестиція   370,0
17. Кредиторська заборгованість постачальнику за виробничі паливо   4,5
18. Автомобіль   37,1
19. Напівфабрикати   1,25
20. Бензин   3,75
21. Будівля складу   50,0
22. Нерозподілений прибуток   57,0
23. Глазур   106,0
24. Скрубер   250,0
Довгострокова дебіторська заборгованість   150,04
26. Гроші в національній валюті на поточному рахунку   199,250
27. Вагонетка   3,0
Забезпечення наступних доплат до відпусток персоналу підприємства   4,0
29. Гроші в національній валюті у касі   0,25

Завдання 2.4

Скласти баланс підприємства за наведеними даними:

Основні засоби – 25600 грн, статутний капітал – 20000 грн, сировина і матеріали – 6400 грн, паливо – 3800 грн, прибуток – 1000 грн, цільове фінансування – 4000 грн, МШП – 200 грн, короткострокова позичка банку – 5000 грн, готова продукція – 2500 грн, заборгованість по зарплаті робітникам – 2800 грн, розрахунковий рахунок – 10000 грн, каса – 550 грн, заборгованість по страхуванню – 1036 грн, заборгованість за розрахунками – 13000 грн, заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2214 грн.

Завдання 2.5.

Визначити, до якої сторони балансу (активу або пасиву ) належать кошти. Скласти баланс. Групування статей балансу за основними розділами відобразити в таблиці.

Дані для виконання задачі.

Найменування рахунків Сума, грн
Основні засоби
Короткострокові кредити
Готова продукція
Статутний капітал
Паливо

Продовження табл. 2.5

 

Машини та обладнання
Довгострокові позики
Нематеріальні активи
Товари
Резервний фонд
Заборгованість підприємств
Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів
Каса
Заборгованість за соціальним страхуванням
Поточний рахунок
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
Матеріали
Страхові резерви
Заборгованість перед бюджетом за ПДВ
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Заборгованість постачальникам, термін оплати якої не настав
Знос основних засобів
Запасні частини для ремонтів
Довгострокові кредити
Прибуток
Векселя отримані
Заборгованість за оплатою праці
Витрати майбутніх періодів
Валютний рахунок

Завдання 2.6.

Скласти баланс за наведеними даними:

Основні засоби – 10000 грн, статутний капітал – 5500 грн, сировина і матеріали – 1500 грн, прибуток – 1300 грн, паливо – 700 грн, готова продукція – 3000 грн, заборгованість по страхуванню – 324 грн, каса – 120 грн, заборгованість за розрахунками із постачальниками – 5700 грн, за авансами отриманими – 2496 грн.

 

Завдання 2.7.

На базі даних оборотної відомості за січень 20__ р. скласти баланс на 1 лютого 20__ року.

Оборотна відомість за січень 20__ р.

№ рахунку Сальдо на 1 січня Обороти за лютий Сальдо на 1 лютого
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
81 909   16 000 6 000 91 909  
  8 990 4 000 10 080   15 070
117 340   188 400 283 000 22 740  
       

Продовження табл. 2.7

 

14 270       14 270  
    402 309 393 309 9 000  
    393 308 17 400 374 908  
  84 000 84 000  
29 509   170 650 118 870 81 289  
    110 000 50 000 60 000  
    18 400 110 600   92 200
1 450     1 450    
  176 009       176 009
    16 000 16 000    
  4 500       4 500
  19 109 11 000 15 600   23 709
    9 000 9 000    
  10 400 7 000 97 000   100 400
  9 670 27 870 188 400   170 200
  6 200 34 928   40 948
  10 460 84 400 94 980   20 640-400
      1 600   1 600
      9 000   9 000
    18 400 18 400    
    10 000 10 000    
    10 000 10 000    
    14 000 14 000    
    54 100 54 400  
    18 400 18 400    
    4 708 4 708    
    2 000 2 000    
Разом 245 338 245 338 1 674 125 1 674 125 654 976 654 976

Тестові завдання

1. Бухгалтерський баланс є:

а) звітним документом;

б) плановим документом;

в) прогнозним документом;

г) виправдувальним документом;

д) податковим документом.

2. Форма балансу в Україні:

а) визначається підприємством самостійно;

б) є уніфікованою формою звітності;

в) різна для кожного виду діяльності;

г) залежить від форми власності підприємства;

д) залежить від вимог податкових органів.

3. Бухгалтерський баланс містить фінансову інформацію підприємства:

а) на певну дату;

б) за звітний період;

в) за декаду;

г) за окремо визначений період;

д) за кожні два місяці з початку діяльності підприємства.

4. Норми П(С)БО 2 «Балан

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.071 с.)